فرم اساسنامه سهامی خاص

 • راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص)

  راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص) تعریف شرکت سهامی خاص : شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان “شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص : ۱ . دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران . ۲ . دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ۳ . دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاءسهامداران و بازرسین رسیده باشد. ۴ . دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ۵ . فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین . ۶ . ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا باز شده است . تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت برآورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است. ۷ . ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها. روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص: ۱- تعیین نام الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رؤیت فیش پرداختی نسبت به مهمور نمودن ذیل برگ اظهارنامه اقدام می نماید. ب ) چند نام ( با توجه به اینکه : ۱- نام خارجی نباشد. ۲- سابقه ثبت نداشته باشد. ۳- دارای معنا و مفهوم باشد. ۴- با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود. ج) مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد (۲ برگ اظهارنامه ، ۲ جلد اساسنامه ، ۲ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، ۲ نسخه صورتجلسه هیئت مدیره ، گواهی بانکی دایر بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسیده دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند. د) در ... • جدیدترین دانلود های مربوط به حسابداری

  دانلود نمونه قراردادها **مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود** 1-•دانلود اساسنامه خام شرکت سهامی خاص 2-•دانلود کلیه صورتجلسات تغییرات شرکت سهامی خاص به صورت کامل 3-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و امضاء مجاز در شرکت سهامی خاص 4-•دانلود نمونه لیست سهامداران حاضر در هرمجمع عمومی 5-•دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص نقل وانتقال سهم (چنانچه در اساسنامه از وظایف مجمع باشد ) 6-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص نقل وانتقال سهام در شرکت (سهامی خاص ) 7-•دانلود نمونه صورتجلسه مجمع در خصوص تغیر محل در شرکت (سهامی خاص ) 8-•دانلود نمونه صورتجلسات در خصوص کاهش ویا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص 9-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص تغیر محل در شرکت (سهامی خاص ) 10-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغیر نام در شرکت سهامی خاص 11-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغیر موضوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص 12-•دانلود نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص 13-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی در سهامی خاص 14-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در سهامی خاص 15•دانلود نمونه درخواست اعلام مربوط به شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایدیه ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان 16•دانلود نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ومدارک ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 17•دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت سهامی خاص 18•دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام در شرکت سهامی خاص 19•نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص 20•دانلود نمونه صورتجلسه اعلام تصفیه سهامی خاص 21•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت تصفیه 22-•دانلود نمونه تعهد نامه هیئت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سرمایه پرداخت گردید 23-•دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام با نام به بی نام با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت 24-دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت 25-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده به طور همزمان 26-•دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت در شرکتهای سهامی خاص 27-•دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص افزایش سرمایه 28-•دانلود صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه 29-•دانلود نمونه صورتجلسه ...

 • مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

  مرحله اول : تهیه مدارک بشرح ذیل -فرم تعیین نام ( شماره 2) وفرم مشخصات اعضاء ( شماره 3 )-سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده .- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتهامرحله دوم : 1- انتخاب چهار نام پیشنهادی برای شرکت( تکمیل فرم شماره 2) وارائه به قسمت تعیین نامجهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاریتذکر : موارد ذیل در تعیین نام رعایت گرددالف : اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشدب: ازنام ونام خانوادگی واسامی خاص استفاده نگرددج : دارای معنا ومفهوم باشد وبا فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشدد: لاتین نباشدهـ : عدد نباشدو: مفرد ( از دو کلمه کمتر نباشد )ز: از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید - مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه –آزاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگستر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات خودروئی- تکنولوژی- مختصات کامپیوتری – پلی – پاریز – اینترنت – کارگشا – چند منظور- گمرک – پاستور -هیمالیا – بوف – آی تک – کیش – نیرو انسانی استفاده نگردد .ح از فرهنگ لغات فارسی استفاده ودر صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد.2- پرداخت مبلغ 40000 ريال به حساب سیبا 2171329011009 بابت هزینه تعیین نام با این توضیح که شرکتهای تعاونی وموسسات از پرداخت هزینه معاف می باشد.مرحله سوم :الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه ویک برگ از اظهارنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایراداتب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های اساسنامه اظهار نامه پس از کنترل وگرفتن امضاء از سهامداران وبازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه واظهار نامه وصورتجلسات ضمیمه اساسنامه .مرحلــــه چهارم :متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه وپس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نمایدتذکــــر :: نامهای تائید شده از تهران از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط میگردد ودر صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکتها نماید.مرحله ...

 • نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

  نمونه صورتجلسات شرکتبسمه تعالینمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین  روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاصنام شرکت : …………...............………………شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………………………صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده) شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. ب ـ 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای …………………… خانم/آقای…………………… خانم/آقای  ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای…………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت. ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     منشی جلسه………………امضا اعضای هیئت مدیره : 1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………امضاء بازرسین:                       بازرس اصلی                        بازرس علی البدل:تذکرات : 1-    در صورتیکه دستور جلسه  برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره ...

 • فرم تعيين نام شركت

                                                        فرم درخواست ثبت شرکت   ریاست محترم ثبت اسناد و املاک   سلام علیکم:   احتراما اینجانب آرش بیابانی  با جمعی از شرکاء می خواهم در                  شرکت/موسسه دایر نمایم   خواهشمند است دستور فرمائید اداره کل محترم ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور یکی از اسامی زیر را انتخاب و امر به ابلاغ  فرمایند.             1     2     3     4     5     6     7     8     9  نوع شرکت:    با مسئولیت محدود               سهامی خاص                        موسسه                        سایر....................   ضمنا مبلغ 40000 ریال به شماره حساب 2171329011009(سیبا)بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور   توسط اینجانب طی حواله به شماره  211739 مورخه        /   /  139    واریز گردیده است. آدرس ایمیل   آدرس سکونت متقاضی :                                                                           کدپستی   همراه:                       تلفن ثابت:             مشخصات متقاضی:                         فرزند             شماره شناسنامه             متولد    /   / 13   صادره از       کد ملی   سریال شناسنامه                                                                                                                             امضاء متقاضی      توجه:شرکتهای تعاونی و موسسات از پرداخت مبلغ فوق معاف می باشند. در صورت منفی بودن درخواست قبلی این قسمت تکمیل گردد: کد استعلام : 91/     /125                           کد درخواست:............................................................                                                                                                       

 • ثبت شرکت سهامی خاص

  ثبت شرکت سهامی خاص   تعریف شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود شرایط شرکت سهامی خاص حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت ) حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق) پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :الف) تصویب اساسنامهب) انتخاب هیات مدیرهج) انتخاب بازرساند) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود. نکات زیر:الف) شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)ج) محجورین و ورشكستگان ومرتكبین به جنایت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری اختلاس تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)د) در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.تو) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)ز) رئیس هیات مدیره ...

 • ثبت شرکت ها

  ثبت شرکت ها

  مقررات ثبت شرکتها: ثبت شرکت ها مجری بررسی مسائل شرکتها می باشد از جمله رئوس فعالیت های این دایره : 1- ثبت تأسیس انواع شرکت ها ی سهامی و غیرسهامی 2- ثبت تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تغییرات شرکت های سهامی و غیرسهامی 3- ثبت مؤسسات غیرتجاری و تغییرات بعدی آنها 4- پلمپ دفاتر تجاری 5- ثبت نام در دفتر ثبت تجاری 6- ثبت اختراعا ت 7- تعیین نام شرکت یا مؤسسه در تهران 8- ثبت علامت تجاری 9- ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت 10- تجدید علامت تجاری تبصره : بندهای 6 الی 10 منحصراً در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت انجام می گردد. بخش اول – دفاتر تجاری: هر تاجری به استثنای کسبه جز مکلف است دفاتر کل و روزنامه را تهیه نماید و برای پلمپ به ثبت شرکتها ارایه نماید.از آنجا که لازم است قبل از شروع سال مالی اقدام به پلمپ دفاتر نمود لذا چنانچه در ابتدای سال مالی یا بعد از شروع سال مالی اقدام به پلمپ دفاترشوددفاترمزبورتوسط اداره دارایی مردوداعلام میگردد و باعث تعیین مالیات علی الرأس میگردد و بهتر است به جهت اینکه متقاضی در روزهای آخر سال با تراکم پلمپ مواجه نشود درطول سال و قبل از شروع سال مالی اقدام به پلمپ نمایند.     دفتر روزنامه : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نمایند. دفتر کل : دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداکرده هر نوعی را در صفحه مخصوص آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. بخش دوم: معرفی اقسام مختلف شرکتها: 1- شرکت تعاونی 2- شرکت تضامنی 3- شرکت نسبی 4- شرکت سهامی ا عم از عام و خاص 5- شرکت با مسئولیت محدود 6- شرکت مختلط سهامی 7- شرکت مختلط غیرسهامی تذکر: متقاضیان ثبت شرکت های تعاونی باید نسبت به این امر از طریق اداره تعاون اقدام نمایندو لذا ابتدائاً بایستی معرفی نامه از اداره تعاون جهت تغییرنام به واحد ثبت شرکتها ارائه نمایند و پس از گرفتن تأییدیه نام مجدداً به اداره تعاون مراجعه و اساسنامه و مدارک لازم برای ثبت شرکت در اداره تعاون تنظیم نمایند و سپس برای بقیه مراحل ثبت به ثبت شرکتها مراجعه نمایند. - شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام ...

 • نمونه اساسنامه شركت ها

  نمونه اساسنامه موسسات در كنار شركتها كه به كار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقي خاصي را كه داراي شخصيت حقوقي مي باشد جهت انجام اموري كه جنبه غير تجارتي دارد از قبيل كارهاي علمي يا ادبي يا امور خيريه يا خدماتي پيش بيني نموده است ماده يك آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي موسسه غير تجارتي را چنين تعريف نموده است : مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده ٥٨٤ قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آنكه موسسين وتشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .بنابراين ارائه خدمات علمي و آموزشي و خدمات شهري و ارائه كمك هاي انساني در قالب شخصيت حقوقي متصور بوده و از اين جهت موسسات غير تجارتي به دوقسمت تقسيم مي شوند: الف: موسساتي كه مقصود از تشكيل آنها جلب منافع وتقسيم آن بين اعضاي خودنباشد اينگونه موسسات اصطلاحا موسسات غير انتفاعي ناميده مي شود كليه فعاليت هاي اجتماعي از قبيل انجمن هاي اسلامي و تخصصي و علمي خاص و احزاب و دستجات سياسي و موسسين آن هنگامي كه در خواست ثبت مي نمايند توسط اداره ثبت شركتها مراتب از اداره كل اطلاعات نيروي انتظامي استعلام مي شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام مي گردد. ب: موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاي خود يا غير باشد اينگونه موسسات موسسات غير تجارتي ناميده مي شوند بنابراين فعاليت هايي از قبيل آموزشگاههاي علمي و فني و كلاس هاي زبان ومدارس غير انتفاعي و موسسات گاز رساني يا ارائه خدمات شهري مانند نظافت و فضاي سبز و موارد ديگر در زمينه هاي فوق در قالب موسسات غيرتجارتي متصور مي باشد و موسسين بايد پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند. مدارك لازم براي ثبت موسسه غير تجارتي ١- اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شركتها وتكميل و امضا توسط شركا ( بر طبق نمونه پيوست) ٢- تنظيم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضاي ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا ٣- تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در ٢ نسخه ٤- فتوكپي شناسنامه شركا ٥- اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم تذكر ١- حداقل وجود دو نفر شريك در موسسه الزامي است. تذكر ٢- قيد سرمايه به هر ميزان در موسسه مجاز مي باشد. تذكر ٣- امضاي مدير شعبه و فتوكپي شناسنامه و قيد محل سكونت در صورتي كه شركت شعبه داشته باشد الزامي است. روش ومراحل ثبت موسسه ١- كامل نمودن فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شركا ٢- كامل نمودن فرم صورتجلسه موسسين ...