فال برای رسیدن به عشق

 • چند تا فال به روز باحال

  خصوصیات متولدین ماه های مختلف:سمبل-عنصر-سیاره -روز اقبال-اعداد شانس-سنگ خوش یمن-رنگفروردينسمبل : قوچعنصر: آتشسياره : مريخعضو آسيب پذير :سرروز اقبال : سه شنبهاعداد شانس : 6 ، 9سنگ خوش يمن: الماسرنگ : قرمزفرورديني ها در پي عشق آتشين و پر شورترين عشق ممكن انداو خود به خود جنس مخالف را جذب مي كند . لذتهاي جسماني براي اوبسيار اهميت دارد و گاه احساس مالكيت شديدي نسبت به معشوق خودرا دارد-----------------------------------------ارديبهشتسمبل : گاو نرعنصر : خاكسياره : ناهيدعضو آسيب پذير : گردنروز اقبال : جمعهاعداد شانس : 4و6سنگ خوش يمن : زمرد سبزرنگ : آبي روشنگل : خشخاشحيوان : گاوجذاب است و عشقش تا حدي نفساني.براي او عشق اهميت زياديدارد و اگر عاشق شود عاشقي فداكار خواهد بودمعمولا صبر ميكندابتدا طرف مقابل تعهد خود را ثابت كند و سپس خود را در اينتعهد شريك ميكند-----------------------------------------خردادسمبل : دو قلوهاعنصر : هواسياره : عطاردعضو آسيب پذير : دست و شانهروز اقبال :چهارشنبهاعداد شانس : 5و9سنگ خوش يمن : عقيقرنگ : زردگل : زنبقحيوان : پروانهچه راحت ميتوان عاشق او شد. جذابيت و شيريني كلام او به خوبيبر اين مدعاست.او عاشق شادي و خوش بودن است و اگر نتوانياو را شاد كني جذابيت خود را از دست مي دهي-----------------------------------------تيرسمبل : خرچنگعنصر : آبسياره : ماهعضو آسيب پذير : سينه و شكمروز اقبال : دوشنبهاعداد شانس :3و7سنگ خوش يمن : مرواريدرنگ : نقره اييحيوان : حيوانات صدفداراو مانند سياره خود ، ماه در حال تغيير است اگر به او اطمينان كاملنداشته باشي هرگز رابطه ي عاشقانه با اونخواهيد داشتاو از عشق ورزيدنلذت مي برد و در عوض ميخواد آن را دريافت كند-----------------------------------------مردادسمبل : شيرعنصر :آتشسياره : خورشيدعضو آسيب پذير : قلب و پشت بدنروز اقبال : يكشنبهاعداد شانس : 8و9سنگ خوش يمن : ياقوترنگ : زردگل : آفتابگردانحيوان : گربه سانانعاشق عاشق شدن است و معشوق خود را غرق هداياي خود مي كندتلاش مي كند تا رابطه ي عاشقانه ي بي نقصي را خلق كند-----------------------------------------شهريورسمبل : باكرهعنصر : خاكسياره : عطاردعضو آسيب پذير : سيستم عصبيروز اقبال : چهارشنبهاعداد شانس : 3و5سنگ خوش يمن : ياقئت كبودرنگ : سبزگل : بنفشهحيوان : سگ كوچك – گربهمي تواند چنان تودار باشد كه به نظر برسد كه از برخورد با ديگرانمنع شده .ولي آن گاه كه به عشق واقعي خود دست پيدا كند ديگر اين ويژگي اورا نخواهيد ديد.براي چنين انسان فدكارومهربان تحمل سختي بسيار با ارزش استاو به آساني در عشق گول نمي خورد چون مي داند در پي چيست-----------------------------------------مهرسمبل : ترازوعنصر : هواسياره : ونوسعضو آسيب پذير : كمر و كليه هاروز اقبال : جمعهاعداد ... • فال موفقیت

    به دام زلف تو، دل مبتلای خویشتن است    بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است زیاد به دنبال کسانی که ثروتمند و دارای مقام هستند نرو، ارتباط با آن ها برایت سودی ندارد. سعی کن با افرادی که هم طبقه خودت هستند رفت و آمد کنی. به موضوعی فکر می کنی که فارغ شدن از آن برایت مشکل است، گویی تمام اندیشه و فکر تو را تصاحب کرده. بدون رودربایستی تمام حرف هایت را به او بگو تا از این بلاتکلیفی نجات پیدا کنی و وقتت را بیهوده تلف نکنی. قناعت سرمایه ای تمام نشدنی است و شخصی قانع از توانگرترین مردمان است. طمع نکن. حرف های دیگران هیچ وقت تمامی ندارد. سرت به کار خودت باشد. کاخ آرزوهای خود را در ابرها بنا نکن. برای رسیدن به هدف هایت تلاش کن. با خودت خلوت کن و به زندگی ات بیشتر بیندیش. سفر خارج پیش می آید. خرید و فروش خوب است. فروردين گرت زدست بر آید مراد خاطر ما     به دست باش که خیری به جای خویشتن است فردی عاشق پیشهف شیک پوش، روشن فکر و البته کمی وسواسی هستی. ارثیه یا ثروت فراوانی به سویت می آید. شکرگزار باش. خیلی ها شاید به نان شب خود محتاج هستند. خبر خوشحال کننده ای باعث شادی تو می شود. یادت نرود گاهی اوقات گذشتن از معشوق به خاطر عشق، نهایت عاشق بودن است. به فکر ادامه تحصیل می افتی، ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. پست و یا مقام جدیدی به تو پیشنهاد می شود. به یک پیروزی دست می یابی که باعث افتخار خانواده ات می شوی. استعدادهای زیادی داری فقط باید شکوفا شود. راه های زیادی سر راهت قرار می گیرد که می توانند پول ساز باشند. نیتی در دل داری که شب ها و روزها در اندیشه آنی. مدت ها بر سر دوراهی بوده ای. ایستادگی و مقاومت عامل پیروزی توست و از این شاخه به آن شاخه پریدن به جز خستگی نتیجه ای ندارد. ارديبهشت به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج    که نافه هاش ز بند قبای خویشتن است به زودی ملاقاتی روی می دهد که در آن منافع بسیاری است. مواظب معامله ای که در پیش داری باش. خرید و فروش را به تاخیر بینداز. برای کار ملک تا دو سال دیگر باید صبر کنی. به دنبال علایق خود برو و از فرصت هایت استفاده کن. خیلی از خردادی ها از خودشان می پرسند از کجا باید شروع کنند؟ فردی خوش باطن، باوفا، مهربان، جذاب، اصیل، آرام و صبور هستی. عجول نیستی و هر کاری را با صبر و شکیبایی انجام می دهی. مسافری در راه داری. این هفته ملاقات مهمی پیش رو داری. گمشده پیدا می شود. به پدر و مادرت توجه کن. آن ها تو را خیلی دوست دارند. به فکر ورزش کردن افتاده ای. پشتکارت را از دست نده. خبر شاد و پرنشاطی خواهی شنید.  خرداد به جانت ای بت شیرین من که هم چون شمع    شبان تیره مرادم فنای خویشتن است او به تو سخت علاقه ...

 • فال چوب

  حروف الف ـ ب ـ ج ـ د را روی تکه های کاغذ بنویسید و بعد از نیت کردن به ترتیب سه کاغذ را برداریدو به همان ترتیب انرا بنویسید و جواب فال خود را از بین جوابها پیدا کنید   الف الف الف: به زودی گره کارت باز میشود.اگر ارزو و نیتی داری به ان میرسی.رازت را به کسی مگو.انچه را که میخواهی به امید خدا به زودی به دست میاوری. الف الف ب: اگر قصد سفر داری سفر خوبی خواهی داشت.از جایی که انتظار نداری پول به شما میرسد.در انجام کارهای خیر پیشقدم باش. الف الف ج: از خصومت دست بردار کسی از تو رنجور شده از او دلجویی کن.صدمه ای متوجه توست صدقه بده.تا ده روز اینده نیتت بر اورده میشود. الف الف د: روزهای خوبی در پیش داری ناامید نشو.گشایشی در کارت ایجاد میشود.هدف یا کاری که داری را دنبال کن.فقط از خدا کمک بخواه. الف ب الف: ایمانت را قوی کن.به مرادت میرسی البته با همت و اراده ی خودت. از انچه که میترسی در امنیت هستی. الف ج الف: به انچه نیت کرده ای میرسی ولی باید صبر کنی.از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و نشانی روی صورت دوری کن.از اعمال بد دست بردار. الف د الف: طالعت روشن است غم و تیرگی از تو دور شده است.اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری.شرایط موافق توست. الف ب ج: برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی.شکر خدا را به جا اور و در کارها مردانه پیش برو.افرادی در عین دوستی غیبت تو را میکنند از انها دوری کن. الف ب ب: فکری را که در سر داری ترک کن.صبر کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود.تا دوازده روز دیگر گشایشی در کارت بوجود می اید. الف ب د: به زودی از طرف شخص بزرگی به تو کمک میشود.اکر قصد اردواج داری انجام بده بخت با تو یار است.فرزند صالحی نصیبت میشود.از مال حرام پرهیر کن. الف د ب: طالع خوبی داری از شراکت سود خواهی برد.اگر گره و مشکلی تا اینجادر زندگیت بوده رفع شده و بعد از این زندگی خوبی خواهی داشت. الف ج د: هر نیت و قصدی که داری براورده خواهد شد چه مادی و چه معنوی.اگر قصد انجام کاری را داری تردید مکن چون به مقصود میرسی. الف د ج: طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود.رازت را نگه دار تا در حقت دروغ نگویند. الف ج ب: با بین نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم واندوه می رهاند.اگر با کسی مشکلی داری به نفع تو تمام خواهد شد. الف ج ج: چیزی حلال به تو میرسد و گشایشی در کارت بوجود می اید.کسی از تورنجیده خاطر است از او دلجویی کن.انچه را که ارزو داری به ان می رسی. الف د د: طالعت خوب است .ادمی شتابزده و عجول هستی مدتی است که باخودت درگیری زندگی شیرین است و با ارزش خودت را در یاب و به خدا توکل کن. ب ب ب: نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است.و ...

 • مراحل عشق بازی

  مرحله اول : مقدماتی( انگیزش و تحریک) این مرحله مربوط به تحریکات روحی زنان و مردان است.مردان برخلاف زنان برای عمل جنسی حتمآ باید تحریک شوند تا بتوانند آلت خود را داخل مهبل زن کنند. اما زنان بدون اینکه تحریک شوند قادر به عمل جنسی هستند  و میتوانند بدون هیچ مقدمه ای پذیرای آلت مرد باشند .با این تفاوت که از این عمل جنسی لذتی نمیبرند. تحریکات روحی مرد برای یک عمل جنسی لذتبخش عبارتند از:قیافه ظاهری زن-فرم پستانهای زن-رنگ موها-نظافت و بی مویی آلت تناسلی زن-طرز رفتار و لحن سخن گفتن زن-اندام و بدن  و بوی خوش زن.لباسهای زن بخصوص لباسهای زیر در این مرحله بعلت بوسیدن و تماس و مالش آلت تناسلی و پستانها و تحریک کلیتوریس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی خانومها ) زن و مرد احساس لذت کرده و برای انجام عمل جنسی آماده میشوند.دراین مرحله در صورتیکه نقاط شهوتی زن که عبارتند از (کلیتوریس- پستانها - زیر بغل- باسن- ولاله گوش – رانهای زن ) توسط مرد تحریک شده باشدغدد آلت تناسلی زن شروع به ترشح کرده و جدار داخلی آلت تناسلی زن (فرج)را لیز کرده و زن را برای پذیرش آلت تناسلی مرد آماده میکنند. وقتی بر اثر تحریک، خون در اندام جنسی جمع میشود کلیتوریس سفت میشود و در همان لحظه مهبل شروع به ترشح مقداری ماده لیز کننده میکند، همچنین سطح داخلی دیوار لوله واژن بر اثر نوعی فرآیند تعریق، با یک ماده لیز کننده پوشیده میشود. سیاهرگ مهبل گشادتر و پر از خون شده، رنگ مهبل تیره تر میشود. در همین زمان میزان ضربان نبض و فشار خون به طور قابل ملاحظهای بالا میرود. وقتی را که زوج ها برای پیش نوازی صرف می کنند، صرفا جنبه عاطفی ندارد. در بدن زنی که برای داشتن رابطه جنسی آماده میشود، تغییراتی صورت می گیرد که دخول را ساده تر می کند. علت این است که بدن زنان طوری طراحی شده که در هنگام دخول حداکثر آمادگی را برای باردار شدن فراهم کند، بنابراین وقتی که خانمی آمادگی لازم را بر اثر پیش نوازی پیدا می کند، رحمش به سمت بالا کشیده می شود و این کار به طول واژن اضافه می کند تا توانایی گنجایش آلت مردانه را داشته باشد در این حالت دیواره های واژن پر خون شده و مواد لغزنده ای را ترشح می کنند که دخول را آسانتر می کند. این دیواره ها بر اثر پیش نوازی مناسب از یکدیگر جدا شده و جای دادن آلت مردانه را در واژن ساده تر می کنند. بنابراین می بینیم که پیش نوازی خوشایند و به مقدار کافی تا چه حد می تواند در کیفیت رابطه جنسی تاثیر داشته باشد پس برای به هیجان آوردن زن و آماده کردن او باید ابتدا اورا مورد نوازش قرار داد.اندام او را مالش داد. پستانهایش را بخصوص نوک آنها را مالش داد.رانهای ...

 • رسیدن به تو

  رسیدن به تو

  کمی در آغوشم بگیر عاشقانه مرا سیر بوسه کن بگذار بهشتم را زیباتر بدانم من از داشتن تو به خود میبالم کمی از دلتنگی هایم کم کن  به من برس  من از رسیدن تو  خوب میشوم عاشق.. عاشق خام میگه: چون به تو نیاز دارم دوستت دارم ،عاشق پخته می گه : چون دوستت دارم بهت نیاز دارم

 • فرا رسیدن سال نو

  برای همه دوستان سال خوبی را آرزومندم و امیدوارم هر سالی که از عمر می رود یک سال بر شادی و علمشان افزوده شود و این گوهر عمر را ارزان نفروشند. فرا رسیدن سال ۱۳۸۸ شمسی و عیدنوروز را تبریک عرض می کنم . تعطیلات خوب و سلامتی داشته باشید و قشنگترین سفره هفت سین را بچیند و با عزیزان دورش بنشیند  تا سال جدید همراه با حال جدید آغاز شود . راستی عیدی ها ی خوبی بگیرد و بدهید.  سال و فال و مال و حال و تخت و بختبادت اندر شهریاری بر دوام و بر قرارسال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوشاصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

 • دعا نویس-بررسی طالع به صورت حرفه ای- دعای محبت دعای رزق وروزی دعای حفاظت از بلایا دعای ابطال سحر دع