متن رضایت نامه اردو

 • متن رضایت نامه اردو

  بسمه تعا لي                                          شماره :                                           تاريخ: «فرم رضایتنامه» اینجانب ................................. ولی دانش آموز کلاس :......................راهنمایی                      از مدرسه راهنمایی شهید چمران با آگاهی کامل از زمان و مکان اجرای برنامه بازدید/اردو ............................ رضایت دارم که فرزندم به نام ................................... از تاریخ ........................... لغایت ................................. در برنامه فوق الذکر شرکت نماید و رضایت خود را با امضاء (اثر انگشت ) در ذیل این نامه اعلام میدارم. نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز                   اثرانگشت/امضا بدینوسیله صحت  اثر انگشت / امضا ولی قانونی دانش آموز................. مورد تائید این آموزشگاه می باشد.   رئیس مدرسه راهنمایی چمران • رضایت نامه اردو

                               بسمه تعالی                            شماره:.............                                                                                                 تاریخ:...............                                                      رضایت نامه   ولی محترم دانش آموز.................................کلاس..................       با سلام واحترام مدرسه راهنمایی .......................در نظرداردارد اردوی دانش آموزی روز.............مورخ......................در........... برگزارکند چنانچه باشرکت فرزندتان موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل وبه مدرسه تحویل دهید.یادآوری می نمایددرصورتی که تغییراتی در برنامه لازم شودسرپرست اردوبامشورت مربیان اتخاذ تصمیم خواهندنمود.خواهشمنداست چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلا است ویانکته ای در مورد ایشان مدنظر است که در طول اردوبایدرعایت شود در زیر مرقوم فرمائید   نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه راهنمایی ................   مدیریت محترم مدرسه راهنمایی ............................                    با سلام بدین وسیله رضایت کامل خودرابابرنامه فوق الذکر واعزام فرزندم اعلام می کنم.                          امضاء ولی موارد قابل ذکر توسط اولیاء:                                                 قابل توجه اولیاءمحترم: 1-هزینه این اردو باکلیه مخارج ..................  به صورت علی الحساب می باشد. 2-ازآوردن وسایل اضافی خودداری نمائید.ومسئولیت باخودشماست. 3-رعایت کلیه نکات ایمنی واخلاقی در طول اردو الزامی می باشد. 4-کلیه دانش آموزان راس ساعت 45/6صبح در مدرسه باشند. 5-دفترچه بیمه،حوله، شامپو،شرت مایو،روفرشی به همراه داشته باشید.     به امید موفقیت شماعزیزان درطول اردو   سفر خوب وخوشی داشته باشید

 • فرم رضایتنامه اردو و بازدید

  بسمه تعالي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> رضايت نامه ولي محترم دانش آموز: .............................. كلاس ............................ با سلام و احترام؛            اين مدرسه در نظر دارد برنامه استخر دانش آموزي را كه در روز ...................................... مورخة ............................... در محل مدرسه به تصويب شوراي مدرسه رسيده است را در روز ............................. مورخة ....................................... از ساعت 13:30 الي 16 در محل استخر شهيد باكري برگزار نمايد. چنانچه با شركت فرزندتان در اين برنامه موافقت داريد رضايت نامة زير را تكميل نموده و تا روز چهارشنبه به دفتر مدرسه تحويل نمائيد. چنانچه نكته اي در موردفرزندتان مد نظر  سرپرستان بايد قرار گيرد را مرقوم فرمائيد. توضيح: مدرسه تنها در قبال آنچه شما قيد مي كنيد مسئوليت دارد. مدير مدرسة راهنمائي شاهد 2 پسران                                                                                      محمد مجرد قره باغ   <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /> بسمه تعالي مديريت محترم مدرسه؛ با سلام، اينجانب .......................................... ولي دانش آموز مذكور، رضايت كامل خود را مبني بر حضور فرزندم در برنامه استخر ياد شده را اعلام مي دارم. توجه: 1.       همراه داشتن مايو، صابون و حوله الزامي است. 2.       از همراه داشتن وسايل گران قيمت خودداري شود. در صورت مفقود شدن، مسئوليت بر عهدة صاحب آن خواهد بود. 3.       از دويدن و شوخي هاي بيمورد اكيداً اجتناب گردد. نام و نام خانوادگي ولي امضاء و اثر انگشتموارد قابل ذكر ولي: 1.       . 2.       . 3.       .   

 • برنامه اردوی دانش آموزان

  با سلام به اطلاع اولیاء محترم دبستان ولایت می رساندکه برنامه اردو وفرم مربوط به رضایت نامه در ذیل آورده شده است . فرم شماره 1- رضايت نامه دانش آموز باسمه تعالي ولي محترم دانش آموز :......................... كلاس : ................. باسلام واحترام اين مدرسه درنظر دارد برنامه اردو دانش آموزي راكه به تصويب شوراي مدرسه رسيده است وباتوجه به مصوبه شماره     51/459 -31/2/8۹ انجمن اولياء ومربيان دبستان ولايت ازروزيك شنبه 13/2/8۹   از ساعت   30/8 صبح    لغايت  همانروز   تا ساعت    30/11   درمحل   پارك باغ وحش اراك    برگزار نمايد .چنانچه باشركت فرزندتان در اين برنامه موافقت داريد رضايت نامه زير را تكميل  و تا تاريخ ۱۸/2/8۹روزسه شنبه  به مدرسه تحويل فرمائيد . ضمنا برنامه هاي پيش بيني شده به شرح پيوست اعلام مي گردد. خواهشمند است چنانچه فرزند شمابه بيماري خاصي مبتلاست يا بايدداروي خاصي رامصرف كند ويانكته اي درمورد ايشان مدنظر است كه سرپرست ومربيان اردو بايد درجريان باشنددرقسمت موارد قابل ذكر ، مرقوم فرماييد. قابل توجه اولياء محترم : مبلغ 1000 تومان به همراه فرم رضايت نامه به دفتر دبستان تحويل نماييد . توضيح : مدرسه درقبال آنچه كه شما قيد مي فرماييد مسئوليت دارد.                                                                                                        مدير دبستان ولايت                                                                                                        زلفي گل عبدالله ............................................................................................................................................. باسمه تعالي مديريت محترم مدرسه باسلام اينجانب                                    ولي دانش آموز                                       كلاس                         دوره ابتدايي رضايت كامل خودم را مبني برحضورفرزندم در برنامه اردو دانش آموزي درپارك باغ وحش اراك  اعلام مي دارم . مواردقابل ذكر : 1- 2- 3-                                                                     نام ونام خانوادگي ولي دانش آموز                                                                                امضاء يا اثرانگشت تذكر: صحت امضاء باتطبيق سوابق مدرك تحصيلي موجودواثر انگشت بصورت حضوري ، احراز مي گردد. ............................................................................................................................................. برنامه هاي پيش بيني شده اردو پارك باغ وحش اراك 1-   آوردن موبايل ودوربين وهرگونه وسايل اضافي  ممنوع مي باشد. 2-  ساعت حركت اتوبوس از درب مدرسه 8 صبح  وساعت برگشت 30/11 برنامه ...

 • ((رضايت نامه والدين))

    ((رضايت نامه والدين)) اينجانب                                  ولي دانش اموز                         رضايت كامل و بي قيد و شرط خود را مبني برشركت فرزندم در اردوي راهيان نوربسيج دانش آموزي خوزستان به مدت 4روز اعلام مي دارم.  

 • برنامه اردو دانش آموزان دبستان ولایت

  با سلام به اطلاع اولیاء محترم دبستان ولایت می رساندکه برنامه اردو وفرم مربوط به رضایت نامه در ذیل آورده شده است . فرم شماره 1- رضايت نامه دانش آموز باسمه تعالي ولي محترم دانش آموز :......................... كلاس : ................. باسلام واحترام اين مدرسه درنظر دارد برنامه اردو دانش آموزي راكه به تصويب شوراي مدرسه رسيده است وباتوجه به مصوبه شماره     51/459 -31/2/88 انجمن اولياء ومربيان دبستان ولايت ازروزيك شنبه 13/2/88   از ساعت   30/8 صبح    لغايت  همانروز   تا ساعت    30/11   درمحل   پارك باغ وحش اراك    برگزار نمايد .چنانچه باشركت فرزندتان در اين برنامه موافقت داريد رضايت نامه زير را تكميل  و تا تاريخ 8/2/88روزسه شنبه  به مدرسه تحويل فرمائيد . ضمنا برنامه هاي پيش بيني شده به شرح پيوست اعلام مي گردد. خواهشمند است چنانچه فرزند شمابه بيماري خاصي مبتلاست يا بايدداروي خاصي رامصرف كند ويانكته اي درمورد ايشان مدنظر است كه سرپرست ومربيان اردو بايد درجريان باشنددرقسمت موارد قابل ذكر ، مرقوم فرماييد. قابل توجه اولياء محترم : مبلغ 1000 تومان به همراه فرم رضايت نامه به دفتر دبستان تحويل نماييد . توضيح : مدرسه درقبال آنچه كه شما قيد مي فرماييد مسئوليت دارد.                                                                                                        مدير دبستان ولايت                                                                                                        زلفي گل عبدالله ............................................................................................................................................. باسمه تعالي مديريت محترم مدرسه باسلام اينجانب                                    ولي دانش آموز                                       كلاس                         دوره ابتدايي رضايت كامل خودم را مبني برحضورفرزندم در برنامه اردو دانش آموزي درپارك باغ وحش اراك  اعلام مي دارم . مواردقابل ذكر : 1- 2- 3-                                                                     نام ونام خانوادگي ولي دانش آموز                                                                                امضاء يا اثرانگشت تذكر: صحت امضاء باتطبيق سوابق مدرك تحصيلي موجودواثر انگشت بصورت حضوري ، احراز مي گردد. ............................................................................................................................................. برنامه هاي پيش بيني شده اردو پارك باغ وحش اراك 1-   آوردن موبايل ودوربين وهرگونه وسايل اضافي  ممنوع مي باشد. 2-  ساعت حركت اتوبوس از درب مدرسه 8 صبح  وساعت برگشت 30/11 برنامه ...

 • شیوه نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی(2)

  شیوه نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی(2)

  قسمت دوم در قسمت اول شیوه نامه اجرایی اردو از نظر سازمان دانش آموزی، فصل اول و دوم شیوه نامه را بررسی کردیم که ساختار آن به شکل زیر بود: فصل اول: اردو    اردو (تعریف – هدف – انواع) فصل دوم: بازدید    بازدید (تعریف – هدف – انواع) تعاریف اردو و اهداف آن و تعریف بازدید و انواع آن را بررسی مختصری داشتیم. در این مقاله فصل قوانین ساماندهی اردوها را بررسی می کنیم. فصل سوم: ساماندهی الف: نیروی انسانی: نیروی انسانی در اردوها و بازدیدها،‌ به تمامی عوامل برنامه ‌ریزی و اجرایی اطلاق می‌شود. 1-  شورای برنامه ریزی در سطح مدرسه: برنامه ریزی اردوها و بازدیدهای دانش آموزی به عهده شورای مدرسه است که دارای وظایف زیر است: بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی اردویی و بازدیدی مدرسه تأیید ضوابط اعزام دانش آموزان تأیید محتوا، ‌مكان، مدت دوره و زمان برگزاری برنامه تأمین منابع مالی پیش بینی شده برنامه با رعایت ماده 91 آیین نامه اجرایی مدارس موافقت با اجرا یا اجرا یا لغو اردو و بازدید با رعایت ماده 107 آیین نامه اجرایی مدارس نظارت بر رعایت ضوابط و شرایط انتخاب و اعزام دانش آموزان بر اساس سهمیه اعلام شده از سوی منطقه نظارت و ارزیابی اردوها و بازدیدهای دانش ‌آموزی در جهت تحقق اهداف     2-  مدیر مدرسه در اختیار قرار دادن امكانات و اعتبارات مورد نیاز برنامه به سرپرست پیش بینی و تدوین برنامه اردو و بازدیدهای سالیانه و ارائه ی یك نسخه از آن به شورای مدرسه انتخاب سرپرست و تأیید عوامل اجرایی اردو یا بازدید پیشنهادی از سوی سرپرست تأیید نوع وسیله نقلیه و مسیر اعزام دانش آموزان مشخص نمودن محتوا و عوامل اجرایی، ‌مكان و زمان برگزاری برنامه صدور ابلاغ عوامل اجرایی اردو و بازدید در اردوهای درون شهری اخذ رضایت نامه كتبی از پدر یا قیم قانونی طبق فرم پیش بینی شده و احراز صحت امضاء‌ یا اثر انگشت آنان. كسب اطلاع از بیماریهای خاص دانش آموزان اعزامی برابر فرم رضایت نامه اطلاع رسانی اهداف و برنامه اردو یا بازدید و محل برگزاری و مدت آن به اولیای دانش آموزان فراهم نمودن زمینه همكاری سایر كاركنان مدرسه ارسال یك نسخه از تصویر مجوز شورای مدرسه به همراه رونوشت ابلاغ عوامل اجرایی در رابطه با برگزاری اردو و بازدید، به اداره مربوطه معرفی عوامل اجرایی مدرسه به اداره منطقه جهت گذراندن دوره های ضمن خدمت اردویی و بازدیدی تهیه و تنظیم گزارش عملكرد سه ماهه و ارائه آن به شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان توضیح: ما در این مقاله از توضیحات مربوط به شورای برنامه ریزی منطقه‌ای و استانی صرف نظر کرده‌ایم. برای اطلاعات بیشتر به متن کامل شیوه‌نامه اجرایی آموزش ...

 • آموزش برگزاری اردوی پیشاهنگی دو

  فعاليت هاي اجرايي در اردو:     الف)وظایف سرپرست اردو: 1. هماهنگی بامراجع ذیصلاح جهت اخذ مجوز اردو  و تعیین بودجه بر اساس تعداد شرکت کننده در اردو. 2 .اقدامات لازم برای توجیه عوامل اجرایی اردو نسبت به برنامه ها و نقش و شرح وظایف آنان. 3 .اخذ موافقت کتبی از مزاجع ذیصلاح در صورتی که اردو در غیر ایام تعطیلات رسمی باشد. 4. توجه به اصل مشاوره  در تمام تصمیم گیری ها. 5. هماهنگی قبلی با مسئول اردوگاه یا خوابگاه. 6. نظارت برحسن فعالیت دیگر قسمت ها.     ب )وظایف معاون اجرائی 1.ثبت نام ، جمع آوری و بررسی رضایت نامه ولی  نوجوانان و جوانان  پيش آهنگ. 2. تنظیم برنامه ها  و تدارک وسایل مورد نیاز. 3.تنظیم آمارشرکت کنندگان و سازماندهی آنان در قبل  ( سیستم گروهي ) هر گروه 7 نفر. 4.هماهنگی کامل با سرپرست اردو. 5.پیگیری و پاسخ به مشکلات  نوجوانان و جوانان   پيش آهنگ. 6.تهیه فرم نظرخواهی از  نوجوانان و جوانان  پيش آهنگ و ... ج ) وظایف مسئول مشاوره و راهنمایی: 1. همانطور که در اهداف اردو بیان شد نوجوانان و جوانان  پيش آهنگ را اردو می بریم تا مشکلات ناهنجاری های اجتماعی را کشف و درصدد صحیح آن برآییم، که این امر مهم را مربی مشاوره و راهنمایی به عهده خواهد داشت. د) تدارکات و امور اداری: 1. پیگیری و تهیه و سیله ایاب و ذهاب. 2. پیش بینی و تنظیم بودجه مورد نیاز اردو با توجه به امکانات. 3. تنظیم لیست وسایل شخصی مورد نیاز نوجوانان و جوانان  دانش آموزان که در اردو باید همراه بیاورند. 4. پیش بینی وسائل مورد نیاز در طول اردو و اقدام در جهت تهیه آنها از قبیل ( چادر گروهی ، طناب ، بلندگوی دستی و ...) 5. تامین و ارائه وسایل مورد نیاز عوامل اجرایی و  نوجوانان و جوانان  پيش آهنگ  با نظارت سرپرست اردو.  6. پیگیری تهیه غذای سالم بین راه.  7. تهیه و ارائه برنامه ی غذایی مناسب. 8. تهیه وسايل شستشو ازجمله (پودر لباسشویی، صابون ، مایع ظرفشویی) 9. تامین وسائل تفریحی و ورزشی مورد نیاز اردو. 10. نظارت مستقیم بر فعالیت های آشپزخانه، انبار، ترابری و امور تغذیه. ه ) وظایف مسئول ارزشیابی:1. تنظیم و تکثیر فرم های ارزشیابی از فعالیت های فردی و گروهی  نوجوانان و جوانان  پيش آهنگ. 2.  ارزشیابی فعالیت های عوامل اجرایی اردو. 3. تهیه جوایز مورد نیاز. 4. ایجاد حس رقابت سالم و روحیه سبقت گیری در پيش آهنگان. و) وظایف مسئول فرهنگی و هنری:1. تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی متنوع و سرگرم کننده و در عین حال آموزنده در طول مسیر و اردوگاه. 2. تهیه تراکت و و پوستر های مناسب و تبلیغات مورد نیاز. 3. پیگیری مقدمات و مایحتاج امور عبادی در اردو. 4. تنظیم و بررسی برنامه های جنگ شادمانی و ... ز ) وسائل مسئول بهداشت و کمک ...

 • آموزش قدم به قدم برگزاری اردوی پیشاهنگی

    الف) آموزشی،‌پرورشی و ورزشی الف) اردوهای مخصوص پسران         ب) زیارتی،‌بازدیدی، تفریحی و گردشگری ب) اردوهای مخصوص دختران2- از نظر مکانی: 5- از نظر مسئولین کادر برگزار کننده:   الف) درون استانی الف) آموزشگاهی     ب) برون استانی ب) منطقه ای یا ناحیه ای        ج) اردوهای خارج از کشور ج) شهرستانی          3- از نظر مدت اردو: د) استانی  الف) اردوهای یک روزه و نیم روزی هـ) کشوری  ب) اردوهای چند روزه (کوتاه مدت) و) بین المللی           ج) اردوهای بلند مدت    اهداف کلی در اردوهای چند روزه:         - 1- جهت دادن به برنامه های اردویی بر اساس آیات قرآن کریم در زمینه سیر و سیاحت. (انعام-11) ،‌(نحل-36)،‌(نحل – 69)،‌(عنکبوت – 20)،‌(روم – 42)،‌(سباء -18) (آل عمران – 137).        - 2- ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس در بین نوجوانان و جوانان.    3- کشف و پرورش استعدادهای نهفت.             4-   ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی نوجوانان و جوانان. 5- آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران،‌تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی.             6- برقراری روابط عاطفی مطلوب بین مربی و متربی.     7- کشف و شناخت ناهنجاری های روحی و مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان   .  8- بررسی و آشنایی با مسایل تاریخی،‌فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری 9- آموزش فنون مهارت های مختلف در اردو        10- ایجادیک خاطره خوش و به یاد ماندنی که تداعی کننده یکسری مفاهیم و ارزش هایی مثبت که در زندگی آینده نوجوانان و جوانان مفید واقع گردد. 11- تخلیه انرژی مازاد نوجوانان و جوانان در محیط کنترل شده اردو و ایجاد تعادل در آنان. کلیه فعالیت های مربوط به برگزاری یک اردو اعم از یک روزه یا چند روزه و بلند مدت را می توان به سه قسمت به شرح زیر تقسیم نمود:     اقدامات کلی قبل از اردو:          1- مهمترین مساله در برنامه ریزی یک اردو مفید،‌یافتن پاسخ صحیح برای چند سوال زیر می باشد:          الف) هدف و انگیزه از برگزاری اردو چیست؟       ب) چه کسانی را می خواهیم به اردو ببریم؟      ج) اردو در کجا باید برگزار شود؟د) تاریخ برگزاری و طول مدت اردو چندروز است؟            هـ) چگونه و با چه وسیله ای قصد اردو داریم،‌ پیاده،‌اتوبوس،‌قطار؟          و) چگونگی تامین مخارج اردو؟!  ز) چگونه تدارکات اردو را فراهم نماییم؟!ح) ...پس از پاسخ صحیح به سوالات فوق باید چارت تشکیلات اردو را به شرح ذیل ترسیم نمود و مسئولیت های مربیان همراه را مشخص تا هر یک قسمتی از امور را پیگیری و به اجرا گذارند.             چارت تشکیلات کادر اجرایی اردو     سرپرستان اردو    ...

 • نمونه ی فرم اولیا،جهت اردوی مشهد مقدس

  نمونه ی فرم اولیا،جهت اردوی مشهد مقدس

  السلام علیک یا علی بن موسی الرضاباشگاه فرهنگی ورزشی ابرار مهرشهر جناب آقای .................................. با سلام، احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند، باشگاه فرهنگی ورزشی ابرار مهرشهر در راستای اهداف فرهنگی خود قصد برپایی اردویی سه روزه از تاریخ    30   /   10     /  1392  الی      3  /     11   /  1392 در مشهد مقدس دارد و با عنایت به عضویت فرزند گرامی شما در این باشگاه از جنابعالی درخواست رضایت نامه برای حضور ایشان در این اردو را داریم. لازم به ذکر است تمامی هماهنگی های لازم با اداره ی آموزش و پرورش جهت مرخصی دانش آموزان و اداره ی کل ورزش و جوانان البرز انجام شده است. قبلا از حسن توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم. با تشکر، مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی ابرار مهرشهر                                                                                                                                                  دوستعلی صیادی     تاریخ :         /         /1392 اینجانب ........................................................ فرزند ..................................... رضایت میدهم فرزندم............................... در اردوی زیارتی و تفریحی باشگاه ابرار مهرشهر در مشهد مقدس که از تاریخ        /       / 1392 شروع و تا تاریخ       /      / 1392 به طول می انجامد  شرکت نماید.    امضا و اثر انگشت  

 • رضایت نامه استانی نیشابور

                                                                            باسمه تعالی                                                                 رضایت نامه                             شماره :1764 ولی  محترم دانش آموز .........................................................................................................                                                      تاریخ :25/1/1394 با سلام و احترام با توجه به برگزاری مسابقات  فرهنگی وهنری  رشـتــه.................................................................................................................................   مرحله سوم (استانی )               در تاریخ (        /    / 94  ) لغایت  همان روز  در  مشهد مقدس           چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید ، رضایت نامه زیر را تکمیل و به کارشناسی فرهنگی و هنری تحویل فرمایید. ضمنا" برنامه پیش بینی شده به شرح ذیل اعلام می گردد.                 1- شرکت در مسابقات فرهنگی وهنری مرحله سوم به مدت 1 روز  خواهشمند است چنانچه فرزند شما به بیماری خاصی مبتلاست یا باید داروی خاصی را مصرف نماید و یا نکته ای در مورد ایشان مد نظر است که سرپرست و مربیان اردو در جریان باشند در قسمت موارد قابل ذکر مرقوم فرمایید .                                                                                          نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه :                                                                                         نام و نام خانوادگی مسوول تایید کننده : کارشناسی محترم فرهنگی و هنری با سلام و احترام ، اینجانب                                          ولی دانش آموز                                        راه یافته به مسابقات فرهنگی و هنری رشته (                           ) رضایت کامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در مسابقات فوق  اعلام می دارم . موارد قابل ذکر : 1-                                                                                                2-         تلفن منزل و آدرس  (                                                                                                                                     )    تلفن ضروری   (                                                            )                                  اثر انگشت .............................................................                                                                                       نام ونام خانوادگی ولی  و امضاء :       .................................................                         ...