سابقه بیمه خدمات درمانی

 • بیمه خدمات درمانی

  دكتر محمد باقر هداوند : سازمان بیمه خدمات درمانی سازمانی پیشرو در واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت می باشد. دكتر محمدباقر هداوند مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی با اعلام این خبر افزود: ما از اوائل سال 89 در خصوص كاهش تصدی های قابل واگذاری دولت، كارگروه كاهش تصدی گری ها را در سازمان تشكیل داده و در تلاش هستیم تا كلیه خدماتی كه قابل واگذاری به بخش های خصوصی است را احساء نماییم.دكتر محمدباقر هداوند مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی با اعلام این خبر افزود: ما از اوائل سال 89 در خصوص كاهش تصدی های قابل واگذاری دولت، كارگروه كاهش تصدی گری ها را در سازمان تشكیل داده و در تلاش هستیم تا كلیه خدماتی كه قابل واگذاری به بخش های خصوصی است را احساء نماییم.  به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان، وی گفت: واگذاری خدمات به بخش خصوصی از سالهای قبل در سازمان شروع گردیده است و با تشكیل كارگروههایی در راستای اهداف و سیاستهای كلان دولت تا كنون نسبت به واگذاری فرآیندهای مربوط به بیمه گری و درآمد و صدور دفترچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت اقدام نموده ایم.مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین اظهار داشت: این سازمان در واقع یكی از سازمانهای پیشرو در بحث واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت می باشد كه در این زمینه با امضاء تفاهمنامه ای با معاو.نت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری دفاتر نمایندگی های سازمان را كه از سالهای قبل تشكیل شده بود را به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل نموده بطوریكه تمامی فعالیتهای نمایندگی ها به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردیده است.وی در ادامه افزود: ما در سازمان بیمه خدمات درمانی تلاش می كنیم كه افزایش سطح دسترسی به ارائه خدمات درمانی را از طریق دفاتر پیشخوان دولت برای مردم عزیز فراهم نموده و سطح تسهیلات و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را گسترش دهیم.دكتر هداوند در پایان ضمن اشاره به خدمات غیر حضوری سازمان از طریق پورتال اینترنتی سازمان بیمه خدمات درمانی (www.msio.org.ir) گفت: فرآیندهای مربوط به خدمات غیر حضوری سازمان با حضور وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی افتتاح گردید بطوریكه خدماتی از قبیل ثبت نام اولیه متقاضیان بیمه درمان ایرانیان، سرویس درآمد صندوق كاركنان دولت، اطلاع رسانی و تایید اینترنتی دارو، عقد قرارداد با موسسات و مراكز درمانی و ورود اطلاعات مربوط به همسران شاغل را برای بیمه شدگان از طریق این پایگاه اینترنتی فراهم نم.ده ایم. • سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

  1-1سابقه خدمت دولتی که کسور آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده است این سابقه به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی و درهنگام تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود. -مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد.  ۲-۱ ـ سابقه خدمت دولتي كه بابت آن كسوري پرداخت نشده است : حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود.-مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد.     الف-  طبق مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مستخدم مي‌تواند بابت مدت مزبور كسور بازنشستگي پرداخت نكند در اينصورت حقوق بازنشستگي مربوط به اين مدت براساس يك چهلم معدل  تمامي حقوق و مزاياي دريافتي ملاك كسور بازنشستگي در دوسال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي ضرب در مدت مزبور محاسبه مي‌گردد. ب- مستخدم مي‌تواند با پرداخت كسور بازنشستگي بر مبناي 9% حقوق و فوق العاده شغل و تفاوت تطبيق دربدوخدمت رسمي مستخدميني كه بعد از 45/3/31 به استخدام رسمي پذيرفته شده يا بشوند مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمي لحاظ دارد. ج ـ سنوات خدمت دولتي كه به صندوق هاي بازنشستگي ديگر حق بيمه پرداخت شده است:  به موجب قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب65/3/27 آيين نامه اجرايي آن حق بيمه يا بازنشستگي و سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه پرداخت نموده اند ، در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده اند ، با انتقال حق بيمه و پرداخت ما به التفاوت مقرر ، جزء سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب مي گردد كه عبارتند از:   ۱-۳-سنوات خدمت دولتی که به صندوق های بازنشستگی دیگر حق بیمه پرداخت شده است:   به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه ...

 • قوانین بیمه بیکاری

  حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ‌ماده ۶ –بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد. ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید. ‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد. ‌ماده ۷ –مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی —————————————————————————————————————- مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین —————————————————————————————————————- ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه ‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه ...

 • بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( خویش فرما )

  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( خویش فرما )

    صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. ضمنا از تاریخ 24/1/87 علاوه بر مشاغل مندرج در این اطلاعیه صاحبان کلیه مشاغلی که تا تاریخ مذکور بیمه نشده اند با تکمیل فرم درخواست و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر می توانند مشمول مقررات این نوع بیمه قرار گیرند. حمایتها و نرخهای پرداخت حق بیمه :   متقاضیان میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و تغییرات بعدی آن به شرح ذیل برخوردار گردند.   الف)بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ14%(12%سهم بیمه شده +2%سهم دولت)   ب) بیمه بازنشستگی وفوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ 16% (14% سهم بیمه شده +2% سهم دولت)   ج )بیمه بازنشستگی واز کارافتادگی و فوت با نرخ20 %(18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت)    متقاضیان میتوانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در بندهای ((الف ))، ((ب  )) و (( ج)) درزمان بیمه پردازی و دریافت مستمری با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هرسال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.   درخواست کلیه متقاضیان حمایتهای بند(( ج)) ونیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند" ب" که فاقد 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شود که از سوی پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.  شرایط سن و سابقه : پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه میباشند موکول به آن است که سن مردان از 50 سال و سن زنان از 45 سال تمام بیشتر نباشد.  افرادی که سن آنان بالاتر از سنین مذکور است و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشند به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه و در صورت احراز شرط سنی درخواست آنان پذیرفته می شود.  در خواست متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند بدون شرط سنی پذیرفته می شود.   سایر موارد : بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میگردد.   مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده:   کارفرمایان کلیه کارگاههای فعال مشمول قانون تامین اجتماعی  خویش ...

 • زندگی در امریکا

  یه مطلب خوب توی وبلاگ کمی فکر پیدا کردم در مورد زندگی در امریکا. به نظر من تقریبا بصورت جامع زندگی در امریکا رو به تصویر کشیده و اون رو از جنبه های مختلف بررسی کرده. من مطلب رو بدون هیچ گونه دخل و تصرفی اینجا نقل میکنم.معایب: خدمات درمانیاحتمالا خدمات درمانی از بزرگترین مشکلات آمریکاست. برخلاف تصور همگانی، و غالبا مهاجرانی که به آمریکا می آیند، وضعیت خدمات درمانی اسف بار است. حتی ضرب المثلی اینجا رایج است که می گویند بهتر است بمیری تا به پزشک مراجعه کنی. اولین مشکل، نرخ بیمه است. در ازای پولی که گرفته می شود، خدمات بسیار کمی ارائه می شود. ارزان ترین بیمه خدمات درمانی در امریکا ماهی 60 دلار است که شرکت بیمه موظف می شود هزینه ی درمان شما اگر بیش از 10 هزار دلار شد را بپردازد. این بیمه در شرایط عادی به درد شما نخواهد خورد. اگر تصادف کنید و آسیب جدی ببینید، این بیمه عصای دست شما خواهد شد. باز هم تا زیر 10 هزار دلار را شما باید یپردازید و هر هزینه ای بالاتر از 10 هزار دلار را شرکت بیمه خواهد پرداخت. یعنی اگر هزینه ی درمان شما 11 هزار دلار شود، شرکت بیمه هزار دلار و شما به شخصه 10 هزار دلار خواهید پرداخت! اگر 40 هزار دلار شود، 10 هزار دلار شما سر جای خود باقیست! البته بیمه 30 هزار دلار باقی مانده را خواهد پرداخت. این بیمه تنها به درد مواقع بسیار اضطراری می خورد و طوری نیست که به شما در آزمایش یا هزینه دارو کمکی بکند.کمی که هزینه بیمه ماهیانه را بالا ببری، خدمات تقریبا بهتری دریافت خواهید کرد. با ماهی 100 تا 120 دلار، بیمه ی معقول تری خواهید گرفت. سیستم بیمه در آمریکا اینگونه است که شما با شرکت بیمه قرارداد می بندید که چه مقدار پول به ازای هر بار ملاقات با دکتر، اورژانس یا بیمارستان بپردازید. اگر از آن تیپ آدم هایی هستید که دم به دقیقه دکتر می روند، بهتر است پول ماهیانه ی بیشتری بپردازید (مثلا 160 دلار) در عوض به دکتر هر دفعه 5 دلار بدهید( با بیمه ماهی 120 دلار، 20 دلار به ازای هر ملاقات با دکتر باید بپردازید). اگر سن تان بیشتر است و فکر می کنید مجبور شوید به بیمارستان بروید، بهتر است بیمه ای انتخاب کنید که بیمارستان در آن مجانی شود. هزینه ی 2 شب بیمارستان خوابیدن بدون بیمه و فقط تحت مراقبت های اولیه بودن و چند سرم، می تواند برایتان 6 هزار دلار آب بخورد.دندانپزشکی در حالت عادی، جزیی از بیمه ای که می گیرد نیست! هزینه خدمات دندانپزشکی هم بسیار بسیار بالاست. به طور مثال ارتودنسی که در ایران تقریبا 2 میلیون تومان است، اینجا بین 6 تا 8 هزار دلار هزینه دارد.مشکل دیگر خدمات درمانی آزمایش است. آزمایشی که در ایران و آلمان 100 دلار (رقم معادل) آب ...

 • چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

  مستمری بازنشستگی پرداخت مستمری بازنشستگی وتامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که ، درقبال دریافت حق بیمه دردوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین وارائه خدمات درمانی به آنان وخانواده هایشان را ،در دوران بازنشستگی، برعهده می گیرد.      شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی :    بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی ( 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان )می رسند ، در صورتیکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرردر سن یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ 14/7/81 ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، یک سال به این سابقه اضافه میشود تا به بیست سال تمام برسد.به طوری که از 14/7/87 لغایت تاریخ 13/7/88 ، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 17 سال و از 14/7/88 لغایت 13/7/89 ، 18 سال خواهد بود .       چند نکته مهم:     در صورتی که بیمه شده 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگی برای مردان 50 سال وبرای زنان 45 سال تمام خواهد بود.     درصورتیکه بیمه شده(مرد یا زن ) دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی کند.    زنان بیمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن ، مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند ،میتوانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.    درخواست بازنشستگی بعهده بیمه شده است و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهدکه بیمه شده را بازنشسته نماید، مگردرمواردی که بیمه شده مرد دارای 65 سال تمام وبیمه شده زن دارای 60سال تمام یا بیشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ بازنشستگی داشته باشد.تنها در اینصورت است که کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید . لازم به ذکر است مقررات و ضوابط دیگری در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و آزادگان ،پیش از موعد کارکنان دولت و... وجود دارد که متقاضیان جهت کسب اطلاعات دقیق تر می توانند به آخرین شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه نمایند.         روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی:    میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از 35/30 (سی وپنج سی ام ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید . منظور از متوسط مزدیاحقوق ...

 • بیمه درمان تکمیلی کارکنان(گروهي)

    بیمه درمان تکمیلی کارکنان(گروهي)   نمایندگی بوبه رژ-کد 4143 به نمایندگی از شرکت بیمه البرز(سهامی عام) و با تجربه طولانی در ارائه بیمه نامه درمان تکمیلی گروهی به شرکتهای مختلف، براساس شرایط و توضیحات ذیل آمادگی خود را برای عقد قرارداد با سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعلام می نماید؛   *** طرح هادر بیمه درمان تکمیلی بیمه البرز، امکان ارائه 17 طرح مختلف که بصورت انعطاف پذیر برای جلب رضایت بیمه گذاران محترم است.این طرح ها از حداقل هزینه های بستری 10.000.000ریال تا 60.000.000ریال و حداقل هزینه عملهای سخت از 20.000.000ریال تا 120.000.000ریال می باشد.     *** پوششهای قابل ارائه - بستری و جراحی- اعمال جراحی مغز و اعصاب، قلب، پیوند کلیه، ریه، کبد و مغز استخوان- زایمان اعم از طبیعی و سزارین- سونوگرافی، ماموگرافی، رادیو تراپی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع اندوسکوپی، ام.آر.آی، اکوکاردیو گرافی- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیو گرافی- جراحیهای مجاز سرپایی شامل ختنه، شکستگیها، لیپوم، بخیه، تخلیه کیست، لیزر درمانی، گچ گیری و...- رفع عیوب انکساری چشم   * سایر پوششها از قبیل آزمایش، رادیولوژی، نازایی و... نیز بر اساس شرایط و مفاد قرارداد، قابل ارائه می باشد.     *** حق بیمه بسته به انتخاب شرایط، طرح مورد نظر، فرانشیز، تعداد نفرات تحت پوشش و... متفاوت خواهد بود.       *** نحوه پرداخت حق بیمه بسته به میزان حق بیمه بصورت ماه به ماه ویا سه ماه به سه ماه قابل توافق است.       *** تعهدات شرکت بیمه بیمه البرز متعهد می شود تا در قبال دریافت حق بیمه، نسبت به پرداخت هزینه های درمانی متعهد شده در بیمه نامه پس از کسر فرانشیز مربوطه اقدام نماید.       *** فرانشیز بسته به نظر بیمه گذار و شرایط قرارداد از 10% تا 40% متغییر است.       *** دریافت خسارت کلیه مراحل دریافت خسارت از شرکت بیمه (پس از تکمیل مدارک بیمه شده)، بر عهده کارشناسان این نمایندگی می باشد.       *** شرایط خاص شرکتهای بزرگ و سازمانها و نهادها برای این قبیل گروهها که تعداد نفرات تحت پوشش آنها زیاد است، شرایط فوق و نرخهای حق بیمه می تواند کاهش چشم گیری داشته باشد که این موضوع در نهایت به نفع بیمه شدگان خواهد بود.   *توجه: لازم بذكراست ارائه نرخ و جدول شرايط و حق بيمه درمان تكميلي، صرفا در صورت ارسال نامه كتبي از سوي بيمه گذار ميسر می باشد.   با توجه به گستردگی بحث در زمینه این نوع از بیمه های اشخاص، جهت دریافت جدول کامل تعهدات، اطلاع از شرایط و حق بیمه و صدور بیمه نامه (آغاز همکاری) با این نمايندگي تماس حاصل فرمایید.   مدارک لازم-صدور معرفي نامه به بيمارستان ليست بيمارستان هاي ...

 • بیمه بیکاری؛ مسکنی موقت

  بر اساس  طرح بیمه بیکاری، افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند و جوانان جویای کار از این به بعد شناسایی و از نظر پوشش بیمه‌‌ای و هزینه‌‌های زندگی حمایت می‌شوند تا شغلی را برای خود دست و پا کنند، چرا که بیمه‌بیکاری مسکنی موقت به شمار می‌آید. به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی در طی چند وقت اخیر تلاش‌های بسیاری‌ را برای اجرایی‌ شدن طرح بیمه‌ بیکاری انجام داده است زیرا با اجرایی این طرح بسیاری از مشکلات بیکاران در جامعه دست کم به طور موقت برطرف می‌شود.    این طرحها عبارتند نحوه محاسبه میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار وافراد تحت تکفل وی واستفاده بیمه شده بیکاراز بیمه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و چگونگی حمایت از بیمه شدگان بعد از انقضای مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در صورت عدم اشتغال و شرایط پرداخت حق بیمه باز نشتگی برای بیکاران مقرری بگیر و شرایط استحاق دریافت مقرری بیمه بیکاری از مشخصه‌های این طرح کلان به شمار می‌آید. بیمه، اشتغال و اقتصاد سه شاخص کارآمدی به شمارمی‌آیند که به مانند زنجیری به هم‌ متصل هستند، پس باید این سه شاخصه دریک راستا که همان اشتغال کارآمد است قرار گیرند. در ادامه نظرات چند نماینده مجلس را در این مورد می‌آوریم. ترابی: مشمولان بیمه بیکاری باید وضعیت خود را مرتب به وزارت کاراعلام کنند نصرالله ترابی‌ قهفرخی عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه طرح پرداخت مقرری به بیکاران دارای۲ بخش است، گفت: شاغلانی که دارای کار بودند و به طورغیر ارادی از کار اخراج شدند و دیگری افراد بیکار که متقاضی کار هستند، مشمول این طرح می‌شوند زیرا بیکاران متقاضی کار باید دراداره‌‌های کارهراستان و یا شهرستان برای ارائه تقاضای کارخود ثبت نام کنند واز این رو اگر یکسال پس از تقاضا سیستم نتوانست شغلی ایجاد کند فرد بیکار می‌تواند از مزایای این طرح استفاده کند.   وی افزود: این نکته درحالی روی می دهد که افراد بیکار به طورمرتب و در یک دوره زمانی مشخص باید وضعیت خود را به وزارت کار اعلام کنند. این افراد تا زمانی که شاغل نشده‌اند باید در مجموعه وزارت کار آموزش و مهارت‌های لازم را کسب کنند. از این رو، مشمولان بیمه بیکاری باید وضعیت خود را مرتب به وزارت کاراعلام کنند.     داریوش قنبری: طرح بیمه بیکاری به عنوان یک اولویت مهم پیگیری خواهد شد   داریوش قنبری دیگر عضو فراکسیون اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خانه ملت با اشاره به مشکلات کارگران درمسایل حقوقی و معیشتی گفت: مجلس ...