سوابق بیمه خدمات درمانی

 • شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

  به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، انجام تمامی تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به نامنویسی و شناخت دقیق بیمه‌شدگان است. واحد  نامنویسی مسئولیت گردآوری و نگهداری اطلاعات هویتی بیمه شدگان و کارگاه‌ها را به عهده دارد.بیمه شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی پس از پرداخت حق بیمه و قید نام فرد در لیست‌های ارائه شده از جانب کارفرما، یا گزارش‌های بازرسی (در مورد بیمه شدگان اجباری) و یا انعقاد قرارداد (در مورد بیمه‌شدگان خاص) در زمره بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند اما برخورداری از مزایای قانونی تأمین‌اجتماعی نیازمند اقدام بیمه‌شدگان برای نامنویسی، ارائه مشخصات کامل هویتی و دریافت شماره اختصاصی 8 رقمی تأمین‌اجتماعی است.شماره اختصاصی 8 رقمی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی برای افرادی که برای اولین با تحت پوشش قرار می‌گیرند و کسانی که در ادوار گذشته نیز تحت پوشش بوده‌اند بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی صادر می‌شود و پس از دریافت این شماره، برای بیمه‌شدگان دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی صادر می‌شود که اعتبار اولیه آن نیز بر اساس سوابق قبلی بیمه‌شدگان متغیر است.سامانه صدور دفترچه درمانی شعب تأمین‌اجتماعی بر حسب نوع رابطه بیمه‌پردازی، از قبیل ارائه لیست حق‌بیمه و یا گزارش بازرسی؛ به صورت هوشمند نسبت به صدور دفترچه درمانی برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان اقدام می‌کند و درصورت قطع رابطه بیمه پردازی از قبیل ترک کار یا عدم اشتغال، سیستم از صدور دفترچه درمانی ممانعت به عمل می‌آورد.فرزندان دختر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به شرط نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار، می‌توانند از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز در صورتی می‌توانند از خدمات مقرر استفاده کنند که سن آنان کمتر از 22 سال باشد. همچنین فرزندان پسر در صورتی که بیش از 22 سال سن داشته و منحصراً در یکی از دانشگاه ها و موسسات رسمی آموزشی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی شناخته شوند، می‌توانند از خدمات تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.پدر بالاتر از 60 سال و مادر بالاتر از 55 سال بیمه‌شدگان نیز در صورتی که تحت تکفل بیمه‌شده باشند، از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار خواهند بود. در صورت عدم احراز شرط سنی نیز، در صورتی که پدر یا مادر بیمه‌شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی تلقی شود، از خدمات تأمین‌اجتماعی ... • جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

  می‌گردد. كمك‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ كارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود. از كارافتادگی‌ كلی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگری‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد. از كارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.  بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.  مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.  غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ كه‌ به‌ طور یك‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.  كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ كه‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.  ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد: حوادث‌ و بیماری‌ها بارداری‌ غرامت‌ دستمزد از كارافتادگی‌ بازنشستگی‌ مرگ‌ مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌ تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از كمك‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد. تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ كه‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ خواهند بود. ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از: افرادی‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ كار می‌كنند. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ ...

 • سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

  1-1سابقه خدمت دولتی که کسور آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده است این سابقه به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی و درهنگام تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود. -مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد.  ۲-۱ ـ سابقه خدمت دولتي كه بابت آن كسوري پرداخت نشده است : حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود.-مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد.     الف-  طبق مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مستخدم مي‌تواند بابت مدت مزبور كسور بازنشستگي پرداخت نكند در اينصورت حقوق بازنشستگي مربوط به اين مدت براساس يك چهلم معدل  تمامي حقوق و مزاياي دريافتي ملاك كسور بازنشستگي در دوسال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي ضرب در مدت مزبور محاسبه مي‌گردد. ب- مستخدم مي‌تواند با پرداخت كسور بازنشستگي بر مبناي 9% حقوق و فوق العاده شغل و تفاوت تطبيق دربدوخدمت رسمي مستخدميني كه بعد از 45/3/31 به استخدام رسمي پذيرفته شده يا بشوند مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمي لحاظ دارد. ج ـ سنوات خدمت دولتي كه به صندوق هاي بازنشستگي ديگر حق بيمه پرداخت شده است:  به موجب قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب65/3/27 آيين نامه اجرايي آن حق بيمه يا بازنشستگي و سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه پرداخت نموده اند ، در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده اند ، با انتقال حق بيمه و پرداخت ما به التفاوت مقرر ، جزء سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب مي گردد كه عبارتند از:   ۱-۳-سنوات خدمت دولتی که به صندوق های بازنشستگی دیگر حق بیمه پرداخت شده است:   به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه ...

 • کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

  آدرس خبر در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان شد: کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مقایسه خدمات بیمه ای و درمانی در ایران با سایر کشورها گفت: ایران در بین کشورهای در حال توسعه جزء معدود کشورهایی است که بیش از 90 درصد پوشش بیمه ای و درمانی دارد به همین دلیل می توان گفت از نظر اقدامات کمی کشور ما جزء بهترینها است.وی به تعهدات بیمه های اجتماعی اشاره کرد و افزود: از نظر تنوع بیمه های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه دوران بارداری و... ایران هم سطح کشورهای دیگر و جزء 10 کشور اول دنیا است اما از نظر کیفی این بیمه ها تعهداتشان کم است. اورنگ با بیان این مطلب که کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران نسبتا پایین است، تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اقدامات و نظارت کافی را با تشکیل کمیته ای انجام دهد و خدمات تخصصی تر صورت گیرد. به گفته مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی، از نظر کیفی بیمه ها از عمق و سطح قوی و خوبی برخوردار نیستند. اورنگ با اشاره به اینکه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، گفت: در کشور ما حقوق دو سال آخر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است اما در کشورهای دیگر متوسط سنوات را طی سالها محاسبه می کنند.  

 • قوانین بیمه بیکاری

  حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ‌ماده ۶ –بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد. ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید. ‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد. ‌ماده ۷ –مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: ‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی —————————————————————————————————————- مدت سابقه برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین —————————————————————————————————————- ‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه ‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه ...

 • نحوه محاسبه حقوق-بخش1-محاسبه بيمه خدمات درماني

  حال اگه تودستگاه های دولتی کارمکنین میدونیم که حقوق پرسنل رسمی پیمانی ازطیق دارائی_بند واو تبصره19)پرداخت میشه که اون یه فاجعه ای شده برای کسانی که حقوق ودستمزد کارمیکنن اگه نرم افزار هم نداشته باشن که دیگه نور علی نوره... تبصره 19 یه فرمت خاص رو به حسابدار های بخش حقوق ودستمزد داده که طبق اون فرمت بایستی کارمندها حقوق بگیرن فوایدی هم تاحالا داشته :مثلا جلوگیری ازکسائیکه دوجا یا چندجا حقوق میگرفتن حتی معلوم شده که یک نفر چندجا کارمیکرده (تودستگاه های دولتی) -کنترل دقیقی رو نحوه محاسبه حقوق انجام میشه خلاصه اینو بگم دولت ازهمه چیز کارمنداش خبر داره البته اوایل خیلی از مسئولهای حقوق ودستمزد بدلیل عدم اطلاع واحد کنترل تو بخش تبصره19تخلفاتی روانجام دادن که بعدا موضوع معلوم شد...خوب اویل کار دولت 9بود تلاش زیادی شد نظام هماهنگ اجرا شد تو تمام بایدها ونباید ها یک شبه حکمها زده شده حقوقها پرداختهاشد اونم بافرمت جدید.ایکاش همه کارها همین جوری هیئتی بود خیلی خوب تند سریع. این موضوع واقعا خوب بود ولی بعدش قانونهای دیگه اومد که دست وپاگیر شد رعایت سقف اضافه کار صرفه جوئی و.. خلاصه کارمند مثل یه بچه گنجشک میمونه که همیشه دنبال یه روزی مختصره ای که مادرش براش میاره ازموضوع اصلیمون کمی دور شدیم مختصری درباره انواع بیمه : پرسنل رسمی که بیمه شون خدمات درمانیه : شامل:بیمه شده اصلی-تبعی1-تبعی2-تبعی3 هست که نحوه محاسبه اون طبق بخشنامه هائی که بیمه خدمات درمانی هرسال اعلام میکنه  امسال 3بار نرخ عوض کردن  من آخریشو بهتون میگم: اگه زن وشوهر هردو تحت پوشش بیمه خدمات درمانی باشن میتونن یک نفر بیمه پرداخت کنن اصلی وتبعی 1 هرچنتا که باشن نحوه محاسبش اینجوری:2%حکم مشمول کسوربازنشستگی تبعی 2: 80000ریال تبعی3: 97778 ریال 2% حکم مشمول بازنشستگی سهم دستگاه +3%مشمول بازنشستگی سهم دولت اینم از بیمه خدمات درمانی که افتضاح است . آخه یکی نیست بگه این نحوه محاسبه یعنی چی خواستی مثل بیمه تامین اجتماعی رفتار کنی اومدی بدترش کردی بیمه تامین اجتماعی یه نرخ بیمه رو تصویب کرده چندین سال همون دنبال میکنه وتغییری ندادان . من به نوبه خودم خواهش میکنم ازمسئولین این واصلاح کنن یا حداقل بیمه خدمات درمانی رو باصندوق بازنشستگی ادغامش کنن تواین محاسبات ما همکاران محترم جانباز وآزادهها ی عزیزی رو داریم که سهم اصلی وتبعی 1 شون وهمچنین پدرو مادرشون به عهده دولته پس تو محاسباتتون دقت کنین نمونه: اگه کارمندی حکمش 5500000 ریال باشه مشمول بازنشستگیش 4750000 ریال تبعی 1 یک نفر وتبعی 2 دونفر وتبعی 3 یک نفر رو داشته محاسبه بیمه خدمات درمانی به شکل زیره: 4750000*2%    بیمه ...

 • پزشک امین بیمه شدگان تامین اجتماعی چه کسی است؟

   نظام نوین ارائه خدمات درمانی مقدمه          سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور علاوه بر ارائه حمایتهای بلند مدت و کوتاه مدت از جمله پرداخت انواع مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی، مقرری بیمه بیکاری، پرداخت انواع غرامت دستمزد ایام بیماری و زایمان و ...، مسئولیت تامین و ارائه خدمات تشخیصی درمانی و حفظ و ارتقاء سلامت بیش از 32 میلیون نفر از جمعیت کشور را بر عهده داشته و هر فرصتی را برای مدیریت هرچه بهتر منابع و ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی عادلانه بیمه شدگان عزیز به خدمات درمانی را مغتنم می شمارد. در همین راستا و در چارچوب سیاست های کلان کشور و تکالیف تعیین شده، سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد با اجرای طرح «نظام نوین ارائه خدمات درمانی» نسبت به کاهش دغدغه های درمانی بیمه شدگان و خانواده آنان اقدام نماید.          براساس این طرح هر یک از بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند بطور انفرادی و یا به اتفاق خانواده خود یک پزشک را به عنوان پزشک امین خود انتخاب نمایند و از خدمات درمانی متنوعی بهره مند شوند.           پزشک امین بیمه شدگان تامین اجتماعی چه کسی است؟ پزشک امین، پزشک عمومی است که آموزشهای لازم را برای ارائه خدمات تشخیصی - درمانی در چارچوب مشخصی دیده است. در این طرح بیمه شده با توجه به شناختی که نسبت به پزشکان عمومی منطقه خود دارد به تنهایی و یا به همراه سایر اعضای خانواده خود، یکی از پزشکان عمومی را بعنوان پزشک امین انتخاب خواهد نمود.          پزشک امین پس از انجام معاینات اولیه برای شما پرونده سلامت تشکیل میدهد و کلیه اطلاعات تشخیصی، درمانی و سوابق پزشکی شما را در پرونده سلامت ثبت و نگهداری می نماید. پزشک امین وظیفه حفظ و ارتقاء سلامت شما را بر عهده داشته و علاوه بر ارائه خدمات تشخیصی درمانی نسبت به ارائه مشاوره های درمانی و پیگیری اقدامات درمانی و همچنین ترویج و آموزش بهداشت برای شما و خانواده تان اقدام می نماید.           پزشک عمومی منتخب شما براساس برنامه اعلامی در محل کار خود حضور یافته و بیمه شدگان عزیز براحتی به وی دسترسی خواهند داشت. در ضمن در مواقع عدم حضور پزشک مورد نظر، می توانید به پزشک جانشین وی که قبلاً به شما معرفی شده است، مراجعه نمایید.           بیمه شده گرامی؛ در ساعات شب و روزهای تعطیل که به پزشکان امین دسترسی ندارید در صورت نیاز می توانید به مراکز شبانه روزی و یا اورژانس بیمارستانهای طرف قرارداد تامین اجتماعی مراجعه نمایید. برخی از مزایای شرکت در طرح نظام نوین ارائه خدمات درمانی:  تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر ...

 • دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده تحت تکفل آنها آری یا نه ؟

  امروزه شاهد آن هستیم که در کشور عزیز مان ایران با طرح عظیمی بنام بیمه سلامت همه ایرانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند  با فراخوان  دولت و با مراجعه  آنها  به مراکز از پیش تعیین شده  ثبت نام نموده و خود را بیمه مینمایند این در حالی است که قشری عظیمی از سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و افراد تحت تکفلشان درست در نقطه آغاز شروع  طرح بیمه سلامت  بیمه  آنهابا این هزینه کلان ۱۰ درصد واریز ی ماهیانه به کانون سردفتران و دفتریاران کشور قطع شده است . ایا این قشر  عظیم شایسته این اجحاف و تبعیض است ؟ آیا برای این قشر عظیم و مردمدار این عار و ننگ نیست ؟ایا باید سران دفاتر و دفتریاران سراسر کشور هزینه های درمانی خود را از جیب خود پرئاخت نمایند و بعدا" کانون محترم  در قبال اخذ رسید از انها مبلغی را عودت نماید ؟حیف ُ حیف