مالیات تکلیفی چیست

 • مالیات تکلیفی چیست؟

  جهت اطلاع و آگاهی دانشجویان عزیزی که با مفهوم مالیاتهای تکلیفی آشنایی ندارند : همانطوریکه از مفهوم لغوی مالیاتهای تکلیفی بر میآید بحث انجام یک تکلیف مطرح میباشد و مقصود،فرایند پرداخت نوعی مالیاتست که انجام آنرا قانون بر عهده اشخاصی معین بصورت تکلیف قرار داده است. این اشخاص معین طبق قانون قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث ، مکلفند مبالغی که میزان آنرا نیز قانون مشخص نموده از وجوه مزبور کسر و و بطور علی الحساب در موعد مقرر بحساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی را ضمن کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند.بنابر این سه عنصر کارفرما (کسی که تکلیف بعهده اوست) و مالیات و اشخاص ثالث در این میان نقش دارند.به چندنوع مالیاتهای تکلیفی در قانون اشاره شده که به شرح ذیل سه نمونه آنرا، برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات برمیشمرم.1-ساده ترین نوع مالیات تکلیفی همان مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران و پرسنل (بعنوان اشخاص ثالث)یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (بعنوان کارفرما)است که باید بموجب قانون همه ماهه از حقوق پرسنل کسر و در مهلت مقرر قانونی بحساب سازمان امورمالیاتی واریز گردد.در واقع دریافت اینگونه مالیات خارج از اختیار کارمندان بوده و سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات میباشد. 2- حتماً تا بحال در برابر نام کارفرما واژه پیمانکار شنیده اید.پیمانکار کسی است که کارفرما طی قراردادی، انجام اموری را به وی محول نموده و مطابق قرارداد به ازاء میزان خدماتی که ارائه میدهد اجرت یا حق الزحمه خود را از کارفرما دریافت میکند.در اینجا پیمانکار همان شخص ثالث بوده و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را(( بعنوان علی الحساب)) کسر و بحساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. در این مثال باز مسئولیت دریافت و پرداخت مالیات مذکور بعهده و تکلیف کارفرما بوده و ((خارج از اراده و اختیار پیمانکار)) میباشد.این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که تا قبل از شهریور سالجاری بمیزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده که بعداز تاریخ ذکر شده بمیزان 3% اصلاح گردید.3-مالیات موضوع تبصره9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم:نوعی دیگر از مالیاتهای تکلیفی مالیات بر اجاره املاک مانند زمین ،ساختمان و مغازه بوده که قانون پرداخت آنرا بصورت تکلیف ،بعهده مستاجر قرار داده تا همه ماهه قبل از پرداخت مال الاجاره در وجه موجر ابتدا درصدی از آنرا که باز بموجب قانون تعیین گردیده از آن کسر و در مهلت قانونی بحساب مربوطه واریز و مابقی آنرا به موجر پرداخت ... • فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

  مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) . مالیات عملکرد هم که دیگه از اسمش مشخص هست ، بعد از آنكه صورتحساب سود و زیان شركت تنظیم گردید باید به میزان 25% رقم سود خالص شركت به عنوان مالیات عملكرد محاسبه و ثبت شود .در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست . در مجموع: مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد .انواع مالیاتهای تکلیفی :مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)حکم قانونی مسئولیت مدیران(ماده199) :هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 • فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

  مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) . مالیات عملکرد هم که دیگه از اسمش مشخص هست ، بعد از آنكه صورتحساب سود و زیان شركت تنظیم گردید باید به میزان 25% رقم سود خالص شركت به عنوان مالیات عملكرد محاسبه و ثبت شود . در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست . در مجموع: مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد . انواع مالیاتهای تکلیفی : مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد: 1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک) 2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق) 3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه) 4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله) 5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها) 6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج) 7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه) 8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی) 9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها) 10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال) 11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام) حکم قانونی مسئولیت مدیران(ماده199) :هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود. - هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد  

 • مالیات تکلیفی

  مالیات تکلیفی چیست؟ جهت اطلاع و آگاهی دانشجویان عزیزی که با مفهوم مالیاتهای تکلیفی آشنایی ندارند: همانطوریکه از مفهوم لغوی مالیاتهای تکلیفی بر میآید بحث انجام یک تکلیف مطرح میباشد و مقصود،فرایند پرداخت نوعی مالیاتست که انجام آنرا قانون بر عهده اشخاصی معین بصورت تکلیف قرار داده است. این اشخاص معین طبق قانون قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث ، مکلفند مبالغی که میزان آنرا نیز قانون مشخص نموده از وجوه مزبور کسر و و بطور علی الحساب در موعد مقرر بحساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی را ضمن کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند.بنابر این سه عنصر کارفرما (کسی که تکلیف بعهده اوست) و مالیات و اشخاص ثالث در این میان نقش دارند.به چندنوع مالیاتهای تکلیفی در قانون اشاره شده که به شرح ذیل سه نمونه آنرا، برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات برمیشمرم.

 • فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

  فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟ مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) . مالیات عملکرد هم که دیگه از اسمش مشخص هست ، بعد از آنكه صورتحساب سود و زیان شركت تنظیم گردید باید به میزان 25% رقم سود خالص شركت به عنوان مالیات عملكرد محاسبه و ثبت شود .در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست . در مجموع: مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد .انواع مالیاتهای تکلیفی :مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)حکم قانونی مسئولیت مدیران(ماده199) :هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند ...

 • تاریخچه وصول مالیات در ایران

  آشنايي بامفهوم ماليات:شايدبتوان ادعا كرد كه همزمان با تشكيل اولين جوامع بشري، ماليات نيز پا به عرصه ظهور گذاشته است.تمايل به رهايي ازخطرات ناشي ازحمله حيوانات درنده وحوادث طبيعي وامكان تأمين معاش بهتر بشررا از زندگي فردي بسوي زندگي اجتماعي كشانيد.دراين زندگي جديد براي تأمين وسائل وبرآوردن حوائج افراد اجتماع گريزي نبود جزاينكه   پاره اي ازخدمات بصورت جمعي انجام يابدوبدين منظور همكاري تمام يالااقل عده اي از افراد جامعه مورد درخواست قرارگيرد همكاري افراد در انجام خدمات همگاني باقرارگرفتن نيروي بدني آنهابه اختيار اجتماع آغازشد. اين نوع همكاري راكه اصطلاحا"«بيگار»يابيگاري خوانده مي شود مي توان نوعي ماليات غيرنقدي دانست.باتكامل اجتماع وفزوني نيازهاي همگاني اخذ ماليات نقدي وجنسي متداول گشت.بهم پيوستن چندجمع كوچك واحدهاي بزرگتررابه وجودآوردوغلبه بعضي ازاين جوامع كه نيرومندتربود به بعضي ديگر رسم باج ستاني را رايج ساخت. جوامع مستقل ازدادن باج سرباز مي زدند وآنرا نوعي تحقيرواهانت مي دانستند. اينان بجاي باج هرسال ياهرچند سال يكبار براي اجتماع غالب وفاتح هدايائي گسيل مي داشتند.از عمرتاريخ مستندزندگي بشر كه ازسرزمين سومر يعني منطقه جنوبي كشورامروزي عراق آغاز مي شود پنجهزار سال مي گذرد.بطوريكه مدارك موجودنشان مي دهد مردم سومر ازدرخشان ترين تمدن شناخته شده آن زمان برخورداربوده اند.قبل ازانكه باستان شناسان درقرن نوزده ميلادي درآسياي باختري به كشفياتي بپردازند قديمي ترين تمدن بشري منسوب به آشوريها ومظهر آن قوانين حمورابي دانسته مي شدكه به سال 1750ق.م برمي گردد.حفريات قرن نوزده منجربه كشفيات جديدي شد وازجمله مجموعه قوانين مربوط به دوره سلطنت«اور-نمو»پادشاه سومر كه دراواخرهزاره سوم پيش ازميلادتدوين شده است درخرابه هاي نيپوربه دست آمد.ملتهاي سومروآشوروسايرملل قديم نظيرمصروبابل داراي سياست اداري وفرهنگ شايان توجهي بوده اندوتمدن آنهادرپيدايش تمدن جهان اثربه سزايي داشته است .تاريخ اين ملل كه باقبيله آغاز وبه تشكيل امپراطوريها منتهي گرديده است همواره درطول قرون به تحول وتكامل بوده وازماحصل تجربيات ومساعي آنان براي امپراطوريهاي بزرگ ادوار بعدميراث بسيارگرانبهايي برجاي مانده است.اخذ ماليات درسراسر نقاط جهان امري متداول بوده است و منحصر به ايــران وروم نبوده اما هيچگونه تعريفي از آن ارائــه نشده.گويي امــري شناخته شده وبي نياز از تعريف بود.حتي ارسطو نيز بااينكه چگونگي ماليات ها رادر حكومت آتن موردتوجه قرارداده اما تعريفي از آن بدست نمي دهد. تعاريفي كه درقرن هيجدهم راجع به ماليات ...

 • کد اقتصادی چیست؟

  مقدمهفعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .   مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی   1-در خواست کتبی شخص .2-فتوکپی پروانه کسب .3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.   مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی   1-درخواست کتبی شرکت .2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است .3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه ).6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را ...

 • مالیات تکلیفی وانواع آن

  دانلود