طرح درس شناخت مواد و مصالح

 • نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح

  سوالات تستی شناخت مواد ومصالح 1 کدام یک ریز دانه می باشند؟   الف ) ماسه ب ) لای ج ) شن د ) الف و ب 2 کدام یک از خاکهای زیر میان دانه می باشند؟   الف ) خاک رس ب ) ماسه ج ) لای ج ) شن 3 ابعاد ذرات ماسه ................. میکرون تا .................... میلیمتر می باشد.   الف ) 60-2 ب ) 60-60 ج ) 60-30 د ) 60-32 4 ابعاد ذرات شن ................. تا .................... میلیمتر می باشد.   الف ) 2-60 ب ) 20-60 ج ) 30-62 د ) 20-40 5 کدامیک جزو خاکهای چسبنده می باشند.   الف ) ماسه ب ) خاک رس ج ) لای د ) موارد ب و ج 6 در کدام خاک نیروی چسبندگی باعث نگهداری دانه ها بر روی هم هستند .   الف ) ماسه ب ) خاک رس ج ) لای د ) موارد ب و ج 7 كدام ملات براي ديوارهاي سنگي بكارمي رود.   الف ) ملات ماسه سيمان ب ) ملات باتارد ج ) ملات ماسه آهكي د ) هرسه مورد 8 آجرهائي كه ……………..دارنددچارمشكل آلوئك خواهد شد.   الف ) دانه هاي ريزآهكي ب ) دانه هاي ريزسولفاتي ج ) دانه هاي درشت آهكي د ) دانه هاي درشت سولفاتي 9 سنگدانه ها .................... حجم بتن را تشکیل می دهند.   الف ) 4/3 ب ) 3/2 ج ) 3/1 د ) 2/1 10 دانه بندی سنگدانه ها یعنی :   الف ) جدا کردن شن و ماسه از هم ب ) مخلوط کردن شن و ماسه با هم ج ) توزیع اندازه ذرات سنگدانه د ) توزیع شن و ماسه به نسبت مساوی 11 كدام خصوصيت ازخصوصيات اصلي آجرنمي باشد.   الف ) يكپارچه وسخت ب ) مقاوم دربرابريخبندان ج ) تخلخل درآب د ) مقاومت مكانيكي 12 بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن ریزی های حجیم ................ میلیمترمی باشد.   الف ) 63 ب ) 60 ج ) 22 د ) 30 13 بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن های معمولی ................ میلیمترمی باشد.   الف ) 63 ب ) 60 ج ) 22 د ) 30 14 عامل اساسی در مقاومت بتن چه می باشد؟   الف ) مقدار سیمان ب ) مقدار سنگدانه ج ) مقدار میلگرد د ) نسبت آب به سیمان       15 مبنای محاسبات در تعیین مقاومت فشاری بتن بر مبنای بتن ............... روزه می باشد.   الف ) 7 ب ) 28 ج ) 56 د ) 90 16 کدامیک از مواد متشکله سیمان نمی باشد ؟   الف ) آهک زنده ب ) سیلیس ج ) اکسید آلومینیوم د ) ماسه 17 پختن سیمان در چه دمائی انجام میگیرد؟   الف ) 1400 درجه سانتیگراد ب ) 1100 درجه سانتیگراد ج ) 900 درجه سانتیگراد د ) 180 درجه سانتیگراد 18 از سیمان معمولی در چه کارهائی استفاده می شود؟   الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که خطر سولفاتها وجود دارد 19 از سیمان نوع 2 در چه کارهائی استفاده می شود؟   الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که سولفاتهای متوسط وجود دارد 20 از سیمان نوع 4 در چه کارهائی استفاده می شود؟   الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر ... • نمرات درس شناخت مواد و مصالح دانشگاه هرمزان

  ردیفنام و نام خانوادگینمره برگه از 20  نمرهنمره برگه  از   15 نمرهحضور در کلاس و فعالیت های مستمر 2 نمرهارائه تحقیق درکلاس 2 نمرهتحویل تحقیق کلاسی  1 نمرهنمره نهایی۱رمضان زاده سهیل000000۲زیبا محمد حسین107.521.5112۳ناصری فورگ راشد000000۴آذری خلیل000000۵نجارباشی آستانه مرتضی000000۶خنجر زرافشان زهره000000۷باباخانی محمد3.7532218۸عرفانیان امیر حسین000000۹زمردی انسیه13.5101.51.5114۱۰محمد دوست قادر9.571.52111.5۱۱برزگر حصار حسین8.56.51.51110۱۲اسدزاده رضا15.751221.50.51613ساجدی راد کاظم53.751116.7514حسینی سیدحجت96.751.251.5110.515کاوسی حجت15.7512210.515.516بنی اسدی مطهره12.59.51.251.75113.517دزگی صادق9.572111118حسینی سیدابوالفضل5.253.751.751.7518.2519کوچی رضا7.55.751.751.511020فیروزنیا حسین751.51.51921نجف نژاد معین4.53.51.251.250.56.522ابوالفضل حسن نژاد14.2510.751.51114.2523مهدی ابراهیمی رومنجان11.258.5210.51224نوری رضا16121.51115.525نیازی ابراهیم11.7591.510.51226رودینی محمد139.751.510.512.7527چهکندی نژاد حانیه10.257.751.751111.528علی نژاد فرزانه11.75921.50.51329محمد مهدی کریمی00000030صحرانورد فهیمه10.257.7521.50.511.7531مهدی دهقانی سانیج64.51.51.50.5832محمددوست محمدحسین118.25210.511.7533ابراهیمی سیداحمد861.51.50.59.534محمدی زهان حسین118.2521.7511335قاسمیان شیرازی فرزانه118.2521.7511336عسکری حسن4.53.51.751.50.57.2537آزره محمد امین5.754.5110.5738علیپور مهسا75.251.251.250.58.2539نادی زهرا00000040بهروان فر مرتضی00000041قربانی فریبا3.52.751.510.55.7542هونکزهی فرزاد5.54.251.7510.57.543قاسمی وحید12921.5113.544داشگران مقدم محمد6.551.751.250.58.545بهارشاهی امیر7.55.751.2510.58.546ذوالفقاری ایوب5.54.51.2510.57.2547نعمتی شکوفه00000048محمدامین دشتی علی آباد12.259.251.510.512.2549محمد امین ابروی8.56.51.510.59.5 

 • نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح سال دوم معماری

    1 کدام یک ریز دانه می باشند؟   الف ) ماسه                               ب ) لای                       ج ) شن                   د ) الف و ب   2 کدام یک از خاکهای زیر میان دانه می باشند؟    الف ) خاک رس                                         ب ) ماسه                            ج ) لای                                                    ج ) شن         3 ابعاد ذرات ماسه ................. میکرون تا .................... میلیمتر می باشد.   الف ) 60-2              ب ) 60-60                                ج ) 60-30                          د ) 60-32   4 ابعاد ذرات شن ................. تا .................... میلیمتر می باشد.   الف ) 2-60                                   ب ) 20-60                                ج ) 30-62                          د ) 20-40   5 کدامیک جزو خاکهای چسبنده می باشند.   الف ) ماسه                     ب ) خاک رس                           ج ) لای                                د ) موارد ب و ج             6 در کدام خاک نیروی چسبندگی باعث نگهداری دانه ها بر روی هم هستند .   الف ) ماسه                     ب ) خاک رس                           ج ) لای                                د ) موارد ب و ج             7 كدام ملات براي ديوارهاي سنگي بكارمي رود.   الف ) ملات ماسه سيمان        ب ) ملات باتارد                         ج ) ملات ماسه آهكي                    د ) هرسه مورد   8 آجرهائي كه ……………..دارنددچارمشكل آلوئك خواهد شد.   الف ) دانه هاي ريزآهكي            ب ) دانه هاي ريزسولفاتي           ج ) دانه هاي درشت آهكي                 د ) دانه هاي درشت سولفاتي   9 سنگدانه ها .................... حجم بتن را تشکیل می دهند.   الف ) 4/3                      ب ) 3/2                           ج ) 3/1                                   د ) 2/1   10 دانه بندی سنگدانه ها یعنی :   الف ) جدا کردن شن و ماسه از هم                                       ب ) مخلوط کردن شن و ماسه با هم ج ) توزیع اندازه ذرات سنگدانه                                         د ) توزیع شن و ماسه به نسبت مساوی   11 كدام خصوصيت ازخصوصيات اصلي آجرنمي باشد.   الف ) يكپارچه وسخت                      ب ) مقاوم دربرابريخبندان                          ج ) تخلخل درآب                د ) مقاومت مكانيكي   12 بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن ریزی های حجیم ................ میلیمترمی باشد.   الف ) 63                                          ب ) 60                                                           ج ...

 • درس شناخت مواد و مصالح

  موضوع پژوهش :1- گچ2- آهکگروه ارائه دهنده پژوهش : گروه شماره 2.........................................................................لازم به ذکر میباشد جهت ارائه کار دانشجویان گروه مربوطه میتوان از کلیه موارد عکس / متن / فیلم / صدا و ... استفاده  شود .* یکعدد سی دی کامل از روند تحقیق نیز  تحویل استاد داده شود .

 • دانلود جزوه شناخت مواد و مصالح

  برای دانلود جزوه دستنویس درس شناخت مواد و مصالح روی لینک زیر کلیک کنید ببخشید اگر بد خط هست                                                                                                  دانلود

 • جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی

  جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی

  دوستان سلام از لینک زیر میتوانید جزوه مربوط به شناخت مواد و مصالح ساختمانی را که جناب استاد خطیبی ارائه نموده اند را دانلود و جهت امتحانات آخر ترم از آن استفاده کنید . دانلود جزوه

 • جزوه شناخت مواد و مصالح دانشجویان غیرانتفاعی هرمزان بیرجند

  دریافت فایل به صورت مستقیم