نمونه سوالات پیش دانشگاهی علوم انسانی

 • سوال و جواب های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف

  سوالات درس اول کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف چاپ  شهریور1391 1 -  جهان انسانی وجهان فرهنگی راتعریف کنید.جواب: جهانی که محصول زندگی ، اندیشه وعمل انسان است ، جهان انسانی است . به هویت فرهنگی جهان اجتماعی جهان فرهنگی گفته می شود. 2-   جهان انسانی وجهان فرهنگی چه رابطه ونسبتی با یکدیگردارند؟ جواب :  جهان فرهنگی و جهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است زیرا جهان انسانی دارای بعدفردی وبعداجتماعی است. 3-  جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شوند؟  جواب: بخش فردی که مربوط به زندگی شخصی ، اخلاقی وروانی فرد است . بخش اجتماعی که مربوط به زندگی اجتماعی وارتباطات انسان هاست. 4-  بخش های فردی واجتماعی جهان انسانی هریک به چه نام های دیگری نامیده می شوند؟ جواب :  بخش فردی رابه جهان ذهنی وبخش اجتماعی رابه جهان فرهنگی  تعبیر می کنند. وقتی اندیشه محصور درذهن است جهان فردی ( ذهنی ) است. وقتی اندیشه دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جهان فرهنگی ( اجتماعی ) است . 5-   جهان ذهنی باجهان فرهنگی چه رابطه ای دارند؟ جواب :  وقتی اندیشه ی فردی ازذهن به عمل درآید ودیگران را متاثرسازد  جهان فردی با جهان اجتماعی ( فرهنگی ) رابطه برقرارکرده است .  مثلا اندیشه ی خودمان را به صورت  گفتارونوشتاردرآوریم وبه دیگران تحویل دهیم . 6-  لایه های عمیق ( بنیادین ) ولایه های غیربنیادین ( سطحی) فرهنگ رابنویسید.  جواب : عقاید وارزش لایه های بنیادین ( عمیق ) وهنجارها ورفتارها غیربنیادین ( سطحی ) فرهنگ  هستند. 7-  لایه های عمیق فرهنگ بالایه های غیربنیادین فرهنگ چه رابطه ای دارند؟ جواب:  هرفرد براساس لایه های بنیادین فرهنگ خود(ارزش ها وعقاید ) رفتارمی کند  ،زندگی روزمره خودراتفسیر می کند ودرباره ی آنها تصمیم می گیرد. 8-  جهان فرهنگی  وجهان ذهنی چه رابطه ای بایکدیگردارند؟جواب : هراندیشه فردی ( ذهنی ) جهانی است که تفکراجتماعی را رشد می دهد. تفکراجتماعی برتک تک  افراد اثر می گذارد.این دوجهان  بایکدیگرتعامل متقابل دارند .جهان فرهنگی ارزش ها وعقایدرابرای فرد به وجودمی آورد. جهان ذهنی ارزش ها وعقایدرادرقالب هنجارها ورفتارهای عملی درمی آورد. مثلا جهان فرهنگی می گوید  خداپرست باش وظلم بداست. جهان ذهنی می گوید دزدی نکن وروزه بگیرو... 9-   منظورازجهان عینی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟  جواب : جهان عینی جهانی است که خارج از اراده وفعل انسان هااست .1-محدودبه طبیعت نیست. 2- شامل  موجودات تکوینی  هم هست. 3- باجهان انسانی درارتباط است ولی تحت امرانسان نیست. 10-کسانی که جهان عینی رابه طبیعت محدود می کنند جهان راچگونه تقسیم بندی می کنند؟  جواب: 1- جهان طبیعت ( محسوسات ... • نمونه سوال جغرافیای پیش دانشگاهی-علوم انسانی

    بسمه تعالی                                                               پیش دانشگاهی .......................        مشخصات دانش آموز            مشخصات  امتحان            زمان امتحان         نام ونام خانوادگی:  درس: جغرافیا روزوتاریخ: کد دانش آموز: رشته:  ادبیات وعلوم انسانی زمان:……../ مدت: 60 دقیقه    ردیف                          ســــــــــــــــــــــــــــــوءالات امتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحان                           بارم  1 کدام گزینه ازوظایف اصلی جغرافیدانان درمطالعه عوامل محیطی است؟ الف-مطالعه پدیده های طبیعی موءثردرشکل گیری چشم اندازها ب- مطالعه اثرفعالیتهای اقتصادی درزندگی اجتماعی ج- دقت به ارتباط عوامل طبیعی وانسانی درشکل گیری چشم اندازها د-توجه به ویژگیهای فرهنگی جوامع درمطالعه چشم اندازها     5/  2 کدام گزینه ازمراحل رسیدن به یک قانون علمی درجغرافیا بشمارنمی آید؟ الف- مشاهده پدیده ها                  ب-فرضیه                      ج- نتیجه گیری                         د-تهیه گزارش   5/  3 درکدام تحلیل ویژگیهای یک شهر موردبررسی قرار می گیرند؟ الف-تکوینی                            ب- ساختاری                   ج- کارکردی                             د- آینده نگر   5/  4 سنجش ازدور ارتباط کدام علم با جغرافیا است؟ الف-کارتوگرافی                      ب- فیزیک                      ج- هندسه                                 د- مهندسی   5/  5 جمع آوری داده ها گام چندم دریک پژوهش جغرافیایی است؟ الف- چهارم                           ب- پنجم                         ج- ششم                                    د- هفتم   5/  6 علاوه برمکان چه مطالعاتی مورد توجه جغرافیا است؟ الف-  پراکندگی روستاها           ب-پراکندگی شهرها          ج- پراکندگی پدیده های مکانی         د- پراکندگی زمانی پدیده ها   5/  7 فرضیه چیست؟ الف- حدس                           ب- پیش بینی عملی            ج- پژوهش علمی                        د- پیش علمی   5/  8 کدام روش از روشهای تهیه نقشه؛ زیر مجموعه نقشه کشی است؟ الف- نقشه برداری زمینی        ب- دورکاوی                   ج- هیدروگرافی                            د- تلفیقی   5/  9 مراحل تهیه نقشه از عکسهای هوایی وماهواره ای به چه نامی معروف است؟ الف- کارتوگرافی                  ب- تبدیل                         ج- فتوگرامتری                            د- گزینه های ب و ج   5/  10 اگر نقشه ای ازمدرسه ...

 • نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی

   نمونه سوالات علوم اجتماعی (پیش انسانی) ردیف توضیحات لینك دانلود1 دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال2 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور دریافت نمونه سوال3    4    5    

 • نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

  نام ونام خانوادگی :                                              بسمه تعالی                                     زمان : 70دقیقه نام پدر :                نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی           تاریخ :  نام کلاس:              « لطفا پاسخ سوالات را خوانا در زیر سوالات  بنویسید. »      نیم سال دوم 88-87    صفحه : یک 1 در جاهای خالی  اصطلاحات مناسب را  بنویسید.(نمره هر جای خالی 25/ می باشد) الف ) اعضای سازمان ملل متحد کشورهایی هستند که در هر دعوایی یکی از طرف های آن هستند از تصمیم .......................................... تبعیت کنند . ب ) شرکت های چند ملیتی از نظر مالکیت ......................................  هستند . ج ) در اقتصاد دانش محور یا اقتصاد اطلاعاتی سهم عمده در تولید ناخالص ملی از آن بخش ........ است . 75/ 2 ویژگی های نظام جهانی را بنویسید .       1 3 نقش بورژوازی را در رشد صنعت بنویسید .       1 4 نحوه شکل گیری رابطه مرکز پیرامون را توضیح دهید.       1 5 چهار رکن سازمان ملل را نام ببرید .     1 6 دو مورد از مزایای سرمایه گذاری خارجی را برای هر یک از کشورهای سرمایه گذار و دریافت کننده سرمایه بنویسید .     1 7 چرا مک لوهان دنیای امروز را با عنوان "دهکده جهانی " معرفی می کند ؟         1 8 دو دیدگاه مهم در مورد تهاجم فرهنگی و آمریکایی شدن را تجزیه و تحلیل کنید .       1 نام ونام خانوادگی :                                              بسمه تعالی                                     زمان : 70دقیقه  نام پدر              نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی           تاریخ :  نام کلاس:              « لطفا پاسخ سوالات را خوانا در زیر سوالات  بنویسید. »      نیم سال دوم  88-87    صفحه : دو 9 برای ارزیابی نابرابری در ثروت از چه شاخص هایی استفاده می شود ؟       75/ 10 حق وتو چیست ؟       5/ 11 ویژگی های کشورهای سرکرده و حاشیه نشین را در نظام جهانی با یکدیگر مقایسه کنید .       1 12 عمل (بازی) در نظام جهانی چه تفاوتی با بازی شطرنج دارد ؟ تجزیه و تحلیل کنید .           1 13 منظور از اهداف درجه اول و دوم جوامع در نظام های بین المللی چیست ؟     1 14 مفهوم "انگاره یا کلیشه" را نوشته و نقش رسانه ها را در انگاره سازی توضیح دهید .       1 15 دیدگاه انسان گرایی رنسانس و انسان گرایی انقلاب اسلامی را مورد مقایسه قرار دهید .         1 16 مهم ترین چالش های ایران را در طول اجرای برنامه های توسعه اول تا چهارم به اختصار بنویسید .         1«موفقیت شما آرزوی قلبی ماست»    عباس حسن زلده

 • نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی( بخش اول )

  نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی ( بخش اول )1ـ معارف اسلامی 1 (كليه رشته ها)رديف توضيحات لينك دانلود 1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال 2 اسفند 81 كشوري دريافت نمونه سوال 3 اسفند 84 كشوري دريافت نمونه سوال 4 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال 5 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال2ـ معارف اسلامی 2 (كليه رشته ها)رديف توضيحات لينك دانلود 1 تير ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال 2 خرداد ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال 3 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال 4 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال 5 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت بعد از ظهر با جواب ...

 • نمونه سوالات پیش دانشگاهی

  نمونه سوالات پیش دانشگاهی

  نرم فزار مجموعه نمونه سوالات امتحانات نهایی کشوری در مقطع پیش دانشگاهی با پاسخ کاملا تشریحی به همراه با سه دوره کنکور سراسری   این نرم افزارشامل نمونه سوالات امتحانات نهایی با پاسخ تشریحی، همراه با 3 دوره کنکور سراسری با کلید و پاسخ تشریحی می باشد. نمونه سوالات مربوط به دروسی که امتحان آنها به صورت نهایی برگزار می گردد در 3 رشته نظری علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع پیش دانشگاهی می باشد. همچنین سه دوره کنکور سراسری مربوط به 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی،  علوم انسانی، زبان و هنر  می باشد.  همچنین برای اطلاع دانش آموزان از میزان بارم بندی دروس و موارد امتحانی، فایل بارم بندی هر درس به صورت جداگانه در این بسته قرار داده شده است.http://2ghadam.ir/product.php?id_product=17علوم ریاضیمعارف اسلامی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، فیزیک، حساب دیفرانسیل و انتگرال، شیمی، هندسه تحلیلی و جبر خطی، ریاضیات گسستهعلوم تجربیمعارف اسلامی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، ریاضی عمومی، زیست شناسی، شیمی، علوم، فیزیکعلوم انسانیمعارف اسلامی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ریاضی پایه، عربی، علوم اجتماعی، فلسفه، تاریخ شناسی، جغرافیاآدرس صفحه اصلی: http://2ghadam.ir/product.php?id_product=17