مالیات سنوات

 • مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن

  مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آنماده 24 قانون کار:درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.ماده 32 قانون کار:اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. منظور از حقوق در 2 ماده فوق یا مبنای محاسبه حق سنوات،در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود. مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده چيست؟ مرخصي هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد.مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اينمبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيستسنواتمبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اينجنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرماادامه فعاليت(قرارداد)بدهداين مبلغ مشمول ماليات است.كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. مبلغ فوق مشمول كسورات بيمه وماليات نيستساير موارد مرتبط:1-معمولا" شركتها مزاياي پايان خدمت كاركنان خود را در پايان همكاري با آنها پرداخت مي نمايند (ذخيره مي گيرند) چون اين كار باعث مي شود كه مالياتي از اين بابت پرداخت نكنند.اماشركتهايي كه به صورت سالانه پرداحت مي كنند ه ماليات ان نيز مي بايستي پرداخت شود2-هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد3-مبلغ عيدي مشمول معافيت يك ماه حقوق كه هر هرسال اعلام مي شودبوده ومازاد طبق ماده 84 و85 مشمول ماليات مي شود. كه معمولا براي راحتي كار 10% در ... • نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم

  - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور 4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل . 5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود . 6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد . 8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون . 10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود . 11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند . 12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون . 13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .دوست عزيزسنواتوطلب مرخصي معاف ازماليات براي عيدي هم آخرسال ليست تعديل تهيه مي فرماييد كل حقوق سالانه وعيدي پرداختي راجمع ميزان معافيت سالانه راكسر ميكنيم اگرهنوز درآمدحقوق مشمول ماليات بود ماليات رامحاسبه وماليات پرداختي طي سال راكسر ميكنيم مابقي ماليات پرداختي ميباشد.     مبنای سنوات بر اساس قانون کار حقوق فرد که شامل همه آیتم های ثابت در حکم بجز اولاد-خواربار-مسکن-بن میباشد.بعنوان مثال همین 3700000ریال اعلام شده شما اگر موردی دیگر مثل حق مسئولیت وحق....نباشد ملاک محاسبه است.برای تسویه میزان سوابق فرد را استخراج کنید به روز(سوابق حضور + استراحت های پزشکی) ملاک است.حقوق مبنا  تقسیم بر  356 روز   ضربدر   سابقه(روز)= حق سنوات قابل پرداختحقوق و مزایای ...

 • مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

   ماليات بر درآمد حقوق           بر اساس ماده 86 ق.م.م" پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 ق.م.م محاسبه وكسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني در يافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي پرداخت ودر ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند." "پرداختهايي كه توسط غير از پرداخت كنندگان مقرري و حقوق اصلي انجام مي شود ، پرداخت كنندگان، مكلف به محاسبه و كسر  ماليات متعلق  بدون كسر معافيت ماده 84 ق.م.م ميباشند. در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در  ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود، دريافت كنندگان حقوق مكلفند بر اسا س ماده 82 ق.م.م ماليات متعلقه را به اداره اامور مالياتي محل سكونت خود پرداخت نمايند." تعريف درآمد حقوق:طبق ماده 82 ق.م.م" درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد ياغير نقد تحصيل مي كند ، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است." درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. آنچه از تعريف فوق مشخص مي گردد اينست كه درآمد حقوق در نتيجه رابطه  استخدامي(وجه تمايز درآمد حقوق با مشاغل) بوجود آمده و حتما" مي بايست در داخل ايران(مگر در موارد ماموريتهاي خارج از كشور)  تحصيل شده باشد.   درآمد مشمول ماليات حقوق   درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از" حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر ويا غير مستمر قبل از وضع كسورو پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون" .( ماده 83 ق.م.م ) بطور كلي درآمد حقوق به ترتيب زير قابل تفكيك ميباشد: الف) حقوق ثابت ( اصل حقوق ) ب‌)    مزاياي مربوط شغل كه به دو بخش مزاياي مستمر و غير مستمر قابل تفكيك مي باشد. مزاياي مستمر: به آندسته از دريافتي هايي كه حقوق بگير بطور مستمروماهانه علاوه بر حقوق اصلي دريافت مي نمايد، گفته ميشود وشامل نقدي و غير نقدي ميباشد. مزاياي نقدي مستمر عبارتند از، فوق العاده شغل ، حق اولاد ، حق مسكن ، اياب و ذهاب ،حق جذب، فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي،فوق العاده بدي آب و هوا ، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده كسر صندوق و.....  . مزاياي غير نقدي مستمر عبارتند از، استفاده از اتومبيل اختصاصي و استفاده از مسكن . مزاياي غيرمستمر: به آندسته از دريافتي هايي كه حقوق بگير بطورغير مستمروبه صورت موردي علاوه بر حقوق اصلي دريافت مي نمايد، گفته ميشود.وشامل نقدي ...

 • نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان

  نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان عیدی :حداقل میزان عیدی 2 برابر حداقل دستمزد دریافتی سال مورد بحثمالیات عیدی: عیدی(همان 2 برابر حداقل حقوق) منهای سقف معافیت حقوق( بر اساس جدول حقوق که سقف معافیت برای امسال 550 هزارتومنه) ضربدر 10%سنوات:حقوق مبنا  تقسیم بر  356 روز   ضربدر   سابقه(روز)= حق سنوات قابل پرداختمالیات سنوات= حق سنوات قابل پرداخت ضربدر 10%معمولاً سنوات برابر است با حقوق یکماه به ازای یک سال کارکرد، در ضمن اگه سنوات ذخیره گردد و در آخر خدمت موقع بازنشستگی به صورت یکجا به فرد پرداخت گردد، از مالیات معاف خواهد بود، که این امر بیشتر در شرکتهای دولتی رواج دارد. وجوهي كه طبق بند 5 ماده 91 اصلاحي قانون ماليات مستقيم مصوب 1380/11/27 در موارد خاتمه قرارداد كار موضوع ماده 21 قانونكار و امور اجتماعي مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام(1-فوت 2-بازنشستگي 3-از كار افتادگي 4-انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن 5-پايان كار در قرارداد هايي كه مربوط به كار معين است 6-استعفاي كارگر)به مشمولين قانون اخير الذكر تعلق مي گيرد.وفق مقررات بند 5 ماده 91 قانون ياد شده از پرداخت ماليات معاف است،ليكن چنانچهكارفرما وجوهي را بابت مزاياي پايان خدمت در خاتمه قراردادهاي استخدامي موقت ، يك ساله كار كه متضمن عدم تجديد صريح يا ضمني قرارداد نمي باشد پرداخت نمايد وجوه مزبور وفق مفاد بخشنامه 1119/58324-30/4 مورخ 1377/12/09 از مشمول معافيت مقرر در بند 5 ماده 91 قانون مزبور خارج بوده و مشمول پرداخت ماليات حقوق خواهد بود ، ضمناً وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران صرفاً در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي از مشمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف استلذا پرداخت آن در غير از موارد مذكور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.به طور خیلی خلاصه وار :بابت سنوات یا ذخیره شناسایی می شه یا پرداخت می شه : 1) در صورت گرفتن ذخیره ----> مالیاتی شناسایی نمی شه 2) در صورت پرداخت 2 حالت پیش می آید :الف) ادامه همکاری با شرکت ----> مشمول مالیاتب) قطع همکاری با شرکت -----> معاف از مالیاتبنابراین مالیات سنوات با 2 شرط: 1) پرداخت به فرد و 2)ادامه همکاری فرد با شرکت شناسایی می شود.   اگر سنوات در پایان خدمت  به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود: هزینه بازخرید سنوات خدمت  *                   صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی - آقا یا خانم ...  * حال اگر ذخیره شود : هزینه بازخرید سنوات خدمت  *                  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  * توجه کنید که برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و ...

 • محاسبه سنوات و عیدی و مالیات آنها به زبان ساده

  عیدی کارکنان دولت: به گزارش مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 93 کل کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 93 معادل سال 92 منظور نمایید. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال 92 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود. عیدی کار گری: عیدی:حداقل میزان عیدی 2 برابر حداقل دستمزد دریافتی سال مورد بحثمالیات عیدی: عیدی(همان 2 برابر حداقل حقوق) منهای سقف معافیت حقوق( بر اساس جدول حقوق که سقف معافیت برای امسال 550 هزارتومنه) ضربدر10%سنوات:حقوق مبنا  تقسیم بر  356 روز   ضربدر   سابقه(روز)= حق سنوات قابل پرداختمالیات سنوات= حق سنوات قابل پرداخت ضربدر 10% معمولاً سنوات برابر است با حقوق یکماه به ازای یک سال کارکرد، در ضمن اگه سنوات ذخیره گردد و در آخر خدمت موقع بازنشستگی به صورت یکجا به فرد پرداخت گردد، از مالیات معاف خواهد بود، که این امر بیشتر در شرکتهای دولتی رواج دارد  منابع تالار تخصصي حسابداري  

 • پرداخت سنوات پرسنل قراردادی

  باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم و قوانین کار ، یکی از سوالاتی که در برخی از شرکتها مطرح می باشد  این است که پرداخت سنوات پرسنل قراردادی در پایان هرقرارداد بنفع شرکتها می باشد ویا بیشتر منافع پرسنل مربوطه را تامین می نماید ؟ برای  پاسخ به این سوال می بایست موضوع را از منظر شرکتها و پرسنل جداگانه بررسی نمائیم : الف) ازدید شرکتها درشرایط فعلی اقتصادی و بادرنظرگیری سودسپرده بانکها وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز که بنظر درصد سود مذکور بیشتر از درصد افزایش حقوق اعلامی توسط دولت است (باتوجه به روند چندسال گذشته) سپرده گذاری سنوات توسط شرکتها بنفع این بنگاههای اقتصادی خواهد بود . مضافا" این که سود  حاصل مطابق بند ۲ ماده ۴۲۹ *(۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم " سود ویا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز وسپرده های مختلف نزدبانکهای ایرانی و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است " معاف از مالیات نیز می باشد . حال اگر این روند چند سال ادامه پیدا کند درصد سودسپرده نسبت به درصد افزایش حقوق دولت نیز به صورت تصاعدی بیشتر خواهد شد  . برای مثال اگر سود بانکی را ۲۰٪ وافزایش حقوق را ۱۸٪ در نظر بگیریم ، برای سال اول این فاصله ۲٪ ، برای سال دوم حدود ۵٪  {((۱۸٪ * ۱۸/۱) + ۱۸/۱) - ((۲۰٪ * ۲/۱) +۲/۱ )} و برای سالهای بعدی نیز به همین ترتیب بیشتر خواهد گردید . از طرف دیگر شرکتها می توانند مبلغ مذکور را یک نوع وام بابهره مناسب و بدون پیچ و خم های اداری وضمانت تلقی و در هنگام ترک کار (بازنشستگی ، استعفا و ....) سنوات را محاسبه و همانند اقساط وام پرداخت نمایند . ب) از دید پرسنل مطابق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم " حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری وپایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وارث و حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود " معاف از مالیات است . باتوجه به ماده فوق الذکر وباعنایت به اینکه  اگر قرارداد پرسنل بلافاصله پس از قرارداد قبلی منعقد گردد مشمول معافیت قانون مذکور نمی شود و پرسنل می بایست بابت سنوات دریافتی ، مالیات پرداخت نمایند و در صورتیکه پرسنل را حداقل مشمول پرداخت ۱۰٪ مالیات حقوق در نظر گرفته و فاصله میان سپرده بانکی و مبلغ افزایش حقوق اعلامی توسط دولت را همانند پیش فرض بند " الف " در نظر بگیریم پرداخت سنوات در پایان هر قرارداد بنفع پرسنل نخواهد بود . شایان ذکر است که باتوجه به اینکه در شرایط کلی پرسنل (کارمندان و کارگران ) معمولا" سرمایه گذاران خوبی نیستند و باعنایت به بار روانی برنامه ریزی روی مبلغ بزرگتر ، بنظر ...

 • نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن

  که بعضی از کارفرماها حق سنوات را برای چند ماه (کمتر از یکسال) نیز پرداخت می کنند،مثلا" در بعضی از موسسات حسابرسی.به عنوان مثال اگر کارمندی 11 ماه در یک شرکتی کارکرده باشد و حقوق ثابت او 3،000،000 ریال باشد و یک ماه به ازای هر سال کارکرد به او پرداخت شود،محاسبات چنین خواهد بود:                                                           2،750،000 = 12 ÷ ( 11 × 3،000،000 )

 • حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی مالیاتی

  نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی (بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی) نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می گردد: حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر: ۱- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود. ۲- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد. ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد: ۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است. ۲- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.) ۳- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.) ۴- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است. ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می گردد، درخصوص حساب ۱- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد. ۲- اقلام بستانکار حساب ...

 • فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

  فرمول محاسبه حقوقمزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/7.333)*1.4 حق اولاد به ازاي هر فرزند=3*حداقل حقوق روزانه كه تا سقف 2فرزند قابل پرداخت است حق مسكن =ماهانه 100000ريال حق خواروبار(بن)=ماهانه 100000ريال مابقي اضافات براساس تشخيص كارفرما مي باشد حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسكن+حق بن بيمه سهم كارگر=حقوق *7% ماليات نيز بر اساس جدول سالانه ارايه شده از طرف سازمان امور مالياتي مي باشد كه ناشي از ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.. وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است: 1. حقوق، دستمزد و كارمزد. 2. فوق العاده هاي شغل. 3. اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري. 4. فوق العاده خارج از مركز. 5. فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور. 6. كمك هزينه خواربار و مسكن. 7. مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي. 8. فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها. 9. پاداش به جز مواردي كه مشمول كسر حق بيمه نيست.وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است: 1. بازخريد ايام مرخصي. 2. كمك هزينه اولاد. 3. هزينه سفر و فوق العاده ما موريت. 4. عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي. 5. حق شير و پاداش افزايش توليد. 6. خسارت اخراج و مزاياي پايان كار. 7. حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود. در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضيحات ذيل جلب مي كنيم: الف - حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود. ب - حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود. ج - دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند..نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق http://javadhaseb.blogfa.com/post-34.aspxمحاسبه اضافه كاربرابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای 31 روزه تقسیم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای 29 روزه نیز بر عدد 30 تقسیم شده و در 29 ضرب میگردد .یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ...

 • اظهارنامه مالیاتی

  سلام آقای دلوارضمن تشکر ازشما باید عرض کنم که :  نوشتن اظهارنامه راه ورسم خودشو داره بایدبااصول حسابداری آشنایی داشته باشی ,  کلا میشه گفت باید حسابداری رو بلد باشی بهرحال دستورالعمل تحریر آن طبق اظهارنامه رو براتون نوشتم اگه نتیجه نگرفتی تماس بگیرید تابصورت حضوری تحریردفاتر مالی وتنظیم اظهارنامه رو به شما آموزش بدم دستورالعمل چگونگی تکمیل اظهارنامه و فرمهای پیوست   مشخصات شرکت (در صفحه 1):     دراین قسمت مشخصات کامل شرکت باتوجه به مواردخواسته شده حسب موردنوشته شود.  محل مهر و امضاء اظهارنامه (در صفحه 2):     به منظور تائید مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی و جداول پیوست آن لازم است در این قسمت نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز شرکت قید و پس از امضاء هر یک از آنان، ممهور به مهر شرکت گردد.  جدول ثبت اظهارنامه (در صفحه 24):     این قسمت مربوط به اداره امور مالیاتی بوده و در زمان تسلیم اظهارنامه، توسط مسئول مربوط به اداره امور مالیاتی تکمیل می گردد. جدول مجوز تأسیس و بهره برداری (در صفحه 2): در این قسمت، مشخصات مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت در پایان سال مربوط قید شود و چنانچه مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت از زمان پایان دوره مالی تا زمان تنظیم اظهارنامه تغییر نموده اند لازم است در جدول بعدی مشخصات مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت در آن تاریخ (تنظیم اظهارنامه) نیز درج شود.  جدول وضعیت تغییرات سرمایه (درصفحه ۲): در این قیمت تغییراتی (افزایش یا کاهش) که در ی دوره مالی در حساب سرمایه ایجاد شده است قید گردد و شماره و تاریخ قبض واریز مالات حق تمبر موضوع افزایش سرمایه نیز درج شود و چنانچه تغییراتی در سرمایه ایجاد نشده است میزان سرمایه ابتدا و پایان دوره قید شود.  جدول دفاتر مأخوذه (در صفحه 2):  در این قسمت تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در سال مالی مربوط درج گردد. (با توجه به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م درج مشخصات دفاتر قانونی در اظهارنامه الزامی است)  جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات (در صفحه 3):  سود ویژه قبل از کسر مالیات: در این قسمت سود ویژه مندرج در حساب سود و زیان نوشته شود.   اضافه شود بشرح پیوست: در این قسمت مواردی که لازم است به سود اضافه شود تا به نوعی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور گردد از قبیل هزینه های غیر قابل قبول، تعدیلات سنواتی(سود) که مالیات آن قبلاً پرداخت نشده است و ... نوشته شود. کسر میشود: در این قسمت مواردی که به شرح جداول شماره الف 1 ، 2 و 3 لازم است از سود ویژه کسر شود تا در محاسبه مالیات منظور نگردد درج شود. کسر میشود: در این قسمت مواردی که به نوعی از درآمد ...