رمز ماشین

 • رمز gta5

  SPEEDFREAKهمه ماشین ها نیترو دارندNIGHTPROWLERAlways MidnightFLYINGFISHپرواز قایق هاBUBBLECARSهمه ماشین ها وحشیSTATEOFEMERGENCYChaos ModeBLUESUEDESHOESElvis is EverywhereSPEEDITUPبازی سریعCRAZYTOWNبه جای مردم دلقک باشدONLYHOMIESALLOWEDGang Members EverywhereBIFBUZZباند ها خیابان ها را در دست میگیرندROCKETMANکپسول پروازPROFESSIONALKILLERHitman In All Weapon StatsCJPHONEHOMEHuge Bunny HopFULLCLIPفشنگ بینهایتWHEELSONLYPLEASEفقط چرخ ماشین ها معلوم استNATURALTALENTحد اکثر مهارت ماشینBUFFMEUPحد اکثر قدرتWORSHIPMEMax RespectHELLOLADIESMax *** AppealKANGAROOپرش 5 متریNINJATOWNبه جای مردم نینجا باشدSTICKLIKEGLUEPerfect HandlingROCKETMAYHEMRecruit Anyone (Rockets)GHOSTTOWNهیچکی نیستBRINGITONشش ستاره شدنSLOWITDOWNبازی ارامITSALLBULLبلدزرOHDUDEهلیکوپتر جنگیJUMPJETجت جنگیMONSTERMASHماشین هیولاFOURWHEELFUNموتور چهار چرخهVROCKPOKEYماشین مسابقهWHERESTHEFUNERALماشین مرده برCELEBRITYSTATUSلیموزینFLYINGTOSTUNTهواپیما کوچولوTRUEGRIMEماشین اشغالیGOODBYECRUELWORLDSuicidePLEASANTLYWARMSunny WeatherSCOTTISHSUMMERرعد و برقEVERYONEISPOORماشین ها همه قدیمیEVERYONEISRICHماشین ها زیادTOODAMNHOTVery Sunny WeatherPROFESSIONALSKITاسلحه2Code EffectMUNASEFمریضیYLTEICZراننده ها دیوانهCOXEFGUهمه ماشین ها نیترو دارندZEIIVGهمه چراغ ها سبزXJVSNAJهمیشه ساعت 12 شبCIKGCGXبه جای مردم بیچپارتی باشدIOWDLACهمه ماشین ها مشکیCPKTNWTهمه ماشین ها میترکندAFSNMSMWپرواز قایق هاBSXSGGCبالا رفتن سرعت ساعتRIPAZHAپرواز ماشین هاASNAEBپاک شدن ستاره هاBMTPWHRهمه از شما میترسندASBHGRBجنگ پلیس ها در شهرFOOOXFTپلیس ضعیفYSOHNULبال رفتن سرعت ساعتPPGWJHTبالا رفتن سرعت بازیBTCDBCBچاقیCFVFGMJمه شدیدOUIQDMWهمه ماشین ها دیوانهPRIEBJبه جای مردم دلقک و پیتزا فروش باشدMROEMZHماشین ها در اختیار باند هاMROEMZHخیابان ها در اختیار باند هاBAGOWPGداشتن تیروئیدYECGAAکپسول پروازAIYPWZQPچتر نجاتHESOYAMخون-زره-پولNCSGDAGدرجه هیتمن-همه باند ها شما را میزنندJHJOECW***** کوچکOSRBLHHدو ستاره شدنWANRLTWفشنگ بینهایتBAGUVIXجان بینهایتCVWKXAMتک چرخ زدن راحتXICWMDفقط چرخ ماشین ها معلوم استJYSDSODزیاد MuscleOGXSDAGزیاد RespectEHIBXQSمحبوبیتLFGMHALپرش 2 متریIAVENJQبا یک مشت شما حریف میمیردAEDUWNVگرسنه نشدنAEZAKMIستاره دار نشدنAFPHULTLبه جای مردم نینجا موتوری باشدOFVIACساعت همیشه21ALNSFMZOهوای خوبAJLOJYQYهمه همدیگر را میزنندBGLUAWMLهمه همدیگر را با شما میزنندPGGOMOYمشت سریعLLQPFBNهمه ماشین ها صورتیAUIFRVQSهوای بارانیSJMAHPERecruit Anyone (9mm)ZSOXFSQRecruit Anyone (Rockets)THGLOJبدون ماشین و مردمIOJUFZNفرمان حساس(هیدرولیک)CWJXUOCSandstormLJSPQKشش ستاره شدنKVGYZQKلاغریLIYOAAYبازی ارامBEKKNQV؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟JCNRUADچرخ ادم کشCQZIJMBماشین گنگسترانRZHSUEWماشین زمین گلفEEGCYXTبلدزرOHDUDEهلیکوپتر جنگیJUMPJETجت جنگیAGBDLCIDماشین هیولاAKJJYGLCموتور چهار چرخهVPJTQWVماشین مسابقه1PDNEJOHماشین مسابقه2JQNTDMHSpawn RancherAIWPRTONتانکAQTBCODXنعش کشKRIJEBRلیموزینURKQSRKهواپیما شخصیAMOMHRERهجده چرخUBHYZHQماشین زباله برKGGGDKPقایقSZCMAWOمردم ... • رمز gta5 ps2

  رمز gta5 ps2

  رمز های باحال250000دلار ، جان پر و جان اضافه : R1,R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, upتفنگ 1:R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Upتفنگ 2:, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left.تفنگ3: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Downمهمات پر: R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1مهارت در شلیک:Down, Square, X Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1مهارت درشلیک:Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1عضله:Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Leftچاقی:,Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownTriangleلاغرمردنی :Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle ,Rightاحترام زیاد:X, L1, Up, L2, L2, L1, L1 L1, R1, Triangle, Down, R2,اقدام به خودکشی:Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1سیرشدن:Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, Xصحنه آهسته:Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1صحنه تند:Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Squareبازی سریع:Circle, Circle, L1, Square, L1,Square, Square, Square, L1, Triangle Circle, Triangleگیر ندادن پلیس به R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down:CJ گیردادن پلیس به Left, Right, Left, Right , R1, Circle, R2, Left, Right :CJپلیس با 6ستاره: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Downبازی بی پلیس: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Upمهارت رانندگی: Right, X, R1, Down, R2, Circle , Up, Up, Square, L2صبحown, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Upموشک: R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, Xعابران دیوانه:Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1,Downعابران ازشما بیزار می شوند: Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2عابران الویس شن: Square, L2, Up, Down, LeftL1, Circle, Triangle, L1, L1,*************رمزهای آب و هواهوای معمولی:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Downهوای بارانی:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circleهوای آفتابی: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangleهوای تیره:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Squareهوای مه آلود: X, L1, L1, L2, L2, L2, Xطوفان شن: Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R1شب: L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X. Leftایست زمان: Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left*************رمز های نقلیهچتر نجات: L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1 , Left, Rightماشین رالی: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1ماشین شکاری سریع:R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up Circle, R1ماشین آشغالی:Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right ,Circle, R1ماشین کرگدنی:,Triangle Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Circle, Triangleماشین نعش کشی: Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right , Down, R2ماشین گلف: Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, Xجت پک: L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down Left, Right وانت با چرخ تراکتور (هیولا): Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1دوچرخهown, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 , Left, Leftهیدرا(مار 9 سر که به دست هرکول کشته شد): Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1 Down, Upهواپیما: Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle , Circle, Up, L1, L2بولدوزر: R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Leftماشین شکاری: Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1تریلی: R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1*************رمزهای رفت وآمدترکیدن ماشینها: R2, L2, R1,L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1. ماشین های مشکی و شیک: Circle, Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Leftماشین های صورتی:X, R1, L1, Right, Circle,Circle, L1, Down, L2, Leftماشین ...

 • کل رمز های gti5

  OHDUDE هلیکوپتر جنگی ITSALLBULL لودر CELEBRITYSTATUS ماشین stretch FLYINGFISH قایق ها پرواز میکنند BUFFMEUP حداکثر نیروی عضله TRUEGRIME ماشین حمل زباله SLOWITDOWN سرعت بازی را کم میکند SPEEDITUP سرعت بازی را زیاد میکند BIFBUZZ گانگستر ها خیابان ها را کنترل میکنند NINJATOWN به جای مردم نینجا ها قرار میگیرند SPEEDFREAK همه ماشین ها نیترو دارند BRINGITON تمام پلیس ها به دنبال شما هستند FULLCLIP اسلحه نامحدود GHOSTTOWN ترافیک کمتر WORSHIPME حداکثر احترام HELLOLADIES حداکثر جاذبه دختر ها PROFESSIONALKILLER حداکثر تونایی در تمام اسلحه ها AIWPRTON تانک YSOHNUL زمان سریع CFVFGMJ هوای مه آلود ASNAEB پلیس ها شما را تعقیب نمیکنند LXGIWYL اسلحه های سری اول KJKSZPJ اسلحه های سری دوم UZUMYMW اسلحه های سری سوم BAGUVIX سلامتی نامحدود CVWKXAM اکسیژن نامحدود HESOYAM حداکثر سلامتی و زره +250000 پول NCSGDAG حداکثر توان تیراندازی VQIMAHA حداکثر توان رانندگی JYSDSOD حداکثر توان عضله ها BTCDBCB حداکثر چاقی KVGYZQK حداقل توانایی عضله و چاقی OGXSDAG حداکثر احترام EHIBXQS1 حداکثر جاذبه دخترها SZCMAWO خودکشی کردن AEDUWNV هرگز گرسنه نمیشوید LIYOAAY حرکت آرام تر PPGWJHT حرکت سریع تر AEZAKMI رفتن تمام پلیسها OUIQDMW هدف گیری بهتر هنگام رانندگی AJLOJYQY مردم دیوانه BGLUAWML مردم از شما متنفّر هستند FOOOXFT تمام مردم اسلحه دارند AFZLLQLL هوای معمولی AUIFRVQS هوای بارانی ICIKPYH ICIKPYH هوای آفتابی ALNSFMZO هوای تیره CFVFGMJ هوای مه آلود CWJXUOC هوای طوفانی OFVIAC هوای نارنجی و ساعت در 12 توقف میکند XJVSNAJ هوای تیره و ساعت در 00 توقف میکند AIYPWZQP چتر نجات KRIJEBR دادن ماشین Stretch JQNTDMH دادن ماشین Rancher CQZIJMB دادن ماشین Bloodring Banger PDNEJOH دادن ماشین Hotring Racer VPJTQWV دادن ماشین Hotring Racer AQTBCODX دادن ماشین Romero RZHSUEW دادن ماشین Caddy (ماشین گلف) YECGAA دادن Jet Packکدهای جدید GTA 5این کد ها را در جریان بازی تایپ کنیدافزایش فشار خون = munasefساعت در بازی همیشه 9 بعد از ظهر باشد = ofviacچرخ آدم کش = jcnruadچاق کننده = btcdbcbاسلحه = lxgiwylشش ستاره پلیس پر شود = bringitonبازیکن هیچ وقت گرسنه نشود = aeduwnvماشین ها نامرئی شوند = xicwmdاسلحه = bifbuzzشهر شلوغ شود = iojufznترافیک زننده = bgkgtjhعابران پیاده با تفنگ حمله می کنند = bgluawmlعابران پیاده شورش کنند = ajlojyqyهوا همیشه آفتابی باشد = afzllqllقایق = kgggdkpتیر بی نهایت = ylteictپرواز قایق = flyingfishچتر نجات = aiwpwzqpماشین شاسی بلند = monstermashتانک = Aiwpreton یا Aiwprtonماشین مسابقه = vrockpokeyسلاح اضافی = uzumymwدیوانه شدن ماشین ها = bubblecarsجت = jumpjetسلاح بی نهایت = wanrltwضد ّ پلیس = aezakmiرمز های پر فایده در بازی GTA 5این کد برای افزایش پول و میزان عمر در این بازیاستفاده می شود:hesoyam---------------------------------------------------------------این کد برای پرواز اتومبیل در هوا استفاده ...

 • رمز

  عصبانی شدن راننده ها : YLTEICZ عصبانی شدن پیاده ها : FIGHTFIGHTFIGHT سیگار کشیدن : GERTAINDEATH سیاه شدن ماشین ها : IOWDLAC صورتی شدن ماشین ها : LLQPFBN پرواز ماشین ها : RIPAZHA پرواز قایق ها : FLYINGFISH چاق شدن : BTCDBCB لاغر شدن : KVGYZQK - ASBHGRB بدن سازی : BUFFMEUP شورش در شهر : BGLUAWML هیچ وقت دستگیر نمی شوید : AEZAKMI همه با مایو در خیابان می آیند : CIKGCGX همه جا پر از تبهکار می شود : ONLYHOMIESALLOWED تبهکارها خیابان ها را در دست می گیرند : BIFBUZZ همه نینجا می شوند : AFPHULTL - NINJATOWN خیابان پر از ماشین های قدیمی می شود : BGKGTJH خیابان پر از ماشین های سریع می شود : GUSNHDE ماشین ها با یک تصادف منفجر می شوند : JCNRUAD انفجار تمام وسایل نقلیه نزدیک : BIGBANG همه ماشین ها نیترو دارند : SPEEDFREAK همه تاکسی ها نیترو دارند : VKYPQCF  هنگام تصادف ماشین طرف مقابل پرواز می کند : BSXSGGC پرش بلند : LFGMHAL - KANGAROO بدون درجه تعقیب پلیس : ASNAEB درجه تعقیب پلیس 6 ستاره می شود : L JSPOK افزایش درجه تعقیب پلیس به 2 ستاره : OSRBLHH حرکت سریع ساعت : YSOHNUL سریع شدن بازی : SPEEDITUP کند شدن بازی : LIYOAAY - SLOWITDOWN همه سلاح حمل می کنند : AJLOJYQY فقط زنان سلاح حمل می کنند : CHICKSWITHGUNS مردم به شما حمله می کنند : BAGOWPG - FOOOXFT همه قصد کشتن شما را دارند : NOBODYLIKESME  

 • رمز بازی GTA 5

  زمان بازی:                                                                                                            GAME TIME speeditup                                                                                               زمان بازی را تند میکند slowitdown                                                                                            زمان بازی را کند میکند xjvsnaj                                                                                            زمان همیشه ۱۲:۰۰میشود ofviac                                                                                              زمان همیشه ۲۱:۰۰میشود ماشین ها:                                                                                                                 SPAWN cqzijmb                                                                                                                      ماشین rzhsuew                                                                                                             ماشین گولف eegcyxt                                                                                                                           لودر ohdude                                                                                                                  هلی کوپتر jumpjet                                                                                                                 جت جنگی rocketman                                                                                                         جلیقه ی پرواز monstermash                                                                                                 ماشین۴در۴بزرگ akjjyglc                                                                                                                  موتور۴چرخ pdnejoh                                                                          ماشین مسابقه ای(سریع ترین ماشین) jqntdmh                                                                                                                        جیپ aiwprton                                                                                                              ...

 • رمز بازی gta v

  کدهای تقلب در ایکس باکس ۳۶۰: ماشین زباله: B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right موتورسیکلت: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB ماشین (+ هلکوپتر، موشک و تفنگ): B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y ماشین ۲: RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB ماشین ۳: Y RB RB Left RB LB RT LB لیموزین: RT Right LT Left Left RB LB B Right هواپیما: B Right LB LT Left RB LB LB Left Left A Y افزایش ستاره پلیس: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right کاهش ستاره پلیس: RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left تغییر آب و هوا (صاف، بارانی و برفی): RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X ضربات مشت قوی: Right Left A Y RB B B B LT شکست ناپذیری : Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y همه ی اسلحه ها: Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB سلامتی و زره کامل B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB شنای سریع Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right پرش بلند Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, Rb, Rt حالت مست  Y Right Right Left Right X B Left کد پرواز بدن هیچ وسیله ای L1 L2 R1 R2 Left Right Left Right L1 L2 R1 R2 Left Right Left Right کدهای تقلب در پلی استیشن ۳: ماشین زباله: Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right موتورسیکلت: Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 ماشین (+ هلکوپتر، موشک و تفنگ): Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle ماشین ۲: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 ماشین ۳: Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 لیموزین: R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right هواپیما: O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle افزایش ستاره پلیس: R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right کاهش ستاره پلیس: R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left تغییر آب و هوا (صاف، بارانی و برفی): R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square ضربات مشت قوی: Right, Left, X, Triangle, R1, O, O, O, L2 شکست ناپذیری : Right, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle همه ی اسلحه ها: Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1 سلامتی و زره کامل Circle, L1, Triangle, R2, X, Sqaure, Circle, Right, Square, L1, L1, L1 شنای سریع Left, Left, L1, Right, Right, R2, Left, L2, Right پرش بلند Left, Left, Triangle, Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, R1, R2 کد پرواز بدن هیچ وسیله ایLB LT RB RT Left Right Left Right LB LT RB RT Left Right Left Right روش های پول در آوردن در بازی روش اول: همه ی ماموریت های اصلی بازی را تمام کنید که هم پول خوبی دارد و هم باعث تمام کردن بازی میشود. روش دوم: همه ی ماموریت های فرعی بازی را تمام کنید. روش سوم: با خفت کردن مردم میتوان پول خوبی به جیب زد که برای این کار فقط یک چاقو که ۱۰۰ دلار خرجش است میتوان انجام داد و لذت برد. روش چهارم: اگر بازی های تنیس را ببرید به شما مقداری پول میدهد و مقدار پول به درجه ی سختی تنیس بستگی دارد. روش پنجم: حتما ماشین های حمل پول را در بازی دیده اید که پول های بانک را حمل میکنند و شما با سرقت از این ماشین ها میتوانید پول خوبی بدست اورید. روش ششم: تمام مسابقات بازی که شامل ماشین,موتور,قایق و … میشود را انجام دهید. از پرش های مختلف بازی بپرید(با ...

 • بازی های مدرسه ای

  چون دیگه مدرسه ها نزدیکه چند بازی مخصوص مدرسه میذارم *** چهاخونه من عاشق این بازیم این بازی باید تعدادش هرچندتا که هست فرد باش مثلا 11 نفر یکی گرگ میشه و بقیه روبروی هم وایمیسن این گرگه ما باید بدوئه و بقیه باید دست همدیگه رو بگیرن و جاهاشون رو باهم عوض کنن مثلا هرکی با روبرویی خودش یا کناریش جاشو باید عوض کنه هرکی جا پیدا نکنه و گرگ بازی جاشو بگیره باید گرگ شه *** فرشته کوره این بازی رو دوست دارم اما چهارخونه خیلی باحال تره خب میریم سراغ بازی: این بازی هرچند نفر باشی ایرادی نداره همه دایره ای میشینن یکی بلند میشه و دور اونا میدوئه و میخونه "ای فرشته جونم فرشته اتیش به جونم فرشته از وقتی گفتم فرشته جون به لبم رسیده (بعد بالاسر هری بود میزنه رو سرش و میگه) -تق تق خانوم جواب-بله خانوم -حاجر خونست؟ جواب-نخیر خانوم -از ننه دیوونه چه خبر؟ جواب-الهی کور بشی(این جا میتونی هرچی میخوای جواب بدی مثلا الهی کر شی لال شی بلنگی دستت بشکنه همینا از بین این گزینه ها یکی رو باید بگین حالا ما همین کوربشی رو در نظر میگیریم)) بعد همون دوباره میچرخه و اواز رو میخونه اما این بار با چشمان بسته چون اون کسی که جوابش رو داده بود گفته بود الهی کورشی و اون کورشد حالا نفر بعد مثلا میگه الهی لال شی یا الهی دستت بشکنه پات بشکنه و.....و وقتی اون همه ی این کارو انجام داد یکی رو انتخاب میکنه بیاد و بخونه دوباره **** اگه نظر بذارین بازم می گم