فال ورق

 • فال ورق دايره سماوي

  فال ورق دايره سماوي

  فال ورق دايره سماويبراي اين فال سيزده كارت توسط شخصي كه برايش فال گرفته مي شود .انتخاب شده و كارت ها به صورت دایروی مي كنيد قرار مي گيرند به كارت شخصي احتياجي نيست. كارت هاي يك تا دوازده ، معرف دوازده ماه سال و كارت سيزدهم حالت كلي سال را نشان مي دهد. كارت اول به معني فروردين و يا اولين ماه ميلادي نبوده و هميشه معرف ماهي است كه فال .انجام شده حتي اگر اخرين روز ماه باشدفرضا اگر فال در روز 25 ابان ماه انجام شده باشد ، كارت شماره يك در مورد ابان است و كارت دوم در باره اذر و در نهايت كارت دوازدهم معرف مهر ماه سال اينده است. كارت سيزدهم حالت كلي دوازده ماه را نشان .مي دهد كه شماره كارت اهميتي نداشته و فقط نوع سري ان مهم است براي كارت سيزدهم كلا كارت هاي سري دل و گشنيز و خشت از هر شماره اي كه باشند مساعد محسوب مي شوند و كارت هاي سري پيك جنبه منفي دارند. ضمنا براي اين فال به نيت كردن احتياجي نيست چون فال در مورد دوازده ماه اينده است.-------------------------------------------------------------------سری دل:شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صميمی.توصيه ای خوب دام ) قابل اطمينان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی سرباز ) يک دوست خوب.يک دوست نزديک.جوانی با موهای روشن.خوش طينت.مهربان. شايد شخصی با رفتار بچه گانه ده ) خوش شانسی.خوشبختی نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق هشت ) ديدار ها.ديدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن هفت ) يک شخص غير قابل اعتماد.خيال پردازی.غير واقع بينی.توقعات.قول های وفا نشده شش ) خوش شانسی غير منتظره.سخاوت.تجديد يک دوستی قديمی.امکان دريافت کمک پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن يک رابطه يا دوستی.در تصميم گيری دقت کنيد.غم چهار ) تغييرات.امکان مسافرت.امکان به تعويق افتادن.ازدواج دير سه ) نوعی اخطار.احتياج به دقت و توجه. چيزی نگوييد که بعدا پشيمان شويد دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.يک رابطه شغلی يا عاطفی.موفقيت.ثروتاس)تنفر از چيزي كه در گذشته از دست داديمسری گشتیز(خاچ)اس ) توازن.هماهنگی.مالکيت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی. ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جديد شاه ) مردی با موهای تيره.صادق.صميمی.سخاوتمند دام ) زنی با موهای تيره.جذاب.کارگشا.بخود مطمين سرباز ) يک دوست قابل اطمينان.جوانی با موهای تيره.خوش شانس.عامی ده ) دريافت پول از طريقی غير منتظره.هديه.خوش شانسی.مسافرت نه ) يک رابطه عاطفی جديد.لجوج نباشيد.لجاجت هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی يا شغلی.حسادت.طمع.در تصميم گيری عجله نکنيد هفت ) ثروت.موفقيت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بيجا.دردسری که ممکن است از جانب ... • راز فال ورق

                                                     یوستین گوردر 

 • فال ورق مربع جادويی

  فال ورق مربع جادويی

  فال ورق مربع جادويیبرای اين فال که به نظر من جالب ترين و سرگرم کننده ترين نوع فال ورقمی باشد ابتدا بايد یک کارت شخصیرا انتخاب کنيد.انتخاب کارت بايد توسط شماانجام شود و شخصی که فال برايش گرفته می شود حق انتخاب ندارد. اگربرای خودتان فال می گيريد مسلما با شناختی که از خود داريد انتخاب مناسبترين کارت شخصی کار ساده ای است.بعد از انتخاب و کنار گذاشتن اينکارت برای ادامه فال بقيهکارت ها را (قاعدتا بايد پنجاه و يک کارت باقی مانده باشد) به شخصی کهمی خواهيد برايش فال بگيريد داده و پس از اينکه کارت ها را بر زدچهار کارت از ميان انها خودش انتخاب کند. مطابق تصويری که مشاهدهمی کنيد اين چهار کارت را قرار داده و سپس کارت شخصی کهقبلا کنار گذاشته بوديد را به عنوان پنجمين کارت در محل خودشاضافه کرده و با انتخاب چهار کارت ديگر توسط ان شخص خانه های ششم تانهم را تکميل کنيد. چگونگی تفسير اين فال در ادامه مطلب میباشد--------------------------------------------سری دل:شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صميمی.توصيه ای خوب دام ) قابل اطمينان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی سرباز ) يک دوست خوب.يک دوست نزديک.جوانی با موهای روشن.خوش طينت.مهربان. شايد شخصی با رفتار بچه گانه ده ) خوش شانسی.خوشبختی نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق هشت ) ديدار ها.ديدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن هفت ) يک شخص غير قابل اعتماد.خيال پردازی.غير واقع بينی.توقعات.قول های وفا نشده شش ) خوش شانسی غير منتظره.سخاوت.تجديد يک دوستی قديمی.امکان دريافت کمک پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن يک رابطه يا دوستی.در تصميم گيری دقت کنيد.غم چهار ) تغييرات.امکان مسافرت.امکان به تعويق افتادن.ازدواج دير سه ) نوعی اخطار.احتياج به دقت و توجه. چيزی نگوييد که بعدا پشيمان شويد دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.يک رابطه شغلی يا عاطفی.موفقيت.ثروتاس)تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادیسری گشتیز(خاچ)اس ) توازن.هماهنگی.مالکيت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی. ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جديد شاه ) مردی با موهای تيره.صادق.صميمی.سخاوتمند دام ) زنی با موهای تيره.جذاب.کارگشا.بخود مطمين سرباز ) يک دوست قابل اطمينان.جوانی با موهای تيره.خوش شانس.عامی ده ) دريافت پول از طريقی غير منتظره.هديه.خوش شانسی.مسافرت نه ) يک رابطه عاطفی جديد.لجوج نباشيد.لجاجت هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی يا شغلی.حسادت.طمع.در تصميم گيری عجله نکنيد هفت ) ثروت.موفقيت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بيجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد شش ) موفقيت در ...

 • تاروت فال ورق قهوه

  تاروت آنلاین فال قهوه آنلاین ترکی فال ورق آنلاینفال حافظ

 • فال ورق نعل اسب

  فال ورق نعل اسب

  فال ورق نعل اسباين فال با هفت كارت انجام شده و براي سوالهاي مهم از اناستفاده مي شود.براي انجام اين فال احتياج به كارت شخصينيست. فردي كه برايش فال گرفته مي شود بايد كارت ها رابر زده و هفت كارت از ميان انها انتخاب كند.كارت ها به ترتيب از اول تا هفتم به طريقي كه مشاهده مي كنيد و با .چهره كارت ها به سمت بالا كه ديده شوند قرار مي گيرند در صورت تمايل مي توانيد كارت ها را مستقيم و بدون قوس .ياحالت نعل اسب قرار دهيد.فرقي نداردكارت اول. در مورد گذشته مسيله اي كه مطرح شده كارت دوم. زمان حالكارت سوم. اينده نزديككارت چهارم. در مورد نكات پيش بيني نشده كارت پنجم. اطرافيانكارت ششم. دوست و دشمنكارت هفتم. نتيجه نهايي--------------------------------------------------سری دل: شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صميمی.توصيه ای خوب دام ) قابل اطمينان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی سرباز ) يک دوست خوب.يک دوست نزديک.جوانی با موهای روشن.خوش طينت.مهربان. شايد شخصی با رفتار بچه گانه ده ) خوش شانسی.خوشبختی نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق هشت ) ديدار ها.ديدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن هفت ) يک شخص غير قابل اعتماد.خيال پردازی.غير واقع بينی.توقعات.قول های وفا نشده شش ) خوش شانسی غير منتظره.سخاوت.تجديد يک دوستی قديمی.امکان دريافت کمک پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن يک رابطه يا دوستی.در تصميم گيری دقت کنيد.غم چهار ) تغييرات.امکان مسافرت.امکان به تعويق افتادن.ازدواج دير سه ) نوعی اخطار.احتياج به دقت و توجه. چيزی نگوييد که بعدا پشيمان شويد دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.يک رابطه شغلی يا عاطفی.موفقيت.ثروتاس)تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی سری گشتیز(خاچ) اس ) توازن.هماهنگی.مالکيت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی. ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جديد شاه ) مردی با موهای تيره.صادق.صميمی.سخاوتمند دام ) زنی با موهای تيره.جذاب.کارگشا.بخود مطمين سرباز ) يک دوست قابل اطمينان.جوانی با موهای تيره.خوش شانس.عامی ده ) دريافت پول از طريقی غير منتظره.هديه.خوش شانسی.مسافرت نه ) يک رابطه عاطفی جديد.لجوج نباشيد.لجاجت هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی يا شغلی.حسادت.طمع.در تصميم گيری عجله نکنيد هفت ) ثروت.موفقيت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بيجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد شش ) موفقيت در کسب.دريافت کمک مالی.نتيجه موفقيت اميز پنج ) دوستان جديد.کمک از جانب دوست يا همسر.مشاجره جزيی چهار ) بد شانسی.دروغ.خيانت.تغييرات نامطلوب سه ) ازدواج يا توافقی موفقيت اميز.ازدواج با ...

 • فال ورق یوسف با پاسور

  فال احساس:فال احساس براي اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبتبه آن شخص است يه فال ساده بسيار جالب و تعجب آور ! ابتدا ورق ها را خوب بر بزنيد به حالتي كه پشت ورق ها ببينيد نه روي ورق را .سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچينيد .مثلا" مينا " داراي 4 حرف است بنابرين بايد از اول دسته به تر تيب ۴ ورق كنار هم بگذاريمو سپس به ترتيب از اولين ورق شروع به پر كردن همه ۴ دسته مي كنيم .سپس دسته ها را از اولين دسته روي هم قرار دهيد .حالا شروع به خواندن و تعبير مي كنيم . شما بايد ورق هاي مشابه را پيدا كنيد و كنار بگذاريدمثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعي بود . چنانچه كنار هم بودند انها را از بقيه دسته جدا كرده و كنار بگذاريد به اين ترتيبهمه ورق هاي مشابه را كنار بگذاريد و تعبير كنيد:۱ ، يا همان تك نشان :دوست داشتن / ۲ : ترديد و ۲دلي۳: ازدواج قصد ازدواج داشتن / ۴: مشكل داشتن / ۵ : ناراحتي و غم ۶: تماس و ارتباط تلفني - نامه - / ۷: حكايت از فكر كردن زياد و به ياد او بودن را دارد۸: از تيپ و قيافه شما خوشش مياد / ۹:از رفتار و اخلاق شما خوشش مياد۱۰: فاصله- دوريسرباز : اگر براي مرد باشد نشان از غيرت و تعصب دارد اگر براي زن باشديعني شخص ديگري هم در زندگي او نقش مهمي دارد .بي بي : اگر براي زن باشد نشان از غيرت آن زن را دارد و اگر براي مرد باشد يعني زني ديگر را هم دوست دارد .( حتما رقيب نيست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)شاه: به معني سلطان دل بودنسپس از كارت هاي باقيمانده يك كارت با نيت احساس اصلي طرف مقابل بكشيد و يك كارت با نيت احساس خود فال گيرنده بكشيدو كارت سوم با نيت احساس مشترك بكشيد و تبعير كنيد . . . نظر یادتون نره

 • فال ورق آنلاین

  دوستان این فال هم به زبان ترکی هست. اما چون اصولا درست از آب در میاد تو وب قرار دادم. باز هم اگه مشکلی در ترجمه بود. بنده در خدمتم.توجه:دوستان عزیز لطفا  اسم کارت رو هم   کپی کنید برام. در غیر اینصورت ترجمه نخواهد شداما طریقه کار:اول نیت میکنید. و از میون کارت ها یکی رو انخاب کنید بعدش "iskambil falımı göster "    بزنید. و بعد نوشته هارو بخونید. یا واس من کپی کنید تا براتون معنا کنم.لینک فال ورق آنلاینفقط دوستان دوباره خاطرنشان میکنم که فال ها فقط جهت سرگرمی شما عزیزان هستند.

 • راز فال ورق

  آنقدر فال گرفته امبانو      با این ورقها که قلبم بودندآنقدر قمار کرده ام          که عین جگر زلیخا شده اند.همیشه من اینسوی قطار     و تو آنسو   و بین ما هزار خشت و سرباز و...