قانون مرخصی زایمان

 • آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

  به نام خدا آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن   فصل يكم – مرخصي استحقاقي: ماده 1 - مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل استفاده مي‌باشد. ماده 2 – مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي اين ماده از (15) روز كمتر در يك سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. ماده 3 – كارگزيني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)  قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فروردين ماه هر سال جدول اسامي كارمندان واحدهاي سازماني كه شامل مدت مرخصي استحقاقي هر يك از آنان باشد را تنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط بفرستند. ماده 4 – مدير هر واحد سازماني بدون در نظر گرفتن موقعيت و عنوان آن واحد اختيار تصميم درباره مرخصي‌هاي كارمندان حوزه مديريت خود را از طرف وزير و يا رييس مؤسسه دولتي و رؤساي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي اجرايي دارا باشد. ماده 5 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي كتبي و موافقت كتبي مدير واحد مربوط و در غياب او معاون و يا جانشين وي است. هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي سالانه خود را درخواست نمايند مدير يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي فراهم نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي سالانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمايند. ماده 6 – هر گاه مدير واحد  بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي كارمند از حيث مدت و زمان استفاده موافقت نكند، دادن مرخصي با توافق كارمند به وقت ديگري موكول مي‌گردد با اين حال در صورتي كه كارمند  نتواند از مرخصي سالانه خود استفاده نمايد فقط (15) روز آن قابل ذخيره مي‌باشد. ماده 7– حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد . ماده 8– كارمندي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ آغاز مرخصي اخير بلافاصله بعد از پايان مرخصي قبلي خواهد بود. تبصره -  در صورتي كه تصميم مدير واحد در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام  نشده باشد كارمند مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود. ماده 9– حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين مدت مدير واحد وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي‌كنند. ماده 10– با كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم (مرخصي ... • مقررات مرخصي :

  مقررات مرخصي :مستخدم رسمي و پيماني دولت از نخستين ماه خدمت به میزان ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت، استحقاق مرخصي دارد. طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف 15 روز می باشند.ماده 34- در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود. مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي استحقاقي مربوطه محاسبه خواهد شد.آئین نامه مرخصي استحقاقي:مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت رئيس يا معاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.طبق ماده 1، پرسنل رسمی و پیمانی از نخستین ماه خدمت، از مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.تبصره- افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آئین نامه استفاده نمایند.ماده 6-  استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی می باشد. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.ماده 10- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد. ماده 13 - مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند در هنگام بازنشستگي از مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نمايد ضمناً حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست هم چنین تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات كشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمي گردد. مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2 قابل ذخيره نبوده و اين پرسنل مي بايست باهماهنگي و موافقت واحد خدمتي از مرخصی استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند. در صورت استخدام پرسنل فوق بصورت پيماني،‌امكان انتقال مرخصي استحقاقي مربوطه در طول اشتغال بصورت قراردادي (غيررسمي). مقدور نبوده و قابل ذخيره شدن نمي باشد. مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از ...

 • قوانين استفاده از مرخصي زايمان

  قوانین استفاده از مرخصی زایمان    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا  6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .    بانواني كه در طول بارداري با تائيد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از مرخصي زايمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد .   مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول قانون خدمت نيمه وقت مانند همكاران رسمي شاغل تمام وقت خواهد بود .    پست سازماني بانوان پس از پايان مرخصي استعلاجي زايمان و در حين شيردهي محفوظ مي باشد. قوانین تأیید مرخصی استعلاجی :     کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .     تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .   تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .   کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکیتعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.    گواهي پزشك معالج عمومي تاحداكثر2 روز پزشك متخصص تاحداكثر5 روز مشروط به اينكه درطول يكسال از 8 روز تجاوزنكندبدون تائيدپزشك معتمدقابل قبول است. درغيراينصورت گواهي استعلاجي مجازحداكثر تا يكماه درطول سال با تائيد پزشك معتمدتوسط واحداموراداري قابل پذيرش است.     گواهي مرخصي استعلاجي تاسقف چهارماه درسال منوط به تائيدكميسيون پزشكي خواهدبود.   گواهي مرخصي استعلاجي بيش از چهارماه تا يكسال به دليل بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي مربوطه قابل اقدام بوده وبيش از آن پس اعلام نظركميسيون پزشكي ذيربط بايدبه تائيد كميسيون پزشكي وزارت برسد.    تشخيص ازكارافتادگي كلي صرفاً به عهده كميسيون پزشكي وزارت مي باشد.    ...

 • انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

  انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8/86 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، معذوریت زایمان فرزندتا دو قلو 6 ماه و سه قلو و بالاتر بر اساس ماده 26 آیین نامه مرخصی ها یکسال و برای فرزند چهارم دو ماه  می باشد . زمان شیر دهی از زایمان اول تا زایمان سوم روزانه یک ساعت و برای دو قلو و بیشتر دو ساعت تا 24ماهگی ، ضمناً مجوز های مذکور شامل زایمان چهارم نمی باشد. 2. براساس شیوه نامه 21/44478/710 – 29/7/87 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، اعطای مرخصی معذوریت به مستخدمین زن که نوزادی را به عنوان فرزند خواندگی قبول می نمایند در آیین نامه مرخصی ها پیش بینی نگردیده است. 3.به استناد ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال1375هیأت وزیران ، مادران مشمول این آئین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه ، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند.مادران یاد شده می توانند بر حسب نیاز کودک،مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند.مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می باشد . 4.به استناد ماده 26 آئین نامه مرخصی ها،به بانوانی که نوزاد آنها بعد از زایمان فوت نماید تنها از مرخصی زایمان که مدت آن سه ماه بوده بهره مند خواهند شد . 5.در خصوص مرخصی زایمان بانوان مستخدم حق التدریس بر اساس قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد . 6. مرخصی قبل از زایمان در صورت تایید شورای پزشکی تحت عنوان مرخصی استعلاجی، مازاد بر مرخصی زایمان بوده و در صورتیکه رای شورای پزشکی مبنی بر استعلاجی نباشد مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر خواهد شد . ب-مرخصی بدون حقوق 1.       به استناد تبصره ماده 32 آیین نامه مرخصی ها ، اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی  در صورت موافقت اداره مربوطه حداکثرتا 2 ماه متوالی با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. 2.       به استناد بند 1 دستور العمل وحدت رویه 13974-7/3/63 این اداره کل برای جلوگیری از هر گونه خلل احتمالی در امور آموزشی وپرورشی مدارس ، مدت مرخصی بدون حقوق برای کارکنان کادر آموزشی از اول مهر لغایت پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود و موافقت آن منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی می باشد . بدیهی است  مرخصی های تا دو ماه  بدون حقوق خارج از شمول این بند خواهد بود. 3.       به استناد تبصره 4 ماده 49 از فصل سوم آیین نامه مرخصی ها مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط، مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، ...

 • مرخصی 9 ماهه زایمان فرهنگیان اجرایی شد

  مرخصی 9 ماهه زایمان فرهنگیان اجرایی شد

  ندای فرهنگی:قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 74 تصویب و یک سال بعد آیین نامه اجرایی آن نوشته شد. در سال های 80 و 86 نیز مواردی به این قانون الحاق شد که حالا این قانون دستمایه ای شده برای توسل قانون افزایش مرخصی زایمان به آن. به گزارش پایگاه خبری ندای فرهنگی، طعم شیرین اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان بالاخره زیر دندان یک گروه از زنان آمد. آموزش و پرورش اولین دستگاه دولتی است که پرچم اجرای این قانون را به دست گرفته و به کارمندان تازه مادر شده‌اش، 9 ماه مرخصی می‌دهد. این خبر دیروز هم از جانب معاون امور زنان رئیس‌جمهور تائید شد و هم از ناحیه مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش. این وزارتخانه، عریض و طویل ترین دستگاه دولتی است که بیش از یک میلیون فرهنگی دارد و اگر نصف نصف هم حساب کنیم 500 هزار کارمند زن دارد که مخاطب قانون افزایش مرخصی زایمان هستند. پس اگر این وزارتخانه با این تعداد نیرو توانسته این قانون را اجرا کند و دولت را برای تامین اعتبار مورد نیاز متقاعد سازد، برای بقیه دستگاه های دولتی هم شدنی است که چنین کنند. البته این قانون در آموزش و پرورش فقط شامل حال زنانی می شود که این روزها هنوز مرخصی زایمان شش ماهه آنها تمام نشده، به طوری که کسانی که چند ماه قبل از مرخصی شش ماهه استفاده کرده اند حالا نمی توانند دنبال استفاده از مابه التفاوت سه ماهه مرخصی زایمان خود باشند.   در واقع این قانون عطف به ماسبق نمی شود، اما طبق اعلام مهناز احمدی دستجردی، مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش به ایسنا، آن دسته از فرهنگیانی که روزهای آخر مرخصی شش ماهه زایمان را می گذرانند، می توانند به ادارات آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند و مدارک پزشکی خود را ارائه دهند و مرخصی زایمانشان را تا سه ماه دیگر تمدید کنند.   این که آموزش و پرورش این قانون را جلوتر از بقیه دستگاه های دولتی اجرا کرده یک آفرین طلب دارد، حتی اگر گفته شود این وزارتخانه فقط وظیفه قانونی اش را انجام داده است. علتش هم این که اغلب نیروهای آموزش و پرورش، معلمان هستند و در شغلی مشغول به کارند که تعطیلی بردار نیست و اگر یک روز در محل کار حاضر نشوند چرخه تعلیم و تربیت می خوابد. در واقع آموزش و پرورش بابت هر نیرویی که 9 ماه قرار است در محل کار حاضر نباشد باید به فکر یک نیروی جایگزین باشد که این کار با وجود کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش کاری شاق است.   اما اجرای قانون افزایش مرخصی در این وزارتخانه ثابت کرد که اجرای این قانون نشد ندارد و دستگاه هایی که تاکنون کارمندان زن خود را از این مزیت قانونی محروم کرده اند، آن طور که انتظار می رود پیگیر ...

 • مرخصی زایمان پس از ابلاغ رئیس جمهوری اجرایی می‌شود

  مرخصی زایمان پس از ابلاغ رئیس جمهوری اجرایی می‌شود موضوع: زايمان منبع: خبرگزاري مهر (ص: ) نوع: خبر         تاريخ: 9/4/1386 چكيده: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل، بعد از ابلاغ رئیس جمهوری خبر داد. دکتر فخرالدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل که برگشتی از سوی شورای نگهبان بود، پس از اصلاحاتی بر روی آن، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. وی در ارتباط با زمان اجرای این مصوبه گفت: سیر مراحل اجرایی این قانون حداقل 15 روز به طول می انجامد اما به محض ابلاغ از سوی رئیس جمهور، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه آیا قانون مذکور شامل زنان در حال گذران مرخصی زایمان نیز می شود، گفت: قانون عطف به ماسبق نمی شود. حیدری تصریح کرد: این قانون از زمان ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور قابلیت اجرایی خواهد داشت و افرادی که از روز تصویب لایحه (ششم تیرماه 86)، به مرخصی زایمان رفته اند نیز مشمول آن خواهند شد. وی، بعید دانست این قانون شامل زنانی شود که هم اکنون چند ماه از زمان مرخصی زایمان آنان می گذرد. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب 1374 رای مثبت دادند. بر اساس این لایحه، مدت زمان مرخص زایمان زنان شاغل از 4 ماه به 6 ماه و حداکثر زمان شیردهی به نوزاد نیز از 20 ماهگی به 24 ماهگی افزایش یافته است.

 • موضوع : مرخصي استعلاجي

  سلام عليكم               احتراماٌ  با توجه به ابهامات موجود در خصوص چگونگي استفاده كاركنان از مرخصي استعلاجي ونیزسئوالات مطروحه  تا حصول آئين نامه اجرائي ( موضوع تبصره 2 ماده 84 ) قانون مديريت خدمات كشوري و يا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 66 آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي كارمندان غير هيات علمي دانشگاهها  به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1- براساس تبصره 2 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري ، حداكثر مدت مجاز براي استفاده از مرخصي استعلاجي در طول سال چهار ماه است . تبصره:تشخیص ابتلاء مستخدم به بیماری صعب العلاج وتعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است.حداکثر مدت این معذوریت درهر نوبت شش ماه است وتا زمان ازکار افتادگی کلی کارمند (که براساس درخواست وی یاواحد اشتغال او وتائید کمیسیون پزشکی وسایر مراجع ذیربط محقق میشود) قابل تمدید خواهد بود. 2- بالاترین مقام درهریک از واحدهاي سازمانی  مي تواند نسبت به تأييد گواهي هاي پزشكي كاركنان كه حداكثر از 48 ساعت تجاوز نكند اقدام و جهت صدور حكم مرخصي استعلاجي به كارگزيني واحد ارجاع نمايد.بدیهی است درصورت عدم تائید گواهی های یادشده ، مسئولین مذکور برابر صلاحدید می توانند موضوع را به کمیسیون پزشکی و يا پزشک معتمد ارجاع نمایند. 3- گواهي هاي استعلاجي بيش از 48 ساعت وكمتر از يازده روز كاركنان شاغل  مي بايد توسط فرد بيمار به تائيد پزشك معتمد رسيده وجهت اقدام بعدي به دبيرخانه واحد سازماني تسليم گردد. بديهي است اين نوع گواهي ها درشهرستان ها درصورت وجود کمیسیون پزشکی با تأييد 4- گواهي هاي استعلاجي بيش از ده روز كاركنان شاغل دركليه واحدها كه با معرفي فردبيمار توسط كارگزيني به كميسيون پزشكي ارسال مي گردد، تذکر 1:  گواهی پزشکی مربوط به زایمان مستخدمین نیازی به تائید کمیسیون پزشکی ندارد. تذکر 2 : مرخصیهای استعلاجی استفاده شده بانوان باردار قبل از زایمان ( بارعایت مفاد بندهای1و 2و3 بخشنامه حاضر) علاوه برچهار ماه مرخصی زایمان قابل احتساب خواهد بود. تذکر3 :  مقررات مربوط به مرخصي شيردهي نوزادان كماكان بقوت خود باقي بوده و استفاده از دو ماه مرخصي شيردهي منوط به استفاده نوزاد از شير مادر كه به تاييد پزشك متخصص اطفال يا پزشك مراكز بهداشتي – درماني مي رسد خواهد بود. تذکر 4: چنانچه به هر دلیلی نوزاد قبل،حین ویا بعد از زایمان سقط یا فوت نموده باشداستفاده مستخدم ازچهارماه مرخصی زایمان ودوماه مرخصی شیردهی منوط به تائیدیه کمیسیون پزشکی خواهد بود. تذكر 5: مستخدمين پيماني و نيروهاي قراردادی کار مشخص تابع قوانين و مقررات استخدامي خود بوده و لازم است گواهي هاي استعلاجي بيش ...

 • دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه در‌ آموزش و پرورش اعلام شد

  مرضیه گرد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش یکی از وزارت خانه‌هایی است که افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را اجرا نکرده است و بسیاری از معلمان در این زمینه سوال دارند. دلیل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه در آموزش و پرورش چیست؟ اظهار داشت: همانطور که می‌دانید سال تحصیلی آموزش و پرورش از اول مهر آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت یعنی 9 ماه ادامه دارد. بنابراین اگر قرار باشد تا مرخصی زایمان معلمان به 9 ماه افزایش یابد باید برنامه‌ای از قبل تدوین شود تا دانش آموزان نیز لطمه نبینند. وی افزود: اگر معلمی یک ماه یا دو ماه به کلاس درس برود و بعد از‌آن به مرخضی زایمان رفته باید بتوانیم نیرویی را جایگزین آن کنیم؛ شرایط معلمان با کارمندان اداری فرق دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دانش آم وزی که در کلاس اول تحصیل می‌کند بعد از دو مامه که معلمش سرکلاس آمده و با او انس گرفته مجبور می‌شود که به مدت 9 ماه از معلمش جدا شود و با معلم دیگری که جایگزین معرلمش می‌شود سال را به پایان برساند گفت: با توجه به تمام این موارد باید توجه داشته باشیم که اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه در آموزش و پرورش نیازمند یک طرح جامع است تا با برسی کامل بتوانیم نیروهایی را تربیت کنیم تا جیگزین معلمانی شوند که به 9 ماه مرخصی زایمان یعنی یک سال تحصیلی مرخصی می‌روند. گرد ادامه داد: اجرای قانون مرخصی زایمان به 9 ماه در‌آموزش و پرورش منابع مالی نسگینی دارد که لحاظ نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که دولت مابه التفاوت مرخصی زایمان را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند بنابراین به لحاظ اعتباری نباید مشکل چندانی وجود داشته باشد افزود: زمانی که یک کارمند به 9 ماه مرخصی زایمان می‌رود می‌توان جای خالی وی را پرکرد. اما در آموزش و پرورش اگر یک معلم به 9 ماه مرخصی زایمان برود جایگزین کردن نیرو دشوار است؛ آیا می‌توان 40 شاگرد را به کلاس بغلی سپرد از این جهت است که می‌گوییم افزایش مرخصی زایمان در‌آموزش و پرورش نیاز به یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای افزایش مرخصی زایمان بهع 9 ماه در آموزش و پرورش باید یک برنامه جداگانه‌ای طراحی شود افزود: نیروسازی و جایگزینی نیرو به جای معلمانی که به مرخصی می‌روند مهمترین مانع اجرای این قانون در‌آموزش و پرورش است. گرد ادامه داد: خود را به جای مدیر یک مدرسه بگذارید که 14 کلاس درس دارد و یکباره دو معلم به مرخصی زایمان می‌روند برای جایگزین کردن آنها چه باید کرد؟ وی افزود: جدا از بحث اعتبار ساماندهی نیروی ...

 • مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد

  مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد

  گزارش پانا از مصوبه‌ای که خانواده‌ها را سردرگم کرد؛ مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد   خبرگزاری پانا:مرخصی زایمان طبق مصوبه مجلس از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت؛ اما وزارتخانه‌ها و نهادها مکلف به اجرا نشدند، بلکه سازمان‌ها بسته به توان مالی خود این مصوبه را اجرایی می‌کنند و یا از اجرای آن استنکاف می‌کنند. بنابراین با توجه به الزامی نبودن قانون اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان از سوی دستگاه‌ها، باید دید چه نهادها و وزارتخانه هایی تن به قانون افزایش مرخصی زایمان خواهند داد.۱۳۹۲ شنبه ۲۹ تير ساعت 10:20  به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، در روند تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان موافقت ها و مخالفت هایی از طرف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و نتیجه نهایی ابلاغ این قانون به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه های کشور است، اما اجرای آن منوط به توان مالی سازمان شد. هنوز این سوال مطرح است که سرانجام این طرح چه شد و چه کسانی می توانند از این مرخصی استفاده کنند و آیا زنان پس از زایمان می توانند 9 ماه به مرخصی بروند؟ "عبدالرضا عزیزی" رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مرخصی 9 ماهه زایمان توسط رییس جمهور ابلاغ شده است در گفت و گو با خبرنگار پانا، به این موضوع اشاره کرد که این مصوبه از زمانی که قانون شده قابل اجراست و هم اکنون خانم ها می توانند 9 ماه و آقایان 2 هفته از مرخصی زایمان استفاده کنند. نمابنده اسفراین ادامه داد:به دلیل اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان زنان برای دولت بار مالی داشت، در ابتدا شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که پس از آن در مجلس و دولت مجددا بررسی و به تصویب رسید. "زهرا سجادی" معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به بار مالی این قانون به پانا گفته بود: پیش از این شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه، ایراد گرفته بود که پس از آن با برطرف شدن ایراد، شورای نگهبان این لایحه را به تصویب رساند و دستگاه های دولتی مجاز هستند در صورت امکان این قانون را اجرایی کنند. چندی پیش "زهره طبیب زاده" عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار پانا گفته بود که با توجه به اینکه این قانون بار مالی دارد تصویب اجرای اجباری آن در نظر گرفته نشده و اجرای آن بر عهده دستگاه ها قرار گرفت تا با توجه به امکانات دستگاه مربوطه، این مهم در اختیار کارمندان قرار گیرد. بنابراین دستگاه هایی که درآمد اختصاصی و کافی دارند باید نسبت به امکاناتی که دارند این قانون را اجرا کنند. در مجموع ...