رسم فنی سه نما

 • چگونگی رسم کردن سه نما و ترسیم فنی

  نمای جلو: نمای اصلی یک حجم. نمای پهلو یا جانبی: چنانچه حجم را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود ۹۰ درجه بگردانیم نمای سمت چپ حجم را خواهیم دید که این نما ارتفاع، ضخامت مکعب مستطیل را به ما نشان میدهد. نمای سر (بالا – افقی) چنانچه مکعب مستطیل را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود ۹۰ درجه به سمت پائین بچرخانیم نمای بالای آن دیده میشود که این نما نیز عرض و ضخامت حجم را نشان میدهد ( بنابراین با ترسیم سه نما اندازه اصلی یک حجم بدست می آید). پرسپکتیو خصوصیات هر پرسپکتیو: ۱- فاصله                           ۲- زاویه دین              ۳- ارتفاع ناظر سه بعدی -        تصاویر مجسم و موازی شامل قائم، مایل (ابلیک) که قائم شامل ایزومتریک و دیمتریک. -        تصاویر مجسم مرکزی (پرسپکتیو) ایزومتریک: رسم ایزومتریک براساس اصول سه محورOx,Oy.Oz   میباشد. در این حالت دو محور Ox.Oy با خط افق زاویه ۳۰ درجه و محور Oz عمود بر خط افق در نقطه O رسم میگردد. اندازه این نوع تصاویر تصویر مجسم با مقیاس ۱:۱ میباشد. لازم به توضیح است که طول هر خط در تصاویر ایزومتریک بر روی سه محور به اندازه ۸۲/۰ طول واقعی میباشد.در واقع ترسیم اضلاع تحت قاعده ایزومتریک به اندازه ۱۸% از اندازه اصلی بزرگتر رسم میشوند و آن بدلیل سهولت در امر نقشه کشی میباشد.     دیمتریک: ترسیم دیمتریک نیز بر اساس رسم سه محور کمکیOz,Oy,Ox بوده ، معمولاً محور Oy تحت زاویه حقیقی ۲۵ً و ۴۱ درجه قابل ترسیم است که با تقریب اضافی اندازه آن بر ۴۲ درجه انتخاب میگردد. محور Ox تحت زاویه ۷ درجه واقع شده به اندازه طول هر خط بر روی محور Ox,Oz  برابر با ۹۴/۰  طول حقیقی و اندازه خط روی محور Oy به انداز ۴۷% طول واقعی میباشد.بر روی محور Oy به اندازه ۲/۱ طول حقیقی و دو اندازه دیگر و برابر طول حقیقی ترسی میگردد که به اندازه ۶% از اندازه واقعی بزرگتر است. رسم زاویه های ۷ درجه و ۴۲ درجه در تصویر دیمتریک: اول خطی را رسم کرده و آنرا به ۷ قسمت مساوی تقسیم، اولین قسمت را امتداد میدهیم به طرف محور x و زاویه بوجود آمده از این امتداد تقریباً ۷ درجه میباشد. و در آن سمت هفتمین قسمت از خط تقسیم شده برابر ۴۲ درجه میباشد. (البته این زاویه ها به صورت تناسبی بوده) نحوه ترسیم دایره در پرسپکتیو در مرحله اول دایره را در یک مربع محیط میکنیم و در مرحله بعد مربع را رسم کرده و بعد از رسم مربع دو عمود اخراج میکنیم از چهار گوشه مربع و همچنین از تلاقی این عمود ها دو نقطه بوجود می آید که با مرکزیت هریک از این دونقطه شعاعی رسم میگردد که با رسم این دو نیم دایره یک بیضی بوجود میآید که (دایره در پرسپکتیو تبدیل به بیضی میشود). مایل (ابلیک): که شامل کاوالیر ، جنرال، ... • چگونه یک پرسپکتیو رسم کنیم ؟

  سه نما: براي شناخت كامل يك حجم بايد سه نمای آنرا داشته باشیم (مشخصات کامل اندازه، حجم، ارتفاع، ضخامت). سه نماه= 1- نمای جلو (نمای مقابل) 2- نمای سر (نمای بالا) 3- نمای پهلو (جانبی). نمای جلو: نمای اصلی یک حجم. نمای پهلو یا جانبی: چنانچه حجم را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود 90 درجه بگردانیم نمای سمت چپ حجم را خواهیم دید که این نما ارتفاع، ضخامت مکعب مستطیل را به ما نشان میدهد. نمای سر (بالا – افقی) چنانچه مکعب مستطیل را در حالی که نمای جلوی آن دیده میشود 90 درجه به سمت پائین بچرخانیم نمای بالای آن دیده میشود که این نما نیز عرض و ضخامت حجم را نشان میدهد ( بنابراین با ترسیم سه نما اندازه اصلی یک حجم بدست می آید). پرسپکتیو خصوصیات هر پرسپکتیو: 1- فاصله                           2- زاویه دین              3- ارتفاع ناظر سه بعدی -        تصاویر مجسم و موازی شامل قائم، مایل (ابلیک) که قائم شامل ایزومتریک و دیمتریک. -        تصاویر مجسم مرکزی (پرسپکتیو) ایزومتریک: رسم ایزومتریک براساس اصول سه محورOx,Oy.Oz   میباشد. در این حالت دو محور Ox.Oy با خط افق زاویه 30 درجه و محور Oz عمود بر خط افق در نقطه O رسم میگردد. اندازه این نوع تصاویر تصویر مجسم با مقیاس 1:1 میباشد. لازم به توضیح است که طول هر خط در تصاویر ایزومتریک بر روی سه محور به اندازه 82/0 طول واقعی میباشد.در واقع ترسیم اضلاع تحت قاعده ایزومتریک به اندازه 18% از اندازه اصلی بزرگتر رسم میشوند و آن بدلیل سهولت در امر نقشه کشی میباشد. دیمتریک: ترسیم دیمتریک نیز بر اساس رسم سه محور کمکیOz,Oy,Ox بوده ، معمولاً محور Oy تحت زاویه حقیقی 25ً و 41 درجه قابل ترسیم است که با تقریب اضافی اندازه آن بر 42 درجه انتخاب میگردد. محور Ox تحت زاویه 7 درجه واقع شده به اندازه طول هر خط بر روی محور Ox,Oz  برابر با 94/0  طول حقیقی و اندازه خط روی محور Oy به انداز 47% طول واقعی میباشد.بر روی محور Oy به اندازه 2/1 طول حقیقی و دو اندازه دیگر و برابر طول حقیقی ترسی میگردد که به اندازه 6% از اندازه واقعی بزرگتر است. رسم زاویه های 7 درجه و 42 درجه در تصویر دیمتریک: اول خطی را رسم کرده و آنرا به 7 قسمت مساوی تقسیم، اولین قسمت را امتداد میدهیم به طرف محور x و زاویه بوجود آمده از این امتداد تقریباً 7 درجه میباشد. و در آن سمت هفتمین قسمت از خط تقسیم شده برابر 42 درجه میباشد. (البته این زاویه ها به صورت تناسبی بوده) نحوه ترسیم دایره در پرسپکتیو در مرحله اول دایره را در یک مربع محیط میکنیم و در مرحله بعد مربع را رسم کرده و بعد از رسم مربع دو عمود اخراج میکنیم از چهار گوشه مربع و همچنین از تلاقی این عمود ها دو نقطه بوجود می آید که با مرکزیت هریک از ...

 • تصاویر متحرک آموزشی نقشه کشی (رسم فنی) موضوع : سه نما

  تصاویر متحرک آموزشی نقشه کشی (رسم فنی) موضوع : سه نما

  برای مشاهده بهتر روی تصاوير كليک كنيد   نماي روبرو يا جلو - صفحه سبز رنگنماي جانبي يا كنار - صفحه آبي و قرمز   نماي بالا يا سر - صفحه زرد و قهوه اي     نمايش خط نديد در نماي جانبي - صفحه آبي   براي مشاهده بهتر روی تصاوير كليک كنيد

 • سه نما در نقشه كشی (رسم فنی)

  سه نما در نقشه كشی (رسم فنی)

    نماي روبرو يا جلو - صفحه سبز رنگنماي جانبي يا كنار - صفحه آبي و قرمز   نماي بالا يا سر - صفحه زرد و قهوه اي     نمايش خط نديد در نماي جانبي - صفحه آبي   براي مشاهده بهتر روي تصاوير كليك كنيد  دنياي حرفه و فن  

 • رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان فني حرفه اي شاخه ساختمان

  فهرست بخش اول – ترسیم فنی* مقدمه فصل اول – آشنایی با لوازم نقشه کشی مقدمه 1- انواع میزهای نقشه کشی 2- میز کامپیوتر 3- تخته رسم 4- خط کش T و گونیا 5- مداد انواع مغز مداد و کاربرد آن ها انواع مداد 6- پاک کن 7- نوار چسب 8- مداد تراش و سمباده پروژه ی 1 9- پرگار 10- انواع کاغذهای نقشه کشی 11- بریدن و اندازه کردن کاغذ 12- ابعاد کاغذهای نقشه کشی 13- چگونه خط بکشیم 14- نصب کاغذ و خط کشی دور نقشه (کادر) 15- جدول مشخصات پروژه ی 2 16- برس نقشه کشی 17- شابلن های نقشه کشی استفاده از شابلن پروژه ی 3 18- مقیاس 19- انتخاب مقیاس مناسب پروژه ی 4 20- نوشتن حروف و اعداد پروژه ی 5 فصل دوم – هندسه ی کاربردی مقدمه ترسیم عمودمنصف یک پاره خط رسم نیمساز زاویه آشنایی چندضلعی ها و اشکال هندسی حجم های هندسی پروژه ی 1 پروژه ی 2 تصویر روش های نمایش اشکال و احجام پروژه ی3 فصل سوم – ترسیم نقشه های فنی مقدمه کنج قایمه و نمایش احجام پروژه ی 1 پروژه ی 2 پروژه ی 3 سه نما و تصویر اجسام در یک صفحه پروژه ی 4 پروژه ی 5 مراحل ترسیم سه نما پروژه ی 6 فصل چهارم – اندازه گذاری مقدمه اصول اندازه گذاری 1- انواع اندازه ها 2- ضوابط اندازه گذاری پروژه ی 1 3- اندازه گذاری متوالی 4- اندازه گذاری پله ای 5- اعداد و اندازه های مایل 6- اندازه گذاری زوایا و کمان ها 7- اندازه نویسی مقاطع استوانه ای 8- اندازه گذاری مقاطع مربع شکل 9- اندازه گذاری احجام مخروطی 10- نمایش اندازه ی پخ پروژه ی 2 پروژه ی 3 فصل پنجم – مقطع و برش ساده مقدمه ترسیم مقطع پروژه ی 1 روش ترسیم هاشور پروژه ی 2 پروژهی 3 فصل ششم – خطوط نقشه کشی و کاربرد آن ها مقدمه خطوط و کاربرد آن ها اشکالات ترسیمی خطوط پروژه ی 1 ترسیم کمان مماس پروژه ی 2 فصل هفتم – ترسیم تصاویر موازی مقدمه انواع تصاویر موازی اجسام الف – تصاویر موازی قائم یا آگزنومتریک ب- تصاویر موازی مایل یا اُبلیک تصاویر آگزونومتریک تصاویر ترانس متریک تصاویر دی متریک تصاویر ایزومتریک تصاویر تری متریک تصاویر ترانس ابلیک تصاویر جنرال ابلیک ترسیم دایره و اشکال استوانه ای در تصاویر موازی پروژه ی 1 پروژه ی 2 پروژه ی 3 پروژه ی 4 بخش دوم- ترسیم نقشه های معماری ساختمان * فصل هشتم – انواع نقشه های معماری و ترسیم پلان اهمیت نقشه کشی نقشه کشی و تیم طراحی ساختمان انواع نقشه های معماری انواع نقشه های دوبعدی معماری پلان نما مقطع پلان بام پروژه ی 1 پروژه ی 2 ترسیم پلان علایم ترسیم پلان پروژه ی 3 پروژه 4 اصول و مراحل ترسیم پلان پروژه ی 5 اندازه گذاری پلان معرفی کف پنجره ترسیم پلان های طبقات و زیرزمین پروژه ی 6 پروژه ی نهایی ...

 • سه نما در نقشه كشي (رسم فني)

  سه نما در نقشه كشي (رسم فني)

  سه نما در نقشه كشي (رسم فني) نماي روبرو يا جلو - صفحه آبي و قرمز نماي كنار يا جانبي - صفحه سبز رنگ نماي بالا يا سر - صفحه زرد و قهوه اي  نمايش خط نديد در نماي جانبي - صفحه آبيبرای مشاهده بهتر روی تصاویرکلیک کنید 

 • تمرین مجهول یابی

  تمرین مجهول یابی

  برای مجهول یابی کافی است که شما دو نما را داشته باشید و سپس با رسم خطوط کمکی نقاط مختلفی را در نمای مجهول بیابید.بهتر است رسم خطوط کمکی مرحله به مرحله صورت گیرد و سایر عوامل را در نظر نگیرید, نه اینکه بی هدف خطوطی را رسم نمایید.   آموزش خصوصی رسم فنی 09127020260   منبع وبلاگ نقشه کشی صنعتی mrdraft.blogfa.com آموزش خصوصی رسم فنی

 • بارم بندی درس رسم فنی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

  با سلام و احترام و عرض تبریک پیشاپیش بمناسبت میلاد بی بی دو عالم با توجه به خواسته های پیاپی دانشجویان  در زمینه کمبود وقت و استرس موجود در زمان امتحان تصمیم بر آن شد تا مقدار از نمره امتحان قبل از کلاس داده شود لذا دانشجویان می توانند پلان و نما و برش را در منزل بکشند. جزوه آموزش اتوکد قبلاْ داده شده است(شومر). بارم بندی دروس رسم فنی گروه ها ی روز های دو شنبه -سه شنبه و چهار شنبه بترتیب زیر اعلام می گردد:   حضور فعال و مودبانه  در کلاس         ۷نمره   کشیدن پلان با دست  ۱.۵ کشیدن پلان با اتوکد  3 کشیدن نما با دست  ۱.۵ کشیدن نما با اتوکد3 کشیدن برش  با دست  ۱.۵ کشیدن برش  با اتوکد3 امتحان پایانی شامل:   آاشنایی با منو های draw & modify autocad  2   آشنایی با ابعاد و اندازه ها ی ساختمان و علامت های نقشه ها2  همانطور که دیده می شود کشیدن نقشه ها با اتوکد  ۴.۵نمره  بیش از کشیدن با دست دارد .عده ای از دوستان که ترجمه یا تایپ داشته اند می توانند از ۲ الی ۳ امتیاز اضافی استفاده کنند و ان دسته که نداشته اند می توانند در قالب همین نقشه  ها کار انجام دهند. بعضی از دوستان که پلان گرفته اند که هیچ بقیه می توانند پلان ها و توضیحات  اضافی را می توانید درروز امتحان از خود من تهیه کرده و باید در روز امتحان پلان و نما یا برش را بکشند. تحویل نقشه های اتوکدی ۳ روز پس از دریافت به ادرس ایمیل من [email protected] تحویل نقشه های دستی 4 روز پس از دریافت محل تحویل دفتر فنی  شومر