طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان

 • طرح درس روزانه (تاریخ ایران وجهان 1)

  «  بسمه تعالی »نام کتاب : تاریخ ایران و جهان (1)                   موضوع درس : مصر هدیه نیل نام آموزشگاه :                                          شماره طرح درس : 3پایه تحصیلی : دوم انسانی                            تعداد دانش آموزان : 30 نفر                 مدت اجراء : 45 دقیقه                                تاریخ اجرا : مهر ماه  الف ) مهارتهای قبل از شروع        هدف کلی درس :   آشنایی با سرزمين و تمدن مصر باستان       هدف های جزیی    دانش آموزان در پایان این درس :1.    با موفقیت جغرافیایی سرزمین مصر باستان آشنا می شوند.2.    با يكي از کهن ترین سرزمین باستانی جهان آشنا می شوند .3.    می توانند دوره های تاریخی مصر باستان را بیان کنند .4.    در مورد زندگی فرعونیان و اختیارات آنها در دوران مصر باستان مطالبی را یاد می گیرند .5.    با دین ،6.     فرهنگ و خط مردم مصر باستان آشنا می شوند .7.    می دانند که مردم مصر باستان به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته اند .8.    می دانند که موقعیت اجتماعی زنان در دوران مصر باستان چگونه بوده است .9.    با نوع نظام آموزشی و مدرسه ،10.     در دوران مصر باستان آشنا می شوند .11.    نوع معماری و هنر و آثار تاریخی و ا هرام سه گانه مصر باستان را درک می کنند .12.    به چگونگی پیشرفت علومی مانند پزشکی ،13.     هندسه ،14.     ریاضی و علم نجوم در این سرزمین کهن پی می برند .   ارزشیا بی تشخیصی  :  قبل از شروع درس ،برای آمادگی دانش آموزان برای درس جدید سؤالاتی از درس گذشته و اطلاعات قبلی دانش آموزان پرسیده می شود از جمله : 1- با توجه به اطلاعات گذشته ، مصردرکدام قاره از جهان قرار دارد و دارای چه موقعیتی است ؟2- به نظر شما بیشتر تمدنها در چه نواحی از دنیا دیده می شود و وجه مشترک همه ی تمدنها چیست ؟3- در پیدایش تمدن ها چه عواملی نقش اساسی داشته اند ؟                         ایجاد انگیزه  :  برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به درسهای گذشته و سالهای قبل رجوع می شود که علت بوجود آمدن فرهنگ و تمدن در میان دو رود (بین النهرین) چه بوده و چه اعتقاد و دینی داشته اند و چه علومی در این مناطق به آنها اهمیت داده شده و علت اهمیت آنها چه بوده است؟ پس به نظر شما دانش آموزان چرا باید درباره ی مصر باستان تحقیق کرد؟ و چه اهمیتی در زندگی دارد؟ و چه عواملی باعث اهمیت مصر شده و چرا در کتاب درسی به آن اهمیت داده می شود ؟        پیش سازمان دهنده ها:پیش سازمان دهنده ها  :  دانش آموزان از مقایسه و مثالهای درسهای گذشته یاد می گیرند که :1.    در تمامی دوران ،2.     انسانها به خداوند معتقد بوده اند و همانطور که در تمدن های بین النهرین ... • طرح درس روزانه تاریخ ایران جهان دو : درس انقلاب مشروطيت (1)

  اقدامات قبل از تدريس باسمه تعالي فرم طرح درسي ماده درسي : تاريخ ايران و جهان 2                                                                         عنوان درس : انقلاب مشروطيت ايران (1)    هدف كلي درس آشنايي دانش آموزان با انقلاب مشروطيت ايران اهداف رفتاري درس: دانش آموزان پس از پايان درس بايد بتوانند: 1-   معناي لغو و همچنين تعريف مشروطيت را بيان كنند ( دانشي ) 2-   علل و زمينه هايي كه موجب وقوع انقلاب مشروطيت شد را بيان كنند ( دانشي) 3-   زمينه هاي فكري انقلاب مشروطيت را نام ببرند. ( دانشي) 4- درباره ي آموزه هاي ضد استبدادي و ضد استعماري كه از زمينه هاي فكري انقلاب مشروطيت است توضيح دهند.( دانشي) 5- در مورد تاثير گذاري پيدايش انديشه هاي نو درباره ي حكومت و كساني كه دراين زمينه نقش اساسي داشتند توضيح دهند ( دانشي) 6-   در مورد چگونگي انتشار مطالب انتقادي درباره ي وضع ايران توضيح دهند . ( دانشي) 7- وقوع حوادث جديدي كه در سطح جهان در شكل گيري انقلاب مشروطه ايران نقش داشتند را نام ببرند و هر يك را توضيح دهند. ( دانشي) 8- زمينه هاي اقتصادي در دو بعد در بروز انقلاب مشروطه ايران تاثير داشت. آن دوبعد را شرح دهند. (دانشي) 9-در دوره قاجاريه ورود بي رويه كالاهاي خارجي به بازار ايران چند پيامد مهم داشت آن ها را نام ببرند و هم تجزيه و تحليل كنند.(دانشي – مهارت ذهني) 10- مدت حكومت ناصرالدين شاه و اينكه به دست چه كسي كشته شد را بيان كنند‌( دانشي) 11- در مورد مهاجرت صغري و علت اين مهاجرت توضيح دهند ( دانشي) 12- مهم ترين خواسته هاي مهاجرين صغري را بيان كنند. ( دانشي) 13-  حكومت مشروطه را با حكومت استبدادي مقايسه كنند ( مهارتي) 14- نرم خويي مظفرالدين شاه به سود مخالفان داخلي و سودجويان خارجي بود. دليل اين امر را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند .( مهارت ذهني) 15- در مورد نوشته هاي حاج زين العابدين مراغه اي به تحقيق و جستجو بپردازند. ( مهارتي) 16- وقوع حوادث جديد در سطح جهاني كه زمينه ساز انقلاب مشروطه ايران شد را تجزيه و تحليل كنند.( مهارت ذهني ) 17- به مطالعه در مورد چگونگي زندگي مظفرالدين شاه و اينكه كدام عوامل در زمان او منجر به شكل گيري انقلاب مشروطيت شد اشتياق و كنجكاوي نشان دهند ( نگرشي) 18- با ميل و رغبت زياد علت و چگونگي وقوع مهاجرت صغري و كساني كه رهبري مردم را در اين جريان برعهده داشتند مطالعه كنند. ( نگرشي) 19- در مورد زندگينامه آيت ا... طباطبائي ،آيت ا... بهبهاني، آيت ا... شيخ فضل ا... نوري به تحقيق و جستجو بپردازند. ( مهارتي) 20- نگرش مثبت نسبت به مطالعه درس تاريخ و مطالعه ي كتاب هاي تاريخي كه در رابطه با مشروطيت ايران است داشته باشند . ( نگرشي) 21- رويدادها ...

 • یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

  طرح درس روزانه                                                                     بسمه تعالي                                                        مشخصات كلي   اداره آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران                منطقه كهريزك               دبيرستان بهشت نام كتاب : تاريخ ايران و جهان (2)                  نام درس : ايران در زمان صفويان              صفحات : 117-110 پايه / رشته : سال سوم – رشته علوم انساني          مدت  تدريس :  75 دقيقه      روش تدريس : روش IT  و مباحثه         نام دبير : ندا تراب خاني                  تلفن تماس :   09123850094      هدفهاي كلي درس آشنايي با تاريخ دوران صفويه   هدفهاي جزئي درس آشنايي با چگونگي تشكيل دولت صفوي ، آشنايي بادوران پادشاهي شاه اسماعيل ، شاه طهماسب ، شاه عباس و .... آشنايي با چگونگي روابط خارجي صفويه و انقراض دولت صفويه .     هدفهاي رفتاري ( رفتار خروجي ) انتظار ميرود دانش آموز بتواند در پايان درس به اين سؤالات پاسخ دهد : -       شرايط جامعه پيش از ظهور دولت صفويه چگونه بود ؟ -       خاندان صفوي پيش از شاه اسماعيل چه شرايطي داشتند ؟ -         روابط ايران و عثماني در دوران صفويه چگونه بود ؟ -       علت شكست ايران در جنگ چالدران چه بود ؟ -       چه عواملي باعث شكوه ايران در دوره شاه عباس اول بود  ؟ -       عوامل انحطاط و زوال صفويه چه بود ؟ وسايل آموزشي  كتاب ، گچ ، تخته ، رايانه . زمان (دقيقه ) فعاليتهاي پيش از تدريس   سلام و احوال پرسي ، حضور و غياب ، از  دانش آموزاني كه جلسه پيش غايب بودند علت غيبت آنها را سؤال ميكنيم.   5 رفتار ورودي  سؤالاتي پيرامون تاريخ ايران پيش از صفويه از دانش آموزان پرسيده مي شود .     5 رئوش مطالب و معرفي درس  جهت معرفي درس تصاويري از بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي  ،‌مكانهاي تاريخي اصفهان و ... به دانش آموزان نمايش داده ميشود و با پرسش چند سؤال در دانش آموزان آمادگي ايجاد مي كنيم . سؤالاتي مانند : -آيا تا به حال به اردبيل سفر كرده ايد ؟ - آيا به اصفهان سفر كرده ايد ؟ كداميك از آثار اين شهر را ديده ايد ؟ - آيا ميدانيد اين بناها در چه دوره اي و در زمان چه كسي ساخته شده است ؟‌ و ...     5       اجراي تدريس و فرآيند يادگيري   { دانش آموزان به سه گروه پنج نفري تقسيم شده اندكه اعضاء هر گروه با نامها ي شيخ صفي الدين اردبيلي، شاه اسماعيل ، شاه طهماسب ، شاه عباس اول و شاه صفي شناخته مي شوند }   مرحله اول : پس از ايجاد آمادگي در دانش آموزان برنامه درسي كه در يارانه تنظيم شده است براي دانش آموزان نمايش داده مي شود . در اين مرحله دانش آموزان ...

 • طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

  طرح درس نمونه : تهیه شده توسط صادق آل ابراهیم رویسی دبیر تاریخ شهرستان شادگان نام کتاب درسی موضوع درس منبع مطالعه صفحات کتاب شیوه اجرا تاریخ اجرا مدت جلسه مرجع تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (1) تاریخ ایران و جهان ( 2 ) چاپ 85 187ـ176 فردی طبق جدول بودجه بندی 90 دقیقه تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی رهبران مشروطه ابراهیم صفایی هدف های کلی : ( رئوس مطالب و مفاهیم درس : آشنائی دانش آموزان ( فراگیران ) با علل وقوع انقلاب مشروطیت ایران حیطه شناختی تدوین هدف های جزئی اهداف معلم از آموزش تدوین هدف های رفتاری دانش آموزان در پایان درس قادر به فهم مسائل زیر خواهند بود دانش دانش درک و فهم کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی آشنای با چگونگی به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه چگونگی اوضاع ایران رابه هنگام آغاز سلطنت مظفر الدین شاه را بیان کنند * * * آشنایی با مشروطیت از نظر لغوی و مفهومی حکومت مشروطه را تعریف کنند * * * آشنایی با علل و زمینه های وقوع انقلاب برخی از علل فکری و اقتصادی مشروطه را بیان کنند * * * * * آشنایی با زمینه های فکری انقلاب مشروطیت برخی از شخصیت های تاثیر گذار فکری انقلاب را نام ببرند * * * * آشنایی با حوادث حوادث جهان و تاثیر آنها در انقلاب تاثیرات حوادث جهانی ( قرن 19م) در بیداری مردم ایران راذکر کنند * * * * * آشنایی با زمینه های اقتصادی داخلی و خارجی روند وقوع مهاجرت صغرا را بیان کنند * * * آشنایی با چگونگی آغاز انقلاب رهبران انقلاب و مهاجرت صغرا را نام ببرند * * * آشنایی با صدر اعظم شاه ( عین الدوله ) مهم ترین درخواست های مهاجران را ذکر کنند * * * آشنایی با مهاجرت صغرا اوضاع اقتصادی ایران را در آستانه انقلاب شرح دهند * * * * آشنایی با مهم ترین درخواست های مهاجران نقش و تاثیرعین الدوله در شکل گیری انقلاب را بیان کنند * * * پیش نیاز های درسی : آگاهی از تاثیرات انقلاب صنعتی اروپا بر ایران ـ اصلاحات امیر کبیر و ادامه آن در دوره ناصرالدین شاه ـ قرار داد ها و اعطای امتیازات به کشورهای اروپایی فعالیت های قبل از تدریس ارزشیابی تشخیصی یا ارزشیابی ورودی یا رفتاری از دانش آموزان خواسته شود که راههای آشنایی ایرانیان با اوضاع اروپا را در دوره ی قاجار را تاثیر آن را در وقوع انقلاب مشروطه بیان کنند 2ـ تاثیر اصلاحات انجام شده در دوره عباس میرزا ـ قائم مقام و امیر کبیر را تحلیل کنند 3 ـچرا کشورهای اروپائی ( انگلیس و روسیه ) به راحتی می توانستند امتیازات فراوانی از شاهان قاجار بگیرند . روش تدریس سخنرانی ، نمایش فیلم و عکس ، استفاده از گچ ( ماژیک ) تخته ، نقشه ، پرسش ...

 • طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان 1

  طرح درس سالانه کتاب: تاريخ ايران و جهان (1)                             طراح وتهيه کننده: روشنــک غــلامی پايه و  رشته: دوم  علوم انساني                                                            زمان اجر ا : نيمسال اول سال تحصيلي   92-1391 ماه هفته جلسه شماره درس موضوع  وعنـــــوان درس حدود و مباحــــث     تدريــس صفــحات مـــهـــر اول 1 -- آشنايي بادانش آموزان ومعرفي کتاب واهداف کلي آن ----------- ---- 2 1 تاريخ چيست و مورخ كيست؟              تمام درس 7-2 دوم 3 2 تمدن در ميان دو رود تمام درس 20-14 4 3 مصر، هديه ي نيل از اول درس تا زندگي اجتماعي 24-21 سوم 5 3 ادامه ي مصر هديه ي نيل از زندگي اجتماعي تا آخر درس 27-24 6 4 سرزمين و مردم ايران قبل از آريايي ها از اول درس تا تمدن ايلام 42-38 چهارم 7 4 ادامه ي سرزمين و مردم ايران قبل از آريايي ها از تمدن ايلام تا آخر درس 46-42 8 -- آزمون كتبي از درس 1و2و3و4 46-2 آبـــــان اول 9 5 آريايي ها از مهاجرت تا تشكيل حكومت از اول درس تا تشكيل حكومت ماد 50-47 10 5 ادامه ي آريايي ها از مهاجرت تا تشكيل حكومت از تشكيل حكومت ماد تا آخر درس 52-50 دوم 11 6 هخامنشيان از اول درس تا مرگ داريوش 58-53 12 6 ادامه ي هخامنشيان از مرگ داريوش تا آخر درس 62-58 سوم 13 7 يونان و روم باستان از اول درس تا روم 67-63 14 7 ادامه ي يونان و روم باستان از روم تا آخر درس 71-67 چهارم 15 __ آزمون كتبي از درس 5و6و7 71-47 16 8 اشكانيان ازاول درس تافرهنگ وتمدن 75-72 آذر اول 17 8 ادامه ي اشكانيان ازفرهنگ وتمدن تا آخر درس 78-75 18 9 ساسانيان از اول درس تا فرهنگ و تمدن 84-79 دوم 19 9 ادامه ي ساسانيان ازفرهنگ وتمدن تا آخر درس 88-84 20 10     طلوع اسلام از اول درس تا ظهوراسلام 94-90 سوم 21 10 ادامه ي طلوع اسلام ازظهوراسلام تا آخر درس 96-94 22 11 اسلام در مدينه از اول درس تا تقويت پايگاه اسلام 102-97 چهارم 23 11 ادامه ي اسلام در مدينه از تقويت پايگاه اسلام تا آخر درس 106-102 24 __ آزمون كتبي از درس 8و9و10و11 106-72 دي اول 25 __ رفع اشکال درسي دانش آموزان ازدرس اول تا آخردرس 6 71-2 26 __ رفع اشکال درسي دانش آموزان ازدرس 7 تاآخردرس 11 106-72 دوم -- __ برگزاري امتحانات نوبت اول ____ ____ -- __ //             //            //       // ____ ____ سوم -- __ //             //            //       // ____ ____ -- __ //             //            //       // ____ ____ چهارم -- __ //             //            //       // ____ ____ -- __ //             //            //       // ____ ____گروه آموزشی تاریخ شهرستان نظرآباد www.Ozbak.blogfa.com  

 • سوالات ایران و جهان 1

  سوالات ایران و جهان 1 درس17 درس9 درس 1 درس18 درس10 درس 2 درس19 درس11 درس 3 درس20 درس12 درس 4 درس21 درس13 درس 5 درس22 درس14 درس 6   درس15 درس 7   درس16 درس 8

 • نمونه طرح درس روزانه

    نام درس: تاریخ ایران و جهان (2)    پایه: سوم انسانی   مدت زمان: 30 دقیقه   هدف کلی: آشنایی با ماهیت اقدامات رضا شاه   نام دبیر: فاطمه روحی   نام آموزشگاه: دبیرستان حضرت آسیه روستای هولار   شکل کلاس: U مراحل تدریس روش تدریس مواد و وسایل آموزشی فعالیت یادگیرنده زمان سؤالات ارزشیابی پایانی الف:بخش مقدماتی: شروع با نام خدا 1- سلام و احوالپرسی،حضور و غیاب،اطلاع از وضعیت جسمی و روحی 2- صحبت درباره مناسبت ها 3- بررسی تکالیف گذشته سخنرانی پرسش و پاسخ دفتر حضور وغیاب پوشه کار توجه کردن پاسخ به پرسش های مطرح شده ارائه تکلیف 4 1- آخرین پادشاه سلسه قاجار که بود؟ 1- محمدعلی شاه     2-احمد شاه 3- ناصرالدین شاه    4- مظفرالدین شاه 2- بوجود آوردن ارتش منظم در ایران از برنامه های کدام دولت خارجی بود؟ 1- روسیه     2- آلمان 3- انگلستان    4- آمریکا 3- چهار مورد از اقدامات و اصلاحات رضاخان را بیان کنید؟ 4- ماهیت اصلی رضاخان از ایجاد خط آهن سراسری چه بود؟ 5- دشمن سرسخت رضاخان چه نام داشت؟ 6- به نظر شما چه اقداماتی زمینه انقراض سلسله قاجاریه را فراهم آورد؟ ب: اجرای ارزشیابی ورودی سؤالات ارزشیابی ورودی توسط خود دانش آموز از یکدیگر انجام می شود . پرسش و پاسخ شفاهی کارتهای سؤال دقت و توجه به سؤالات معلم پاسخ به پرسشهای مطرح شده 3 ج: ایجاد انگیزه: خواندن قسمتی از روزنامه – نشان دادن عکس رضاخان خواندن روزنامه نمایش عکس عکس روزنامه قدیمی رایانه توجه به سخنان معلم، دقت و مشاهده ، پاسخ دانش آموزان در شناخت عکس 2 د: ارائه درس: 1- عوامل به سلطنت رسیدن رضاخان- نشان دادن عکس رضاخان 2- گروه نمایش(دانش آموزان) نحوه به سلطنت رسیدن رضاخان و انقراض قاجاریه را نمایش می دهند . 3- تفاوت استعمار کهنه و استعمار نو- دانش آموزان با مشورت به این پرسش پاسخ می دهند. 4- ماهیت اقدامات و اصلاحات رضاخان دانش آموزان یک به یک اقدامات را در پوشه نوشته و در مورد آن توضیح می دهند. 5- در قسمت کشف حجاب (عکس هایی از زنان قاجار نشان داده می شود.) 6- بیان شخصیت مدرس به عنوان مبارز و دشمن رضاخان   توضیحی نمایشی بحث گروهی پرسش و پاسخ کتاب درسی رایانه نرم افزار Power point روزنامه قدیمی عکس توجه و دقت ، پاسخ دانش آموزان و یادداشت برداری ضروری، بحث گروهی و  نتیجه گیری 14 ه:خلاصه و جمع بندی : با کمک دانش آموزان مرور نکات مهم درس با Power point صورت می گیرد و پرسش های تکوینی انجام می شود . سخنرانی پرسش و پاسخ کتاب درسی Power point خواندن و مرور نکات مهم درس   2 و: ارزشیابی پایانی: پاسخ دادن به پرسش های کتبی اجرای مسابقه برگهای آزمون پاسخ کتبی به پرسشهای طرح شده 3 ز: تعیین تکلیف : 1- تهیه مقاله برای ...

 • طرح درس سالانه تاریخ ایران وجهان 2

  دانلود فایل

 • طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱

  طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱ صفحه 1                            صفحه 2

 • سوالات تاریخ معاصر ایران

  *به نام آن که جان را فکرت آموخت * پرسش های آزمون درس تاریخ معاصر ایران              دی 1390                     صفحه1   هنرستان دکتر معین    وقت 65 دقیقه       نام و نام خانوادگی ......................شماره کلاس .......... 1 فقط گزینه ی صحیح را با علامت X مشخص کنید 5 نمره الف ) بنیان گذار سلسله ی قاجار چه کسی بود ؟ 1)آقا محمد خان قاجار 0       2) فتحعلی شاه 0      3) ناصرالدین شاه 0         4)مظفرالدین شاه 0 ب)صدراعظم دانشمندان و ایران دوست که به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید چه نام داشت ؟ 1)میرزا تقی خان امیر کبیر 0                   2)میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی 0    3) میرزا حسین خان سپهسالار 0               4) میرزا یوسف خان مستوفی الممالک 0 پ)اولین روزنامه ایران که توسط میرزا صالح شیرازی انتشار یافت ، چه نام گرفت ؟ 1)وقایع اتفاقیه 0      2) کاغذ اخبار0      3) حکمت 0             4) شرافت 0 ت) کدام حادثه در واقع اولین جرقه نهضت مشروطه بود ؟ 1) ماجرای نوز بلژیکی 0 2) مهاجرت صغری 0  3) مهاجرت کبری 0  4)فلک شدن رییس بازرگانان تهران0 ث) نخستین قانون اساسی ایران در زمان کدام پادشاه قاجار در 51 اصل تنظیم و تدوین شد ؟ 1) محمد علی شاه 0       2) مظفرالدین شاه 0          3) احمد شاه 0           4) ناصرالدین شاه 0 ج ) در جنگ جهانی اول ، ایران چه سیاستی را در پیش گرفت ؟ 1)سیاست پیوستن به آلمان 0 2)سیاست بی طرفی 0 3) سیاست جنگ با روسیه 0 4) سیاست حمایت از عثمانی 0 چ) کدام قرارداد موجب شکل گیری سیستم « تحت الحمایگی » ایران از سوی دولت انگلیس شد ؟ 1)قرارداد مفصل 0        2) قرارداد 1907 م 0            3) قرارداد 1312 ش 0          4) قرارداد 1919 م 0 ح) پس از تشکیل کدام دوره ی مجلس ، کوشش برای برقراری نظام جمهوری از سوی رضا خان و هوادارانش آغاز شد ؟ 1)دوره اول 0            2) دوره سوم 0           3) دوره چهارم 0        4) دوره پنجم 0 خ) در اعتراض به فرمان اجباری کشف حجاب مردم کدام شهر قیام کردند ؟ 1) تهران 0        2) قم 0         3) مشهد 0            4) شیراز 0  صفحه 2د)رضاشاه پس از برکناری از سلطنت به کجا تبعید شد ؟ 1)هند 0        2) آفریقای جنوبی 0        3) جزیره ی موریس 0     4) مصر 0 2  کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است ؟ 2نمره الف) عهد نامه گلستان در پایان جنگ اول ایران و روسیه به امضای دو طرف رسید .                ص0     غ0 ب) در زمان قاجار ها حاکمان ایالت ها از میان فرماندهان نظامی انتخاب می شدند .                  ص0     غ0 پ) مظفرالدین شاه فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را در 14 مرداد 1285 صادر کرد .           ص0      غ0 ت) مقاومت دلیرانه ی عشایرتنگستانی علیه انگلیس ها را رییس ...