روش محاسبه درصد

 • روش محاسبه تراز در آزمون ها

  روش محاسبه تراز در آزمون ها

  کارنامه آزمون بسیاری از داوطلبان کنکور در آزمون های آزمایشی شرکت می‌کنند اما در مورد مواد مندرج در کارنامه اطلاع دقیقی ندارند. از آنجا که درک صحیح اطلاعات موجود در کارنامه کمک زیادی به دانش آموزان و اولیاء آنها می‌کند در این مقاله به توضیح بعضی از این اطلاعات می‌پردازیم. 1. نمره خام*:نمره خام شما به صورت درصد بیان می‌شود. می‌دانید که در کنکور برای جواب های اشتباه نمره منفی منظور می‌گردد. نمره خام ممکن است منفی هم باشد. کمترین نمره خام 33/33- درصد است و مربوط به داوطلبی است که به تمام سؤالات پاسخ اشتباه داده است. در کنکور سراسری چنین افرادی هم دیده شده اند! آنها کسانی هستند که توان علمی ضعیفی دارند ولی فکر می‌کنند درس را بلد هستند. این افراد به طور شانسی به تست‌ها جواب نمی دهند بلکه خود را قانع می‌کنند و به تمام سؤالها با یک توجیه و توضیح مشخص، پاسخ اشتباه می‌دهند. بیشترین نمره هم 100 درصد است و مربوط به داوطلبی است که به تمام سؤالات پاسخ صحیح داده است. گر چه بسیاری از داوطلبان و اولیا به نمره خام توجه می‌کنند اما نمره تراز اهمیت بیشتری دارد. 2. نمره تراز*:نمره تراز هر درس عددی است بین صفر و ده هزار ( البته چند سالی است که در کنکور سراسری به علت رتبه بندی راحت تر از مقیاس صفر تا سیزده هزار استفاده می‌شود. که البته در ماهیت نمره تراز تفاوتی ایجاد نمی کند. در حقیقت می‌توانید نمره تراز کنکور دانشگاه آزاد خود را در 3/1 ضرب کنید تا نمره تراز آزمون سراسری اتان را پیدا کنید. (البته به شرط اینکه در دو آزمون با یک سطح از معلومات شرکت کرده باشید) در نمره تراز نمره منفی وجود ندارد و داوطلبی که نمره خام او 33/33- شده است نمره ترازی حدود 1000 به دست می‌آورد. داوطلبانی که نمره تراز آنها بیش از 5000 باشد جزء نیمه قوی تر دانش آموزان هر درس می‌باشند.اگر به کارنامه خود به دقت نگاه کنید مواردی را خواهید دید که نمره خام شما در یک درس بیش از درس دیگر است ولی نمره ترازتان در آن درس کمتر شده است. اگر نمره خام شما در یک درس 85 درصد باشد نباید فوراً خوشحال شوید شاید سؤالها ساده بوده و نمره اکثر داوطلبان در حد شما یا بهتر از شما باشد. همچنین اگر در یک درس نمره خام 30 درصد به دست آوردید باز هم ناراحت نشوید. شاید سؤالات دشوار بوده و بیشتر داوطلبان هم مثل شما نمره پائینی به دست آورده باشند. بیشتر مواقع داوطلبانی را می‌بینیم که کارنامه کنکور خود را اشتباه بررسی می‌کنند.آنها وقتی متوجه می‌شوند که مثلاً در درس ادبیات نمره خام 65 درصد به دست آورده اند و در درس ریاضیات نمره خام 40 درصد کسب کرده اند تصور می‌نمایند که به درس ادبیات بهتر از ریاضی پاسخ ... • محاسبه درصد خلوص

  در صد خلوص مواد، مقدار گرم ماده ي خالص موجود در 100 گرم ماده ناخالص را نشان مي دهد. مثلاً اگر ماده اي 99% خالص است داراي 1% ناخالصي خواهد بود فرض کنيد ماده اي داريم که 0.5 گرم است. بعد از تجزيه و بررسي متوجه مي شويم که 0.3 گرم آن خالص مي باشد. بنابراين درصد خلوص آن (0.300/0.500) x 100% pure = 60% خواهد بود. فرمول محاسبه درصد خلوص: مثال 1 يک نمونه نا خالص از آسپرين 121.2 گرم وزن دارد. بعد از آناليز مشخص شد که داراي 109.2 گرم آسپرين است. درصد خلوص آن را بدست اوريد؟ Percent purity = 109.2 ÷ 121.2 × 100% = 90.0% مثال 2 يک نمونه ناخالص سديم سولفات 1.56گرم است. اين نمونه را با باريم کلريد واکنش مي دهيم. 2.15 گرم رسوب توليد مي شود. درصد خلوص سديم سولفات را محاسبه کنيد؟ Na2SO4 + BaCl2 --> BaSO4(s) + 2NaCl يک مول سديم سولفات يک باريم سولفات توليد مي کند. بنابراين تعداد مولهاي باريم سولفات را محاسبه مي کنيم (2.15/233) =0.009223 moles همين تعداد مول توسط سديم سولفات در واکنش شرکت کرده است که اگر در جرم ملکولي سديم سولفات ضرب شود. جرم سديم سولفات مصرفي خالص از کل سديم سولفات ناخالص بدست مي آيد mass=moles X relative atomic massmass=0,009223 X 142 =1.31 g بنابراين درصد خلوص به صورت زير خواهد بود percentage purity= mass of pure/ impure X 1001.30/2.15 X100 =60.1 % مثال 3 يک نمونه ناخالص سديم سولفات با جرم 1.65 گرم در آب حل شده و به آن باريم کلريد افزوده مي شود. وزن باريم سولفات حاصل 2.32 گرم است. درصد نمک طعام در مخلوط حاصل چقدر است؟ يک مول سديم سولفات يک باريم سولفات توليد مي کند تعداد مول باريم سولفات را محاسبه مي کنيم (2.32/233) =0.01 moles از آنجا تعداد مول و وزن سديم سولفات مصرفي را بدست مي آوريم 0.01X1=0.01 moles mass=0.01 X 142 =1.42 g در ازاي يک مول باريم سولفات 2 مول نمک توليد مي شود 0.01 X2= 0.02 molesmass= 0.02 X 58.5 =1.17 g بنا براين درصد جرم نمک برابر است با: % mass of NaCl= 1.17/(1.17+2.23+1.42 of impure Na2SO4) X100 =1.17/4.82 X100 =24.27 % of NaCl

 • روش محاسبه خسارت يك مزرعه

  دراين روش كل سطح خسارت ديده ، درصد خسارت ودرصد پيشرفت عمليات مزرعه مشخص مي شود يعني پيشرفت فيزيكي عمليات اجرائي مزرعه چند درصد بوده و گياه درچه مرحله ای از رشد قرار دارد وآيا گياه درمزرعه مي تواند تجديد حيات نمايد یا نه (چند درصد). نهايتا"ميانگين عملكرد 5 سال منطقه منتهي به سال خسارت و قيمت تضميني ويا قيمت فروش آزاد محصول دربازار معین واز طريق فرمول غرامت وارده به كشاورز محاسبه مي شود : 1- نمونه گيري تصادفي - نمونه برداشت شده بايد نماينده كل قسمت خسارت ديده مزرعه باشد. - در صورتيكه قسمتي از مزرعه دچار خسارت نشده است نبايد از آن قسمت نمونه گيري شود. - در صورتيكه در يك مزرعه شدت خسارت در يك قسمت بيشتر بوده و خسارت يكنواخت نباشد بايد از هر قسمت جداگانه نمونه برداري كرده و درصد خسارت هر قسمت جداگانه محاسبه گردد. 2- تعداد نمونه ها تعداد نمونه ها بستگي به سطح خسارت ديده دارد. تعداد نمونه ها با افزايش سطح خسارت افزايش مي يابد.  

 • روشهای شناسایی سود پیمانکاری_ قسمت دوم (روش درصد پیشرفت کار)

  روش درصد پیشرفت کار  در این روش، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بتدریج و به تناسب پیشرفت (درجه تکمیل) پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه گیری و شناسایی می شود. شناسایی سود ناخالص پیمان در پایان دوره مالی به ترتیب زیر انجام می گیرد:  1.       برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان 2.       برآورد کل هزینه پیمان 3.      برآورد کل سود ناخالص پیمان 4.      اندازه گیری میزان پیشرفت کار 5.      محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان  برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان برای برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان باید موارد زیر را در نظر گرفت:  1.       مبلغ اولیه پیمان 2.       مبلغ کارهای جدید 3.      تغییر مقادیر کار(هرگاه هر یک از اقلام پیمان کم یا زیاد شود در امد پیمان افزایش یا کاهش خواهد یافت). 4.      مبلغ مورد مطالبه پیمانکار در نتیجه تغییرات مفاد قرارداد و تعدیل آحاد بهای کار 5.      جریمه تاخیر  (خسارت یا جریمه ناشی از تاخیر در تکمیل پیمان یا سایر عل، موجب کاهش درآمد پیمان خواهد شد).  برآورد کل هزینه پیمان   هزینه برآوردی پیمان به ترتیب زیر از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شده و برآورد یا پیش بینی باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بدست می آید:   کل هزینه های برآوردی پیمان = هزینه های واقعی + برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان  در صورتی که پیش بینی یا برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بین دو مبلغ محدود باشد، مبلغی که به سود کمتری می انجامد باید انتخاب شود.  برآورد کل سود ناخالص پیمان  کل سود ناخالص پیمان از تفاضل کل درآمد پیمان و کل هزینه های برآوردی پیمان بدست می آید:   کل سود ناخالص برآوردی پیمان = کل درآمد یا مبلغ پیمان   -    کل هزینه های برآوردی پیمان  ضمنا ذکر این نکته ضروری است  که برآورد درآمد و هزینه و سود ناخالص پیمان در پی وقوع رویدادهای غیر مترقبه همچون بروز حوادث قهری و غیر مترقبه و تغییر در تورم و یا تغییرات احتمالی در مقررات دولتی و دستگاه کارفرما و تعلیق کار از طرف کارفر ماباید مورد بازنگری قرار بگیرد.  اندازه گیری میزان پیشرفت کار  مشكل اساسی در روش درصد پیشرفت کار اندازه گیری میزان پیشرفت کار است. میزان پیشرفت کار را می توان بر اساس دو عامل اساسی اندازه گیری کرد: 1.       ورودیهای پیمان  یا Input Measures))  بر حسب : ·          مخارج انجام شده ·          ساعات کار مصرف شده ·          مبلغ دستمزد ·          مقدار مواد مصرفی 2.       خروجیهای پیمان یا( (Out put Measures  بر حسب: ·          کیلومتر ·          تن ·          تعداد واحدهای تولید شده یا ارزش ...

 • محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها

  در یک پروژه دو تا فاز داریم یکی planning ویکی control ،مابایستی فاز اولی رو کامل کنیم بعد به سراغ فاز دوم بریم . تا برنامه مون کامل نباشه نمیتونیم درست اجراش کنیم (بدبختیمون همینه ) ولی بیشتر وقتمون رو صرف اجرا میکنیم و یک هزارم اون رو صرف برنامه ریزی نمیکنیم . بعدش هم در اواسط فاز اجرایی میخواهیم مشکلات پروژه با گرفتن یک جلسه حل کنیم ولی از کوتاهی در فاز اولی غافل بودیم . دیگه برمیگرده به همون ضرب المثل که میگه خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. وهمیشه در خیلی جاها عجله برای اجرا داریم ولی هیچوقت عجله برای یک برنامه ریزی دقیق وحساب شده نداریم . علل موفقیت کشورهای پیشرفته هم اینه که اونا بر عکس ما عمل میکنن. توضیح مختصر جهت یاد آوری : فاز planning در نرم افزار MSP 1- تعریف تقویم و پروژه وارد کردن فعالیتها و فاز بندی و وارد کردن زمان فعالیتها 2- وارد کردن منابع و تخصیص وتسطیح منابع 3- گرفتن Baseline و تهیه نمودارS برنامه ای 4- دادن برنامه کاری به گروههای اجرایی و مدیر پروژه فاز اجرایی ((control در این فاز نیروی اجرایی کار انجام داده و گزارش کارکردش را به قسمت کنترل پروژه ارسال میکند . حال به روزآوری فعالیتها با update task انجام گرفته و سپس rechdule انجام میگیرد . یعنی برنامه ریزی مجدد انجام میشه چون باید دوباره به گروه اجرایی برنامه داده بشه . یادتون باشه اساس نرم افزار msp زمان هست و برای سنجش فیزیک کار بایستی اقدامات زیر انجام گیرد : درصد پیشرفت فیزیکی در نرم افزار msp بنا به نیاز بسیاری از دوستان به توضیح آن میپردازم : ابتدا به درصد وزنی نیاز داریم . چون زمان همواره دستخوش تغییرات است یعنی در اکثر اقات زمان واقعی با زمان برنامه ای یکی نیست نمیتوان به درصد پیشرفت زمانی وکاری اعتماد کرد.پس بایستی در پایان فاز برنامه ریزی درصد هر فعالیت را مشخص کرد و این درصد تا پایان پروژه ثابت است که به آن درصد وزنی گفته میشود و چند راه برای به دست آوردن آن وجود دارد . میتوان 1- زمان هریک از فعالیتها را به کل زمان پروژه بعنوان وزن ثابت آن فعالیت در نظر گرفت 2- نفر ساعت هر فعالیت را به کل نفر ساعت پروژه بعنوان وزن آن فعالیت در نظر گرفت3- بودجه هر فعالیت را به کل بودجه بعنوان وزن هر فعالیت در نظر گرفت 4- از روش تجربی وبطور تجربی برای هر فعالیت وزنی تعریف کرد . موارد فوق راههای بود که به ذهنم رسید. و بیان نمودم . حال برخی از کسانی که در زمینه برنامه ریزی وکنترل پروژه کار میکنند اوزان فیزیکی را در نرم افزار اکسل وارد کرده و با استفاده از فرمول درصد فیزیکی هر فعالیت را با توجه به وزن آن مشخص میکنند. در این روش فقط به درصد پیشرفت فیزیکی میرسیم و تنها مزیتش ...

 • روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه

  روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه  محاسبه درصد وزنی به ۵ صورت انجام میگیرد البته بعد از توافق باکارفرمای محترم نوع روش محاسبش ملاک محاسبه استبر اساس رقم ریالی پروژه این روش بیشتر واسه پروژه هایی که رقم ریالی فعالیتهاش مشخص شده یعنی قیمت مقطوعه یا همون  fixed price  یعنی اینکه هر فعالیتی رقم ریالیش مشخص شده مث پروژه های شرکت نفت که برآورد اولیه شده و یا از آیتمهای فهرست بها لحاظ گردیده ( حالا بماند که چقدر معایب دارد در کنار محاسن کمی که داره ولی خوراک پیمانکارهای زرنگه ،  سعی کنید کمتر از این روش استفاده کنید هر چند که فک کنم اکثر پروژه ها به همین شکله متاسفانه بر اساس نفر ساعت پروژه این روش به جز عسلویه فک نکنم جای دیگه ای استفاده بشه ولی اگه کسی بتونه استفاده کنه خیلی خوبه هر چند توصیه میکنم بی خیالش بشین حداقل واسه پروژه های غیر عمرانی روشش بدین شکل بایستی واسه تک تک فعالیتها نیروی انسانی مورد نیازش رو محاسبه کنیم حالا به چه شکلش مهمه که اینه اصولش(( یا اینکه یه نرخ کار مشخص و قابل استناد داشته باشی و یا اینکه خودت توی پروژه های دیگه نرخ کار واقعی رو حساب کرده باشی، که اینم هر پروژه با توجه به موقعیتش و شرایطش با دیگری متفاوته و یه جورایی تفهیمش به کارفرما سخته )) بر اساس حجم کاری فعالیتها این روش معقولانه اش اینه که واسه پروژه هایی استفاده بشه که وزن واحد مشخصی دارند مث نصب تجهیزات که همه بر حسب کیلوگرم میباشند بر اساس مدت زمان فعالیتها این روش خوراک بچه های پروژه است مخصوصا وقتی کارفرمات .... باشه البته خیلی مهمه که زمانهای فعالیتهاتون دقیق و کارشناسی شده بدست بیاری حتما حتما از اجرا و سرپرست کارگاه کمک بگیرین واسه برآورد زمان فعالیتها خیلی مهمه این قسمت حتما مشکل داشتین بگین تلفیقی از موارد فوق اگه بتونید از این روش استفاده کنید خیلی بهتره چون هم به نمودارتون کمک میکنه و هم اینکه معقولانه تر در زیر نمونه ای کامل از وزن دهی فعالیتها آوردم فایل معرکه ایه همه چی توش هست حتما استفاده کنید  

 • چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

  چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نمره تراز و نمره خام :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1.  نمره خام : به صورت درصد بیان میشود در کنکور برای جواب های اشتباه  3/1 نمره منفی منظور میشود کمترین نمره منفی 3/33- مربوط به داوطلبی که تمام سوالات را اشتباه جواب داداه است .  فرمول نمره خام یا درصد عبارت است از ضرب تعداد سوالات درست در عدد سه منهای تعداد جوابهای نادرست تقسیم بر تعداد  کل سوالات ضربدر سه شده جواب حاصل ضربدر عدد صد 2- نمره تراز : نمره تراز هر درس بین    0تا 10000 است در نمره تراز نمره منقی وجود ندارد داوطلب که نمره خام او 0 شده ممکن است نمره تراز بین 3500 یا 4000 به دست آورد. توجه داوطلبانی که نمره تراز آنها بیشتر از 5000 جزء نیمه زرنگترها و نمره تراز آنها کتر از 5000 جزء نیمه ضعیف تر دانش آموزان هر درس می باشد. نکته : داوطلبی که نمره خام او 100درصد است مطمئنا نمره تراز 10000 به دست نمی آورد ممکن است نمره ترازی در حدود 9000 یا کمتر یا بیشتر کسب کند که بستگی به نمرات خام سایر داوطلبان دارد . نکته : هیچ گاه با درصد و نمره خام نمی توان نمره تراز را بدست آورد نمره تراز بستگی به سطح علمی همه شرکت کنندگان در درس مربوطه دارد. نکته مهم : نمره تراز اهمیت دارد نه نمره خام و در صد درس چون ممکن است مثلا در یک درس با درصد پایین تر از بالایی بیاوریم آن هم به این خاطر است که آن درس برای همه داوطلبین مشکل بوده است برعکس این موضوع هم صادق است که مثلا ما با درصد بالا تر از پایینی بدست آوریم که آن هم به این موضوع مربوط میشود که آن درس برای همه داوطلبان آسان بوده است و توانایی پاسخ گویی به آن را داشته اند پس داوطلبان نباید با دیدن درصد بالا و یا درصد پایین خوشحال و نا امید شوند و با ید این نکته به او تذکر داده شود. برای به دست آوردن تراز کل نمره تراز هر درس در ضریب آن درس ضرب شده بر مجموع ضرایب تقسیم می شود .