مزایای کارمندان امور مالیاتی

 • راي ديوان عدالت اداري در خصوص معافيت مالياتي مزاياي غير نقدي و كمك هزينه ها

  شماره هـ/88/951 ۱۳۸۹/۱۲/۱۶  رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ: 9/12/1389  شماره دادنامه: 601  کلاسه پرونده: 88/951  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.  شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.  گردشکار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره87958/88/302 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره33553 مورخ12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‎های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:  وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‎شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‎باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است» در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان « مزایای مربوط به شغل» کمک‌هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‎گردد، به عنوان مزایای مربـوط به شغل تعیین شده است:  1ـ طبق ماده 83 قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‎باشد. 2ـ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه.اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت‌کننده حقوق 3ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‎اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.  چنانکه ملاحظه می‎شود پس از ذکر الفاظ معین « مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 « درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا ... • معافیت مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء

  دستور العمل مربوط به بخشودگي مالياتي و بيمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء شاغل در كارگاه هاي پيمانكاري و مشاغل آزاد غير دولتي بر اساس بخشنامه شماره 56781/1-51 مورخ 13/6/85 سازمان تامين اجتماعي و بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در مورد معافيت مالياتي ايثارگران به شماره 2157/7117-5/30 مورخ 22/1/81 : با توجه به تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه،‌ از ابتداي سا 1384 تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران،‌ دولت موظف شده استهمچنان بند «ج» ماده 37 قانون برنامه سوم در مورد حق بيمه جانبازان را اجراكند. براساس ماده 37 قانون برنامه سوم، تأمين صد درصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان صدمات ناشي از مجروحيت آنان، برعهده دولت است. با پايان دوره اجراي قانون برنامه سوم، از ابتداي سال جاري در مورد چگونگي استمرار اين تسهيلات، ابهاماتي ايجاد شد تا آن كه براساس قانون مصوب مجلس و با الحاق يك تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه، دوره اعتبار اجراي اين ضوابط تا هنگام تصويب و نهايي شدن سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران، تمديد شد. در دستور اداري اخير سازمان تأمين اجتماعي اعلام شده است از آذرماه سال 1384 بابت هفت درصد بيمه سهم بيمه شدگان جانباز شاغل در كارگاه‌ها مشمول قانون تأمين اجتماعي، از حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه آنان مبلغي كسرنمي شود و تنها حق بيمه سهم كارفرمايي آنان، محاسبه و وصول خواهد شد. پرداخت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده اين افراد، به سهم حق بيمه دولت اضافه و در زمره مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت، منظور خواهد شد.    در اين دستور اداري تصريح شده است بيمه شدگان جانباز شاغل دركارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه متقاضي استفاده از اين تسهيلات هستند، بايد گواهي و تأييديه بنياد شهيد و امور ايثارگران را اخذ و براي ارايه به شعب تأمين اجتماعي به كارفرماي مربوط تحويل دهند. براساس اين دستور اداري، كارفرماياني كه از نيروي كار جانبازاستفاده مي كنند، مي توانند با ضميمه كردن اصل تأييديه جانبازي، بدون واريز 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده جانباز، ليست حقوق و مزاياي كاركنان را به شعب تأمين اجتماعي ارسال كنند.(صفحه 96و 194 و 195 مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي) دستور العمل ها و بخشنامه هاي مربوط به بخشودگي كسورات قانوني (بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي و خدمات درماني و ماليات و بيمه تكميلي )پرسنل جانباز و فرزندان شهدا در ماده(44) و (45) قانون برنامه پنج ساله پنجم و بندهای آن که اختصاص به ایثارگران دارد چنین آمده است: ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار ...

 • بررسي رابطه وظايف سازمان امور مالياتي کشور با ساختار سازماني

      موضوع:    بررسي رابطه وظايف سازمان امور مالياتي کشور با ساختار سازماني مربوط       فهرست      مقدمه............................................................................  3 آشنائي با سازمان امور مالياتي کشور................................... 4 وظايف سازمان امور مالياتي.. .............................................  5 شيوه هاي اخذ ماليات ......................................................... 6 ساختار ................................................................................ 7 ارزیابی اهداف نظام مالیاتی قبل از ایجاد سازمان امور مالیاتی در برنامه های پنج ساله توسعه برنامه اول توسعه................................................................  9 برنامه دوم توسعه............................................................... 11 ارزیابی اهداف نظام مالیاتی بعد از ایجاد سازمان امور مالیاتی در برنامه های پنج ساله توسعه برنامه سوم توسعه............................................................... 13 برنامه چهارم توسعه............................................................. 15 بررسي ساختار سازماني بر اساس تعداد پرونده های مالیاتی قبل از ایجاد سازمان17 بررسي ساختار سازماني بر اساس تعداد پرونده های مالیاتی بعد از ایجاد سازمان  19 تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ......................................  19 شاخص امتیاز دهی جهت جذب منابع انسانی......................... 22 نتیجه گیری ......................................................................... 24 چالشهاي نظام مالياتي ........................................................ 25 پیشنهادات ...........................................................................  26                                             مقدمه           اين مقاله با بهره گيري از وظايف قانوني و مقررات اجرائي که سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب و ظايف قانوني خود مکلف به اجراي آنها جهت تامين درآمدهاي دولت از منابع و ماخذ مالياتي مي باشد،  مي پردازد.        سازمان امور مالياتي کشور به عنوان دومين منبع تامين درآمد کشور بعد از وزارت نفت نياز به توجه جدي در تامين زير ساختهاي اوليه خود دارد ، که اين مقاله ضمن بررسي ديگر شاخصهاي توانمند سازي سازمان مذکور به مقوله  منابع انساني آن سازمان و مسائل پيرامون آن  مي پردازد          درآمدهاي مالياتي طي چند دهه اخير همواره درکنار درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان منابع درآمدي دولت در قوانين بودجه کل کشور لحاظ شده است. اما اين اميد که اعتبارات هزينه اي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و هزينه شود و درآمدهاي حاصل از فروش نفت صرفا" به منظور انجام پروژه هاي عمراني و عظيم ملي تحت عنوان تملک دارايئهاي سرمايه اي منظور گردد تا هم به عمران وآباداني کشور منجر گردد و هم ذخيره اي براي نسلهاي آتي به عنوان بهره اي از اين نعمت خدادادي وجبران ناپذير  باشد، هنوز محقق نشده است. ...

 • عدم کسر مالیات از کمکهای رفاهی کارکنان

  تاریخ: 9/12/1389       شماره دادنامه: 601       کلاسه پرونده: 88/951        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.       گردشکار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره87958/88/302 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره33553 مورخ12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‎های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:       « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‎شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‎باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است»       در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان « مزایای مربوط به شغل» کمک‌هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‎گردد، به عنوان مزایای مربـوط به شغل تعیین شده است:       1ـ طبق ماده 83 قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‎باشد.       2ـ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت‌کننده حقوق.       3ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‎اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.       چنانکه ملاحظه می‎شود پس از ذکر الفاظ معین « مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 « درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای ...

 • نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی

  محمداسماعیل اشکذری[۱] نظر به اینکه تعدادی از همکاران، از نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی و جزئیات آن اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند و به قرار اطلاع واصله، موجب جرایم سنگین مالیاتی گردیده‌اند و با عنایت به اینکه مقررات قانونی، در خصوص مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر، موجد حق و تکلیف است و علم و اطلاع از آن، در دفاع از حقوق و منافع قانونی خویش، ضروری است، به منظور آگاهی بیشتر، مراتب ذیل، درخور یادآوری است: ۱ ـ به استناد ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم،[۲] صاحبان دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند؛ همه ساله و حداکثر تا سی‌ام اردی‌بهشت ماه، فهرست اسامی کلیه کارکنان دفترخانه را، صرف‌نظر از نوع استخدام، با ذکر میزان پرداخت فروردین‌ماه همان سال، شامل حقوق و سهم ۱۵ درصد پاداش ماهانه هر یک از دریافت‌کنندگان حقوق و مزایا و در ماه‌های بعد، فقط تغییرات احتمالی را، تسلیم واحد مالیاتی مربوطه نمایند. ۲ـ جریمه عدم تسلیم لیست کارکنان که شرح آن در بند اول همین نوشتار گذشت، به استناد ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم[۳] به میزان ۲ درصد جمع حقوق و پاداش پرداختی سالیانه می‌باشد. ۳ ـ همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف‌اند جمع مالیات حقوق هر ماه تمام کارکنان مشمول را طبق مقررات موضوع ماده ۸۵ همین قانون[۴] و به شرح بند پایانی این نوشته محاسبه، کسر و ظرف ۳۰ روز با مراجعه به واحد مالیاتی ذی‌ربط ضمن تسلیم فهرست کلیه دریافت‌کنندگان حقوق، اعم از مشمول و غیرمشمول، نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نمایند. ۴ ـ جریمه عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مستفاد از ماده ۱۹۹ قانون صدرالذکر،[۵] مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده سالیانه می‌باشد. ۵ ـ میزان مالیات حقوق و پاداش کارکنان دفاتر اسناد رسمی براساس نرخ ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر معافیت ماهیانه می‌باشد. ۶ ـ معافیت حقوق در سال ۱۳۸۷ ماهیانه به قرار ۲۴۵۰۰۰۰ ریال و سالیانه به قرار ۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال معادل معافیت صاحبان مشاغل است. ۷ ـ معافیت حقوق در سال ۱۳۸۸ ماهیانه به قرار  ۴۱۶۶۶۶۷ ریال و سالیانه به قرار ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، معادل معافیت صاحبان مشاغل است. ۸ ـ نظر به تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم،[۶] مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در‌صدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به‌موقع اظهارنامه شغلی سردفتری یا ترازنامه و حساب سود و زیان اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق موضوع ماده ۸۶ قانون مذکور یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۴ ...

 • رأی شماره‌های ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ویژه به م

  رأی شماره‌های ۱۰۶۶ ـ ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ویژه به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره هـ/۹۲/۵۲                                    مورخ                      ۱۸/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲              شماره دادنامه: ۱۰۶۶ـ ۱۰۶۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲ ـ ـ ۱۲۸۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ آقای عباس توحیدی مقدم ۳ـ آقای امیر مقدم خو ۴ـ آقای اسماعیل نوری ۵ ـ خانم شهلا کریم‌زاده  ۶ ـ خانم معصومه برقی ننه کران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان عباس توحیدی مقدم، امیر مقدم خو، اسماعیل نوری و خانم ه ا شهلا کریم‌زاده و معصومه برقی ننه کران به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در خصوص شمول تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران در سازمان امور مالیاتی کشور آراء معارضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۳۸۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۳۳۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقایان عباس توحیدی مقدم ـ حسین ایروانی ـ احمد مهدوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/۴۷۱۲۲ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۲۲۸ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۱ـ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۸۵ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۱۶ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر می‌دارد میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود نظر به این که فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد ...