فرم ثبت نام اشتغال زای فنی

 • چالش¬ها، آسیب¬ها و بسترهای راهبردی جهت تحقق اهداف آموزشی-پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

  چالش­ها، آسیب­ها و بسترهای راهبردی جهت تحقق اهداف آموزشی- پژوهشیِ دانشگاه فنی و حرفه­ای   *علی­رضا ولی­پور                                          مدرس­و مدیرگروه­رشته صنایع شیمیائی آموزشکده فنی شهید بهشتی ارومیه valip[email protected]          چکیده: بسیج­ پتانسیل­های پراکنده دانشگاه فنی­و حرفه­ای در راستای تحول کیفی آموزش، راهکار          نتیجه­بخشی­است که بواسطه­ ماهیت معنوی آن، دستیابی­به نگرش­ها و مهارت­­های مورد انتظار در فراگیران     می­تواند فراهم ­گردد. سرلوحه­ی فرایندهای آموزشی  " پژوهش­محوریِ اشتغا­­­ل­زا "، دامنه مکانی و زمانی وسیعی از دیدگاه­ها، رویکردها و عملکردهای افراد را شامل می­شود که در صورت عدم درک اهمیت و ظرافت موضوع، مفاهیم اصلی متن، دچار حاشیه­انگاری شده و آسیبِ ناشی از شتاب­زدگی و سطحی­نگری، باعث می­گردد طیف وسیعی از دانش­آموختگان بواسطه سردرگمی­­ها،کج فهمی­ها و بلاتکلیفی­های حاصله،  فاقد حداقل شایستگی­ لازم در فرصت­های پیشِ­رو باشند. دیربازده بودن ماهیت اقدامات آموزشی، دستیابی به یک سیستم نظام­مند را با چنان رکودی مواجه کرده که شرائط اشباع آموزشکده­­ها از داوطلبین تدریس همراه با تسری دیگر آسیب­های آفت­زا، موجب گردیده زمینه­ها و روش­های دستیابی به سامانه سالم آموزشی،  نامساعد و غبارآلود گردد. در چنین موقعیتی، استقرار نظام آموزشی شایستگی­محور و بهره­مندی از استانداردهای شغلی و آموزشی، جهت بهبود عملکرد مستمر و دستیابی به اهداف چشم انداز، راهبرد مطلوبی به­نظر می­رسد. رهیافت به چنین نگرشی، در سایه­سار مدیریتِ رهبر مصلح به­طریق کاربرد سازوكارهاي موثر، میسر است و آنچه می­تواند اين تلاشها را پرثمر سازد اتخاذ روند تلفیقی نرم و سخت؛ در ترازی بس فراتر از ساختارِ منفعل    کنونی­است. فرایندی كه فارغ از فشارها، انتظارات و روابط موجود، ضمن اصلاح ریشه­ای ساختار نظام آموزش فنی و حرفه­ای، مدل یکپارچه و موثری ­را ساری و جاری سازد .  جایگاه ویژه دانشگاه فنی­وحرفه­ای، ایجاب می­نماید ضمن بهره­وری از سرمایه­های عظیم موجود، مراحل سرآمدیِ منجر به قله­­های رفیع چشم انداز طی و تا ثبات تعالیِ کیفیت آموزشی، چرخه اصلاحی مدونی جایگزین گردد. در این مقاله ضمن انعکاس چالش­های اساسی مراکز آموزشی؛ تشریح محتوای آموزه­های ارائه شده و آفات مطرح در عرصه پژوهش، بواسطه طیف­بندی کلیه عناصر مراکز آموزشی به حیطه­های عملیاتیِ: عوامل اجرائی، اساتید و فراگیران؛ با آسیب­شناسی مشروح و تدوین الگوهای کاری مناسب هر حیطه و تدوین راهبردهای بسترساز جهت اجرای عناوین برنامه­های20گانه ... • دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

  بخش‌اول– نحوه‌ارایه‌و رسیدگی به‌درخواست متقاضیان مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور 1 – به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان و تطبیق و تشخیص مشاغل آنان به عنوان مشاغل سخت و زیان آور کمیته استانی به ترتیب مقرر در ماده «8» آیین نامه تشکیل می‌گردد. 2 – بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید تقاضای خو درا طبق فرم شماره «1» پیوست و کارفرمایان کارگاه یا سایر مراجع مدعی سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه تقاضای خود را طبق فرم شماره «2» پیوست به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار و امور اجتماعی شهرستان محل سکونت خود تحویل و رسید دریافت نمایند. عدم اعلام نظر کارفرما یا خودداری از امضاء فرم شماره «1» که توسط بیمه شدن متقاضی تکمیل می‌گردد مانع از دریافت تقاضا توسط اداره کل کار و اموراجتماعی و رسیدگی آن نمی‌گردد. 3 – رییس کمیته استانی موظف است درخواست بیمه شده و سایر متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور به شرح فرم‌های «1» و «2» مندرج در بند «2» را به ترتیب ثبت آنها در اداره کل کار و امور اجتماعی استان، به کارشناسان مذکور در ماده «2» آیین نامه ارجاع و پس از دریافت گزارش آنان جهت رسیدگی و اظهار نظر در دستور کار کمیته استانی قرار دهد. 4 – کمیته استانی موظف است با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرم‌های شماره «1» و «2» با توجه به مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده «12» آیین نامه به شرح بخش دوم این بخشنامه و گزارش کارشناسان در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن هر یک از مشاغل ذکر شده در فرم تقاضا اظهار نظر نموده و نظر کمیته در ذیل فرم مذکور و در محل تعیین شده درج و پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه، فرم مزبور عیناً طی فرم شماره «3» پیوست جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز جهت اطلاع بیمه شده یا سایر افراد متقاضی فرستاده شود. 5 – کارشناسان موضوع ماده «2» آیین نامه پس از اینکه درخواست بیمه شدن و سایر متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور از سوی رییس کمیته استان به آنها ارجاع گردید، موظفند با مراجعه به کارگاه و بررسی مشاغل مورد ادعای متقاضیان، گزارش خود را با ذکر دلایل تهیه و در صورتی که شغل مورد نظر را سخت و زیان آور تشخیص دهند، نوع آن را نیز از نظر گروه «الف» یا «ب» ماده «1» آیین نامه تعیین نمایند.   بخش دوم – کارهای سخت و زیان آور تعیین و تشخیص کارهای سخت و زیان آور عیناً به موجب ماده 12 آیین نامه فوق الذکر خواهد بود. در مورد کارهای سخت و زیان آور مشاغل موجود در تاسیسات ملی و مهم مانند نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق و انتقال نیرو، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز و… ...

 • مختصري در باره اقتصاد آموزش

  مختصري در باره اقتصاد آموزش   فهرست مطالب   1. بررسی مسئله 2. تاریخ مختصر آموزش در ایران 3. عرضه و تقاضای آموزش 4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش 5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران 6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران 7. افت تحصیلی 8. شاخصهای آموزشی 9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی 10. جمعیت و هزینه های آموزشی 11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران 13. نتیجه گیری و پیشنهادات1. بررسی مسئله از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا  642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید. بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه ...

 • انجام پایان نامه مقاله ISI و پروپوزال انتخاب موضوع

  فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟ توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟ زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟ دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟ استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         [email protected] لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود. 1   تعيين حدسبک سازي ساختمانها به منظور کاهش خطر زلزله سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان مسکن و شهرسازي سبک سازي ساختمان به نحوي که ميزان خسارت وارده به ساختمان به حداقل برسد. 2 تعيين نقشه ريز پهنه بندي مقاومت خاک در مناطق پرخطر و زلزله خيز سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان مسکن و شهرسازي تعيين ميزان بکارگيري آئين نامه ها و مقررات ملي ساختمان دراجرا-ريشه يابي اشکالات رايج در اجراي ساختمان هاي بتني و فولادي-ارائه روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي ضعيف   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected] 3 بررسي تشکيلات وعملکرد کميته هاي حفاظت فني و بهداشت کاراستان خوزستان اداره كل کار و اموراجتماعي استان خوزستان کار و اموراجتماعي نظارت براجراي ضوابط ايمني بهداشت حرفه اي-پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از کار و صيانت نيروي انساني 4 اثربخشي آموزشهاي کارآفريني بر خلاقيت شغلي و کيفيت زندگي دانش آموختگان جوينده کار ساکن در شهر اهواز –استان خوزستان اداره كل کار و اموراجتماعي استان خوزستان کار و اموراجتماعي توسعه و ترويج برنامه هاي کارآفريني ، تربيت کارآفرينان و صاحبان کسب و کار     جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]       5 بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي ساماندهي و اسکان داوطلبانه عشايراستان خوزستان اداره كل امور عشاير استان خوزستان جهاد كشاورزي جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي احتمالي 6 بررسي اثرات فرهنگي و اجتماعي عدم ادامه تحصيل جوانان عشايري استان خوزستان اداره كل امور عشاير استان خوزستان جهاد كشاورزي موضوع ممانعت ...