ساخت مکعب مربع با کاغذ

 • طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  چکیده:                 در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> توضیح اولیه:                   در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: ·    دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. ·    دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. ·         دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: ·         برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده ·         قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:                         برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: ·         مکعب ·         يال ·         مربع ·         گسترده ·         وجه ·         مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.                                    نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد نمونه‌هائي از گسترده‌های غیر قابل تبدیل به مکعب هم به دانش آموزان نشان دهيد؛ مانند گسترده‌هایی که در این‌جا نشان داده شده‌اند. درباره اینکه چرا يك گسترده به یک مکعب تبدیل می‌شود یا نمی‌شود بحث کنید. ... • طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  طرح درس ریاضی :ساختن مکعبچکیده:                 مکعب مُکَعَّب مستطیل شکل هندسی سه بعدی است که دارای شش وجه مستطیل شکل است. مکعب مستطیل همچنین دارای ۸ گوشه و ۱۲ لبه‌است. در مکعب مستطیل همه زوایا قائمه و وجوه روبروی هم بایکدیگر برابرند. مکعب حالت خاصی از مکعب مستطیل است. در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. توضیح اولیه:                   در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: ·    دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. ·    دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. ·         دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: ·         برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده ·         قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:                         برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: ·         مکعب ·         يال ·         مربع ·         گسترده ·         وجه ·         مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.                                    نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد ...

 • طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  چکیده:                 در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. توضیح اولیه:                   در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: ·    دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. ·    دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. ·         دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: ·         برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده ·         قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:                         برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: ·         مکعب ·         يال ·         مربع ·         گسترده ·         وجه ·         مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.                                    نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد نمونه‌هائي از گسترده‌های غیر قابل تبدیل به مکعب هم به دانش آموزان نشان دهيد؛ مانند گسترده‌هایی که در این‌جا نشان داده شده‌اند. درباره اینکه چرا يك گسترده به یک مکعب تبدیل می‌شود یا نمی‌شود بحث کنید. بر این موضوع تأکید کنید که تصاویر ...

 • طرح درس ریاضی :ساختن مکعب

  توضیح اولیه:                   در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: ·    دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. ·    دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. ·         دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: ·         برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده ·         قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:                         برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: ·         مکعب ·         يال ·         مربع ·         گسترده ·         وجه ·         مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.                                    نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد نمونه‌هائي از گسترده‌های غیر قابل تبدیل به مکعب هم به دانش آموزان نشان دهيد؛ مانند گسترده‌هایی که در این‌جا نشان داده شده‌اند. درباره اینکه چرا يك گسترده به یک مکعب تبدیل می‌شود یا نمی‌شود بحث کنید. بر این موضوع تأکید کنید که تصاویر 1 و 2، دو گسترده متفاوت و غیر قابل انطباق هستند که هر دو را می‌توان به مکعب تبدیل کرد. بپرسید: "آیا گسترده‌های دیگری هم وجود دارد که بتوان با آن‌ها مکعب ساخت؟" و نیز : "چند گسترده متفاوت وجود دارد؟ " گسترده‌هایی که نمی‌توان با آ‌ن‌ها مکعب ساخت. دانش آموزان را به گروه‌های 3 یا 4 نفره تقسیم کنید و به آنها قطعه‌های مربع شکل یا کاغذ شطرنجی بدهید. از آنها بخواهید تا گسترده‌های گوناگونی را ترسیم و تا کنند. دانش آموزان باید شکل همه گسترده‌های ...

 • ساختن یک جعبه

  ساختن یک جعبه چکیده:در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به اِما کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند توضیح اولیه:در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به اِما کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: کامپیوتر و امكان اتصال به اینترنت برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:  برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: مکعب يال مربع گسترده وجه مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را به‌تر درک کنند.نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد نمونه‌هائي از گسترده‌های غیر قابل تبدیل به مکعب هم به دانش آموزان نشان دهيد؛ مانند گسترده‌هایی که در این‌جا نشان داده شده‌اند. درباره اینکه چرا يك گسترده به یک مکعب تبدیل می‌شود یا نمی‌شود بحث کنید. بر این موضوع تأکید کنید که تصاویر 1 و 2، دو گسترده متفاوت و غیر قابل انطباق هستند که هر دو را می‌توان به مکعب تبدیل کرد. بپرسید: "آیا گسترده‌های دیگری هم وجود دارد که بتوان با آن‌ها مکعب ساخت؟" و نیز : "چند ...

 • طرح درس+ریاضی+هدیه+علوم+پنجم+همکاران

  طرح درس+ریاضی+هدیه+علوم+پنجم+همکاران

     طرح درس ریاضی : ساخت مکعب چکیده:                 در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. توضیح اولیه:                   در این درس از یک موضوع واقعی برای کمک به تقویت تجسم فضایی و درک هندسی دانش آموزان استفاده می‌شود: اِما، که به تازگی در یک کارخانه جعبه سازی استخدام شده است، وظیفه ساخت جعبه‌های جواهری به شکل مکعب را بر عهده دارد. دانش آموزان به زهرا کمک می کنند تا تعداد "گسترده"‌های مختلفی را که مي‌توان رسم کرد، محاسبه کند و بعد به پيش‌بيني شكل مکعب‌هائي كه از اين گسترده‌ها ساخته خواهد شد، می‌پردازند. اهداف: ·    دانش آموزان مي‌توانند گسترده‌های دو بعدی گوناگونی را که قابل تبدیل شدن به یک مکعب سه بعدی به وسیله تا کردن باشند را ترسيم، مقایسه و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف كنند. ·    دانش آموزان مي‌توانند ویژگی‌های گسترده‌ها و مکعب‌های حاصل از آن‌ها، از جمله مساحت سطوح، را بررسی كنند. ·         دانش آموزان مي‌توانند با دوران و برگرداندن گسترده‌هاي مختلف، آن‌ها را با هم مقایسه كنند. وسایل لازم: ·         برگه‌ي فعالیت  جعبه ی گسترده ·         قطعه‌های مربع شکل کاغذی یا کاغذ شطرنجی (با واحد سانتی متر) برای برش و تا کردن روش تدریس:                         برگه فعالیت ساخت یک جعبه را بین دانش آموزان پخش کنید و مسأله را با صدای بلند برای آنان بخوانید. ممکن است بخواهید پیش از شروع درس اصطلاحات و مفاهیم زیر را با بچه ها مرور کنید: ·         مکعب ·         يال ·         مربع ·         گسترده ·         وجه ·         مساحت وجه‌ها به علاوه مي‌توانيد یک جعبه جواهر کوچک را به همه‌ي کلاس نشان دهید تا دانش آموزان موضوع را بهتر درک کنند.                                    نمونه‌اي از یک گسترده را تا کرده و به یک مکعب تبدیل کنيد و به دانش‌اموزان نشان دهيد ( مانند تصاویر 1 و 2 در برگه فعالیت ). به علاوه مي‌توانيد نمونه‌هائي از گسترده‌های غیر قابل تبدیل به مکعب هم به دانش آموزان نشان دهيد؛ مانند گسترده‌هایی که در این‌جا نشان داده شده‌اند. درباره اینکه چرا يك گسترده به یک مکعب تبدیل می‌شود یا نمی‌شود بحث کنید. بر این موضوع تأکید ...

 • برش درخت

  برش درخت بريدن چوب      قطع و برش درختان اولين مرحله در استحصال چوب مي باشدو كيفيت آن تا حد زيادي به ظاهر و ساختمان درخت در جنگل ، و نیز به زمان قطع درخت بستگي دارد . هر گونه درخت نيز زمان مخصوص به خود را برای قطع دارد، مثلا براي آكاسيا بيست سال وبراي بيرچ چهل سال و براي درخت بلوط حداقل هشتاد و حد اكثر دويست سال ، سن مناسبي براي قطع تشخيص داده شده است ، اگر درختي زود تر از زمان قطع مناسب قطع شود ممكن است چوب آلات استحصال شده از آن نرم و در برابر حشرات آسيب پذير تر و مستعد براي برخي معايب فيزيكي باشند.از طرف ديگر اگر درخت بسيار دير تر از فصل قطع بريده شود ممكن است چوب آن بيمار يا حتي پوسيده باشد.از آنجا كه شيره گياهي در رشد و افزايش چوب درخت نقش دارد ، درختان مرده كه هنوز قطع نشده اند نيز فاقد ارزش لازم مي باشند . اره كردن يا چهار تراش كردن گرده بينه ها با روشي كه كمترين ضايعات را داشته باشد روشهاي مختلف زير براي تبديل چوب آلات الواري ميباشند.   قطع و برش درختان        قطع درختان از پائيز آغاز و تا قبل از رسيدن بهار ادامه دارد.  به علت اينكه شيره در اين هنگام فعال نيست ,احتمال اينكه نبود آن بر بافتها اثر كند و باعث هجوم حشرات شود ,كمتر است . به عبارت ديگر در اين وقت جدا كردن پوست از برون چوب ساده تر است . اگر كنده و بخشهايي از  ريشه مورد نياز باشد , مي توان درخت را ريشه كن كرد و در نتيجه بيشينه طول تنه بدست مي آید   در غير اين صورت مي توان آن را از پايه با تبر , اره يا ابزار ديگر بريد . هنگامي كه درخت مي افتد ,شاخه ها و در بيشتر موارد پوست براي خشك كردن جدا مي شوند .  بعد از افتادن درختان به سرعت و سهولت به انبارهايي كه بايد در طول زمستان ذخيره شوند منتقل مي شوند تا در بهار وتابستان بتوان بر روي آنها كار كرد.   تبديل تنه ها به الوار   اره كردن يا چهار گوش بريدن تنه به روشي انجام مي شود كه كمترين تلف را داشته باشد . در اينجاراههاي گوناگون تقسيم تنه ها ذكر مي گردد :   1)چهار گوش در اين روش پوست از تنه ها با اره جدا مي شود و خطوط قائم بوجود مي آيد .اگر دو برش متقاطع صورت گيرد, قطعات چهار گوش توليد مي شود .   2) خطوط موازي روشي است كه براي چوبهاي با كيفيت پايين معمول است و تخته هايي با پهناي مساوي بوجود مي آيد كه اثري از پوست در آنها نيست .     3) برشهاي موازي  تخته اي كلفت به پهناي تنه ايجاد مي كند, ولي بخش مركزي يا الوار به دليل قرار گرفتن هسته  در وسط به راحتي دو نيم مي شود . به زبان ديگر الوارها ميل به خم شدن به سوي بخش بيرني كه شيره و رطوبت بيشتري در آن هست , دارند .   4) برش شعاعي داشته از ديد نظري بهترين راه پرهيز از ترك و پيچش است ...

 • 5روش خلاق برای اجرای فعالیت معرفی کتاب

  ۱-استفاده از شیوه نمایش خلاق در معرفی کتاب: اهداف: ·          تنوع بخشیدن به فعالیت معرفی کتاب ·          جذابیت بخشیدن به فعالیت روخوانی کتاب ·          ترویج کار گروهی در بین اعضا ·          ایجاد اعتماد به نفس در بین اعضا ·          تقویت و شناسایی استعداد های اعضا ·          ایجاد میل و رغبت به مطالعه کتاب مربی دو کتاب برای این فعالیت انتخاب می کند و از دو عضو می خواهد کتابها را مطالعه نمایند.در جلسه معرفی کتاب هرعضو نقش یک کتاب را بازی می کند.هر کتاب می تواند در مورد خودش چنین توضیح داده و مکالمه ادامه یابد: -سلام بچه ها-اسم من(نام کتاب)است.می دونید من چند سالمه؟اجازه بدید از روی شناسنامم بگم(توضیح و معرفی شناسنامه کتاب و اطلاعاتی که شناسنامه کتاب می تواند در اختیار اعضا قرار بدهد) کتاب بعدی:منم شناسنامه دارم-معرفی شناسنامه کتاب دوم. دو کتاب با طرح سوال از اعضا در خصوص محتوای خودشان آنها را در ادامه نمایش درگیر می کنند. برای اجرای برنامه ساخت دو ابزار ساده با استفاده از آنچه اعضا در اختیار دارند برای کمک به شخصیت سازی مناسب فعالیت به جذابیت بیشتر برنامه کمک خواهد کرد. استفاده از قوه تخیل عضو و طرح سوال از او می تواند او را به شناخت موثری در خصوص طراحی ابزار و شخصیت نمایشی کمک نماید.این سوالات می تواند بصورت ذیل طرح گردد. به نظر شما اگر این کتاب زنده بود و می خواست خود را معرفی کند چه قیافه ای ممکن بود داشته باشد؟ با توجه به محتوای کتاب شما او را چگونه تصور کردید؟ در فعالیت فوق مربی نقش برنامه ریز و هدایت کننده اعضا را ایفا خواهد کرد. 2-استفاده از شیوه نمایش خلاق در معرفی کتاب: اهداف: ·          ایجاد جذابیت در اجرای فعالیت معرفی کتاب ·          افزایش تاثیرپذیری فعالیت معرفی کتاب از طریق مشارکت فعال اعضا در اجرای آن. در این شیوه چند نفر از اعضا (متناسب با تعداد شخصیت های کتاب)از قبل به مطالعه کتاب می پردازند و هر کدام ایفای نقش یک شخصیت را بر عهده می گیرند.دیالوگ ها و موضوع نمایش خلاق درون مایه اصلی داستان کتاب خواهد بود به نحوی که محتوای کتاب کاملا برای اعضا روشن نشود تا عضو علاقه مند به مطالعه کتاب مورد معرفی گردد. اعضا می توانند از ابزار های ساده ای برای جان بخشیدن به شخصیتهای کتاب استفاده نمایند و یا می توانند صفحه ای از داستان را با استفاده از تصویر سازی کتاب ویا تخیل خود نقاشی نموده به عنوان یک ابزار نمایشی از ان بهره مند گردند. مربی در اجرای این فعالیت می تواند نقش هدایت بازیگران را داشته باشد و به برقراری ارتباطی دوسویه با مخاطبان و بازیگران کمک نماید. 3-استفاده از شیوه نمایش خلاق ...