ممیزی و بازرسی ایمنی

 • روش بازرسی ایمنی و بهداشت المری

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  المری در کلامی مختصر       المری روش قـابل اعتماد و ساده ای است برای ارزیابی سطح ایمنی ومحل کار . روش المری بر مبنای بازرسی قابل اعتماد تمام دیدگاههای ایمنی محیط فیزیکی کـار و رفتار ایمنی قرار دارد . بازرسـی هائی که در ایـن روش روی آن تمرکز می شود 7 گـروه اصلی مشروح زیر هستند :   ·          رفتار ایمنی ·          نظم و نظافت ·          ایمنی ماشین آلات ·          بهداشت صنعتی ·          ارگونومی   ·          راهروها ·          کمک های اولیه و ایمنی و آتش نشانی        کلیه موارد برای هر محل کاری که برای بازرسی انتخاب شده است در نظر گرفته می شود . موارد از نظر صحیح یا ناصحیح بودن مورد ارزیابی قرار می گیرد . مــواردی که حـداقل اسـتانداردهای ایمنی را تامین کرده و با عملکرد خوب کارگاه نسبت به بازرسی قوانین المری هــمراه هــستند امـتیاز "صـحیح" و در غـیر ایــنصورت آن مــورد امتیاز "ناصحیح" مــیگیرد .    در صـورتیکه مـورد نتواند در بازرسی امتیاز داده شـود یا بازرس اطـمینان به چــگونگی امــتیاز دادن به آن نیست عــلامــت "بازرسی نشـــده" به آن تـعلق مــی گیرد . بازرســی های ویــژه از قـــبیل اندازه گیری بـهداشت صـنعتی ممکن است در بـــعضی مــوارد قبل از اینکه مــورد ارزیابی قــــرار گیرد نــیازمند پــیش نــیاز هایی اســت که بــاید انــجام شــود .                     فــهرست ایمنی المری می تواند وقتی تمام محل های کار انتخاب شد بازرسی شدند محاسبه گردد . فهرست ایمنی با معیار درصد مــوارد صحیح نسبت به تمامی موارد مـحاسبه مــی گردد .                                                                                                        بازرسی های صحیح      ( %)100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = فهرست الــمری بازرسی های صحیح + ناصحیح      • ایمنی دریا نوردی

  ایمنی دریا نوردیاز ابتدای عملیات حمل مواد، مسئول ایمنی موظف است با هماهنگی ناخدا یا فرمانده واحد شناور ،از کلیة پرسنل بازدید به عمل آورد و اطمینان حاصل نماید که پرسنل روی عرشة کشتی یا باروج قبل از عملیات دریا نوردی مجهز به جلیقة نجات ، کفش وکلاه ایمنی باشند وکلیة توضیحات رابه پرسنل قبل از اینکه واحد به دریا نوردی عزیمت کندگوشزد نماید.          همچنین در صورتیکه هر گونه آلودگی روغنی روی عرشة کشتی وجود دارد قبل از حرکت ،تمیز نمایند وامکانات لازم را جهت دسترسی و استفاده از تجهیزات به پرسنل اعزامی به دریا نوردی یادآوری نموده و برنامة کاری روزانه را ضمن نصب در تابلو اعلانات به پرسنل درگیر عملیات متذکر شوند.           نفر ایمنی مسئول است قبل از حرکت واحد شناور قایق نجات ، جلیقه های نجات و بقیة تجهیزات که ممکن است در مواقع لازم نیاز به آن پیدا نمایند را بازرسی و چنانچه اشکال وایرادی دارند آنها را برطرف نماید و نکات ایمنی قابل رعایت رادر تمامی عملیات و ماموریت های دریا نوردی باید رعایت نمایند: 1.   فرد مسئول ایمنی باید تمام عرشه و اطراف آن را بازدید نماید و هر گونه اشکالی که امکان صدمات و خسارات را ممکن می سازد بر طرف نماید.2.      تمامی استنجی ها(گاردهای زنجیره ای)اطراف واحد شناور را بازدید، تادر صورت اشکال یا بریدگی آنها را ترمیم نماید.3.   حلقه های نجات در محل های مناسب و قابل دسترسی روی عرشه وجود داشته باشد تا درصورت کمبود،آنها رابر طرف نموده و باید توجه داشت مواد روغنی که امکان لیز خوردن پرسنل را بیشتر می کند روی عرشه وجود نداشته باشند. 4.   قبل از حرکت کشتی، پرسنل را دور هم جمع نموده و پیشگیری از حوادث را متذکر و یادآور شود که چه مسائلی امکان وقوع خطر را بیشتر نموده و طریقة پیش گیری را در صورت امکان شفاهاً آموزش دهد.(Face To Face) 5.   قبل از حرکت برای عملیاتی مانند آدم به دریا، ترک ناو و ...  توضیحات لازمه را به پرسنل مربوطه داده و هر کس را در محل عملیاتی از پیش تعیین شده مستقر نماید. 6.   نفرات بایستی محل های تمرین شده در ساحل را دقیقاً فرا گرفته و قادر باشند در محیط های عملیاتی مختلف در صورت لزوم عملیات مربوطه را به اجرا در آورند. 7.   در دریا نوردی طولانی بیش از صد مایل بایستی تیم کنترل صدمات آماده شده تادر صورت وقوع حادثه عملیات نجات را انجام دهند. 8.      چراغ های گردانی که بر روی شناور نصب شده اندقبل از هر دریا نوردی بایستی بازرسی گردند.9.       در صورتیکه واحد فاقد چراغ گردان می باشد بایستی بررسی شود و باهماهنگی فرمانده، تهیه و نصب گردد. 10.  آموزش کمک های اولیه بایستی برای پرسنل انجام شود   در تمرینات ...

 • ایمنی دریا نوردی

  از ابتدای عملیات حمل مواد، مسئول ایمنی موظف است با هماهنگی ناخدا یا فرمانده واحد شناور ،از کلیة پرسنل بازدید به عمل آورد و اطمینان حاصل نماید که پرسنل روی عرشة کشتی یا باروج قبل از عملیات دریا نوردی مجهز به جلیقة نجات ، کفش وکلاه ایمنی باشند وکلیة توضیحات رابه پرسنل قبل از اینکه واحد به دریا نوردی عزیمت کندگوشزد نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />           همچنین در صورتیکه هر گونه آلودگی روغنی روی عرشة کشتی وجود دارد قبل از حرکت ،تمیز نمایند وامکانات لازم را جهت دسترسی و استفاده از تجهیزات به پرسنل اعزامی به دریا نوردی یادآوری نموده و برنامة کاری روزانه را ضمن نصب در تابلو اعلانات به پرسنل درگیر عملیات متذکر شوند.            نفر ایمنی مسئول است قبل از حرکت واحد شناور قایق نجات ، جلیقه های نجات و بقیة تجهیزات که ممکن است در مواقع لازم نیاز به آن پیدا نمایند را بازرسی و چنانچه اشکال وایرادی دارند آنها را برطرف نماید و نکات ایمنی قابل رعایت رادر تمامی عملیات و ماموریت های دریا نوردی باید رعایت نمایند:   1.   فرد مسئول ایمنی باید تمام عرشه و اطراف آن را بازدید نماید و هر گونه اشکالی که امکان صدمات و خسارات را ممکن می سازد بر طرف نماید. 2.      تمامی استنجی ها(گاردهای زنجیره ای)اطراف واحد شناور را بازدید، تادر صورت اشکال یا بریدگی آنها را ترمیم نماید. 3.   حلقه های نجات در محل های مناسب و قابل دسترسی روی عرشه وجود داشته باشد تا درصورت کمبود،آنها رابر طرف نموده و باید توجه داشت مواد روغنی که امکان لیز خوردن پرسنل را بیشتر می کند روی عرشه وجود نداشته باشند.   4.   قبل از حرکت کشتی، پرسنل را دور هم جمع نموده و پیشگیری از حوادث را متذکر و یادآور شود که چه مسائلی امکان وقوع خطر را بیشتر نموده و طریقة پیش گیری را در صورت امکان شفاهاً آموزش دهد.(Face To Face)   5.   قبل از حرکت برای عملیاتی مانند آدم به دریا، ترک ناو و ...  توضیحات لازمه را به پرسنل مربوطه داده و هر کس را در محل عملیاتی از پیش تعیین شده مستقر نماید.   6.   نفرات بایستی محل های تمرین شده در ساحل را دقیقاً فرا گرفته و قادر باشند در محیط های عملیاتی مختلف در صورت لزوم عملیات مربوطه را به اجرا در آورند.   7.   در دریا نوردی طولانی بیش از صد مایل بایستی تیم کنترل صدمات آماده شده تادر صورت وقوع حادثه عملیات نجات را انجام دهند.   8.      چراغ های گردانی که بر روی شناور نصب شده اندقبل از هر دریا نوردی بایستی بازرسی گردند. 9.       در صورتیکه واحد فاقد چراغ گردان می باشد بایستی بررسی شود و باهماهنگی فرمانده، تهیه و نصب گردد. 10.  آموزش کمک های اولیه ...

 • ممیزی ایمنی

  توجه به اصل اثر بخشی در اقدامات ایمنی، کلمه اثر بخشی در ساده ترین شکل خود بصورت انجام دادن کارهای درست تعریف می شود . از تعریف فوق بر می آید که اصولاً اثر بخشی عملیات با تعریف صحیح فعالیت های آتی و در نتیجه شناسایی و تدوین دقیق، واقع نگرانه و منطقی اهداف در ارتباط است ناگفته پیداست هر سازمان و سیستمی که بطور دقیق و کمی نداند مقصد نهایش اش کجاست نه تنها درانتخاب مسیر ناکام خواهد ماند بلکه ممکن است بنا به دلایل مختلف با انتخاب مسیرهای خطا و اشتباه باعث اتلاف منابع ملی ، انسانی و سایر دارئیهای سازمان گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> با توجه به مطالب ذکر شده مبنی بر آگاهی از وضیعت موجود برای تعریف اهداف و همچنین امکان سنجش پیشرفتها نسبت به دوره های قبل و شناسایی نقاط ضعف ، قو قت و برنامه ریزی اصولی برای اصلاح یا تقویت هر بیشتر آنها و همچنین تاکید بر روی شناسایی و کنترل خطرات در قیاس با حوادث ، روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش ممیزی ایمنی می باشد. مفهوم ممیزی: بر اساس تعریف انجمن مهندسین ایمنی آمریکا (ASSE) ممیزی ایمنی، یک ارزیابی دقیق ، دوره ای و سیستماتیک از یک سیستم است که از طریق آن می توان بطور کمی وضیعت ایمنی را برآورده کرده و از آن بعنوان محملی برای برنامه ریزیهای بعدی و سنجش پیشرفتهای حاصله و نقاط ضعف احتمالی استفاده کرد. انواع ممیزی: ممیزیهای ایمنی را می توان از دیدگاههای مختلف طبقه بندی نمود. در بخش زیر نمونه ای از این طبقه بندیها ارائه شده است: ممیزی جامع ممیزی محمدود ممیزی رسمی ممیزی غیر رسمی ممیزی داخلی ممیزی خارجی بایستی خاطر نشان کرد که یک ممیزی ایمنی زمانی جامع و کامل محسوب خواهد شد که بتواند کلیه موارد مرتبط با ایمنی را مورد کنکاش قراردهد. موارد زیر نمونه ای از این تاکیدات است : مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت برنامه های ایمنی و شدت وضعف آنها ارزیابی اهداف بلند ، میان و کوتاه مدت سازمان از نظر اهمیت دادن آنها به موارد ایمنی و بهداشتی ارزیابی قوانین ،مقررات ، دستورالعمل ها و ... سازمان در زمینه مسائل مرتبط با ایمنی شناسایی شرایط ناایمنی در سازمان سیستم های ثبت، ضبط و آنالیز مستندات روند انتخاب شغل ، گردش شغلی، تغییر شغل و ... عناصر اصلی ممیزی ایمنی عناصر اساسی و عمده یک برنامه ممیزی ایمنی را در 5 اصل زیر خلاصه کرد: ·        پیش بینی و شناسایی موقعیت ها و شرایط ایجاد کننده خسارات و تلفات ·        ارزیابی توان خسارت خطرات فوق که بنوعی تعیین ریسک خطرات محسوب می شود ·        تعیین روشهای برای حذف یا کاهش خسارات خطرات موجود که می تواند بر اساس کاهش احتمال وقوع، شدت پیامدها ...

 • مدیریت ایمنی

  چرا سيستم مديريت ايمني؟ در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني جهت شناخت دلايل بوجود آورنده سوانح در صنايع مختلف به ويژه صنعت هوانوردي صورت گرفته است. اعتقاد بر اين بود كه بيشتر حوادث، ناشي از خطاهاي انساني است و به سادگي ميتوان نتيجه گرفت كه اينگونه خطاها بدليل بي دقتي يا بي كفايتي در انجام كارها مي باشد، اما اين استدلال درست نيست. افرادي كه سوانح هوايي را بررسي میكنند دريافتهاند كه انسان فقط آخرين حلقه زنجيري است كه باعث ايجاد يك سانحه ميشود. نميتوان با تغيير دادن افراد از سوانح جلوگيري كرد، تنها ميتوان با شناسايي عوامل بوجود آورنده يك سانحه، از آن پيشگيري كرد. در دهه نود ميلادي عبارت سوانح سازماني ابداع گرديد، دليل آن اين بود كه بيشتر حلقه هاي رنجير يك سانحه تحت كنترل سازمان بوده اند. از آنجايي كه بزرگترين تهديدهاي ايمني هوانوردي از مسائل سازماني سرچشمه ميگيرند، ايمن سازي سيستم نيازمند عملكرد سازماني ميباشد. پس از پژوهشهاي گسترده و بهرهگيري از دانش پيشگامان ايمني در دنيا، شركت هواپيمايي آسمان به اين نتيجه رسيد كه موثرترين راه براي ايمنسازي سيستم هوانوردي، ايجاد يك سيستم با رويكردي به مديريت ايمني ميباشد. بدين سان اداره كل ايمني شركت هواپيمايي آسمان با هدف راهاندازي و اجراي سيستم مديريت ايمني تشكيل گرديد. مديريت ارشد آسمان با پذيرش سيستم مديريت ايمني و تعهد بر همكاري گسترده و ايجاد تغييرات لازم در ساختار و رويه هاي اجرايي در جهت ايمن سازي كليه فعاليتها، از آن پشتيباني مينمايد. سيستم مديريت ايمني چيست؟ سيستم مديريت ايمني يك رويكرد منظم به ايمني به صورت سيستماتيك و صريح به همراه فرايندهاي جامع براي مديريت ايمن خطرات ميباشد. به مانند تمام سيستمهاي مديريتي، سيستم مديريت ايمني نيز براي دستيابي به اهداف ايمني، برنامه ريزي و اندازه گيري كارايي آن، ايجاد شده است. سيستم مديريت ايمني در تار و پود يك سازمان قرار دارد و بخشي از فرهنگ و روشي كه كاركنان وظايفشان را انجام ميدهند،ميباشد. چهار ركن يك مديريت ايمني عبارتند از: فلسفه - مديريت ايمني با فلسفه مديريت شروع ميشود: ·       تصديق بر وجود هميشگي تهديد ايمني، ·       ايجاد استانداردهاي سازماني، ·       تأكيد بر اينكه ايمني وظيفه يكايك افراد است.  خط مشي - تعيين چگونگي دستيابي به ايمني: ·       شرح واضحي از مسئوليتها ،اختيارات و پاسخگوييها، ·       ايجاد ساختار و فرايندهاي سازماني جهت يكپارچگي اهداف ايمني با تمامي جنبههاي عملياتي، ·       ايجاد دانش و مهارتهاي مورد نياز براي انجام كارها، رويهها - دستورالعملهاي انجام وظايف، تدوين شده ...

 • ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

  ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟ اینکه ما چرا نیاز به برنامه ایمنی و بهداشت داریم شاید برای همگان پاسخ دادن به این سوال ساده باشد ولی همین ساده انگاشتن مسایل باعث گردیده است که افراد درک درست، منسجم، منطقی و علمی از ضرورت داشتن برنامه نداشته باشند لذا به دلایل زیر ما نیاز به مدیریت قوی و داشتن اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت داریم 1.      اینکه افراد شاهد درد و رنج دیگران باشند یک روحیه غیر اخلاقی است 2.      اینکه فرد مسول شاهد درد و رنج کارکنان باشد دارای یک روحیه غیر اخلاقی است. 3.      حوادث و بیماری ها هزینه های سنگینی بر جامعه و سازمان وارد می کند. 4.      حوادث و بیماری ها به شدت بهره وری را کاهش می دهد. 5.      اتخاذ برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در برخی از سازمان ها ثابت کرده است که می توان میزان و شدت حوادث و بیماری ها را کاهش داد. 6.      وجود زيان و هزینه های آشكار شامل اشتباهات،  نقايص، ضايعات، درد و رنج، هزینه های پزشکی و درمانی، غرامت، تغيير در سفارشات،  بازرسي مجدد، دوباره كاري، جلسات ....... 7.      زيان هاي پنهان شامل، ديركردها، عدم تحويل بموقع، تأخير در دريافت سفارش، جريمه ها، از دست دادن شهرت، كاهش اعتماد مشتري، شكايات ناگفته، انتقال نارضايتي به ديگران، تكرار اشتباهات، فرصتهاي از دست رفته، هزينه هاي اضافي توليد، نقايص محصول در هنگام استفاده، ......   نقاط ضعف در وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای عوامل متعددی وجود دارند که موانع بزرگی را در پشبرد اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد می کنند بطور اجمالی برخی از این موانع بیان می شود: 1.     ضعف در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2.     کمبود آموزش های ضروری در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای 3.     فقدان چشم انداز درست از برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای 4.     ضعف در تشکل های کارگری 5.     ضعف در اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای 6.     ضعف فرهنگی در زمینه پیاده سازی برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای(فقدان فرهنگ و جو ایمنی) 7.     ناکارآمد بودن سیستم نظارتی و حمایتی 8.      فقدان استانداردهای مشخص ایمنی و بهداشت حرفه ای 9.     فقدان مطالعات بنیادی و کاربردی ایمنی و بهداشت حرفه ای 10. فقدان و کمبود منابع مالی برای اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای 11. فقدان سیستم درست بررسی حوادث و گزارش دهی مناسب به جامعه و گروههای ذی نفع 12. کمبود راهکارهای قانونی در پیشبرد اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای 13. فقدان ممیزی و بازرسی ها در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای 14. فقدان ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت ...

 • محیط زیست؛ بهداشت و ایمنی

  این سیستم مدیریتی كه به صورت یك راهنما توسط انجمن بین المللی تولید كنندگان نفت و گاز تدوین شده شامل هفت عنصر به شرح ذیل می باشد. 1. رهبری و تعهد به تعهد نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان و فرهنگ جاری در شركت اشاره دارد و موفقیت نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست بسیار اساسی است. 2. خط مشی و اهداف استراتژیك در این قسمت دیدگاهها،مقاصد و خواسته های مدیریت و اصول عملكرد و اشتیاق مدیریت نسبت به بهداشت، ایمنی و محیط زیست و هدف از بهبود كارایی عملكرد HSE بیان می شود از سوی بالاترین مقام، توسعه یافته و حمایت میشود باید به صورت قابل فهم برای گروههای ذینفع تهیه شده و در دسترس قرار گیرد (مثلا از طریق درج در گزارش سالیانه، تهیه كتابچه و نصب در تابلو اعلانات) شركت میتواند دارای خط مشی جداگانه برای هر یك از بخشهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد یا اینكه یك خط مشی جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست داشته باشد. 3. سازمان، منابع و مستند سازی در این قسمت سازماندهی نیروی انسانی و منابع و مستندسازی برای كارایی عملكردHSE مورد نظر است 1-3 مسئولیتها و ساختار سازمانی فراهم نمودن منابع و نیروی انسانی مناسب برای توسعه و استقرار نظامHSE اطمینان حاصل نمودن از انطباق اقدامات با خط مشی HSE دریافت و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در زمینه موضوعات HSE و تفسیر آنها تعیین و ثبت اقدامات اصلاحی و همچنین موقعیتهای بهبود كارایی اجرای نظامHSE پیشنهاد دادن یا فراهم نمودن سازوكارهای بهبود و تایید نحوه استقرار آنها كنترل فعالیتها در حالیكه اقدامات اصلاحی انجام می گیرد كنترل موقعیتهای اضطراری 2-3 نماینده( نمایندگان) مدیریت از سوی مدیریت تعیین می شود مسئول هماهنگی استقرار و تداوم نظام HSE است باید در برابر مدیریت پاسخگو باشد باید اطلاعات كافی از فعالیتهای شركت و مباحث HSE آن داشته باشد باید ارتباط تنگاتنگ با مدیران صف در تمامی مشاغل و فرایند ها داشته باشد وظایف دیگر وی موجب تضعیف مواضع HSE وی نگردد 3-3 منابع مدیریت ارشد باید برای اطمینان از عملكرد مؤثر منابع لازم را به این امر اختصاص دهد، مثلاََ: منابع لازم برای نگهداری تاسیسات واحدهای تولیدی و تجهیزات مطابق با الزامات قانونی تجهیزات و زیرساختهای لازم برای مقابله و كاهش اثرات موقعیتهای اضطراری منابع لازم جهت انجام ممیزیهای مجدد بهداشت، ایمنی و محیط زیست تخصیص منابع برای برنامه های توسعه ای جدید 4-3 شایستگی و صلاحیت تعیین روشهایی كه وظایف باید بر اساس آنها انجام گیرد تعیین صلاحیتها(تواناییها، مهارتها،دانش مورد نیاز انتخاب كاركنان مناسب فراهم نمودن آموزش در صورت نیاز(بررسی وظایف افراد، تعیین دامنه، ...

 • تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی

  روشهای موجود برای اندازه گیری عملکرد سیستم ایمنی حامد زمانی اموزه معیارهای عملکرد یکی از مباحث مطرح در ایمنی و بهداشت می باشد .چگونه می توان پی برد که اقدامات انجام گرفته تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است ؟ برای رسیدن به این هدف روشهای مختلفی وجود دارد در جدول شماره (1) عنوان 100 روش برای ترسیم و تحلیل فعالیتهای ایمنی و بهداشت  ارائه شده است. بطور کلی این روشها را می توان در دو دسته کلی زیر تقسیم بندی کرد :      روشهای ارگانیک (Organic Measure)     روشهای سیستماتیک (Systematic Measure) هدف روشها یا معیارهای ارگانیک بررسی این مسئله است که برنامه تا چه اندازه درست طراحی و اجراء می شود. اما در معیارهای سیستماتیک کارایی یا اثر بخشی برنامه مد نظر است . بعنوان مثال کاهش مرگ و میرها، کاهش حوادث بزرگ ، کاهش هزینه ها و غیره . برخی از کتب این تقسیم بندی را بصورت زیر ارائه می دهند:     روشهای فعالیت نگر (activity measure)     روشهای نتیجه نگر (Result measure) در متون مختلف ممکن است روشهای دسته اول را تحت عناوین شاخصهای راهنما (Leading indicators)  و یا روشهای بالا دست (Upstream Measures) و روشهای دوم را بصورت شاخصهای پیرو (Trailing indicators) و یا روشهای پایین دست (Down stream measure) مشاهده کرد. در جدول شماره (2) معیارها و اهداف استفاده از آنها نشان داده شده است. جدول شماره (2)- روشهای ارزیابی عملکرد سیستم موجود روشهای فعالیت نگر آیا اهداف مورد نظر بدست آمده است ؟ آیا تماسهای مستقیم چهره به چهره انجام می شود ؟ چه تعداد مشاهده انجام می شود؟   روشهای نتیجه نگر آیاسرپرستان بیش از گذشته بازرسی انجام می دهند؟ آیا آنها بیش از گذشته تخلفات از مقررات رسمی را کشف می کنند؟ آیا بیشتر کارگران جدید ، آموزشهای ایمنی را در اولین روزهای کار دریافت می کنند؟ سیستمهای خود پایش دهنده (self- monitoing) قبل از حادثه بعد از حادثه آیا کارگران نسبت به قبل ایمن تر کار می کنند؟ آیا شرایط فیزیکی در حال اصلاح است ؟ نمونه گیری ایمنی بازرسی مصاحبه مشاهده آیا نسبت به گذشته حوادث کمتری روی می دهد؟ جراحات کمتر؟ موارد کمکهای اولیه کمتر؟ مرگ و میرهای کمتر؟ هزینه های کمتر؟ حق بیمه کمتر؟    روشهای ارگانیک همانطوریکه گفته شد هدف از این روشها این است که مشخص کند برنامه تا چه اندازه درست طراحی و اجرا می شود . معمولترین این روشهای ارزیابی ، بازرسی ایمنی است . بازرسی را می توان در واقع فهرستی از مواردی دانست که بازرسان باید آنها را بررسی کنند اینها شامل اجزاء برنامه ایمنی از قبیل تشکیل کمیته های ایمنی که آیا تشکیل می شود یا نه ؟ و در صورت تشکیل شدن در چه فواصل زمانی تشکیل می شود؟ و موارد دیگری که مطابقت با مقررات را شامل ...

 • مراحل اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت پیمانکاران

  امروزه باتوجه به گسترش روزافزون نیاز جامعه به صنایع تولیدی و خدمات جدید شرکتها و موسسات بزرگ بناچار بخشی از کارهای خود را به پیمانکاران واگذار میکنند . شرکتهای اصلی یا مادر همانگونه که به رعایت ایمنی و بهداشت در بین کارکنان خود ملزم میشوند میبایست از پیمانکاران خود نیز رعایت حداقل های  قانونی ایمنی و بهداشت را درخواست نمایند .در اینجا عمده دلایل نیاز به رعایت ایمنی در کار توسط پیمانکاران بصورت خلاصه درج شده است.......1- شتاب گرفتن روند برون سپاری فعالیتها وافزایش کمی شرکتهای پیمانکاری 2- مدیریت غیر متمرکز و مدیریت اشخاص حقیقی وحقوقی که قوانین جاری کارفرما (بخش دولتی) در این اشخاص نافذ نمی باشد. 3- تعدد شرکتهای پیمانکاری با شرح وظایف متفاوت وارتباطات ایمنی زیادآنها 4- مشکلات قانونی واختیارات محدود کارفرما 5- افزایش نرخ حوادث در پیمانکاران 6- مسئولیت قانونی واخلاقی کارفرما درقبال حوادث بخش پیمانکاری 7- توجه شرکتها به افزایش بهره وری و لزوم کنترل خسارات و افزایش کمیت وکیفیت خدمات نتایج عملکرد ضعیف ایمنی پیمانکاران 1- افزایش قیمت مناقصه (به دلیل وقوع حوادث و تحمیل هزینه به پیمانکار) 2- تاخیر در انجام پروژه ها (اتلاف وقت) 3- پیامدهای فرهنگی- روانی و اجتماعی حوادث بر جامعه وسازمان 4- تحمیل خسارت  به کارفرما در اثر آسیب دبدن تجهیرات 5- تحمیل خسارت به شرکت دراثر وقفه درتولید وخدمات 6- مشکلات قضایی وحقوقی ناشی از حادثه 7- پرداخت غرامت وهزینه ای متفرقه از سوی کارفرما به دلیل ضعف قوانین ایمنی  در بخش خصوصی (پیمانکاران) : بررسی آمار حوادث دراین بخش به خوبی بیانگر عدم توجه مدیران بخش خصوصی به ایمنی وعدم درک اهمیت آن می باشد. عوامل متعددی در بروز بی تفاوتی مدیران این بخش نسبت به ایمنی وجود دارد.از جمله این عوامل می توان به مواردذیل اشاره کرد:   1-    ضعف قوانین ومقررات وعدم نظارت کافی مراجع قانونی برعملکرد شرکتهای پیمانکاری 2-    دیدگاه سنتی مدیران نسبت به ایمنی وباور های غلط نسبت به سرمایه گداری  در این زمینه 3-    مقطعی بودن فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری 4-    عدم واکاوی تئوری هرینه- منفعت دربخش پیمانکاری ودید هزینه ای به ایمنی 5-    عدم تجزیه وتحلیل حوادث دراین بخش ومشخص نشدن هزینه های پنهان وآشکار حوادث 6-     فعالیت شرکتهای بیمهای ارائه دهنده بیمهای مسئولیت ومدنی بدون ارزیابی ایمنی شرکتها حوادث دربخش خصوصی: بروز حوادث درشرکتهایی پیمانکاری تابع عوامل وشرایط مستقیم وغیر مستقیم می باشد که می توان آنها را درچند دیدگاه بررسی کرد: 1- از دیدگاه فنی و اجرائی - واگذاری مسئولیت به افراد بی‌تجربه و غیرفنی به دلیل ...