نمونه سوالات تشریحی انقلاب اسلامی ایران

 • نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

  14 – الگوی تعالی اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 42 )  15 – نهضت عدالت خانه را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 51 )  16 – چالش بین دو الگوی ترقی و تعالی را در نهضت مشروطه توضیح دهید ؟ (ص  53 )  17 – چهار مورد از دلایل عمده شکست مشروطه را نام ببرید ؟( ص 54 )  18 – سه محور از اقدامات فرهنگی رضاخان را نام ببرید ؟ (  ص 63 )  19 – چهار مورد از علل ناکامی پهلوی دوم در تغییر ساختار های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را نام ببرید ؟( ص 69 – 70 )  20 – ساختار سیاسی دوران پهلوی دوم را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 70 )  21 – پارادوکس های هویت در عصر پهلوی دوم را توضیح دهید ؟( ص  75 – 76 )  22 – الگوی پیشرف تعالی در دوره پهلوی اول را توضیح دهید ؟ ( ص 82 )  23 – سه مورد از تحولات عمده دوره پهلوی دوم را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 84 – 91 )  24 – علل پیوستن مردم به مخالفین رژیم در دوره پهلوی دوم را بیان کنید ؟ (ص 92 )  25 – سه مورد از روند تحولات تا پیروزی انقلاب اسلامی را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 93 – 98 )  26 – چهار مورد از احزاب و جریانهای فکری انقلاب را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 100 – 101 )  27 – حزب توده را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 100 – 101 )  28 – حرب نهضت آزادی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 103 – 104 )  29 – حزب مؤتلفه اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 106 – 107 )  30 – مبانی هویت خواهی و استقلال انقلاب اسلامی در آرای امام خمینی ( ره ) را بیان کنید ؟ (ص 111 )  31 – مبانی انقلاب اسلامی در شعارهای مردم را بیان کنید ؟ (ص 114 )  32 – نظریه تد رابرت گر را درباه انقلاب ها  بیان کنید ؟ (ص 116 )  33 – نظریه تدا اسکاچپول را درباره انقلاب ها بیان کنید ؟ ( ص 117 – 118 )  34 – نظریه جیمز دیویس را درباه انقلاب ها بیان کنید ؟( ص 118 – 119 )  35 – دو ویژگی اثر گذار در حرکت های مذهبی تشیع از نظر فوکو را بیان کنید ؟ ( ص 121 )  36 – انقلاب دوم به کدام حرکت انقلابی گفته می شود ؟ ( ص 128 )  37 – دوره تثبیت نظام را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 126 )  38 – موانع داخلی را در فرایند تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیان کنید ؟ ( ص 126 – 129 )  39 – دو مسئله مهم سال های 57 تا 59 را نام ببرید  ؟ ( ص 129 )  40 – نظام اسلامی چگونه با چالش های داخلی و خارجی روبرو شد ؟ ( ص 129 – 132 )  41 – دوره تداوم انقلاب اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 132 )  42 – گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 135 – 136 )  43 – گفتمان اصلاحات و توسعه سیاسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 139 )  44 – گفتمان عدالت رابه اختصار  توضیح دهید ؟ ( ص 141 – 142 )  45 – انقلاب اسلامی از منظر سیاست داخلی چه دستاوردهایی داشت ؟ ( 148 – 158 )  46 – دستاوردهای ... • نمونه سوالات تشریحی انفلاب اسلامی

  نمونه سوال درس  انقلاب اسلامی 1-نارضایتی انقلابی چه ویژگی هایی دارد ؟ 5/نمره          2-مهمترین ضعف های مقاله دولت تحصیلدار و اسلام شیعی در انقلاب ایران از نگاه تدا اسکاچپل چیست ؟ 1نمره 3- اهداف رضا شاه از تقویت ارتش را بنویسید ؟1نمره 4- دلایل عدم حمله انگلستان به ایران بعد از ملی شدن نفت چه بود ؟ انگلیسی ها از چه راه هایی برای مقابله با ایراناستفاده کردند ؟ 1نمره              5- چه عواملی باعث آغاز سیاست فضای باز سیاسی در سال 1355 در ایران  شد ؟ 1نمره 6- چرا مارکسیسم در ایران از مقبولیت عمومی برخوردار نشد ؟ 1نمره  7- دلایل اهمیت فداییان اسلام را بنویسید ؟5/1نمره  8- تاثبر انقلاب اسلامی را در لبنان و عراق بنویسید ؟ 5/1نمره                   موفق وسربلند باشید انقلاب شهریور 89 1- درانقلاب هایی که ایدئولوژی واحد و سازگار با شرایط فرهنگی جامعه دارنداین ویژگی چه پیامد هایی دارد ؟ 1نمره 2- نظرات آیت ا...نائینی در مورد مشروطیت را بنویسید4 مورد 1 نمره 3- مهمترین ضعف های روشنفکران عصر ناصرالدین شاه را بنویسید 4مورد 1نمره 4-ترور ساختگی شاه در سال 1327 هه ش به چه گروه هایی نسبت داده شد پیامد های ترور را بنویسید 1نمره 5- چه عواملی با عث آغاز سیاست های فضای باز سیاسی در ایران در سال 1355 شد 1نمره  6- الف ) چرا شاه ارتش را تقویت ونیرومند ساخت   ب)بزرگترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی چه بود؟ 1نمره  7- چرا امام خمینی (ره) در مبارزه با رژیم پهلوی هیچ گاه از مشی مسلحانه به عنوان استراتژی مبارزه سیاسی استفاده نکرد ؟ 1نمره 8-تحولات ورخداد های خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به چند دوره تقسیم می شود بصورت خلاصه توضیح دهید 5/1نمره   امام علی (ع): خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آن که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند   حکمت 478 1-     مفهوم انقلاب را توضیح دهید1نمره 2-     علل اسکان عشایر توسط رضا شاه را بنویسید1نمره  3-     چرا جریان مشروطه خواهی نتوانست رهبری مبارزات انقلابی را در اختیار بگیرد 5/1نمره 4-     چرا امام خمینی (ره) حکومت پهلوی را نامشروع می دانست 1نمره 5-     چرا حزب توده به شدت با دولت بازرگان مخالفت می کرد 5/1نمره 6-     مهمترین مسائل ایران در دوره اول تحولات خارجی را بنویسید 4مورد 1نمره 7-     الف)چهار مورد از اقدامات امریکا علیه ایران در سال58را بنویسید   1نمره 8-     ب)فوکویاما در مورد پایان تاریخ چه اعتقادی دارد ؟ نیم نمره                                         1-از نظر جیمز دیویس انقلاب در چه زمانی به وقوع می پیونددومهمترین ضعف های این نظریه را درمورد انقلاب اسلامی ایران بنویسید  5/1نمره           ...

 • دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی دانلود رایگان انقلاب اسلام

  دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی   دانلود رایگان انقلاب اسلامی پیام نور همراه با پاسخنامه   کد درس : 1220434-1220424_1237   نمونه سوال امتحانی انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۰ (بخش اول) با جواب تستی  نمونه سوال امتحانی انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۰ (بخش دوم) با جواب تستی  نمونه سوال امتحانی انقلاب اسلامی ایران نیمسال تابستان ۹۰ (بخش اول) با جواب تستی  نمونه سوال امتحانی انقلاب اسلامی ایران نیمسال تابستان ۹۰ (بخش دوم) با جواب تستی  نمونه سوال امتحانی  انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم ۹۰-۸۹ (بخش اول) با جواب تستی  نمونه سوال امتحانی انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم ۹۰-۸۹ (بخش دوم) با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال تابستان ۸۸ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی  نمونه سوال امتحاني انقلاب اسلامی ایران  نيمسال اول ۸۷-۸۶   با تشکر سایت گل پیام نوردانلود نمونه سوالات عمومی پیام نور با پاسخ  از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس زبان خارجی عمومی با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92دانلود رایگان ...

 • نمونه سوالات تستی درس انقلاب اسلامی

  1-      کدام یک در مورد معنای انقلاب صحیح نیست ؟ الف) واژهRevolutionدرآغاز از جمله اصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار رفته است    ب) امروزه بیانگر دگرگونی شدید و ناگهانی است در مورد مسائل گوناگون مثل انقلاب صنعتی و.... ج) انقلاب های معاصر به معنای تغییر حکومت می باشد            د) انقلاب های معاصر یعنی پیدایش عصری نو در تاریخ کشور ها ست          2- کدام یک از واژه اراده برای تبیین روحیه انقلابی استفاده نموده است ؟ الف) آیت ا...مرتضی مطهری                ب) جلال آل احمد   ج) آیت ا000سید محمدباقر صدر                   د) علامه طباطبایی 3- کدام یک جزء عناصر (ویژگی های )انقلاب نیست ؟ الف) نارضایتی عمیق از وضع موجود         ب) شرکت توده ها   ج) وجود عنصر خشونت                      د) تغییر ساختارهای اجتماعی وسیاسی جامعه 4- درگیری های افغانستان جزء کدام گزینه به حساب می آید ؟ الف) شورش      ب) کودتای انقلابی      ج) قیام     د) جنگ داخلی    5- اقدام افسران آزاددر مصر به رهبری جمال عبدالناصر علیه ملک فاروق جزء کدام گزینه به حساب می آید ؟ الف) شورش            ب ) کودتای انقلابی             ج) قیام               د) جنگ داخلی 6-قیام 15 خرداد 42 جزء کدام گزینه به حساب می آید ؟الف) شورش        ب) کودتای انقلابی           ج) قیام          د) جنگ داخلی            7-کدام یک احتمال وقوع انقلاب را پس از مدت طولانی از رشد عینی اقتصادی واجتماعی و یک دوره کوتاه مدت عقتب گرد سریع می داند ؟ الف)تدا اسکاچپل            ب) ماروین زونیس           ج) جیمز دیویس          د) چالمرز جانسون  8- امتیاز رویتر با مخالقت کدام عالم دینی لغوشد ؟ الف) ملا علی کنی            ب)ملا کاظم آخوند خراسانی              ج) آیت ا...میرزای شیرازی        د) میرزا حسن آشتیانی 9- امتیاز تالبوت (توتون  وتنباکو) بامخالفت و فتوای تحریم چه کسی لغو شد ؟  الف) ملا علی کنی          ب)ملا کاظم آخوند خراسانی            ج) آیت ا...میرزای شیرازی       د) میرزا حسن آشتیانی 10-اوج ظهور سیاسی روحانیت مربوط به کدام حادثه بود؟ الف)قرار داد رویتر     ب) قیام تنباکو   ج)واقعه رژی     د) قیام مشروطه    11-عمده ترین گروه طرفدار رضا خان در مجلس چهارم کدام گزینه است ؟  الف) فراکسیون اقلیت  ب)فراکسیون تجدد   ج) فراکسیون مشروطه خواه   د) روشنفکران مشروطه خواه   12-مهمترین اقدام ضد مذهبی رضا خان چه بود ؟ الف) قانون منع حجاب              ب)سرکوب قیام مسجد گوهر شاد   ج) ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع)                  ...

 • دانلود رایگان نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور

  دانلود رایگان نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور با تشکر از حضور گرمتان خبر اختصاصی   سايت گل پيام نور دانلود نمونه سوالات عمومی پیام نور با پاسخ  از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس زبان خارجی عمومی با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب از 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس فارسی با جواب تستی و تشریحی از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن اسلام و ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب تستی و تشریحی از سال 88 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب تستی دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱(ویرایش جدید )دانلود رایگان نمونه سوالات اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / علم اخلاق از سال 87 تا 92دانلود رایگان نمونه سوال آیین زندگی (اخلاق کاربردی)ازسال 84 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی نیمسال دوم 91-92 KB

 • دانلود رایگان نمونه سوال و پاسخنامه انقلاب اسلامی ایران دانشگاه پیام نور مازندران

  دانلود رایگان نمونه سوال عمومی پیام نور

 • نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران

    نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران:               منبع:کتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران(ویراست اول)  1 – چه عاملي باعث ايجاد منطقه نفوذ در كشورهاي ديگر و ادامه سياست هاي استعماري در قرن نوزدهم شده است ؟ الف )  تحولات سياسي اروپا                       ب) ضعف كشورهاي اسلامي در برابر غرب ج)  انقلاب صنعتي و پيشرفت تكنولوژي       د ) نبودن قدرت و حكومت امپراطوري 2 -  چرا اروپاي قرن نوزده به دنبال منطقه نفوذ خود بود ؟ الف ) به علت اهميت ويژه اي كه منابع نفت خاور ميانه داشت .  ب) به علت بازار براي فروش محصولات صنعتي و مواد خامي كه از ديگر كشورها تامين مي شد . ج) به علت اينكه كشورهاي اروپائي در استعمار خود روش هاي مختلفي داشتند . د)  همهء موارد. 3- بزرگترين و پهناورترين دولت اسلامي پس از فروپاشي خلافت عباسي كدام بود؟ الف ) قاجاريه                                                ب ) عثماني ج) امپراطور روم                                            د) صفویه 4- دولت عثماني چه موقع و در كجا ظهور كرد؟ الف) در سده سيزدهم و چهاردهم در ايران                    ب) در سده  چهاردهم و پانزدهم در ايران ج) در سده  چهاردهم و پانزدهم در اناتو لي                    د) در سده سيزدهم و چهاردهم در اناتولي   5- تنها وارث امپراطوري روم شرقي كيست ؟ الف ) دولت مراكش                                                   ب) دولت غربي ها ج) دولت عثماني                                                       د) هيچكدام 6- تاثير فروپاشي امپراطوري عثماني در جهان اسلام چه بود ؟ الف ) جهان اسلام بيش از پيش در برابر غرب  و اروپائيان تضعيف شد   ب) جهان اسلام كمتر از پيش در برابر غرب و اروپائيان تضعيف شد ج ) جهان اسلامي زمينه اي براي گسترش در رم پيدا كرد د) جهان اسلام زمينه اي براي گسترش در هند پيدا كرد 7- اولين بار در دوران كدام حكومت هويت ايراني در غالب مذهب شيعه احيا شد ؟ الف ) دوران قاجاريه                                         ب) دوران ساساني ج ) دوران عباسيون                                         د) دوران صفويه 8- مهمترين ويژگي دولت قاجاريه چه بود ؟ الف ) سلطنت فرد محوري مطلقه                     ب) سلطنت مردم سالاري ج) سلطنت رعيت محوري                               د ) هيجكدام 9- در دولت قاجاريه  نظام از حيث ساختار قدرت نوعي حكومت ...........و از حيث شيوه هاي اعمال قدرت نيز حكومت .......است . الف ) استبدادي   - دموكراسي                     ب ) استبدادي   -  مردمي ج) ملوك الطوايفي – استبدادي                   ...

 • حکومت های ایران از ماد ها تا پیروزی انقلاب اسلامی

  حکومت های ایران بعد از ورود آریاییها و تشکیل حکومت تا پیروزی  انقلاب اسلامی : 1-حکومت مادها :از 708 قبل از میلادفرمانروایی دیا اکوتا550قبل از میلاد سقوط اژدهاک به دست کورش هخامنشی حدودا150سال 2-حکومت هخامنشیان : از550قبل از میلاد به تخت نشستن کورش تا سقوط  حکومت داریوش سوم به دست اسکندر مقدونی ومرگ داریوش سوم به دست بسوس والی باختر در سال 330قبل از میلاد حدودا(220سال ) 3- اسکندر وجانشینانش به نام سلوکیان که حکومت بیگانه به حساب می آمدند از 330قبل از میلادتاحدود250 قبل از میلاد حدودا 80سال 4- حکومت اشکانیان از حدود 250قبل از میلاد تا 224 میلادی سقوط اشکانیان به دست اردشیر بابکان و کشته شدن آخرین فرمانروای اشکانی به نام اردوان پنجم به دست اردشیر پسرپاپک   حدودا 480سال 5- حکومت ساسانیان از 224 میلادی تا650 میلادی سقوط ساسانیان با حمله اعراب مسلمان وفتح ایران توسط آنها وکشته شدن یزد گرد ساسانی در سال 31 هجری حدودا652میلادی (حدودا 420 سال سلطنت کردند) بعد از ورود اعراب به ایران وسقوط ساسانیان اعراب مسلمان بر ایران فرمانروایی یافتند واین روند تا سال 205 هجری که اولین حکومت ایرانی بعد از اسلام توسط طاهر ذوالیمینین در خراسان  شکل گرفت ادامه یافت حکومت طاهریان حدود 50 سال ادامه یافت این درحالی بود که طاهریان از سوی علویان طبرستان وصفاریان سیستان تحت فشار بودند وسرانجان یعقوب لیث صفار حکومت طاهریان را برانداخت سال259 هجری حکومتهای متقارن :کمی بعد از تشکیل طا هریان  در گوشه وکنار ایران حکومت های محلی تشکیل شد که به اینها حکومت های متقارن می گوییم ومهمترین آنها عبارتند از : طاهریان در خراسان     سامانیان در بخارا   علویان در طبرستان   صفاریان در سیستان   آل زیار در گرگان    آل بویه در بخش های وسیعی ازمرکز وغرب  ایران تا بغداد دوره حکومت ترکان :غزنویان  -سلجوقیان وخوارزمشاهیان دوره مغول ها وایلخانان :چنگیز خان مغول و جانشینانش دوره تیموریان: امیر تیمور لنگ وجانشینانش              دوره ترکمانان :حکومت: قرا قویونلوها    حکومت :آق قویونلوها صفویان :از شاه اسماعیل صفوی تاسلطان حسین صفوی وسقوط دولت صفویه به دست ا فغان ها(سلطان حسین در سن 26 سالگی در سال 1105هجری قمری 14 ذی حجه برابر با 6 اوت 1694 میلادی در اصفهان به تخت نشست ودر سال 1135 هجری اصفهان به محاصره افغان ها درآمد و سقوط کرد(عبدالحسین نوایی ایران وجهان از مغول تا قاجار تهران نشر هما 1366 ص390) دوران کوتاه تسلط افغانها:از 1135 تا 1142 هجری و تاسال 1148طهماسب از صفویه اسما برایران فرمانروایی داشت دوران افشاریه:در روز پنج شنبه24 شوال 1148 قمری برابربا 9 مارس 1736میلادی در دشت مغان نادر شاه ...

 • دانلود نمونه سوالهای تستی و تشریحی

    دانلود نمونه سوالات دروس عمومی برای دانلود کردن روی لینک دانلود راست کلیک کرده و سپس گزینه save target as را کلیک نمایید. ش نام درس لینک دانلود 1 زبان عمومی دانلود نمونه سوال زبان عمومی 2 اندیشه اسلامی 1 دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 3 اندیشه اسلامی 2 دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 4 انقلاب اسلامی ایران دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران 5 آیین زندگی = اخلاق کاربردی دانلود نمونه سوال آیین زندگی = اخلاق کاربردی 6 فارسی عمومی دانلود نمونه سوال فارسی عمومی 7 جمعیت و تنظیم خانواده دانلود نمونه سوال جمعیت و تنظیم خانواده 8 تربیت بدنی 1 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1 9 تربیت بدنی 2 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 2 10 تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانلود نمونه سوال تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11 اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 12 تفسیر موضوعی قرآن کریم دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم 13 فارسی مقدماتی دانلود نمونه سوال فارسی مقدماتی 14 مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور دانلود نمونه سوال مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور 15 مهارت های زندگی دانلود نمونه سوال مهارت های زندگی 16 زبان انگلیسی مقدماتی دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی مقدماتی یکی دیگر 17 آشنایی با قانون اساسی دانلود نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی 18 تفسیر موضوعی نهج البلاغه دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی نهج البلاغه 19 اصول و مبانی مدیریت اسلامی دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت اسلامی