سوالات تیزهوشان سال 1391

 • سوالات تیزهوشان سال 90

  آنچه در این قسمت تقدیم شما عزیزان می کنم مجموعه کامل 120 سوال آزمون ورودی دبیرستان های نمونه سال 1390 می باشد. قطعا این یکی از کامل ترین نمونه سوالاتی است که دانش آموزان داوطلب شرکت درآزمون ورودی دبیرستان های نمونه و تیز هوشان می توانند از آن بهره مند شوند این سوالات شامل موارد ذیل می باشد. سوال 1 تا 10 درس دینی                                  سوال 10 تا 20 درس ادبیات سوال 21 تا 30 درس عربی                               سوال 31 تا 40 درس علوم اجتماعیسوال 41 تا 50 زبان انگلیسی                           سوال 51 تا 60 حرفه وفنسوال 61 تا 90 علوم تجربی شامل فیزیک، شیمی ، زیست و زمینسوال 91 تا 120 درس ریاضیات ( با تشکر از وبلاگ هفت اقلیم )(( سوالات آزمون ورودی دبیرستان های نمونه سال 1390 )) • سوالات تیزهوشان

  آزمون ادبيات فارسي وهوش   دانش آموزان سرآمد پايه پنجم        1-    كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟      1) گيرنده                    2) گراي                3) گرفتار                     4) بگيرند2-    در جمله زير مفعول كدام گزينه است؟« برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»    1) برّه ها                   2) بهار          3) شير            4) اواخر3-    كدام گزينه اسم وصفت نيست؟    1) پروردگار بي همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزيران لايق       4) منادي آزادي4-    در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب5-    كدام فعل مركب نيست؟   1) ايمان آورد    2) تصميم گرفت        3) دل بست          4) خشمگين شد6-    دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟   1) آب آيينه است پهناور                                            2) رود تيره چو طوفان خروشيد   3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.                                    4) چهره بگشاد همچو برق خنديد7-    بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم » از چند جمله تشکيل شده است؟1)     سه جمله                          2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله8-    كدام گزينه تركيب اضافي است؟    1) برگ سبز                2) انسان دانا          3) بازيهاي المپيك                  4) پسر شجاع9-    تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟     1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا                     2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاويدن دشت بردند رنج                             4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»10-         1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور 11-         1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتاح 12-        1) پيكان            2) اتومبيل               3) پژو                4) مزدا 13-         1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بيگاه14- در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج15-  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟       1) صاحب                  2) سرور                           ...

 • نمونه سوال ریاضی تیزهوشان سوم راهنمایی

  ۱-سن حسن شش سال بعد دو برابر چهار سال قبل اوست.سن او۴سال دیگر چقدر است؟ ۱-۱۰     ۲-۱۴        ۳-۱۸          ۴-۱۲ ۲-وزن علی ۱۲کلیوگرم از دو برابر وزن برادر کوچیکش بیش تر است.اگر مجموع وزن هر دو برابر ۱۳۵کیلوگرم باشد وزن علی چند کیلو است؟ ۱-۴۱     ۲-۸۲    ۳-۹۴    ۴-۶۱ ۳-مجموع ۴عدد فرد متوالی برابرشده است با۲۹۶ سومین عددکدام است؟ ۱-۶۵    ۲-۶۷    ۳-۷۱     ۴-۷۵ ۴-سن علی یک پنجم سن پدرش است اگر سن علی اکنون ۵سال باشدپس از چند سال سن او دو سوم سن پدرش خواهد شد؟ ۱-۶۵    ۲-۱۰   ۳-۱۳    ۴-۳۵ ۵-کوچکترین عدد طبیعی راپیدا کنید که اگر از عدد۲۶۳۷کم شودتعداد مقسوم علیه های باقی مانده عددی فرد باشد؟ ۱-۳۹   ۲-۲۷    ۳-۳۶    ۴-۳۱ ۶-اگر جمعیت یک کشور در طی چهارسال متوال به ترتیب ۱۰درصد افزایش ۱۰درصد افزایش ۱۰درصدکاهش ۱۰درصد کاهش تغییر کرده باشد هم اکنون تغییر کرده باشدهم اکنون تغییر جمعیت نسبت به چهار سال پیش تقریبا چقدر است؟ ۱-۲درصد کاهش    ۲-۲درصد افزایش          ۳-صفر         ۴-۵درصد افزایش ۷-۶کارگر با روزی ۸ساعت کار می توانند می توانند کاری را۲۲روزه انجام دهند پس از انجام نصف کار ۲نفر از کارگران غایب شدند بقیه کار گران با روزی ۱۲ ساعت کار بقیه کار را انجام می دهند؟ ۱-۱۵           ۲-۲۲           ۳-۱۸         ۴-۱۱ ۸-اگر عددی در مبنای xبا 101 نمایش داده شود.از عددی که در مبنایx+2نمایشی به شکل 100دارد،19 واحد کوچک تر باشد مقدار xچقدر است ۱-۲            ۲-۴                3-3                      ۴-۵ ۹-در یک تقسیم 748 وباقی مانده 100 ومقسوم علیه ومقسوم علیه 3 برابر مربع خارج قسمت است خارج قسمت برابر است با: ۱-۴             ۲-۵              ۳-۶                  ۴-۳ ۱۰-اگر به عددی 2واحد اضافه کنیم به مجذور ان 32 واحد اضافه می شودان عدد کدام است؟ ۱-۴         ۲-۵        ۳-۶          ۴-۷

 • اطلاعيه آزمون هاي ورودي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي

  اطلاعيه آزمون هاي ورودي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي دانش آموزان اول و سوم راهنمايي در سال تحصيلي 90-91بر اساس بخش نامه وزارت آموزش و پرورش، آزمون ورودي مقطع متوسطه در دبيرستان هاي تيزهوشان و نمونه دولتي براي دانش آموزان سال سوم راهنمايي در تاريخ 2 تير ماه سال 1391 برگزار مي گردددرضمن براي دانش آموزان سال اول راهنمايي اين امکان وجود دارد که با آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان براي سال دوم راهنمايي به اين مدارس راه‌يابند.شرايط ثبت نام‌براي سال سوم راهنماييشرط اصلي ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبي 19 در سال سوم راهنمايي براي دبيرستان هاي تيز هوشان و معدل کتبي 15 براي دبيرستان ها و هنرستان هاي نمونه دولتي مي باشد. ثبت نام از تاريخ 20 اسفند 1390 تا پايان فروردين 1391 در مدارس راهنمايي محل تحصيل انجام مي شود.منابع آزمون:منابع سوال اين آزمون که در قالب يک آزمون چهارگزينه اي برگزار مي گردد، از هر سه مقطع راهنمايي مي باشد. موارد و ضرايب درسي اين آزمون در جدول زير ارائه شده است:رديفماده درسيتعداد سوالضريبمنابع طرح سوال1قرآن و تعليمات ديني10220 درصد سوالات از کتاب هاي اول راهنمايي سال تحصيلي   89-138820 درصد سوالات از کتاب هاي دوم راهنمايي سال تحصيلي   90-138960 درصد سوالات از کتاب هاي سوم راهنمايي سال تحصيلي   91-13902ادبيات فارسي1023عربي814علوم اجتماعي(تاريخ، جغرافيا و اجتماعي)1015زبان انگليسي716حرفه و فن517علوم تجربي2028رياضيات303جمع کل100 توجه:هر پاسخ صحيح3 نمره‌ي مثبت و هر پاسخ غلط1 نمره‌ي منفي خواهد داشت.شرايط ثبت نام‌براي سال اول راهنماييشرط اصلي ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبي 19 در نوبت دوم سال اول راهنمايي براي ورود به پايه دوم مدارس راهنمايي استعدادهاي درخشان و حداقل معدل کتبي 16 نوبت دوم سال اول راهنمايي براي ورود به پايه دوم مدارس راهنمايي نمونه دولتي است.منابع آزمون:رديفماده درسيتعداد سوالضريبزمان آزمونمنابع طرح سوال1قرآن و تعليمات ديني102100دقيقهکتابهاي پايه اول سال تحصيلي1390-912ادبيات فارسي1023عربي514علوم اجتماعي(تاريخ، جغرافيا و اجتماعي)1015زبان انگليسي1016حرفه و فن517علوم تجربي2028رياضيات303جمع کل100  برنامه ريزي کانون فرهنگي آموزش براي آزمون سوم راهنماييالف:در تاريخ8 ارديبهشت 91آزمون نداريم ، در تاريخ هاي 15 و 29 ارديبهشت 91به صورت زير آزمون ها برگزار مي‌گردد:پروژهتاريخ آزموندرس‌هاپروژه‌ي (5)پايان نيم‌سال دوم15 ارديبهشتجمع‌بندي کل مباحث نيم‌سال دوم29 ارديبهشتجمع‌بندي کل مباحث نيم‌سال اول و دوم (دروس رياضي، علوم و فارسي)19 خردادشبيه‌ساز آزمون تيزهوشان راهنمايي (ورودي ...

 • سوالات تیزهوشان ورودی راهنمایی

  X تبلیغات نمونه سوال ریاضی تیزهوشان ورودی دبیرستانریاضیات ترانه بهتر زیستن صفحه اصلی| عناوین مطالب| تماس با من| قالب وبلاگ| پروفایل درباره وب من در تمام زندگی خود در جست‌وجوی راستی‌ها، برلبه پرتگاه حرکت کرده‌ام. لینک دوستان قالب وبلاگ وبلاگ استاد عزیزم آقای دکتر علی یحیایی وبلاگ دانش آموز خوبم حسین رئوف وبلاگ دانش آموز خوبم افقهی وبلاگ دانش آموز خوبم افتخاری وبلاگ همکار عزیزم آقای محمد آبادی (هفت اقلیم) انجمن مجازی معلمان ایران وبلاگ دانش آموز خوبم سید محمد مهدی طبسی وبلاگ دانش آموز خوبم محمد امین وفایی وبلاگ دانش آموز خوبم محمد رضا رجب زاده وبلاگ دانش آموز خوبم امیر حسین صدر وبلاگ دانش آموز خوبم متین یوسف زاده وبلاگ دانش آموز خوبم محمد حسین هلالیان وبلاگ دانش آموز خوبم عباس قنادان(شیمی) وبلاگ دانش آموز خوبم سید علیرضا حسینی وبلاگ دانش آموز خوبم رحیمیان وبلاگ دانش آموز خوبم مجید کریمی وبلاگ دانش آموز خوبم زرقانی وبلاگ دانش آموز خوبم عباس قنادان( زیست و زندگی) وبلاگ دانش آموز خوبم سجاد کمالی وبلاگ دانش آموز خوبم عباس قنادان (فیزیک) وبلاگی در زمینه کامپیوتر و اینترنت قالب های پیچک لینک های مفید نظر سنجی داستان روز تعبیر خواب خوش آمد گویی تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 23:55 | نویسنده : آقای زارعی همواره تیزهوش و سربلند باشید.   82 نظر عرض تبریک تاريخ : چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | 16:11 | نویسنده : آقای زارعی با سلام و عرض تبریک به مناسبت قبولی دانش آموزان خوبم در دبیرستان تیزهوشان و نمونه دولتیسایت اعلام نتایج   http://sampad.khedu.ir/login.aspx  ادامه مطلب19 نظر چرا ریاضی می خوانیم ؟ تاريخ : جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 | 18:59 | نویسنده : آقای زارعی مقاله‌اي از:  دكتر كورش اسلامي  فكر مي‌كنم با اوضاع و احوال كنوني كه هر محاسبه‌‌اي از هر قسم و هر نوع با زدن يك دكمه توسط نرم‌افزارهاي متنوع انجام مي‌شود صحبت از اين‌كه خواندن رياضيات از ملزومات زندگي روزمره است كمي ساده‌انگارانه باشد‌‌. ديگر آن زمان كه لازم بود بسياري چيزها ياد بگيريم تا بتوانيم منحني يك تابع را رسم كنيم گذشته است‌‌............. ادامه مطلب4 نظر آزمون های پایانی سال سوم-خرداد 91 تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 | 10:18 | نویسنده : آقای زارعی آزمون های پایانی سال سوم-خرداد 91 استان آذربایجان شرقی - خرداد 91استان قزوین - خرداد 91استان آذربایجان غربی - خرداد 91استان قم - خرداد 91استان اردبیل - خرداد 91استان کردستان - خرداد 91استان اصفهان - ...

 • نمونه سوالات ریاضی سال ششم ابتدایی

  نمونه سوالات ریاضی سال ششم ابتدایی

      دانلود سوالات ریاضی ششم ابتدایی بخش عدد های اعشاریدانلود امتحان ریاضی ششم ابتدایی از صفحه 2 تا 13  دانلود امتحان ریاضی ششم ابتدایی از کسر های متعارفی دانلود سوالات ریاضی ششم دبستان حل مسئله بخش اول  دانلود سوالات ریاضی ششم ابتدایی بخش کسر ها  دانلود سوالات ریاضی ششم ابتدایی بخش محور اعداد  نمونه سوالات ریاضی سال ششم دبستان ، سوالات جدید امسال ریاضی ششم ابتدایی دبستان ، کسر های متعارفی ششم دبستان ، ریاضی ششم دبستان

 • سوالات آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی با پاسخ تشریحی 89 - 90 - 91

  سوالات آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی با پاسخ تشریحی 89 - 90 - 91

  برای دانلود سوالات روی لینکهای زیر کلیک نماییدسوالات ورودی دبیرستان انرژی اتمی سال 1389پاسخ سوالات ورودی دبیرستان انرژی اتمی سال 1389سوالات و پاسخ ورودی دبیرستان انرژی اتمی سال 1390سوالات ورودی دبیرستان انرژی اتمی سال 1391پاسخ سوالات ورودی دبیرستان انرژی اتمی سال 1391