عملکرد معلم در کلاس

 • روش های ارزشیابی

  روش های ارزشیابی

  ارزشیابی اثر بخشی عملکرد معلم نظام ارزشیابی اثر بخشی عملکرد معلمان، باید باز خوردهای مفیدی را درباره ی نیازهای کلاس درس و ضرورت یادگیری فنون جدید تدریس به معلمان بدهد و در زمینه نحوه ی تغییر در کلاس های درس، توصیه هایی را به مدیران و سایر معلمان ارائه کند. برای دست یابی به این هدف ها، ارزشیابان باید ابتدا روش ها و استانداردهای خاصی را تهیه (جمع آوری) کنند؛ استانداردهایی که باید: به مهم ترین مهارت های تدریس مرتبط باشند؛ عینی و قابل اندازه گیری باشند؛  قبل از ارزشیابی و بعد از آن، به طور شفاف و واضح به اطلاع معلمان رسانده شوند؛ به رشد حرفه ای معلمان مرتبط باشند. ارزش یابان باید مهارت های گوناگون معلمان در تدریس را مورد توجه قرار دهند. اگر به منظور دست یابی به عملکرد معلمان، از منابع متعددی استفاده کنند، ارزش یابی آنان دقیق و معتبرتر خواهد بود. برخی از روش های ارزشیابی عملکرد معلمان عبارت اند از:    مشاهده ی فعالیت های کلاس   درس: این روش، متعارف ترین روش جمع آوری اطلاعات برای ارزشیابی است. هدف از مشاهده ی کلاس درس، جمع آوری نمونه هایی از عملکرد معلم  در کلاس درس است. ارزشیابان نمی توانند برای پوشش دادن به این هدف، فقط به مشاهده ی یک کلاس درس، آن هم طی چند ساعت اکتفا کنند. مشاهده ی کلاس درس را می توان بدون اطلاع معلم یا با آگاهی او انجام داد. در هر صورت، به کمک هر دو روش می توان اطلاعات معتبری را درباره ی عملکرد معلم در کلاس درس فراهم آورد.   بررسی طرح درس ها و یادداشت های کلاسی: طرح درس ها به ارزشیابان نشان می دهند، معلم چگونه درباره ی هدف های آموزشی فکر می کند. علاوه بر این، توجه به دفتر کلاس و یادداشت های معلم (مانند آزمون هاو تکالیف) نشان می دهد، چگونه معلم طرح درس، هدف های آموزش و آزمون ها را با یکدیگر مرتبط و هم خوان کرده است.   مراجعه به اولیای مدرسه: غالباً مدیران و سر گروه های آموزشی می توانند در اجرای ارزشیابی نقش داشته باشند. به علاوه، بسیاری از معلمان تمایل دارند، اولیای مدرسه آنان را ارزشیابی کنند. این روش برای ارزشیابی قابلیت های معلمان مناسب است. اگر هدف ارزشیابی، بهبود و رشد قابلیت های معلمان است، سایر ارزشیابان هم باید در فرایند ارزشیابی شرکت داشته باشند. خود ارزشیابی، اطلاعاتی رادرباره ی دیدگاه معلمان نسبت به توانایی هایشان ارائه می دهد. علاوه بر این، ارزشیابی توسط همکاران و دانش آموزان نیز ممکن است در این زمینه سودمند واقع شود.   معلمانی که می خواهند توانایی های تدریسشان را بهبود دهند، مشتاق هستند بدانند که سایر معلمان و دانش آموزانشان نسبت به آنان چه نظری دارند. زیرا ... • توصیف عملکرد دانش آموز در دفتر کلاسی

  توصیف عملکرد دانش آموز در دفتر کلاسی نویسنده: بهمن قره داغی - 1393/08/01      راهنمای چگونگی تکمیل فرم شماره 5 یعنی « ثبت عملکرد دانش آموز » فرایندهای یادگیری:   نکته ی اوّل چنان که پیش از این نیز گفته ام یادمان باشد که این فرم،  یکی از ابزارهای در اختیار معلّم است. پس استفاده از ابزار به این معنی است که باید  هدفی را محقّق گرداند.  بر این اساس در این فرم معلّم می تواند در صورت نیاز،  روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متناسب با هدف ها و انتظارات دروس،  ثبت نماید. در ثبت عملکرد دانش آموز با توجّه به این مهم که مخاطب آن چه معلّم در این فرم می نویسد خود معلّم است و اوست که هر وقت بخواهد در خصوص پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قضاوتی آگاهانه و درست و نزدیک به واقعیت یادگیری، ارائه دهد نیاز دارد به  پوشه کار و... و از جمله این یاد داشت های خود،  که در فرم شماره ی پنج درج شده نیز مراجعه می کند و از آن ها یاری می گیرد. -  یادآوری و تاکید می گردد در صورتی که امکان ِ مستند سازی پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش آموز در پوشه کار، فراهم است، نیازی نیست که معلّم این فرم را برای همه‌ی دانش آموزان تکمیل نماید. دوم این که برخی از دوستان می پرسند  علامت درصد و عدد و ... یعنی چه و چگونه باید عمل کرد؟ بدین معناست که چون مخاطب این فرم خود معلّم است پس او می تواند از مقیاس ها و مقادیر کمی و نشانه ها و ... نیز به صورتی که معنا دار باشد استفاده کند. یعنی اگر قبلاً در مورد دانش آموزی که یکی از شعرهای کتاب فارسی خوانداری را حفظ کرد می نوشت: شعر روباه و زاغ را به خوبی حفظ کرده و مفهوم آن را به درستی درک می نماید و... اکنون می تواند بنویسد: شعر روباه و زاغ را 100 در 100 حفظ کرده و مفهوم آن را به درستی درک می نماید و ...  به عبارتی در توصیف عملکرد دانش آموز هیچ محدودیتی ندارد و هر گونه که درست ترین تصویر را می تواند ارائه کند آزاد است.

 • آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

  مقدمه:در اجرای مصوبه هفتصدوشصت و نهمین جلسه شورای   عالی آموزش و پرورش مورخ 18/4/1387آیین نامه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی دوره ابتدایی به  شرح زیرمی باشد:ماده 1- اهداف:     ارزشیابی تحصیلی -تربیتی در دوره  ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 21/7/1383) از طریق جمع آوری ،طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش،پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس ، مدرسه و خارج از آن (نظام مکمل و فوق برنامه) با اهداف زیر انجام می گیرد:1-2- اصلاح،بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس ، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به ویژه از طریق افزایش تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز.2-2- شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی ها و علایق دانش آموزان با تکبه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان3-2- توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان.4-2- آگاه ساختن دانش آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی -تربیتی و جلب مشارکت آنان در بهبود در عملکرد دانش آموز5-2- ایجاد زمینه ی مناسب به منظور تقویت انگیزه یادگیری و پرورش استعدادهای برتر دانش آموزان از جمله خلاقیت و نوآوری و ایجاد مهارت خود ارزیابی در دانش آموزان6-2- تصمیم گیری در مورد ارتقادانش آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف آموزشی - تربیتی در جارجوب مقررات مربوط.7-2- تولید اطلاعات برای ارزیابی ، اصلاح و تقویت برنامه ها و روش های آموزشی - تربیتی. ماده 2ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی در دوره ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه ی درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون های عملکردی ، کار پوشه، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه ، اطلاعات لازم را در زمینه فعالیت های داخل و خارج از کلاس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید. ماده 3گزارش نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در هر زمان قابل ارائه می باشد لیکن برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در نوبت های زیر ارائه می شود:الف) نوبت اول در دی ماه (شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی - تربیتی مهرماه تا پایان دی ماه)ب) نوبت دوم در خرداد ماه (شامل نتایج ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی -تربیتی مهرماه تا خرداد ماه)ج) ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزانی که در درس یا دروسی در خرداد ماه نیاز به آموزش و تلاش ...

 • چگونه کلاس درس خلاقی داشته باشیم ؟

  چگونه تدریس خلاقی داشته باشیم؟خلاقیت یک توانایی است که تحت تأثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی است. عوامل فردی مانند ویژگیهای فردی نیز تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی مانند خانواده و جو حاکم بر آن است. پس می توان گفت عوامل اجتماعی در خلاقیت نقش کلیدی دارند، بنابراین پرورش خلاقیت مستلزم وجود یک سیستم خلاق است.نظام آموزش و پرورش در پرورش و تربیت نیروی انسانی خلاق جایگاه خاصی دارد این نهاد نیز هرچند از فرهنگ و جامعه خویش تأثیر می پذیرد. اما می تواند نقش کاملاً تعیین کننده ای در گرایشهای فکری ـ فرهنگی جامعه داشته باشد. بنابراین برای داشتن جامعه خلاق، وجود نظام آموزش و پرورش پویا و خلاق اجتناب ناپذیر است.  مهمترین اجرای تشکیل دهنده یک نظام آموزشی عبارتند از:برنامه درسی ـ محیط آموزشی و معلم این سه رکن در مجموع عامل تقویت یا تضعیف خلاقیت در دانش آموزان هستند با توجه به این که پرداختن به سه مورد در این مقاله ممکن نیست ما در این جا بر عامل معلم متمرکز می شویم.بلوم (1985) معتقد است معلمان نقش مهمی در رشد کودکان خلاق و مستعد بازیمی کند گرتزل (1978) در نتیجه مطالعه خویش از بیوگرافی افراد مشهور اعلام نمود: مرشدان و راهنمایان در ایجاد انگیزه در این افراد نقش بسیار مهمی ایفا کردند.اما اگر کلاسهای درسی و معلمان در جامعه خودمان نظر بیندازیم علی رغم آن که بسیاری از معلمان ممکن است افرادی علاقه مند و پر تلاش باشند نه تنها در برانگیختن قوای خلاقانه دانش آموزان هیچ گونه موفقیتی ندارند بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه این توانایی را تضعیف و حتی نابودمی کنند.برای این که علل و عوامل این موضوع روشن گردد نیاز به تحقیقات بسیار وسیع و عمیق است. مسلماً عملکرد معلمان از سایر مسائل نظام آموزش و پرورش جدا نیست معلمان ما از شرایط حاکم بر نظام آموزش متأثرند و نحوه آموزش، رفتار، ارتباطشان با دانش آموز تا حد زیادی تحت تأثیر سایر موقعیتهای آموزشی است.اما این بدین معنی نیست که معلمان افرادی منفعل هستند که قادر به اجرای طرح و برنامه ای نباشند، بلکه معلمان می توانند جهت و حرکت داشته و برای پرورش دانش آموزانی مستعد برنامه ریزی و تلاش کنند.نقش معلم در رشد خلاقیت در کلاسمعلمان چگونه می توانند دانش آموزانی خلاق پرورانند؟ برای اینکه یادگیری منجر به بروز خلاقیت گردد باید چگونه عمل کنند؟ با استفاده از چه روشها و مهارتهایی می توانند کلاسی فعال، پویا، خلاق داشته باشند؟در پاسخ به این سوالات این جا الگویی ارائه می شود که نشان می دهد معلمان چگونه می توانند به رشد خلاقیت در کلاس خویش بپردازند. نمودار (2ـ1)بر طبق این الگو معلمان از طریق پنج عملکرد اساسی ...

 • وظایف معلم و دانش آموز در ارزشیابی توصیفی

  در پست های قبلی درباب ارزشیابی توصیفی مطالبی ارائه شده است. در این پست سعی شده است وظایف معلمان و دانش آموزان در این نوع ارزشیابی به صورت مجزا و خلاصه مورد بررسی قرار گیرد. امید است مورد توجه آموزگاران عزیز قرار گیرد.   وظایف معلم در ارزشیابی توصیفی:   1- تهیه و تدوین نقشه  ارزشیابی تحصیلی-تربیتی متناسب با اهداف و انتظارات 2- تهیه و تنظیم و ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزشیابی مثل آزمون، پوشه کار، ثبت مشاهدات و ... 3- ارزشیابی دانش آموزان در زمان انجام فعالیت های یادگیری و ارایه نتیجه (ارایه بازخورد) به آنها برای آگاهی از وضعیت تلاش و پیشرفت خود، 4- ثبت و نگهداری اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ابزار های مختلف و تجزیه و تحیل آنها به منظور ارایه راهنمایی لازم به اولیا و دانش آموزان 5- تعیین تکالیف مناسب با رعایت شرایط و ویژگی های سنی و بررسی آنها به منظور شناسایی میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان، 6- برگزاری آزمون های مورد نیاز با رعايت این نکته که آزمون فقط برای جمع آوری اطلاعات است و جدای از فرآیند یاددهی-یادگیری دیده نشود و بدور از هر گونه شرایط اضطراب آور و نگران کننده باشد و از نتیجه آن فقط برای رفع موانع یادگیری و کمک به دانش آموز استفاده شود، 7- تنظیم گزارش های مناسب برای والدین و ارایه آن به صورت حضوری یا مکتوب حداقل هر 2 ماه، 8- تنظیم گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه) در هر نوبت و ارایه اطلاعات دقیق در زمینه فعالیت و کوشش دانش آموزان برای والدین، 9- تصمیم گیری در مورد ارتقا يا تکرار پایه در صورت عدم کسب شرایط لازم (با توجه به تمام تلاش هایی که معلم، والدین و دانش آموز انجان داده اند). وظایف دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی: مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی تحصیلی و آگاهی از پیشرفت کار و تلاش برای آنها جذاب و انگیزشی است. خود ارزیابی براساس مشاهده عملکرد در فعالیت های ثبت شده بویژه پوشه کار به دانش آموز فرصت گران بهایی را می دهد تا آگاهانه تر تلاش و کوشش نماید. برخی از وظایف و مسوولیت های دانش آموزان عزیز در اجرای ارزشیابی توصیفی اشاره می شود. 1- همکاری با معلم در تشکیل پوشه کار ( در این پوشه نمونه هایی از کارهای بچه های قرار داده نمي شود تا بچه ها با مراجعه به آن از میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت های خود آگاه شوند.) 2- انجام تکالیفی که معلم در کلاس و یا خارج از کلاس، متناسب با اهداف درس و توانایی دانش آموزان، تعیین می کند. 3- تلاش برای جبران ضعف های احتمالی با همکاری والدین، 4- ابراز توانمندی ها، مهارت ها و عملکرد خود در موقعیت هایی که معلم برای او در نظر می گیرد، 5- حفظ و نگهداری پوشه کار،   تمام این کار ها برای ...

 • اقدامات وعملکردآموزشی دبیرستان

  باسمه تعالیاقدامات و عملکرد آموزشی دبیرستان پسرانه شاهد آزادشهر در سال تحصیلی 93-92  (شهریوروآغاز مهرماه)         1-ثبت نام موقت دانش آموزان و امتیازبندیآنها2-ثبت نام دائم دانش آموزان  و تحویلگرفتن  پروندهتحصیلیآنها3-تنظیم  نمون برگ های  مربوط  به ستادشاهدوتایید  توسطستادشاهد شهرستان4-انجام  کارهای  عمرانی  آموزشگاه مانند:  تعویض   شیشه های  شکسته  سالن  ورزشی -  تعویض  تابلوهای  نام دبیرستان  -  تعویضصندلی هایدانش آموزان  با میز و نیمکت ورنگ  آمیزی  دیوار مدرسه –شعارنویسی دیوار مدرسه ....5-تشکیل جلسه شورای مدرسه  وجلسه شورای دبیران قبل ازشروع سال تحصیلی جدید6-آماده  کردن   برنامه  هفتگیدبیرستان  و دادنیک نسخهبرنامه  کلاسی  به  هر  دانش آموزقبل ازشروع سال تحصیلی جدید7-  کلاسبندیدانشآموزانوتعییننمایندگانکلاسها8- آماده کردن دفتر حضور و غیاب   کارکنان  و تایپ  و صحافی  آن وآماده کردن دفتر تاخیری دانش آموزان9-آماده کردن   دفتر   ثبت  فعالیت های  دبیر ان  و  فر م  طرح  درسروزانه10-آماده کردن و نصب تابلو کلاسها11-آماده   کردن   فرم  مشخصات  کارکنان  و دبیران  آموزشگاه12-آماده  کردن   فرم های   چینش   و کروکی   میز  و  صندلی های  کلاس ها  و  امضاء دانش آموزان  نصب   یک  نسخه از  آن   در کلاس ها13-گروه بندی دانش آموزان  همه کلاس ها و اجرای  طرح  همیار  معلم  در کلاس ها 14- آماده   کردن  فرم  اطلاعات   دانشآموزان15-آماده کردن دفتر انضباطی به تفکیک کلاس ها و ثبت غیبت ها و بی انضباطی ها و مراجعه والدین  16-انتخاب نمایندگان کلاس ها و سالن و حیاط  و جلسه توجیهی برای آنا   17- اجرای همه روزه مراسم آغازین و کنترل ورود و خروج دانش آموزان 18-  همکاری در برگزاری مراسم زیارت عاشورا در روزهای  دوشنبه  هر هفته19-همکاری در برگزاری  نماز جماعتآموزشگاه  همه  روزه 

 • 30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

  پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به شغل خود علاقه و عشق می ورزند ، هدف های متنوعی دارند ، درگیری ها و جنگ اعصاب کمتری داشته باشند ، دیر تر از دیگران فرسوده و شکسته خواهند شد و همیشه به عنوان فردی شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد دیگران شناخته شده اند . در زیر به صورت خلاصه ، کارهایی که معمولا" در کلاس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، علاقمندی به درس و معلم و نشاط آنان میشود و برگفته از تجارب شخصی است ، ذکر می گردد .  با شنیدن نام " برنامه " یا " طرح درس " یا " طرحی برای مدیریت کلاس"  ، اذهان به سراغ چندین صفحه کاغذ می رود که در آن با دقیقه و ثانیه ، ریز فعالیتها نوشته شده و به عبارتی ، معلم را در چهار چوب مقرراتی ، محصور می کند ، (و به این دلیل خیلی ها حتی در مورد آن هم صحبت نمی کنند) اما مقصود از داشتن برنامه ، الزاما" با ثبت آن ( و چیزی شبیه به طرح درس معرفی شده در کتب روش تدریس ) ، یکسان نیست . موارد زیر در دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان داشته است : 1-     به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس  یا پرسش را قطع کرده و به آنها اجازه داده شود که از جای خود بلند شده ، کشش عضلانی داشته ، نفسی بکشند و دقایقی کوتاه آزاد باشند ( در این حال تحمل برخی مزه پرانی ها به هم در جلسات اول  ، ضروری است و سپس عادت خواهند کرد ) ، اگر بدون توجه به خستگی دانش آموزان به تدریس یا پرسش ادامه دهیم ، در واقع کاری بیهوده و بی ثمر را دنبال خواهیم کرد . 2-     هیچگاه بدون اطلاع قبلی ، پرسش کلاسی یا امتحان کتبی برگزار نکنیم و حتی در جلسه قبل ، صفحات و نوع پرسش و حتی افرادی که از آنان پرسش شفاهی انجام می شود تلویحا" مشخص شوند و این صرفا" برای رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخی معلمان برای  حالت " همیشه آماده باش بودن کلاس " توجهی به این نکته ندارند که امتحان یا پرسش  بدون اطلاع قبلی ، از نظر دانش آموزان نوعی مچ گیری محسوب می شود . در رابطه با دانش آموزانی که از آنان پرسش به عمل می آید باید گفت معمولا" به سه دسته تقسیم می شوند و هر کسی تکلیف خود را خواهد دانست و در کنار آن پاسخ گویی داوطلبانه هم مد نظر قرار می گیرد و بدین ترتیب دانش آموزان تمایل بیشتری هم برای جواب دادن دارند و درگیری ها خیلی کمتر می شود ...

 • : کلاس درس و معلمان؛

  الف: کلاس درس و معلمان؛ _ پرسش کلاسی از دانش آموزان و 10 اصل لازم برای معلمان ،بدون اطلاع قبلی از دانش آموزان  امتحان و پرسش نداشته باشید _لرزش دست و پا و اضطراب دانش آموزان هنگام پرسش پای تخته در کلاس درس(یک روش پیشنهادی) _مدیریت مطلوب کلاس را با تنبیه یا سختگیری و مقررات خشک، اشتباه نگیریم! _پیشنهاداتی به معلمان برای مدیریت رفتار در کلاس ، برقراری انضباط و کنترل دانش آموزان درکلاس _جوّ مطلوب در کلاس درس و پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان ،پرهیز از کنترل کلاس با توسل به مقررات خشک _روشهایی برای کاهش استرس معلمان در کلاس و مدرسه،غلبه بر عصبانیت و اضطراب _بررسی عوامل استرس و فشار روانی معلمان،دلایل فرسودگی  و روشهایی برای غلبه بر آن _معلم کارآمد کیست؟ _ اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس مربوط به عوامل داخل مدرسه _ مدارس اثر بخش چه ویژگیهایی دارند ؟ _الگوی تدریس بارش مغزی برای جذابیت بیشتر درکلاس و پرورش خلاقیت دانش آموزان _  30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان _دو نمونه پروژه اقدام پژوهی (  نمونه کار معلم پژوهنده ) جهت مطالعه معلمان _الگوهاي فعال تدريس دبیران ریاضی ، نقد و بررسي انواع روش تدريس رياضي _کدام روش تدریس ها برای آموزش علوم مناسب است ،معرفی الگوهای تدریس درس علوم _روش تدریس مبتنی بر مهر ورزی و محبت به دانش آموزان توسط معلم _مراحل سنجش مستمر دانش آموزان در کلاس درس و ارتباط آن با فعالیت های آموزشی _پیشداوریها و قضاوتهای دانش آموزان از معلم بر اساس حسادت خاص به دیگران و انتقال آن به محیط خانواده ( والدین ! عجله نکنید!) _حساسیت دانش آموزان به نمره ...اضطراب نمره و امتحان و راههای مقابله با آن _15 تا 30 درصد از افت تحصيلي دانش‌آموزان به دليل اضطراب است _ویژگی‌های معلم _دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه و علاقمندی به درس در آنان _تحقیر دانش آموز در کلاس درس هم به عنوان تنبیه تلقی می شود ، تنبیه فقط جسمی نیست! _معلم نقاشی ما _پیشنهاداتی به معلمان برای تقویت عزت نفس دانش آموزان در کلاس درس _امتحانات نهایی و نمره گذاری در کلاس های درسی چند کشور خارجی ، نگاهی به شیوه های نوین ارزشیابی،هدف از امتحان معلمان چیست؟ _چرا بچه‌ها مدرسه را دوست ندارندو تعطیلی آن را آرزو می کنند،خاطرات کلاس اولی ها ،لزوم شاداب سازی مدارس دخترانه _روشهای برخورد با اشتباهات دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم،ویژگیهای معلمان کارآمد و موفق _نقش تك مهارتها در فعاليتهاي ياددهي و  4 شیوه آموزشی ...

 • سخنی در مورد دفتر فرایندهای کلاس در ارزشیابی توصیفی

  نچه در ذیل اشاره می گردد،گزیده ای از مطالبی است که جناب آقای قره داغی،مدرس ومولف محترم ارزشیابی توصیفی در مورد دفتر فرایندهای کلاس مطرح نموده اند همکاران گرامی   توجه داشته باشند که این دفتر  از آن جا که به عنوان یک ابزارمعرفی شده است  بدان معناست که این ابزار تنها وقتی به کار گرفته می شود که هدفی را محقق سازد و هیچ اجباری در تکمیل آن نیست یعنی وقتی معلمی می تواند بخشی مثلا عملکرد تحصیلی و تربیتی دانش آموز را در پوشه کار مستند سازد هیچ نیازی به تکمیل اوراق جدول ثبت عملکرد دانش‌آموز نیست و لذا کسانی که به عنوان ناظر ، ارزیاب ، یا هر عنوان دیگری به کلاس معلمان مراجعه می نمایند دقت نمایند که با نظارت غلط خود، کار اضافی  و مسئولیت غیر ضروری برای معلمان فراهم ننمایند . در دفتر ،جداول  گوناگونی وجود دارد که شیوه ی تکمیل انها در دستورالعمل موجود در دفتر قید گردیده است   به عنوان مثال:  جدول برنامه درسی :  مشخص است که در آن برنامه کلاسی طبق مصوبه شورای عالی با ذکر عنوان کتاب هایی که هست درج می شود به عنوان نمونه بجای ملا و انشا و فارسی و... بخوانیم و بنویسیم نوشته می شود .   جدول ویژه ثبت اسامی و مشخصات دانش‌آموزان:  این جدول چنانکه در دستور العمل نیز آمده براساس اطلاعات استخراج شده از دفتر آمار ثبت می‌گردد. جدول زمان بندی برای تدریس دروس:  این جدول توسط معلم، برای هر پایه تحصیلی به تفکیک دروس و اهداف آن برای کل سال تحصیلی به صورت هفتگی و یا ماهانه تهیه و تنظیم می‌گردد، به طوری که در پایان هفته چهارم اردیبهشت کل کتاب درسی به طور کامل تدریس شده باشد. جدول ثبت فعالیت‌های یاددهی معلم: این جدول به منظور کمک به معلم در مدیریت برنامه آموزشی و همچنین افزایش ظرفیت تفکر و ایجاد نوآوری در انجام فعالیت‌ها توسط معلم، تکمیل می‌گردد. شایسته است معلمان گرامی شرح فعالیت‌های هر درس را به تفکیک و به صورت مختصر در ستون مربوطه ذکر نمایند.  جدول ثبت گزارش ملاقات با اولیاء: این جدول  به منظور مدیریت درخصوص «ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده» اولیاء برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و گزارش‌های مدیریتی و همچنین کسب نتیجه برای بررسی روند پیشرفت کلاس و دانش آموز تهیه و تنظیم گردیده و با ثبت دقیق گزارش ملاقات با اولیاء به صورت موردی و گروهی، می‌توان زمینه پاسخگویی به روند همراهی خانواده‌ها در امر آموزش را نیز گزارش نمود. جدول ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء: این جدول به منظور ثبت جلسات عمومی اولیاء در نظر گرفته شده است. معلم کلاس با هماهنگی مدیریت دبستان، ضمن پیش‌بینی زمان برگزاری جلسه و طرح مباحث مرتبط، اولیاء دانش‌آموزان ...