ما نتو سنتی

 • از د وا ج مو قت، را ه حل یا پا ک کر د ن صو ر ت مسئله

  " از د وا ج مو قت با جسار ت تر و یج شو د"! وز یر کشور در روز د هم خرداد ما ه  سا ل جا ر ی با گفتن این سخن در هما یش (هم ا ند یشی حجا ب،مسئو لیت ها و ا ختیا را ت دو لت ا سلا می) درآ تش تنوری د مید که یک د هه قبل نیز در ایر ا ن ز با نه کشید ه بو د، ها شمی ر فسنجا نی  ر ئیس جمهو ر و قت در سال 1371تا کید کر د که ر ا بطه ی  جنسی خا ر ج از د و ا ج  قا بل قبو ل نیست و در صو ر ت و قو ع ، مجا ز ا ت از 100 ضر به شلا ق  تا سنگسا ر را به د نبا ل دار د. او ا ضا فه کر د که صیغه  بر ای ر فع مشکلا ت جنسی و حل و فصل  مسا ئل مر بو ط به فسا د  در یک جا معه ی ا سلا می ا ست  و می تو ا ند  نیا ز ها ی  جنسی ز ن و مر د را  حل کند ، که با وا کنش ها ی متفا و تی  در جا معه  ر و بر و شد و عد ه ا ی آ ن را بی بند و با ر ی قا نو نی  خو ا ند ند و مو ا فقا ن آ ن را بهتر از را بطه ی جنسی در غر ب  دا نستنند، و ا مر وز و زیر کشو ر بر ای حل مشکل از د و ا ج جو ا نا ن، تر و یج ازد وا ج مو قت را پیشنها د می کن دو ا ضا فه می کند که از د وا ج مو قت تنها بر ای  کا مجو یی مر دا ن دارا ی همسر نیست که بروند و برای بار چندم ازدواج کنند. وی همچنین می ا فزا ید: ا گر ما  نخو ا هیم بر ای پا سخگو یی  به نیا ز جنسی  جوا نا ن را ه حل عملی ارا ئه  د هیم  با ید منتظر تخلفا ت  و تبعات  فرا گیر این مشکل با شیم  و در همین را بطه خواستا ر تغییر فرهنگ ازد واج  و ازدواج مو قت شد. (شر ق، شماره  872، 12  /3 / 86 ).با زگشا یی پرونده ازد واج مو قت در جا معه با واکنش های زیادی از سوی حقوق دانا ن و فعالا ن حقوق زنا ن و بعضا خا نو اد ه ها ی ایر انی روبرو شد.  ا ینکه این طرح و برنامه های نظیر طرح ا منیت ا جتماعی  چقدر کارشنا سی شد ه اند و تا چه میزان با نیازها ی  وا قعی جا معه  همخو ا نی دار ند  و می تو ا نند مشکلی از مشکلات را حل کنند  نیاز به شنید ن  نظرکا ر شنا سا ن  مختلف در  حوزه های  متفاوت  اجتماعی دارد. در این بحث ا بتدا نگا هی به شرایط اجتما عی ا نداخته و سپس نظرات کار شناسا ن را در این را ستا (تر و یج از د وا ج مو قت ) مو ر د بحث و بر ر سی قرار داده  و سپس به یک جمعبند ی و راهکا رها یی در این مو رد  می پردازیم. در بر رسی شرا یط و و ضعیت مسا ئل اجتماعی ا یران  در سا ل ها ی 1360 تا کنو ن بر ا سا س آ ما ر و ار قا م آ سیب های ا جتماعی در ایران رشد صعودی دا شته و تعدا د زندانیا ن 7 بر ابر شد ه (عبد ی ، 1383). بر ا سا س  اعلا م  سا ز ما ن  ثبت  احو ا ل  کشو ر، آ مار طلا ق  در سا ل 82  با 6/7 در صد  ر شد  به 72 هز ار  و 429  فقر ه ر سید ه واین در حا لی  است که  امر طلا ق  در تهر ا ن نیز با ر شد1/ 5 در صد ی  در سا ل گذ شته به 30 هز ار و 244 فقر ه  ثبت طلا ق ا فز ا یش  یا فته ا ست و......، ا فز ا یش فقر،  فحشا،  ... • همسرمورد علاقه مردان چه کسی است

  همسرمورد علاقه مردان چه کسی است

    این که فکر کنید هر مردی سلیقه خاص خودش را دارد و ممکن است بر اساس معیارهای فردی همسر آینده اش را انتخاب کند کاملا درست است اما در کنار آن باید به یاد داشته باشید که مردها، هر چه باشند مرد هستند و خصوصیات کم و بیش یکسانی دارند. بر همین اساس هم خصوصیات زنی که برای زندگی آینده شان می پسندند، در برخی موارد مشابه است. حتما شنیده اید که مردها هر قدر هم امروزی باشند باز وقت ازدواج که می رسد سراغ زنی می روند که اصطلاحا «زن زندگی» باشد. خب، حالا این زن زندگی چه کسی است و چه ویژگی هایی دارد؟ من را به رسمیت بشناس در دوره و زمانه فعلی که جایگاه مردها نسبت به وضعیت سنتی تغییر کرده، مردها دنبال زنی هستند که اگرچه امروزی و توانمند است اما وقتی در کنار آنها قرار می گیرد، به قدرتمند بودن مردها اعتراف کند. مردها همان قدر که از زنان وابسته گریزان هستند، از زنان زیادی مستقل که با قدرتمندی شان روی مردانگی مردها سایه می اندازند، فرار می کنند. بنابراین باید باهوش باشید و بتوانید با وجود توانایی های بسیاری که دارید، وقتی در کنار همسرتان قرار می گیرید به احساس قدرت و غرور مرد احترام بگذارید. اسطوره مهربانی مردها قبل از هر چیز به این نگاه می کنند که زن زندگی شان چقدر مهربان است. برگ برنده در دست زنی است که لقب مهربان ترین را بگیرد. زن مظهر محبت و نرمی است و این چیزی است که مردها از قدیم تا امروز به عنوان اولین شرط انتخاب همسر در نظر داشته اند. یک رابطه کامل رابطه ای است که در آن هم محبت کنید و هم محبت ببینید. هم دوست داشته باشید و هم مورد دوست داشتن قرار بگیرید. بنابراین هر قدر در یک رابطه، به لحاظ عاطفی بیشتر مایه بگذارید، رابطه قوی تر می شود. جذاب و زنانه قبل از آن که طرف مقابل شما را بشناسد، ظاهرتان را می بیند و قضاوت می کند. بنابراین ظاهر شما باید مطلوب باشد. دقت کنید، نمی گوییم ایده آل یا بی نقص. فقط مطلوب و خوشایند. برای داشتن یک ظاهر خوشایند باید هم به سر و وضع تان در حد معمول برسید و هم رفتار مناسبی داشته باشید. رفتار مناسب برای یک زن، وقار، برخورد محترمانه و اجتماعی، اعتماد به نفس و کمی غرور و جدیت است. بعضی از مردها شاید در تعاملات روزمره با زنانی که بی پرواتر و شوخ طبع تر هستند گرم بگیرند اما این یک اصل است که مردها، زنی را آماده ازدواج می دانند که رفتاری متین و موقر، سنجیده و بالغانه داشته باشد. هیچ مردی یک دختر زیادی شاد، زیادی سرخوش و بی حواس را به عنوان زن زندگی اش انتخاب نخواهد کرد. پس خوش برخورد، جدی و معتمد به نفس باشید و در همه این موارد ظرافت و متانت زنانه تان را حفظ کنید. با این حال یک نکته را خیلی ...

 • لینک های دانلود پایان نامه ها

  دانشگاه آکسفورد دانشگاه دلفت در هلند دانشگاه Texas A&M دانشگاه تگزاس دانشگاه تورنتو دانشگاه ویرجینیا دانشگاه اوهایو آمریکا پایان نامه های دانشگاههای کانادا پايان نامه های ژئوتکنيک جنبشهای نيرومند زمين ژورنالهای ISI

 • بز نژاد سانن,سایر نژادهای بز و نژادهای شاخص بز در ایران

  بز نژاد سانن,سایر نژادهای بز و نژادهای شاخص بز در ایران

  معرفی بز نژاد سانن(sannen breed of goat) زیستگاه اصلی بز سانن درکوهستانهایسوئیس بوده است ٬ سپس این نژاد به سراسر جهان راه یافته است . موهای بز سانن کوتاه و معمولا" به رنگ سفید یکدست و گاهی خاکستری است . این بز شاخ ندارد و درشت اندام است . وزن آن ٥٠ تا ٨٠ کیلوگرم و بلندی قامت آن تا ٨٥ سانتیمتر است . دوره شیردهی آن ٢٥٠ تا ٣٠٥ روز است و در هر روز از ٢ تا ٥ لیتر شیر می دهد این نژاد را نیز به ایرانآورده اند و از آن برای اصلاح نژاد بزهای ایرانی استفاده شده است . در یک دوره شیردهی 300 روزه می تواند تا 1200 کیلوگرم شیر تولید کند و به عنوان برترین نژاد شیری در دنیا مطرح است.توگن بورگبز درشت اندامی است با شیر فراوان که منطقه اصلی زیست آن کوهستانهای سویس است . این بز در ٣٠٥ روز تا حدود ١٩٩٣ لیتر شیر تولید کرده است . ٥٠ تا ٨٠ کیلو گرم وزن دارند و بلندی قامت آن ٧٠ تا ٨٠ سانیمتر و رنگ آن قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره با گوشها و دم سفید است .بز نوبیانزیستگاه اصلی بز نوبیان در سودان بوده است ٬ سپس به نقاط مختلف جهان برده شده است . این بز اندامی درشت ٬ پاهایی بلند و گوشهایی بلند و آویخته دارد . رنگ آن خرمایی ٬ قهوه ای مایل به سفید ٬ زرد نخودی و یا سیاه مایل به خاکستری است و معممولا" برای تولید شیر و گوشت پرورش می یابد . بزهای نوبیان نسبت به نژادهای سویسی شیر کمتری دارند اما چربی شیرشان بیشتر از همه انواع بز است:زیستگاه اصلی نژاد آلپی یا نژاد آلپان فرانسوی منطقه های کوهستانی آلپ فرانسه است . این نژاد اندامی درشت دارد و به رنگهای سفید ٬ تیره و یا ابلق است . وزن آن به ٦٥ تا ٨٥ کیلوگرم می رسد و بلندی قامت آن نیز از ٧٢ تا ١٠٠ سانتیمتر است یک بز کوهی آلپی در ٣٠٥ روز در حدود ٢٠٨٤ لیتر شیر می دهد . بز آنقرهزیستگاه اصلی بز نژاد آنقره شمال شرقی فلات ایران و آسیای صغیر است ٬ و موی معروف موهر از این نژاد بدست می آید . این نژاد جثه نسبتا" کوچکی دارد ٬ رنگ آن سفید و نر و ماده آن دارای شاخ هستند . از هر بز آنقره بطور متوسط ٥/١ تا ٢ کیلوگرم و از بزهای بالغ و درشت اندام حتی تا ٥/٥ کیلوگرم موهر در سال بدست می آید ٬ اما میزان شیردهی آن کم است . بز نژاد کشمیر متعلق به دره کشمیر است و در تبت و مغولستان تا کوههای اورال نیز وجود دارد ٬ و از این مناطق به سایر نقاط جهان برده شده است .بز کشمیراز آنقره بزرگتر است و بدنی کشیده دارد . بدن این نژاد از کرک بسیار نرم و ظریف به رنگهای سفید ٬ زرد ٬ قهوه ای تیره ٬ سیاه و قهوه ای روشن پوشیده شده است . کرک بز کشمیر بسیار لطیف و گرانبها است و از آن پارچه های بسیار لطیفی یافته می شود . بزهای این نژاد پر گوشت هستند ٬ اما شیر آنها ...