رگرسیون چند متغیره در r

 • رگرسیون چند متغیره

  رابطهء موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیری می نامند. در رگرسیون چند متغیری، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می نامند. مانند آنچه در رگرسیون خطی ساده نیز گفته شد، در رگرسیون چند متغیری نیز هرگز نمی توان گفت که یک تابع ریاضی از خصوصیات متغیرهایی که به طور عادی وجود دارد به دست می آید، ولی همین نکته که بتوان متوجه شد یکی از این تابع ها تصویر خوبی بین متغیرها بیان می کند برای محقق ایده آل است.لینک اوللینک دوم • کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایى

   کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایى

    عنوان مقاله : کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایى نوع مقاله : زمین شناسى اقتصادى واکتشاف محل ارائه : بیست و پنجمین گردهمائى علوم زمین   متن کامل :   ◊◊◊◊◊◊◊ (کاوه پازند[۱]، دانشجوى کارشناسى ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتى امیرکبیر، کارشناس شرکت زمین پیمایش باختر) (محسن یزدانى پور، دانشجوى کارشناسى ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتى امیرکبیر) (امیر ملکى قهفرخى، دانشجوى کارشناسى ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتى امیرکبیر ،کارشناس شرکت مهندسین مشاور کوشامعدن)   ◊◊◊◊◊◊◊ چکیده: روش هاى آمارى چند متغیره با در نظر گرفتن فرضهاى اولیه مورد نیاز و به کار گیرى دقت لازم، در ارائه یک تحلیل دقیقتر مى توانند راهگشا باشند. استفاده از این روش ها، امکان بررسى همزمان تغییرات چند متغیر را فراهم مى سازد. یکى از این روش ها، رگرسیون چندگانه مى باشد که با داشتن سادگى جبرى و تفسیر قابل فهم یکى از روشهاى کارآمد در آنالیز داده هاى چند متغیره است. این روش به خصوص در مورد عناصرى مانند طلا بسیار مناسب مى باشد. در این مطالعه ۱۷۰ نمونه از رسوبا ت آبراهه اى برگه ۱:۵۰۰۰۰ گودین برداشته شد و آنالیز شیمیایى بر روى ۴۴ عنصر صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده پس از پردازش هاى آمارى مقدماتى به کمک روش رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآیى بالاى این روش در تحلیل ناهمگنى هاى منطقه و تعیین پاراژنز مى باشد.  واژه هاى کلیدى: رگرسیون چندگانه، رسوبات آبراهه اى، گودین.   Abstract: Multivariate statistical methods can present a more precision analysis with considering the primary requirement hypothesis and enough precision. Using these methods provides possibility of study about variation of several variants. One of these methods is multivariate regression that has simplicity of its algebra and understandable interpretation. This type is a useful method for analyzing multivariate data set, especially some elements such as Au. In this study, 170 samples were taken from stream sediments of Goudin sheet and were geochemically analyzed for 44 elements. Received data set were analyzed with multivariate regression after the primary statistic process. The results showed the high efficiency of this method to determine paragenesis elements and interpret local nonhomogenouses. Key words: Multivariate regression, Stream sediments, Goudin     مقدمه :    در اکتشافات ژئوشیمایى اندازه گیرى بعضى از عناصر مرتبط با کانى سازى با مشکلاتى از قبیل بالا بودن هزینه ها و زیاد بودن خطاها همراه است. مهمترین این عناصر طلا است. از آنجا که در نقشه هاى ژئوشیمیایى، اغلب پتانسیل ضعیفى از طلا مشاهده مى شود بایستى براى گرفتن اطلاعات اکتشافى بیشتر از عناصر مرتبط با طلا ( ردیابهاب طلا) استفاده نمود. در خصوص مشکلات اکتشافى طلا در مطالعات ژئوشیمیایى مى توان گفت که بدلیل پایین بودن غلظت طلا، تغییرپذیرى ...

 • رگرسيون

  تحليل رگرسيون تحليل رگرسيون چند متغييري روش تحليل نيرومندي است كه در انواع مسايل مي توان از آن استفاده كرد و در تحقيقات جامعه شناسي، روانشناختي، اقتصادي و ... كاربرد دارد.از آن در متغيرهاي پيوسته و متغيرهاي طبقه اي استفاده مي شود و آن را مي توان با دو متغيير مستقل، سه متغير مستقل و يا بيشتر استفاده كرد. يكي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(كلينجر، 1389: 12). رگرسيون تكنيكي است كه از طريق آن به  تغيير متغير وابسته از طريق تغييرات متغير مستقل يا  از طريق تركيب خطي دو يا چند متغير مستقل تبيين و پيش بيني مي شود . دقت و توانايي اندازه گيري در روش تحليل رگرسيون بالاست. تحليل رگرسيون از لحاظ ساختاري را مي توان به سه دسته تقسيم كرد. 1تحليل رگرسيون ساده: تغييرات متغيرy  را از طريق يك متغيرx برآورد مي كند و تابع رگرسيون خطري بصورت  y=a+bx  است.  2.   تحليل رگرسيون چند گانه:  در آن واريانس متغير y از طريق مشاركت نسبي و تركيب خطي دو يا چند متغير مستقل تبيين مي شود و يك متغيروابسته و مجموعه اي از متغيرهاي مستقل وجود دارد.  

 • آموزش محاسبات آماري با نرم افزار مطلب

  به نام او... v   مقدمه                       نرم افزار MATLAB یک ابزار قدرتمند در انجام عملیات محاسباتی پیچیده و شبیه سازی ریاضی پروسه های گوناگون علمی ومهندسی میباشد.ساده ترین تصور در مورد این نرم افزار شبیه دانستن آن به یک ماشین حساب فوق پیشرفته است که توانایی انجام محاسبات ساده وپیچیده وحل انواع معادلات ورسم انواع نمودارها داراست.نام نرم افزار مخفف عبارتMATrix LABoratory _ به معنای آزمایشگاه ماتریس است v    آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB MATLAB محیط گسترده ای را فراهم می آورد که شما را قادر می سازد دستوراتی را اجرا کنید داده ها را مشاهده نمایید M-CODEهایی را ویرایش  کنید وفایلهایی راباز کنید یا از HELP استفاده کنید .همچنین ابزارهایی را برای مرتب سازی و نمایش پروژه های شما فراهم می سازد. محیط  MATLAB از تعدادی پنجره تشکیل شده است: 1.      پنجره فرمان:این پنجره اجرای دستورات فوری وبعضی عملیات از قبیل تعریف متغییرومقداردهی آن ویافراخوانی توابع و m-file هاو... استفاده میشود. 2.      پنجره دستورات پیشین:تمام دستورات اجرا شده ی قبلی به ترتیب اجرا،در گروههایی که با توجه به زمان شروع مراحل کار دسته بندی شده اند لیست شده وقابل دسترس است. 3.      پنجره ی پوشه جاری 4.      پنجره ی فضای کار 5.      پنجره یHELP......    

 • تحليل رگرسيون

  تحليل رگرسيونتحليل رگرسيون چند متغييري روش تحليل نيرومندي است كه در انواع مسايل مي توان از آن استفاده كرد و در تحقيقات جامعه شناسي، روانشناختي، اقتصادي و ... كاربرد دارد.از آن در متغيرهاي پيوسته و متغيرهاي طبقه اي استفاده مي شود و آن را مي توان با دو متغيير مستقل، سه متغير مستقل و يا بيشتر استفاده كرد. يكي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(كلينجر، 1389: 12).رگرسيون تكنيكي است كه از طريق آن به  تغيير متغير وابسته از طريق تغييرات متغير مستقل يا  از طريق تركيب خطي دو يا چند متغير مستقل تبيين و پيش بيني مي شود . دقت و توانايي اندازه گيري در روش تحليل رگرسيون بالاست.تحليل رگرسيون از لحاظ ساختاري را مي توان به سه دسته تقسيم كرد.1تحليل رگرسيون ساده: تغييرات متغيرy  را از طريق يك متغيرx برآورد مي كند و تابع رگرسيون خطري بصورت  y=a+bx  است. 2.   تحليل رگرسيون چند گانه:  در آن واريانس متغير y از طريق مشاركت نسبي و تركيب خطي دو يا چند متغير مستقل تبيين مي شود و يك متغيروابسته و مجموعه اي از متغيرهاي مستقل وجود دارد.  تركيب خطي:   b2x2+….+ bixi y=a+b1x1+X33.      تحليل رگرسيون چندگانه چند متغيره (ساعي، 1387: 152).تحقيقات همبستگي را مي‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسيم كرد:الف) مطالعه همبستگي دو متغيري، ب) تحليل رگرسيون، ج) تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس.در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است. در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني تغييرات يك يا چند متغير وابسته (ملاك) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش بين) است. در بعضي بررسي ها از مجموعه همبستگي هاي دو متغيري متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا كواريانس استفاده مي‌شود. از جمله تحقيقاتي كه در آن ها ماتريس همبستگي يا كواريانس تحليل مي شود، تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري است. در تحليل عاملي هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها يا رسيدن به متغيرهاي مكنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاري آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظريه ها و يافته هاي تحقيقاتي موجود است. در زير با تفضيل بيشتر هر يك از موارد فوق مورد بحث قرار مي‌گيرد. (سرمدي، 1376: ‌) تحقيق همبستگي دو متغيري   در اين گونه تحقيقات هدف تعيين ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است. براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغيرها شاخص هاي مناسبي اختيار مي‌شود از آنجا كه در اكثر تحقيقات همبستگي دو متغيري از مقياس فاصله اي با پيش فرض توزيع نرمال دو متغيري براي اندازه گيري متغيرها استفاده ...

 • تحلیل مسیر در spss

  در تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره قصد داریم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را پیش بینی کنیم . اما موضوعی که در اجرای روش تحلیل رگرسیون مطرح است ، این است که در آن ما فقط می توانستیم تاثیر مستقیم هر یک از متیغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را پیش بینی کنیم و امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته فراهم نبود . در چنین حالتی ، نمی توانیم مدل مفهومی و نظری تحقیق را که معمولاً یک مدل نظری متشکل از ساخت روابط بین متغیرهای مستقل است، مورد آزمون قرار دهیم. برای رفع چنین مشکلی ، می توانیم از روش تحلیل مسیر استفاده کنیم. بنابراین، تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت در سال 1934 توسعه یافت ، تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تدوین مدل های علی است. تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توانیم علاوه بر تاثیرات مستقیم، تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم . بنابراین، مهم ترین مزیتی که استفاده از رو ش تحلیل مسیر نسبت به روش رگرسیون دارد ، این است که در روش تحلیل رگرسیون ، تنها قادر به شناسایی تاثیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بودیم ، اما در روش تحلیل مسیر علاوه بر تاثیر مستقیم، امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد. به همین خاطر ، در تحلیل مسیر ، با چندین معادله خط رگرسیونی استاندارد شده مواجه هستیم، در حالی که در تحلیل رگرسیون ، تنها یک معادله خط رگرسیونی استاندارد شده داریم. شکل های زیر به وضوح تفاوت بین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر را نشان می دهند. در شکل اول، که روش تحلیل رگرسیون را نشان می  دهد ، x2تنها به صورت مستقیم بر x4تاثیر دارد. اما در شکل دوم ، که روش تحلیل مسیر را نشان می دهد ، ملاحظه می گردد که x2هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقییم از طریق x3بر x4تاثیر دارد.                   از طرفی، در تحلیل مسیر ما می توانیم میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را نشان دهیم. یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیرهای مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ماست. در تحلیل مسیر فلشها مشخص کننده تاثیرات علی از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته میانی و نهایی می باشند. تحلیل مسیر مشخص می کند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است. بدین ترتیب ، تحلیل مسیر به طریقی قابل فهم ، اطلاعات زیادی درباره فرآیندهای علی فراهم می آورد. به عبارتی تکنیک تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم و بی اثری بین متغیرهای موجود در نظام علی و ...

 • مقدمه ای برلزوم استفاده از رگرسیون لوجستیک[1] در تحقیقات

  مقدمه ای برلزوم استفاده از رگرسیون لوجستیک[1] در تحقیقاتآزمایش همانا مظهر روش علمی است.روش آزمایش بیش از انواع روش های دیگر تحقیق اجتماعی بر علیت متمرکز است.(بیکر،1377،ص242-241)تحقیق آزمایشی یا درآزمایشگاه صورت می گیردکه می توان درآن حداقل به لحاظ نظری تمامی متغیرهای مزاحم را کنترل کرد وبازهم حداقل به لحاظ نظری می توان مطمئن بود که تغییرات متغیر وابسته ناشی از تغییرات متغییر مستقل است.این آزمایش ها عمدتا از سوی روانشناسان اجتماعی وبرای مطالعه بس متمرکز انواع خاصی از رفتارهای اجتماعی بکار می رود.اما"طرح آزمایش]آزمایشگاهی[برای اکثر مسایل تحقیق  اجتماعی غیر عملی است."(دواس،1376،ص43)در تحقیقاتی که در آنها میدان مطالعه جامعه می باشد نمی توان تمام متغیر های مزاحم راآنگونه که درآزمایش های آزمایشگاهی کنترل می کنند، کنترل کرد.عمل کنترل کردن متغیرها در تحقیقات پیمایشی از طریق روش های آماری پیشرفته موسوم به تحلیل چند متغیره صورت می گیرد.از جمله این روش ها رگرسیون چند متغیره2 است. دراین روش مجموعه ای از متغیرهای مستقل تواما بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند.بااستفاده از رگرسیون چند متغیره می توان اثر هریک از متغیرهای مستقل  بر متغیر وابسته را با کنترل آماری اثر سایر متغیرها سنجید.اما در استفاده از هرگونه روش آماری باید به یک سری نکات توجه کنیم تا آزمونهای آماری بیشماری که وجوددارد در جای خود استفاده شود.استفاده جا بجای آزمونهای آماری باعث می شود نتایج به کلی دگرگون شده و غیر قابل تفسیر گردد.در واقع در خصوص انتخاب آزمون آماری مناسب در میان انبوه آزمونهای آماری معیارهایی وجودداردکه بر مبنای این معیارها ما آزمون مورد نظر را انتخاب می کنیم:"حوزه آمار تا آنجا توسعه یافته است که اکنون ما تقریبا برای هرنوع طرح تحقیقی چند آزمون آماری دراختیار داریم که از هریک از آنها می توانیم برای آزمون کردن فرضیه خود استفاده نماییم.باتوجه به امکان چنین انتخابی باید در عین حال منطقی را نیز برای انتخاب خود رعایت کنیم...دراین انتخاب ماباید به ...نوع اندازه گیری و مقیاسی که در تعریف عملی متغیرها بکار برده ایم نیز توجه کنیم."(سیدنی،1383،صص9-23).در واقع قبل از انتخاب هرگونه آزمون آماری پرسش در خصوص مقیاس اندازه گیری وسطح سنجش متغیرها بسیار تعیین کننده است.سطح سنجشی که دررگرسیون چندگانه مورد نیاز است سطح سنجش فاصله ای است،یعنی متغیرهای مستقل ووابسته باید در سطح سنجش فاصله ای سنجیده شده باشند تا اجازه استفاده از آن را داشته باشیم.اما مسئله اینجاست که عمده متغیرها در حوزه علوم انسانی وپزشکی در سطح سنجش اسمی ویا ترتیبی است.بدین ترتیب ...