سيستم درآمد بيمه سلامت

 • دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور

  پيشگفتاردر حالي که رياست محترم جمهوري اسلامي ايران از عزم جدي براي اصلاحات سه گانه بانک، بيمه و سازمان مديريت خبر داده است برخي اخبار که از ابتداي تاسيس سازمان بيمه خدمات درماني بطور پراکنده شنيده مي شد طي يک سال اخير از برخي مقامات رسمي شنيده مي شود. موضوع يکپارچه کردن بيمه هاي پايه درمان به منظور ارتقاي بهره وري منابع مالي بخش سلامت از موضوعاتي است که مستلزم بحثهاي کارشناسي فراوان از ابعاد متفاوت نظير دستيابي به عدالت، بهبود کارآمدي، تضمين پايداري منابع و پاسخگويي به انتظارات مي باشد. به نظر مي رسد پوشش فراگير  هدف اصلي و پاسخ نهايي اين تصميمها بوده که در اينصورت لازم است مباني پوشش فراگير بطور دقيق بررسي شده و بر اساس عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار، راهکارهاي اجرايي آن را در ايران بطور دقيقتر ارايه نمود. در حال حاضر تقريباً اکثر کشورهاي با درآمد پايين و متوسط در جستجوي راههاي رسيدن به گسترش بيمه هاي اجتماعي درمان براي گروههاي خاص هستند تا از اين طريق کل جامعه تحت پوشش قرار بگيرند. در اينصورت بايد عواملي که بر دروه گذار از پوشش ناکامل به دوره پوشش کامل تاثير مي گذارند بررسي شوند. در اين مقاله سعي مي شود اين عوامل بررسي و بر برخي عوامل سياسي و اجتماعي-اقتصادي  از قبيل سطح درآمد، ساختار اقتصاد ملي، توزيع جمعيت، توانايي و قابليتهاي اداري و ميزان همبستگي گروههاي اجتماعي بيشتر تاکيد خواهد شد. همچنين نقش توليت توسط دولت نيز در تسهيل فرآيند گذار به پوشش همگاني بطور ويژه مورد مداقه قرار مي گيرد.پوشش همگانيبر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت پوشش همگاني به عنوان دسترسي به مداخلات اصلي سلامت شامل ترويج، پيشگيري، درمان و توانبخشي و درسطح هزينه اي است که در استطاعت افراد بوده و از اين طريق عدالت در دسترسي حاصل شود. اصل حمايت در برابر ريسکهاي مالي  تضمين کننده آن هزينه هايي است که افراد را در معرض هزينه هاي مصيبت بار قرار مي دهد. بيمه هاي اجتماعي سلامت يکي از روشهاي اصلي تامين منابع مالي است که 27 کشور توانسته اند از اين طريق پوشش همگاني را اجرا نمايند. شايد يکي از اساسي ترين سوالهايي که هر کشور با آن روبرو است اين باشد که چگونه يک نظام تامين مالي سلامت قادر خواهد بود حمايتهاي کافي در برابر ريسکهاي مالي براي کليه افراد جامعه در برابر هزينه هاي سلامت انجام دهد. پوشش همگاني را ميتوان از دو بُعد بررسي نمود: پوشش خدمات سلامتي( مراقبتهاي کافي) و پوشش جمعيت ( مراقبتها براي همه). يکي از مفاهيم تعيين کننده در اتخاذ سياست تامين مالي سلامت براي نيل به پوشش همگاني تجميع ريسک  است بدين معني که افراد و خانوارها در ... • بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي

  مشكلات بيمه‌هاي تكميلي در كشور هميشه يكي از دغدغه‌هاي بيمه‌شوندگان بوده. در اين گفت‌وگو تلاش شده تا حدودي نوع نگاه بيمه‌هاي تكميلي و بيمارستان‌هاي خصوصي به درمان مردم، آسيب‌شناسي شود. همچنين مشكلات و تخلفاتي كه بيمارستان‌هاي خصوصي و ارگاني طرف قرارداد با بيمه‌هاي تكميلي در مورد نوع پذيرش و هزينه‌هاي دريافتي مردم مرتكب مي‌شوند،    به نوشته اعتماد، نظارت دولت به اين تخلفات و چگونگي پيگيري شكايت‌ها در اين زمينه نيز از ديگر محورهاي گفت‌وگو با دكتر «محمدباقر هوشنگي» نايب‌رييس هيات‌مديره بيمه سلامت بود. او كه يكي از كارشناسان نظارت بر اين تخلفات از سوي دولت به‌شمار مي‌رود، رويكرد بيمه‌هاي تكميلي و بيمارستان‌هاي خصوصي را تنها تجاري مي‌بيند و همين امر يكي از عواملي است كه سبب مي‌شود مردم با مشكلات بسياري در روند درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي مواجه شوند.   اينكه در بيمارستان هاي خصوصي تخلفاتي انجام مي‌شود، بحث جداگانه‌يي است و بايد به آنها رسيدگي شود. متولي درمان كشور در هر سطحي وزارت بهداشت است. اين تخلفات در جايگاه‌ها و نهادهاي دولتي بسيار دقيق‌تر محاسبه مي‌شود. مساله پيگيري تخلفات در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي هم همين است. در بيمارستان‌هاي دولتي رييس به دست دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت تعيين مي‌شود. نظارت از سوي آنها انجام مي‌شود و بودجه را هم از دولت مي‌گيرند. پس دولت مي‌تواند آنها را براي هر مساله‌يي بازخواست كند و پاسخ بخواهد   روند بيمه تكميلي بيمه‌شوندگان به چه شكل است و دولت در اين ميان چه نقشي دارد؟   قانون بر اين مبناست كه دولت در پرداخت حق سرانه براي كاركنان خود كه در خارج از بسته بيمه پايه سلامت هستند، دخالتي ندارد و فقط بر روند فعاليت بيمه‌هاي تكميلي نظارت حقوقي و قانوني مي‌كند تا بيمه‌شونده به حق و حقوق خود دست يابد و چارچوب‌ها رعايت شود. خود فرد بيمه‌شونده حق سرانه را پرداخت مي‌كند. در واقع بيمه‌شده‌ها در مجموعه‌يي كه مي‌تواند محل كار آنها باشد، قراردادي را با اداره بيمه‌گذار منعقد مي‌كنند كه در اين روند همه بيمه‌ها براي اداره‌هاي مختلف يكسان نيست و بسته‌يي واحد به همگان ارايه نمي‌شود. ممكن است اداره آموزش و پرورش يك نوع خدمات و بسته خاصي را ارايه دهد. سازمان بيمه سلامت يك نوع بسته‌يي را تعريف كند و وزارت بهداشت هم بسته ديگري را ارايه دهد. در واقع بسته‌ها و نوع كيفيت و خدمات بيمه‌هاي تكميلي با يكديگر متفاوتند و نوع و ميزان خدمات هر‌يك بستگي به ميزان سرانه‌يي دارد كه بيمه‌شونده پرداخت مي‌كند. به عنوان مثال اگر بيمه‌شونده ماهي 20 هزار ...

 • عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

  عنوان: بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی تامین اجتماعی بین سالهای 82-1378محقق: لیلا احمدونداستاد راهنما: دکتر ایرج کریمیاساتید مشاور: دکتر قادری، دکتر حقانیچکیده:این پژوهش به منظور تعیین میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی در 44 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 82-1378 انجام شده است. پژوهش مذکور از نوع کاربردی بوده و روش مطالعه آن به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مطالعه ضمن مقایسه آمار عملکرد بیمارستانهای مذکور، سه شاخص نسبت تخت ثابت به تخت فعال،درصد اشغال تخت و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی را به عنوان شاخصهای بهره برداری از تخت انتخاب و با استفاده از روشهای آماری روند بهره برداری از تخت را در بیمارستانهای مذکور در دوره مورد مطالعه بررسی نموده است.یافته های حاصل نشان داد که طی دوره مورد مطالعه نسبت تخت فعال به ثابت و درصد اشغال تخت برای هر بیمارستان روند نسبتاً صعودی و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی روندی نسبتاً نزولی داشته است.بیشترین میزان بهره برداری از تخت بیمارستانی مربوط به بیمارستان شریعت رضوی تهران و کمترین آن مربوط به بیمارستان شازند اراک بوده است.مطالعه نشان داد که میانگین شاخصهای بهره برداری از تخت بیمارستان های مورد بررسی در ماههای فروردین،شهریور، مهر و اسفند دارای افت می باشد که دلیل این امر را می توان به روزهای آغازین سال جدید و سال تحصیلی جدید نسبت داد. ولی با وجود افت مذکور با توجه به برنامه ریزی های معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نوسانات مربوط به شاخص های بهره برداری مورد بررسی به سمت سالهای پایانی مورد مطالعه کاهش یافته و روند تغییرات ثابت گردیده است که این موضوع در کلیه بیمارستانهای مورد مطالعه مشهود می باشد. واژه های کلیدی: بهره برداری، سازمان تامین اجتماعی، شاخص های بیمارستانی. عنوان: تعيين كارايي فني بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران با روش تحليل فراگير داده ها طي سالهاي 1382- 1375محقق : علی اصغر احمد کیا دلیریاستاد راهنما : دکتر حسین قادریاستاد مشاور: دکتر محمد هادیانچکیده:مقدمه: جهت بهبود کارایی در ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی تجزیه و تحلیل کارایی بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش کار: پژوهش حاضر کارایی فنی بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سالهای1382-1375 مورد ارزیابی قرار داده است. این پژوهش از نوع توصیفی،تداومی و گذشته نگر می باشد. در این پژوهش از دو مدل با ترکیب ستانده های متفاوت جهت تعیین ...

 • متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه

  متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه  خلاصه:متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمهچكيده: صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه در پاره‌اي از كشورها از جمله ايران، صنعتي وابسته به دولت است. بعد از يك دوران دولتي‌سازي و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بيمه از دهه 1980 همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي، مقررات‌زدايي و آزادسازي صنعت بيمه را نيز فرا گرفت. برچسب‌ها:بیمهمالی عنوان مقاله: متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمهچكيده: صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه در پاره‌اي از كشورها از جمله ايران، صنعتي وابسته به دولت است. بعد از يك دوران دولتي‌سازي و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بيمه از دهه 1980 همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي، مقررات‌زدايي و آزادسازي صنعت بيمه را نيز فرا گرفت.شرکت هاي بيمه خريدار ريسک جامعه هستند و خود نيز در معرض انواع ريسک هاي پيچيده در بخش دارايي ها و بدهي هاي خود هستند لذا بايد قادر باشند به نحو مناسبي ريسک خود و جامعه را مديريت کنند.بنابراين يكي از نكات بسيار مهم و اساسي با ورود صنعت بيمه كشور به فضاي خصوصي‌سازي، تقويت امر نظارت بر شركت‌هاي بيمه و فعاليت‌هاي بيمه‌اي است.در حال حاضر اكثر كارشناسان و صاحبنظران نه تنها شيوه نظارت فعلي برصنعت بيمه (نظارت تعرفه اي) را كارا و كارآمد نميدانند ، بلكه از نظر آنها نظارت تعرفه اي به عنوان يك چالش و عامل بازدارنده فعاليت شركتهاي بيمه و مانع رقابت سالم در بين آنها و در نهايت عدم رشد و اعتلاي صنعت بيمه تلقي ميشود. حذف نظارت تعرفه اي و جايگزيني آن با نظارت مالي به اين معناست كه تعرفه به تدريج از بازار حذف و نظارت مالي كه بيانگر توانايي شركت بيمه در ايفاي تعهدات خويش است جايگزين آن شود. پس از آزادسازي نرخها و اعمال نظارت مالي ، شرکت‌هاي بيمه تلاش‌هاي گسترده‌اي براي تقويت توان مالي و گسترش فعاليت‌هاي خود به عمل خواهند آورد .آزادسازي صنعت بيمه و گسترش رقابت در برخي موارد احتمال ورشکستگي برخي از شرکت‌ها را در بر خواهد داشت. در واقع ورشکستگي شرکت‌هاي بيمه يا ناتواني آنها در ايفاي تعهدات سبب بروز مشکلات گسترده‌اي براي سهامداران ، کارکنان شركت هاي بيمه‌ ، بيمه گران اتكائي و از همه مهم‌تر براي بيمه‌گذاران مي‌شود كه همه اين موارد لزوم نظارت هوشمند و نهادينه بر شركت هاي بيمه را بيشتر نمايان مي سازد.كليد واژه: نستبهاي مالي ، شركتهاي بيمه ، رتبه بندياز آنجا كه بين فروش بيمه‌نامه و دريافت حق بيمه از يك‌سو و ايفاي تعهدات بيمه‌گر در صورت وقوع خسارت از سوي ديگر فاصله ...

 • حسابهاي ملي سلامت

  حسابهاي ملي سلامت مطالعه و تحليل روابط مالي در بخش سلامت براساس مدل جريان وجوه (flow of funds) و مجموعه­ عوامل تأثير­گذار بر عرضه و تقاضاي كل براي خدمات بهداشتي و درماني و مداخلات دولت, مي­تواند بسياري از كاركردهاي نظام مراقبت­ها را توضيح دهد. اهميت اين موضوع براي تحليل مسايل بخش در گزارش جهاني سلامت در سال 2000 توسط سازمان بهداشت جهاني مورد تأكيد قرار گرفته است. پيش از آن نيز از نيمه اول دهه 1990 در گزارشات سالانه بانك جهاني و گزارشات اختصاصي آن براي بخش سلامت, موضوع تحليل منابع مالي بخش براساس اطلاعات حسابهاي ملي بهداشت و درمان (National Health Accounts, NHA) يا جريان وجوه در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به عنوان مدل اصلي تحليل نظام­هاي سلامت, كاركردها و توصيه­هاي سياست­گذاري و مداخلات نشان داده شده است. در حال حاضر ترتيبات انباشت منابع (fund pooling) در کشورهاي پيش­رفته براساس اطلاعات جريان وجوه و يا تصوير آن در حسابهاي ملي بهداشت و درمان (NHA) و جامعيت اين حسابها براي کليه منابع و مصارف و کليه فعاليت­ها در بخش مورد توجه مي­باشد, و سياست­ها براي تأثير جامع و هم­سو در کليه فعاليت­هاي بخش، بر اساس اين حسابها با بيشترين جزييات منظور شده در آن، تنظيم مي­گردد. بنابراين مي­توان مستندات اين حسابها را براي کليه منابع تخصيص يافته به بخش بهداشت و درمان واجد شرايط لازم براي تنظيم سياست­ها و مقررات جامع, هدايت هزينه­ها در هر دو سوي منابع و مصارف, و به طور کلي براي ايجاد ساختاري با نظم واحد و شرکاي اجتماعي متعدد, مورد استفاده قرار داد. اين شيوه براي انباشت يا تجميع منابع خود پس از بازنگري در ساختار موجود هزينه­ها و سامان­دهي منابع و مصارف وجوه مالي و کليه موضوعات وابسته به آن براي توضيح عملکردها و فعاليت­هاي بخش، توصيه مي­شود. ماهيت حساب هاي ملي سلامت: ü      حساب هاي ملي سلامتي تصاويرمالي از سيستم بهداشتي است. ü      NHA ابزاري براي فرمول کردن سِاست ها  ، نشان دادن و ارزيابي است . ü      از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از جداول است که جريان وجوه را در ميان سيستم هاي بهداشتي درماني نشان مي دهد . ü      جداول حساب هاي ملي سلامت، شاخص هاي کليدي براي سياستگذاران و همينطور پژوهشگران بخش سلامت فراهم مي کند تا نظام مالي بخش  سلامت را تشخيص دهند. مهمترين کاربرد حسابهاي ملي: ü      محاسبه‌ي‌ مهم‌ترين‌ متغيرهاي جرياني‌ اقتصاد‌(نظير توليد، مصرف‌، تشكيل‌ سرمايه‌، صادرات‌، واردات،‌ درآمد و رشد اقتصادي در يك‌ دوره‌‌‌ي معين‌ از زمان‌) ü      اندازه‌گيري‌ مهم‌ترين‌ متغيرهاي‌ موجودي اقتصاد‌ ...

 • نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر

  حميد رضا شماخي (دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي(‌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تغيير و اصلاح ساختار فعلي صنعت بيمه به‌دليل نقش با اهميت آن در مناسبات اقتصادي و براي حضور فعال‌تر بيمه‌گران در اقتصاد كشور يك امر اجتناب‌ناپذير است. در يك مقايسه تطبيقي از سهم بيمه در كشورمان با كشورهاي همطراز مشاهده مي‌شود كه بيمه‌هاي بازرگاني و به خصوص بيمه‌هاي زندگي در ايران وضعيت مساعدي ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاري صنعت بيمه، گسترش و تنوع خدمات بيمه‌اي كه در رهنمودهاي رياست محترم جمهوري به آن تاكيد شده، نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در داخل و خارج از شركت‌هاي بيمه است. افزايش درآمد سرانه و هدفمند شدن يارانه‌ها،‌ مشاركت دستگاه‌هاي حكومتي در اشاعه فرهنگ بيمه و... از جمله عوامل خارجي است كه از حوزه اختيار شركت‌هاي بيمه خارج است. ولي عوامل داخلي به اتخاذ تدابيري در داخل شركت‌هاي بيمه برمي‌گردد و مي‌توان آنها را سامان داد. يكي از اين زمينه‌سازي‌هاي مهم داخلي، مي‌تواند ايجاد سيستم‌هاي كاراي اطلاعات حسابداري براي پشتيباني خدمات بيمه‌اي بيمه‌‌گران باشد. نگهداري حساب‌هاي دقيق، نمايش وضعيت مالي و ارائه عملكرد شفاف از حساب بيمه‌گذاران، مي‌تواند بيمه‌‌گران را در ارائه خدمات بيمه‌اي مناسب ياري كند. به‌دليل خصوصيات حسابداري بيمه‌هاي عمر از قبيل محاسبات ذخاير فني، پرداخت مشاركت در منافع، ‌شرايط فروش متنوع و خصوصيات بيمه‌هاي عمر خرد ايجاد سيستم‌هاي كاراي حسابداري بيمه‌هاي عمر بسيار ضروري است. از طرفي ديگر علاوه بر مزيت پوشش خطرات فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي، به‌دليل ماهيت اختياري و تجاري بيمه‌هاي عمر، خريداران اين پوشش‌ها داراي اهداف و سلايق متفاوتي هستند. بنابراين از ديد سرمايه‌گذاري خريد بيمه‌هاي عمر بايد داراي توجيه اقتصادي باشد. مديريت بهينه وجوه نقد حاصله از فروش بيمه‌هاي عمر مي‌تواند موجب افزايش بازدهي شركت‌هاي بيمه و بالارفتن مطلوبيت اين بيمه‌ها در نظر بيمه‌گذاران شود. بنابراين مثلث سه جانبه بيمه‌هاي عمر، سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري بيمه در ارتباط با همديگر مي‌توانند موجبات توسعه يكديگر را فراهم كنند. در صورت رفع اين موانع و گسترش همه جانبه بيمه‌هاي عمر مي‌توانيم شاهد ارتقاي رفاه عمومي‌جامعه و رشد و توسعه اقتصادي كشورمان باشيم.سرمايه‌گذاري و توسعه بيمه‌هاي عمربه‌دليل اهميت بالاي سرمايه‌گذاري‌ها در مكانيزم بيمه‌هاي عمر، هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASB)  قراردادهـاي بيمه‌هاي عمر را در مـواردي ...

 • سیستمهای اطلاعات بیمارستان

  سیستمهای اطلاعات بیمارستان Hospital Information System یا سیستم اطلاعات بیمارستانی. در معنای گسترده تر HIS را سیستم اطلاعاتی سلامت می گویند که یک نظام اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت و ذخیره و بازیابی اطلاعات بیماران می باشد.در این راستا عناوین مختلفی با رویکرد های مشابه جهت مدیریت اطلاعات بیمار است. از جمله : Health care Information System(HIS) Clinical Information System(CIS) Patient Data Management System(PDMS)  اهداف سیستمهای اطلاعات بیمارستانی          هدف از این سیستمها پشتیبانی از فعالیتهای بیمارستانی در سطوح عملی ، تاکتیکی و استراتژیک می باشد.به عبارت دیگر استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری جهت جمع آوری ، ذخیره سازی ،پردازش ،بازخوانی و برقراری ارتباط با اطلاعات اداری در تمامی فعالیتهای بیمارستانی و بر آوردن تمام نیازهای مخاطبان می باشد .واقعیت اين است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کار پروسه پرونده بستری یا سرپائی بیمار را انجام دهد ، بنابراین برای افزایش دقت و تسریع در ارائه خدمات به بیمار ، تسريع در تشکيل و گردش پرونده دربيمارستان ، بازيابي سريع پرونده براي اهداف گوناگون همچون تحقيقات و مطالعه دانشجويان ذيربط و امکان استفاده آسان از مدارک پزشکي و... وجود HIS درهر بيمارستاني ضروری است. HIS تمامی این مسائل را برای بیمارستان حل می کند و بیمارستان را از یک سازمان سنتي به یک مرکز مدرن درمانی تبدیل می کند. البته سيستم اطلاعات بيمارستاني فقط در مسائل درماني خلاصه نمي شود. آنچه مسلم است بيمارستان سازماني متشكل از بخشها و واحدهاي كلينيكي و پاراكلينيكي است كه در كنار واحدهاي پشتيباني مجموعه واحدي را تشكيل داده و هدف مشخصي را دنبال مي كند. واحدهاي پشتيباني كه تحت عنوان MIS معروفند، زنجيروار به واحدهاي درماني متصل و همگي در راستاي ارائه خدمات به بيمار فعاليت مي كنند. بنابراين درمان و پشتيباني مكمل هم بوده و بعبارتي ساده تركيب HIS و MIS تشكيل سيستم كامل HIMS كه از آن به HMIS نيز نام برده شده را مي دهند. سيستمي كه كل سازمان يعني بيمارستان را تحت پوشش خود قرار مي دهد. مزیتهای HIS در فرایندهای بیمارستانی ارتقاء سطح کارایی استفاده از فن آوریهای کامپیوتری حذف رویه های تکراری و غیر ضروری مدیریت زمان (پائین آوردن زمان پذیرش ، زمان ترخیص ، زمان انتقال بیمار ، زمان ORDER  نویسی پزشكان و درخواستهای پاراکلینیکی ، زمان اخذ جوابها ، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده) بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و ... هست تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار ارائه خدمات بهتر ، دریافت آمار ...

 • بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده

  بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده

    مقدمه در این مقاله سعی شده است که طرح نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده را از روش نهادی بررسی کنیم، بدین منظور ما ابتدا شمه های از این طرح را در بخش کلیات بیان می کنیم وبعد به مبانی نظری در حوزه درمان و خدمات که به این مبحث مربوط می شود اشاره می کنیم ،در ادامه به بررسی طرح در اسناد بالادستی و پایین دستی می پردازیم  و درنهایت طرح را ارزیابی کرده و نتیجه گیری می نماییم. کلیات تعریف نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده: مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه سلامت در قالب نظام ارجاع، برنامه پزشك خانواده است. در اين برنامه، پزشك عمومي و تيم وي مسووليت كامل سلامت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسووليت پيگيري سرنوشت وي را نيز بعهده دارد. لذا، يكي از مهمترين وظايف پزشك خانواده ارائه خدمات و مراقبتهاي اوليه بهداشتي است كه بدون ارائه اين خدمات، استفاده از اصطلاح پزشك خانواده براي ارائه صرف خدمات درماني كاري نابجاست. همچنين، كليه خدمات سلامت در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش به شكل فعال ( Active ) ارائه مي شود.   در واقع پزشک خانواده مسئولیت تیم سلامت را که شامل پزشک ماما یا پرستار،کاردانهای بهداشتی و.... می باشد به عهده دارد.   بر اساس طرح پزشک خانواده جمعيت مشخصي تحويل يک پزشک داده مي‌شود و اين پزشک از تمام سوابق خانوادگي، بيماري‌ها و مشکلات اين بيمار اطلاع پيدا مي‌کند، بنابراين هر گاه بيمار به پزشک مراجعه کند، پزشک دقيقا مي‌داند که مشکلات قبلي اين بيمار چه بوده و در حال حاضر چه اقدام پزشکي بايد براي وي صورت گيرد و اگر احتياج به اقدامات پزشکي، تخصصي و يا آزمايشگاهي وجود داشته باشد به پزشک مربوطه ارجاع مي‌دهد و اين امر سبب جلوگيري از هدر رفتن هزينه‌ها شده و ديگر نيازي نيست که بيمار در يک روز براي يک بيمار سرپايي و جزيي به چند متخصص مراجعه کند. به منظور كنترل هزینه‌های ناشی از خدمات تكراری، افزایش پاسخگویی به بیمار، امكان پیگیری خدمات ارائه شده به بیمار، تشكیل پرونده سلامتی برای آحاد جامعه و افزایش امكان كنترل كیفیت خدمات و ایجاد انضباط مالی، حركت بیمار در سطوح سه‌گانه نظام ارائه خدمات به شكل كاملاً هدایت شده و با محوریت پزشك خانواده انجام می‌شود. یكی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور (به منظور افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در كشور) تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی روستایی است.براین اساس، ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم تصریح دارد كه تا پایان برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ...

 • نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان

  انواع دسته بندی نظام های بهداشتی و درمانی : نظامهاي بهداشتي و درماني کشورهاي مختلف، متأثر از شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنهاست، بطوريکه کشورهايي با نظام سياسي- اقتصادي مشابه، عموماً از نظامهاي درماني مشابهي هم برخوردار هستند. نقش فرهنگ نيز در اين رابطه بسيار چشمگير است. فرهنگ به وضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتي درماني مؤثر واقع مي شود. در کشورهايي که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نيز موفق تر است، هرچند که سيستم اجرايي نظام از نوع قديمي يا اقتباسي باشد.بعنوان مثال، گرچه نظام بهداشتي درماني کشور ژاپن از نظام آلمان الگو برداري شده است وليکن، مشخصاً کشور ژاپن به ويژه در بخش بهداشت موفق تر بوده است. اگرچه نوع نظام بهداشت و درمان هيچگاه در دو کشور کاملاً يکسان نيست، ولي به هر حال تشابه گروهي از عوامل و متغيرها باعث مي شود که بتوان نظامهاي مذکور را دسته بندي کرد. از معمول ترين روش  تقيسم بندي نظام، دسته بندی بر اساس نظام سياسي و اقتصادي کشور مي باشد. دسته بندي نظام هاي بهداشتي و درماني براساس منطقه جغرافيايي و ميزا ن توسعه يافتگي شاخص هاي بهداشتي نيز امکان پذير است. معمولاً کشورهايي که در يک منطقه جغرافيايي قرار دارند، از نظام مشابهي نيز برخوردارهستند، از طرف ديگر مي توان کشورهايي را که از لحاظ شاخص هاي بهداشتي در رده هاي مختلف قرار دارند، تقسيم بندي کرد و فرضاً در سه گروه پيشرفته، متوسط و ضعيف قرار داد. نوع ديگر تقسيم بندي مي تواند براساس نظام پرداختي و نحوه تأمين مالي هر نظام باشد. اين نوع تقسيم بندي که امروزه رواج بيشتري دارد، علاوه بر مشخص کردن ارتباطات مالي سازمان هاي درگير، نوع سازمان هاي بهداشتي و درماني موجود و همچنين استراتژيهاي کل نظام را مشخص مي کند. الف ) دسته بندي بر اساس نظام هاي اقتصادي : سازمان ملل متحد کشورهاي مختلف جهان را از لحاظ سياسي و اقتصادي به سه دسته تقسيم کرده است : 1-     کشورهاي پيشرفته با نظام سرمايه داري : که حدود 19% جمعيت جهان را در بر مي گيرد مانند آمريکا، کانادا، کشورهاي اروپاي غربي، ژاپن، استراليا و زلاندنو. 2-     گروه کشورهاي سوسياليستي : در اين گروه اتحاد جماهير شوروي سابق، کشورهاي اروپاي شرقي، چين،کره شمالي، ويتنام و کوبا جاي مي گيرند، که 33% درصد جمعيت جهان در اين گروه قرار دارند. 3-     گروه کشورهاي درحال توسعه : اين کشورها در سه قاره آسيا، آفريقا وآمريکاي لاتين پراکنده اند و 48% از جمعيت جهان در اين گروه قرار دارند. ب) يک تقسيم بندي ديگر که واقع بينانه‌تر مي‌باشد، توسط مجله توسعه بهداشت  (WHF) صورت گرفته که شامل : 1- سيستم تعاون همگاني در ...

 • طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل

  طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل

  براي اين که بخواهيم از يک طرح يا ايده دفاع کنيم بايد به بررسي ويژگي هاي آن بپردازيم. از قصد و نيت مجريان طرح آگاه شويم، ببينيم اين طرح توسط چه کساني اجرا مي شود؟ آيا افرادي که دانه طرح را پاشيده اند زمين مناسبي را براي رشد آن در نظر گرفته اند؟ خودشان هم از فوايد طرحي که روز به روز تبليغاتش پرنگ تر مي شود، استفاده مي کنند؟ جامعه هدف که مي بايست از نتايج طرح بهره مند مي شدند کجاي طرح قرار گرفته اند و اين طرح تا چه حد حالشان را خوب کرده است؟ به گزارش سلامت نيوز به نقل از پيام نو، متن زير بر اساس صحبتي که پيرامون طرح تحول سلامت، شکل اجراي آن، ميزان کارآيي و… با پزشکان و کارشناسان مختلف در بيمارستان هاي متفاوت دولتي و خصوصي داشته ايم به دست آمده؛ طرح تحول سلامت، وقتي کارا خواهد بود که افراد رده بالاي دولتي و حکومتي و نماينده مجلس هم حاضر باشد در بيمارستان دولتي بخوابد. اگر اين طور باشد و زمينه هاي لازم براي اجرايي شدن طرح مهيا شود، در طولاني مدت نتيجه مي دهد اما اگر قرار باشد که به زور و فشار، کاري را انجام بدهند، از اين طرح هم نبايد انتظاري داشت. عدم صداقت وزارت بهداشت وقتي بيمار بايد درصد کمتري از يک قيمت بيشتر را بدهد! يک بخش از خدمات طرح تحول سلامت در مورد بيماران است که هزينه کمتري بدهند. از يک سو درست است که بيمار بايد هزينه کمتري پرداخت کند و بسياري از خدماتي که شامل حال بيمه نمي شده، در حال حاضر سعي شده که بخشي از اين خدمات شامل حال بيمه بشود و پيش از اين، بيمار بايد درصدي از خدمات را پرداخت مي کرد که حالا اين درصد کمتر شده اما وقتي قيمت همين خدمات از طرف وزارت بهداشت بالاتر رفته باشد، براي مثال، وزارت بهداشت، هتلينگ بيمارستانش را گران تر کرده باشد، درست است که بيمار بايد درصد کمتري را بدهد اما با توجه به اين که قيمت خدمات بيمارستان ها نسبت به سال گذشته بالا رفته، درصد کمتري از يک قيمت بيشتر را بايد بدهد. اين که مسئولان طرح مي گويند درصد بيشتري از هزينه را از بيمار نمي گيرند، مهم نيست، مهم اين است که قيمت آن خدمت هم ثابت مانده باشد. دولت قيمت خيلي از خدمات را بالاتر برده و با اين که درصدي را که بيمار بايد بدهد پايين آورده اما اين باعث مي شود که بيمار باز همان پول را پرداخت کند. حداقل اين است که وقتي وزارت بهداشت آمارهايش را اعلام مي کند و مي گويد ما درصدي را که از بيمارمي گيريم کمتر شده بايد اين صداقت و شفافيت را هم به خرج بدهد و اين را هم بگويد که درست است که مريض درصد کمتري را مي دهد اما ما مجبور بوديم که قيمت خدماتمان را بالاتر ببريم تا بتوانيم سيستم را بچرخانيم. وزارت بهداشت بايد اين وجه را هم در نظر ...