نحوه محاسبه زیربنای آپارتمان

 • نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

  نحوه محاسبه مساحت نورگیرهااول اینكه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسكونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها در صورتیكه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.در صورتیكه یك یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میگردد.برای توضیح بیشتر میتوان گفت كه این نورگیرها كه طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط تلقی میشوند .دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان محاسبه نمیشود. • نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

  نحوه محاسبه عوارض شهرداري و مراحل انجام كار و مدارك لازم

     موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری   موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری دراین قسمت برای آشنایی بیشترعزیزان کاربر سامانه ایران فایل، بعضی از اموری که شما درمراجعات خود به شهرداریهای مناطق نیاز به دانستن آن دارید، بطور مختصر ذکرمیگردد. اینگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که درشهرداری مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از:الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد عوارض قابل تقسیط عوارض غیرقابل تقسیط چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی اسناد برگشتی صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن) استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده74) نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین ب - راهنمای شهرسازی انواع مجوز و پروانه های ساختمانی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم پس از تایید نقشه مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی تخریب و نوسازی عدم خلاف ساختمان انواع گواهی ساختمانی دریافت گواهی پایان کار صدور پایان کار (پیش نویس) تفکیک و تجمع استعلام طرح کسب و پیشه مراحل دریافت مجوز نصب تابلو ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران کمیسیون ماده 100 شهردارینحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی) نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی) مرجع: شهرداری منطقه 3الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند: مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر ...

 • نحوه محاسبه عوارض ساختمانی

  تعاریف ١– واحدهای مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد ویا خانوار ساخته شده و شامل اتاق آشپزخانه و سرویس های لازم باشد. (بدیهی است انجام پاره ای از فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها خواهد بود) ٢– واحدهای تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند ٢٤ و ٥٥ قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب وپیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظم صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند. ٣– واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و دارای موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت وزارت جهاد کشاورزی– صنایع سبک وسنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشد. ٤– واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی. بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای ١و٢ و٣ خارج باشند مشمول تعریف اداری می شوند. تبصره: موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند٬ از نظر پرداخت عوارض پذیره٬ تجاری محسوب می شوند.                                                                                           عوارض صدور پروانه های ساختمانی خانه های مسکونی  تک واحدی تا ٦٠٠ متر مربع ١– تا ١٠٠ مترمربع          ٤٠٪ قیمت منطقه ای ٢– تا ١٥٠ مترمربع          ٧٠٪ قیمت منطقه ای ٣– تا ٢٠٠ مترمربع          ١٠٠٪ قیمت منطقه ای ٤– تا ٣٠٠ مترمربع          ١٣٠٪ قیمت منطقه ای ٥– تا ٤٠٠ مترمربع          ١٥٠٪ قیمت منطقه ای ٦– تا ٦٠٠ مترمربع          ١٨٥٪ قیمت منطقه ای     عوارض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع های مسکونی  سطح ناخالص تا ٦٠٠ متر مربع   ١– تا ٢٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ٥٠٪ × میانگین سطح واحد                                ––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                                 ١٠٠                                                ٢– تا ٤٠٠متر مربع  قیمت منطقه ای ٧٠٪ × میانگین سطح واحد                             –––––––––––––––––––––––––––                                                  ١٠٠   ٣– تا ٦٠٠ متر مربع  قیمت منطقه ای ١٠٠٪ × میانگین سطح واحد                              ––––––––––––––––––––––––––––                                 ...

 • نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

    اول اینكه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسكونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود. برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها در صورتیكه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود. در صورتیكه یك یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میگردد. برای توضیح بیشتر میتوان گفت كه این نورگیرها كه طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط تلقی میشوند . دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان محاسبه نمیشود. برگرفته از : http://mohandesvali.blogfa.com/

 • امور شهرداری

  الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد عوارض قابل تقسیط عوارض غیرقابل تقسیط چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی اسناد برگشتی صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن) استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده74) نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین ب - راهنمای شهرسازی انواع مجوز و پروانه های ساختمانی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم پس از تایید نقشه مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی تخریب و نوسازی عدم خلاف ساختمان انواع گواهی ساختمانی دریافت گواهی پایان کار صدور پایان کار (پیش نویس) تفکیک و تجمع استعلام طرح کسب و پیشه مراحل دریافت مجوز نصب تابلو ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران کمیسیون ماده 100 شهردارینحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی) نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی) مرجع: شهرداری منطقه 3 الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند: مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاریخ تهیه پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهی خود را بصورت نقدی داشته باشند میتوانند از10% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند. عوارض زیر بنا عوارض تراکم عوارض مازاد تراکم عوارض تفکیک اراضی عوارض تغییر کاربری عوارض پذیره جرائم ماده صد عوارض حذف و کسر پارکینگ عوارض پیش آمدگی حق تشرف عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه ارائه پیش نویس به اداره در آمد اخذ مدارک صدورفیش درآمد ...

 • مثال-نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

  ریاست محترم شعبه .......... دادگاه حقوقی شهرستان ............سلام علیکم؛با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ..................... "شماره بایگانی شعبه 89......6" موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: صحنه – ........................... به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:- خواسته دادگاه: میزان حق کسب و پیشه از تاریخ اجاره ملک توسط خوانده تاکنون و زمان اجرای حکم را تعیین و اعلام نمایند.- نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه شاملزیرزمین به صورت انباری و همکف به صورت تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 مترمربع در هر طبقه با مصالح بنایی فرسوده و سقف طاق ضربی می باشد، که هم اکنون شغل فروش لوازم ................ در آن مشاهده می شود، و با توجه به واگذار نشدن حق سرقفلی به مستاجر، موقعیت محلی این ملک و ارزش روز سرقفلی محل، مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در ابتدای سال 1361 "معادل 400 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 29 سال"، و مبلغ اجاره بهای واریزی مستأجر در حال حاضر "معادل 10,000 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای ماهانه کنونی این ملک "حدود 100,000 تومان"، تناسب اجاره بهای پرداختی مستأجر با اجاره بهای واقعی "حدود 10 درصد اجاره واقعی"، وضعیت شهرت کسبی ملک حسب آمار ابرازی مستاجر "فروش ماهانه سال 1389 در حدود 85,000,000 ريال، و میزان سود ناخالص ماهانه در حدود 12,500,000 ريال با درصد سود مجاز 15 درصد حسب ضرایب سود مجاز وزارت بازرگانی"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی در طول 29 سال حسب آمار ابرازی مستأجر "در حدود 900,000 تومان"، و . . . . . . در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب را حداکثر برابر 120,000,000 ريال معادل دوازده میلیون تومان برآورد و اعلام می نمایم.

 • امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

  بعضی اوقات ساکنان آپارتمان‌ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه‌های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می‌شود. با هدف پیشگیری از جرم در این بروشور به نکاتی چند در این ارتباط اشاره می‌شود.همان طور که می‌دانیم هر آپارتمان دارای قسمتهای اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک، بخشهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می‌گیرد مانند راه پله‌ها، آسانسور، حیاط، پشت بام و …هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آنها و‌ظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می‌باشد مخارج مربوط به قسمتهای مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیفهای مربوط هزینه کند .در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهار نامه به او ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی‌اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند. در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند. پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت :۱٫ برگ اظهار نامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.۲ ٫ مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می‌شود. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)پرسش : اگر با قطع خدمات مشترک باز هم هزینه را پرداخت نکرد چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟پاسخ : اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی‌اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهار نامه ابلاغ شده که در بالا از آن صحبت کردیم علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند .پرسش : آیا راه دیگری هم برای الزام فرد ممتنع وجود دارد؟پاسخ : در صورتی که ...

 • ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد

  ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد آزمایشگاه خاک - بتن - جوش شرکت خشت و خاک پرشین ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان که نیاز به تائیدیه شرکت های آزمایشگاهی معتبر نیز دارد ضوابط شهرسازی و صدور پروانه دراین قسمت برای آشنایی بیشترعزیزان ، بعضی از اموری که شما درمراجعات خود به شهرداریهای مناطق نیاز به دانستن آن دارید، بطور مختصر ذکرمیگردد. اینگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که درشهرداری مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از : الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد عوارض قابل تقسیط عوارض غیرقابل تقسیط چگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی اسناد برگشتی صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن) استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده74) نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین ب - راهنمای شهرسازی انواع مجوز و پروانه های ساختمانی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی مدارک لازم پس از تایید نقشه مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی تخریب و نوسازی عدم خلاف ساختمان انواع گواهی ساختمانی دریافت گواهی پایان کار صدور پایان کار (پیش نویس) تفکیک و تجمع استعلام طرح کسب و پیشه مراحل دریافت مجوز نصب تابلو ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران کمیسیون ماده 100 شهردارینحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی) نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی) مرجع: شهرداری منطقه 3الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی ...