قانون مرخصی زایمان سال 92

 • مقررات مرخصي :

  مقررات مرخصي :مستخدم رسمي و پيماني دولت از نخستين ماه خدمت به میزان ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت، استحقاق مرخصي دارد. طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف 15 روز می باشند.ماده 34- در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود. مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي استحقاقي مربوطه محاسبه خواهد شد.آئین نامه مرخصي استحقاقي:مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت رئيس يا معاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.طبق ماده 1، پرسنل رسمی و پیمانی از نخستین ماه خدمت، از مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.تبصره- افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آئین نامه استفاده نمایند.ماده 6-  استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی می باشد. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.ماده 10- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد. ماده 13 - مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند در هنگام بازنشستگي از مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نمايد ضمناً حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست هم چنین تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات كشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمي گردد. مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2 قابل ذخيره نبوده و اين پرسنل مي بايست باهماهنگي و موافقت واحد خدمتي از مرخصی استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند. در صورت استخدام پرسنل فوق بصورت پيماني،‌امكان انتقال مرخصي استحقاقي مربوطه در طول اشتغال بصورت قراردادي (غيررسمي). مقدور نبوده و قابل ذخيره شدن نمي باشد. مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از ... • آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

  به نام خدا آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن   فصل يكم – مرخصي استحقاقي: ماده 1 - مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل استفاده مي‌باشد. ماده 2 – مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي اين ماده از (15) روز كمتر در يك سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. ماده 3 – كارگزيني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)  قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فروردين ماه هر سال جدول اسامي كارمندان واحدهاي سازماني كه شامل مدت مرخصي استحقاقي هر يك از آنان باشد را تنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط بفرستند. ماده 4 – مدير هر واحد سازماني بدون در نظر گرفتن موقعيت و عنوان آن واحد اختيار تصميم درباره مرخصي‌هاي كارمندان حوزه مديريت خود را از طرف وزير و يا رييس مؤسسه دولتي و رؤساي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي اجرايي دارا باشد. ماده 5 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي كتبي و موافقت كتبي مدير واحد مربوط و در غياب او معاون و يا جانشين وي است. هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي سالانه خود را درخواست نمايند مدير يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي فراهم نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي سالانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمايند. ماده 6 – هر گاه مدير واحد  بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي كارمند از حيث مدت و زمان استفاده موافقت نكند، دادن مرخصي با توافق كارمند به وقت ديگري موكول مي‌گردد با اين حال در صورتي كه كارمند  نتواند از مرخصي سالانه خود استفاده نمايد فقط (15) روز آن قابل ذخيره مي‌باشد. ماده 7– حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد . ماده 8– كارمندي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ آغاز مرخصي اخير بلافاصله بعد از پايان مرخصي قبلي خواهد بود. تبصره -  در صورتي كه تصميم مدير واحد در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام  نشده باشد كارمند مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود. ماده 9– حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين مدت مدير واحد وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي‌كنند. ماده 10– با كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم (مرخصي ...

 • افزایش مرخصی زایمان با دیدگاه‌های من انطباق ندارد

  افزایش مرخصی زایمان با دیدگاه‌های من انطباق ندارد

  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: افزایش مرخصی زایمان یکی از قوانینی است که با نگاه به افزایش جمعیت به تصویب رسید و ما تابع و مجری قانون هستیم، هرچند افزایش مرخصی زایمان با دیدگاه‌های من انطباق ندارد.  به گزارش وب سایت اخبارآموزش وپرورس به نقل از خبرگزاری فارس ، شهین دخت مولاوردی در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری داشت، با اشاره به سیاست‌های کشور برای افزایش جمعیت، گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان با نگاه به سیاست افزایش جمعیت به تصویب رسید و ما با ورود به این عرصه و با توجه به درخواست مخاطبان و ذینفعان برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده‌ایم تا بتوانیم این قانون را به بهترین شکل انجام دهیم. مولاوردی تصریح کرد:‌ هرچند افزایش مرخصی زایمان زیاد با دیدگاه‌های من انطباق ندارد اما هم‌اکنون اجرای این قانون به کمیسیون اجتماعی دولت رسیده است. معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به الزام دستگاه‌ها به اجرایی کردن قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: دستگاه‌هایی که هم‌اکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند قادر به اجرایی کردن این قانون نشده‌اند، چرا که بر اساس برآوردهای بیمه تامین اجتماعی اجرای این قانون در سال 92 به 170 میلیارد ریال بودجه و در سال 93 به بودجه‌ای بالغ بر 270 میلیارد ریال نیاز دارد که هم‌اکنون این بودجه در جایی لحاظ نشده است. مولاوردی تصریح کرد: دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهادی داده شد تا بتوان بخشی از هزینه‌های لازم برای اجرایی کردن قانون افزایش مرخصی زایمان را تأمین کنیم و انجام این موضوع به مساعدت تمام دستگاه‌ها نیازمند است. مولاوردی در خصوص ارائه تسهیلات یا حمایت‌های اجتماعی به زنان شاغل گفت: در راستای افزایش جمعیت ممکن است حمایت‌هایی به صورت تسهیلات به زنان شاغل ارائه شود و از جمله این تسهیلات می‌تواند جایگزین کردن کاهش ساعت کار با ساعت کار شناور و منعطف باشد. وی افزود: لایحه کاهش کار زنان شاغل هم‌اکنون در مجلس، اما هنوز نهایی نشده است و عده‌ای معتقدند موجب غیبت زنان از بازار کار و نهایتا منجر به حذف زنان از جامعه می‌شود پیشنهاد دیگر ما بجای کاهش ساعت کار زنان استفاده از مهدهای کودک در مجاورت ادارات و اجرای ساعات شیردهی و همچنین ارائه تسهیلات به کارفرمایان در این زمینه است.معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده با اشاره به نقش موثر مشارکت مردم و پسران در این فرآیند، گفت: باید تقسیم عادلانه کار بین زن و شوهر در درون خانواده انجام شود، چرا که هم‌اکنون شاهدی هستیم زنان بعد از شیفت‌های کار در خانه نیز مجبور ...

 • آخرین وضعیت مصوبه افزایش مرخصی زایمان

  آخرین وضعیت مصوبه افزایش مرخصی زایمان   معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان ریاست جمهوری درخصوص اجرای مرخصی زایمان زنان، گفت: این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، اما در حال حاضر مدت مرخصی زایمان زنان هنوز 6 ماه است.پروین هدایتی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: همانطور که می دانید مرخصی زایمان زنان در هیات وزیران به تصویب رسید که این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی و تایید از سوی نمایندگان قرار بگیرد.معاون سرمایه های اجتماعی مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به تامین بار مالی مرخصی زایمان، گفت: ضرورت دارد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز مراحل تصویب خود را طی کند که پس از تصویب در مجلس و پس از آن تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود.وی اضافه کرد: پیش بینی می شود پس از بررسی بودجه سال 92، موضوع مرخصی زایمان در مجلس مطرح شود.به گزارش پانا، مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند91 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، تبصره لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت بود که افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه را نمایندگان مجلس در قالب تبصره‌ای به این لایحه افزوده بودند و پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا با توجه به عدم پیش بینی محل تأمین بارمالی اجرای آن، لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.بر این اساس، مراحل تصویب این لایحه در کمیسیون اصلی و فرعی دولت طی و درهیأت وزیران مطرح و مصوب شده است، همچنین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان در آن پیش بینی شده است.

 • مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد

  مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد

  گزارش پانا از مصوبه‌ای که خانواده‌ها را سردرگم کرد؛ مرخصی زایمان در کدام ارگان و نهاد 9 ماهه است؟/افزایش مرخصی زایمان قانون شد، اما الزامی نشد   خبرگزاری پانا:مرخصی زایمان طبق مصوبه مجلس از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت؛ اما وزارتخانه‌ها و نهادها مکلف به اجرا نشدند، بلکه سازمان‌ها بسته به توان مالی خود این مصوبه را اجرایی می‌کنند و یا از اجرای آن استنکاف می‌کنند. بنابراین با توجه به الزامی نبودن قانون اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان از سوی دستگاه‌ها، باید دید چه نهادها و وزارتخانه هایی تن به قانون افزایش مرخصی زایمان خواهند داد.۱۳۹۲ شنبه ۲۹ تير ساعت 10:20  به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، در روند تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان موافقت ها و مخالفت هایی از طرف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و نتیجه نهایی ابلاغ این قانون به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه های کشور است، اما اجرای آن منوط به توان مالی سازمان شد. هنوز این سوال مطرح است که سرانجام این طرح چه شد و چه کسانی می توانند از این مرخصی استفاده کنند و آیا زنان پس از زایمان می توانند 9 ماه به مرخصی بروند؟ "عبدالرضا عزیزی" رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مرخصی 9 ماهه زایمان توسط رییس جمهور ابلاغ شده است در گفت و گو با خبرنگار پانا، به این موضوع اشاره کرد که این مصوبه از زمانی که قانون شده قابل اجراست و هم اکنون خانم ها می توانند 9 ماه و آقایان 2 هفته از مرخصی زایمان استفاده کنند. نمابنده اسفراین ادامه داد:به دلیل اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان زنان برای دولت بار مالی داشت، در ابتدا شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که پس از آن در مجلس و دولت مجددا بررسی و به تصویب رسید. "زهرا سجادی" معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به بار مالی این قانون به پانا گفته بود: پیش از این شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه، ایراد گرفته بود که پس از آن با برطرف شدن ایراد، شورای نگهبان این لایحه را به تصویب رساند و دستگاه های دولتی مجاز هستند در صورت امکان این قانون را اجرایی کنند. چندی پیش "زهره طبیب زاده" عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار پانا گفته بود که با توجه به اینکه این قانون بار مالی دارد تصویب اجرای اجباری آن در نظر گرفته نشده و اجرای آن بر عهده دستگاه ها قرار گرفت تا با توجه به امکانات دستگاه مربوطه، این مهم در اختیار کارمندان قرار گیرد. بنابراین دستگاه هایی که درآمد اختصاصی و کافی دارند باید نسبت به امکاناتی که دارند این قانون را اجرا کنند. در مجموع ...

 • انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی

  انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است. براي همه ما پيش مي آيد که به سبب بيماري و يا کارهاي پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده شخصي ناچاريم محل کار را براي مدتي ترک کنيم؛ در اين حالت اگر ترک کار به سبب اموري غير از بيماري باشد، نوع مرخصي استحقاقي و اگر به دليل وقوع بيماري باشد، نوع مرخصي استعلاجي ناميده مي شود. اين حق که از ديرباز براي کارگر و کارمند به رسميت شناخته شده، در قانون کار جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است. ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصي استحقاقي سالانه براي يک کارگر را در مجموع يک ماه در نظر گرفته است. اين رقم به صورت ماهانه معادل ۵/۲ روز خواهد بود. کارگران مي توانند تنها ۹ روز از اين يک ماه را به عنوان ذخيره و براي دريافت مزد اضافه در نظر بگيرند و در صورتي که در طول يک سال از اين يک ماه استفاده نکنند - به استثناي همان ۹ روز - حق آن ها در مورد بقيه روزهاي باقي مانده از بين خواهد رفت. مشاغل سخت و زيان آور در مشاغل سخت و زيان آور که در قسمت هاي قبل به موضوع آن اشاره کرديم، ميزان مرخصي استحقاقي افزايش مي يابد و به ۵ هفته در سال (تقريبا ۳ روز در ماه) مي رسد. با اين حال ماده ۶۵ قانون کار تصريح دارد که حتي الامکان در مورد اين مشاغل استفاده از مرخصي بايد در دو نوبت در طول سال صورت گيرد. ديگر مرخصي هاي استحقاقي علاوه بر آن چه تاکنون گفتيم، قانون کار در مواردي براي کارگر مرخصي اضافه بر استحقاق وي در نظر گرفته، که ميزان اين مرخصي ۳ روز است (ماده ۷۲) و در دو حالت به کارگر تعلق خواهد گرفت: ۱ - ازدواج دائم ۲ - فوت همسر، پدر، مادر و فرزند توجه داشته باشيد که اين سه روز مرخصي با مزد - مانند روزهاي تعطيل - در نظر گرفته شده است و از ميزان مرخصي استحقاقي کارگر کم نخواهد شد. در همين جا لازم است اشاره کنيم که تاريخ استفاده از مرخصي با توافق کارگر و کارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين اين دو - که معمولا کمتر پيش مي آيد - مرجع رسيدگي اداره کار خواهد بود. مرخصي بدون حقوق مرخصي بدون حقوق، حالتي است که کارگر قرار است در آن بيش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در اين حالت شرايط کلي اين نوع مرخصي با توافق کتبي ميان کارگر و کارفرما و يا نمايندگان قانوني آن ها مشخص مي شود و انجام مي پذيرد. علاوه بر اين ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه مي دهد که در طول دوران خدمت يک بار براي انجام فريضه حج واجب از يک ماه مرخصي استفاده کند. اين يک ماه مي تواند بدون حقوق، و يا در صورت دارا بودن مرخصي استحقاقي با حقوق و يا توامان باشد. مرخصي استعلاجي ...

 • قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده + مصوبه هیئت دولت

  قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده۱> ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. تبصره۱ـ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند. تبصره۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ----------------------------------- تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده -مصوب ۱۳۹۲- تصويب نمود: ۱- مدت مرخصي زايمان (يك و دو قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غيردولتي نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين مي شود. همسران افراد ياد شده نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي شوند. ۲- مفاد اين تصويب نامه به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است تسري مي يابد و مدت مرخصي آنان تا نه ماهگي نوزاد افزايش مي يابد. ۳- تاريخ اجراي اين تصويب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده -مصوب ۱۳۹۲- تعيين مي شود. محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

 • انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

  انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8/86 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، معذوریت زایمان فرزندتا دو قلو 6 ماه و سه قلو و بالاتر بر اساس ماده 26 آیین نامه مرخصی ها یکسال و برای فرزند چهارم دو ماه  می باشد . زمان شیر دهی از زایمان اول تا زایمان سوم روزانه یک ساعت و برای دو قلو و بیشتر دو ساعت تا 24ماهگی ، ضمناً مجوز های مذکور شامل زایمان چهارم نمی باشد. 2. براساس شیوه نامه 21/44478/710 – 29/7/87 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، اعطای مرخصی معذوریت به مستخدمین زن که نوزادی را به عنوان فرزند خواندگی قبول می نمایند در آیین نامه مرخصی ها پیش بینی نگردیده است. 3.به استناد ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال1375هیأت وزیران ، مادران مشمول این آئین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه ، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند.مادران یاد شده می توانند بر حسب نیاز کودک،مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند.مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می باشد . 4.به استناد ماده 26 آئین نامه مرخصی ها،به بانوانی که نوزاد آنها بعد از زایمان فوت نماید تنها از مرخصی زایمان که مدت آن سه ماه بوده بهره مند خواهند شد . 5.در خصوص مرخصی زایمان بانوان مستخدم حق التدریس بر اساس قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد . 6. مرخصی قبل از زایمان در صورت تایید شورای پزشکی تحت عنوان مرخصی استعلاجی، مازاد بر مرخصی زایمان بوده و در صورتیکه رای شورای پزشکی مبنی بر استعلاجی نباشد مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر خواهد شد . ب-مرخصی بدون حقوق 1.       به استناد تبصره ماده 32 آیین نامه مرخصی ها ، اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی  در صورت موافقت اداره مربوطه حداکثرتا 2 ماه متوالی با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. 2.       به استناد بند 1 دستور العمل وحدت رویه 13974-7/3/63 این اداره کل برای جلوگیری از هر گونه خلل احتمالی در امور آموزشی وپرورشی مدارس ، مدت مرخصی بدون حقوق برای کارکنان کادر آموزشی از اول مهر لغایت پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود و موافقت آن منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی می باشد . بدیهی است  مرخصی های تا دو ماه  بدون حقوق خارج از شمول این بند خواهد بود. 3.       به استناد تبصره 4 ماده 49 از فصل سوم آیین نامه مرخصی ها مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط، مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، ...

 • مرخصی زایمان پدران شاغل

  به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی ۲ هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند.  موضوع اعطای مرخصی تشویقی به پدرانی که تازه صاحب فرزنده شده‌اند یا همان «مرخصی زایمان پدران» پس از طرح و تصویب اصلاحیه «قانون تغذیه با شیرمادر» مورد توجه قرار گرفت.پس از انکه تصویب این مرخصی ذیل لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده، با مشکلات قانونی همراه شد، مسوولین مرکز زنان ریاست جمهوری، لایحه دیگری را تحت عنوان لایحه اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» به جریان انداختند و مجتهد زاده رییس وقت این مرکز از تصویب افزایش مرخصی زنان در هیات دولت و تأمین بار مالی آن خبر داد.ماجرا از این قرار بود که مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل بار مالی آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، اما لایحه دیگری تحت عنوان اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» و مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان و دو هفته ‌ای پدران در هیأت وزیران تصویب شد که منبع تأمین بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود.البته این مصوبه دولت سابق با مشکلات دیگری نیز همراه بود چراکه به دنبال دستور سال گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال ۹۲، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد اما پس از مدتی، مجددا به روال عادی خود بازگشت.اما به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی ۲ هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند.بر اساس ابلاغیه مذکور که باید مورد توجه همه دستگاههای اجرایی قرار بگیرد و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که با توجه به نوع نگارش قانون فوق، مرخصی اجباری (تشویقی) ۲ هفته ای زایمان مادر، تنها به پدرانی تعلق می گیرد که همسر آنها شاغل باشد و عملا قابل تعمیم به همه کارمندان مرد نیست.

 • افزایش مرخصی زایمان برای خانم ها و دو هفته مرخصی برای پدران بالاخره تصویب شد

          افزایش مرخصی زایمان برای خانم ها و دو هفته مرخصی برای پدران بالاخره تصویب شد خبر در ظاهر خوشحال کننده بود ،افزایش مرخصی زایمان برای خانم ها و دو هفته مرخصی برای پدران بالاخره تصویب شد.در دولت هشتم و سال 85 بود که زمزمه‌های مرخصی خانواده شنیده شد اما این طرح مسکوت ماند تا بالاخره امروز مجلس نشینان موافقت خود را با دو فوریت مرخصی دوهفته ای پدران اعلام کردند این مصوبه یکی از مصوبات شوراها است،و در راستای تحکیم بنیان خانواده و نقش پذیری که پدران خانواده باید همراه با تولد فرزند داشته باشند. چرا که حضور مردان در کنار همسرانشان پس از زایمان یک حس مشترک عاطفی و وابستگی و تعلق را به عنوان یک همراه به زن می دهد و این امر می تواند در تحکیم بنیان خانواده موثر باشد.امروز بالاخره این طرح تصویب شد اگرچه که زمان این مرخصی که در طرح یکماه در نظر گرفته شده بود به دو هفته تقلیل پیدا کرد.درحال حاضر سالانه حدود 180 هزارنوزاد در تهران و هر سال حدود یک میلیون وچهار صد هزار نوزاد در کشور متولد می‌شوند و (منبع :سایت سازمان ثبت احوال سال 90) بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که اگر این طرح در مجلس تصویب شود، سالانه دو میلیون وهشتصد هزار هفته، برای پدرهای شاغلی که بچه‌دارمی‌شوند، مرخصی در نظر گرفته می‌شود اگرچه که تمام پدران کارمند نیستند بنابراین باید گفت که کارشناسان اقتصادی که در این سالها نسبت به درست نبودن در نظر گرفتن این میزان مرخصی برای زنان هشدار داده بودند، حالا باید برای نوشتن نقدهایشان در مورد این همه هفته ای که قرار است کارمندان کشور کار نکنند دست به قلم بشوند.در جدیدترین پژوهش انجام شده میزان مفید کار کارمندان کمتر از نیم ساعت درروز اعلام شده است و حالا شما تصور کنید که دو هفته مرخصی هم برای حدود یک میلیون و چهارصد پدر به آن اضافه شود . این در حالی است که که هر کارمند دولت سالانه یکماه مرخصی استحقاقی دارد که با در نظر گرفتن مشکلات سفر رفتن با فرزند تازه متولد شده پدرها به راحتی می توانستندد از 2 هفته این مرخصی برای ماندن در کنار خانواده بهره ببرند و لزومی به در نظر گرفتن مرخصی اضافه برآن وجود نداشت.اما جالب در این نکته است که مجلس با فوریت این طرح را به تصویب رساند آن هم در حالی که روز دوشنبه فوریت بررسی طرح مبارزه با آلودگی هوا در مجلس به تصویب نرسید .یعنی به نظر نمایندگان طرح افزایش مرخصی زایمان و مرخصی زایمان پدران از اولویت بیشتری نسبت به آلودگی هوا برخوردار بوده است .درست است که بودن پدر در کنار نوزاد تازه متولد شده .مادر بسیار دلگرم کننده است اما کاش به این نکته هم توجه می شد که مهمتر از ...

 • امتيازات جديد دولت براي مادران كارمند

  به گزارش کارمندنیوز به نقل از قدس، چندي پيش فائزه عظيم زاده، مشاور حقوقي مركز امور زنان و نهاد خانواده رياست جمهور از تغييري دوباره در وضعيت مرخصي زايمان بانوان شاغل سخن گفت و اظهار داشت: طرح جديد مرخصي زايمان بانوان شاغل تدوين شده و بزودي به عنوان پيش نويس لايحه به هيأت دولت تقديم مي شود. براساس اين پيشنهاد، زنان بعد از بهره مندي از 6ماه مرخصي زايمان به مدت دو سال نيز به عنوان «شاغل دوركار» به فعاليت خواهند پرداخت. با نگاهي به تجربيات مشابه حمايتي از زنان، كه پيش از اين وجود داشته، بايد ديد بانوان شاغل تا چه حد از اين طرح استفاده خواهند كرد و آن را تا چه ميزان در سلامت اشتغال خود مؤثر مي دانند؟  33درصد كارمندان زن هستند گرچه بنابر آمار ارايه شده، بيش از 750 هزار نفر از بانوان به كار مشغولند كه اين رقم 6/33درصد كل كاركنان دولت را تشكيل مي دهد، اما به هنگام بهره مندي از مزاياي قانوني خود با چالشهايي مواجه هستند. فاطمه-  ر كارمند 33ساله كه با وجود داشتن دو فرزند هيچ گاه از مرخصي زايمان سود نبرده است، گفت: موقع تولد فرزند اولم كارمند پاره وقت بودم و از لحاظ قانوني نتوانستم از مزاياي مرخصي زايمان استفاده كنم، اما در زمان تولد فرزند دومم نيز كه تمام وقت بودم، به دليل اينكه تحولات و نقل و انتقال كاركنان شدت گرفته بود، ناچار شدم بعد از چند هفته به سر كارم برگردم.وي در ادامه افزود: گرچه اين قانون در واقع كار آمد و قابل توجه است، اما در عمل فاقد ضمانت اجرايي است. بهاره-ج نيزكه وضعيت مشابهي را تجربه كرده، اظهار داشت: بعد از پنج سال صاحب فرزند شدم، اما وقتي بعد چهار  ماه مرخصي زايمان به سر كار برگشتم، هيچ جايگاه حرفه اي نداشتم، بنابراين ناچار شدم در پست پايين تري به فعاليت خود ادامه دهم. اين مادر كارمند همچنين معتقد است: گرچه اين قوانيني حمايتي قابل تقدير است، اما بايد ديد ثمرات آن چقدر است و با توجه به شرايط و موقعيت جامعه تا چه حد جوابگوي نياز بانوان و خانواده خواهد بود. افسانه-غ كارمند ديگري كه دوران بارداري را پشت سر مي گذارد، با استقبال از اين طرح خاطرنشان كرد: به نظرم بهتر است مرخصي زايمان را يك سال كنند، 6 ماه در دوران بارداري و 6 ماه پس از زايمان و اينگونه مادر و فرزند شرايط مطلوبي را خواهند داشت. اقدامي مثبت، اما... دكتر لطفي استاد دانشگاه با اشاره به اهداف دولت در مورد تصويب چنين قوانيني گفت: دولت سعي دارد با فراهم كردن امكانات و پرداخت هزينه هايي در اين زمينه، بيشتر به خانواده و تحكيم آن كه از دغدغه هاي جامعه است، بپردازد. همچنين با تصويب اين گونه قوانين، شرايط حضور مادر را در خانواده بيشتر ...