قالب های اوازک

 • زیبا و جدیدترین مدل های لباس شب

    • عکس های دخترونه

  عکس های دخترونه

   

 • قالب های شعری کتاب فارسی کلاس هفتم

    به نام خدا قالب های شعری کتاب فارسی کلاس هفتم نام درس - شاعروکتاب قالب شعری  وتوضیح قافیه ها یاد تو " ستایش " ص 9    لیلی و مجنوی نظامی گنجوی مثنوی : هربیت قافیه ای جداگانه دارد . سرآغاز-باز / روانم – زبانم / هستند- بستند /  هستی –دراز دستی / دانی –خوانی /  الهی – خواهی / رهایی ام – آشنایی ام راز شکوفایی   ص 39  مثنوی معنوی مولانا جلال   الدین محمّد بلخی   راز – باز / دل – حاصل / پنهان – بستان / نهفت – جفت       علم زندگانی ص56    دیوان اشعار پروین اعتصامی   پرواز – باز/  شاخساری کناری / نزدیک – تاریک / ناگاه – راه / فریاد – داد/ دشوار-بسیار/  بام –آرام /  اندوخت – آموخت /  نهادن – ایستادن /  گنج – رنج /  بستند- شکستند/  در- سر/  دمساز – باز / آسمانی –زندگانی /  برومند- پند   رستگاری       ص113                 شاهنامه حکیم فردوسی     درست – جست / رها-بلا - رستگار- کردگار-  جوی –شوی / سرای – جای / بگذرم – حیدرم نیایش ص 174 گل و نوروز خواجوی کرمانی     مردان – گردان/  محروم – بوم /  گوید- جوید /  مسوزان – برفروزان /  هست- دست /  درگاه – راه /  خوانم – دانم زنگ آفرینش             ص12 قیصر امین پور                    چهارپاره : این شعر از چندین بند تشکیل شده است .هربند چهارمصراع دارد که   مصراع های زوج( دوم  و چهارم ) هر بند هم   قافیه  است . حدود صد   سال است که در ایران رواج یافته است . چند شاعر سرایند ة این قالب : دکتر   خانلری ، توللی ، فریدون مشیری ، ملک الشعرای بهار ، دکتر حمید شیرازی ، سعید   بیابانکی و... بند 1: سا ل – خوش حال بند2: غوغا- انشا  (بود : ردیف )   بند3 : خنده – آینده بند4 : آفتاب- آب (شوم : ردیف )  بند5 :    خواند – ماند    بند 6 : باز – نیاز ( خواهم شد : ردیف ) بند 7 : بچّه ها – رها (باشم : ردیف  ) بند 8 : رهسپار – بهار (شوم : ردیف ) بند9 : هم – حرم ( یاشیم : ردیف ) بند 10 : غوغا – تنها ( شد : ردیف ) بند 11 : رنگین – این ( است : ردیف )   با بهاری که می رسد از راه   محمّد جواد محبّت   بند 1:تبسّم – گم ( شد : ردیف )  بند 2 : وا – معنا (شد : ردیف ) بند 3 : بهاری – جاری ( شو : ردیف ) بند4 : شکفتنت – گفتنت ( امروز : ردیف )   ای مرغک        89      قطعه : مصراع های اول قافیه ندارند ولی مصراع   های دوم به یک قافیه اند . پریدن -  چمیدن - رمیدن – دیدن – آرمیدن ( آموز : ردیف )                در پناه حق – خسروی

 • قلب متحرک

  قلب متحرک