نمونه سوالات word 2007

 • نمونه سوال ورد2007

  بسمه تعالی سوالات تئوری واژه پرداز( WORD 2007 )     هنرستان درزیان                 تاریخ ارزشیابی : 08/09/ 89                                                 مجتمع آموزشی و پرورشی ثامن الائمه (ع)         مدت آزمون :  30 دقیقه   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- برای ذخیره سند در قالبی دیگر کدام کادر باید باز شود؟الف) Save In           ب) Save                      ج) Save As               د) Save Out 2- تعداد صفحات سند در کدام قسمت نمایش داده می شود؟الف) Zoom               ب) Title bar                ج) Home Tab           د) Document Information 3- برای زیر نویس دار کردن یک یا چند کاراکتر از کدام دکمه در گروه Font استفاده می شود؟الف) دکمه Superscript                                 ب) دکمه Subscript ج) دکمه Strikethrough                                د) دکمه Change Case 3- تراز Decimal Tab به چه صورت است؟الف) هم تراز راست     ب) هم تراز چپ       ج) هم تراز وسط        د) هم ترازی بر اساس ممیز عدد اعشاری 4- برای وارد کردن یک نماد در سند از کدام دکمه استفاده می شود؟الف) Symbol                  ب) Replace           ج) Find                    د) Select 5- برای لغو عملیات از چه کلید ترکیبی استفاده می شود؟الف) Ctrl+B                   ب) Ctrl+Z             ج) Ctrl+Y                د) Ctrl+Shift+Z 6- برای کپی متن با استفاده از صفحه کلید از چه کلیدی استفاده می شود؟الف) F2                          ب) Ctrl+V            ج) Ctrl+C                 د) Shift+F2 7- برای تنظیم حاشیه های سند از کدام دکمه استفاده می شود؟الف) Column                 ب) Size                 ج) Margins               د) Orientation 8- برای افزودن کادر به صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟الف) Insert > Page Breake                          ب)  Page Layout> Page Border ج) Inset > Page Border                             د) Page Setup > Line Number 9- برای چند ستونی کردن متن از چه دکمه های استفاده می شود؟الف) Page Layout > Page Borders             ب) References > Insert Caption ج) Page Layout > Columns                       د) Insert > Quick Part 10-  برای تنظیم حاشیه های سند کدام گزینه مناسب است؟الف) column                  ب) size                  ج) margins               د) orientation 11- نوار دسترسی سریع چه نام دارد؟الف) Quick Access         ب) Notification     ج) Title Bar               د)  Statuse Bar  12- کدام کلید مکان نما را  به اول سطر جاری می برد؟الف) Home                    ب)  End                ج)  Page Up             د)  Page Down 13- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟الف)  Ctrl + M               ب)Ctrl ... • نمونه سوال word2007

  1-   کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟ الف) Power Point                  ب) Word                   ج) Windows                           د) Excel 2_ کدامیک از گزینه‌های زیر حاوی مهم‌ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در Word  می‌باشد؟ الف) Quick Access            ب) Ribbon                      ج) Office Button               د) Title Bar 3_ برای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار Ribbon  کافی است کلید --------------  را فشار دهید الف)F5                             ب)F7                                   ج)F4                                   د) F6 4- برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟ الف) Alt+Ctrl                 ب) Alt+Shift                  ج) Home                      د)Ctrl+Enter 5- کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود. الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند                       ج)ذخیره سند               د) حذف سند 6- پسوند پیش‌فرض فایل‌های 2007Word کدام است؟ الف)   .Doc                    ب).Docx                  ج).Dotx             د)Temp.                            7- نمایی که در آن سرصفحه و پاصفحه دیده می‌شوند، کدام است؟ الف)نمای مطالعه تمام صفحه      ب)نمای طرح وب     ج) نمای چاپ       د) نمای پیش‌نویس 8- برای پرش به مکان‌نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده می‌شود؟ الف) Enter             ب) Capslock                               ج) Tab                    د) Numlock 9- با انتخاب کدام گزینه می‌توان نوار دسترسی  را به پایین نوار Ribbon منتقل کرد؟ الف)"Minimize Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon ب)"Customize Quick Access Toolbarراست کلیک روی نوار Ribbon ج)"Show Quick Access Above The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon د)"Show Quick Access Below The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon 10- در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ...................... استفاده می‌شود؟ الف)چپ                                  ب) راست             ج) وسط                              د) دوطرفه 11- گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود الف) تنظیم فاصله بین حروف                        ب) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف ج) ترازبندی                                                 د) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده 12- گزینه Tab Stop Position در کادر محاوره‌ای   به چه منظور استفاده می‌شود؟ الف)Aligment                 ب)Leader                   ج)Tab Stop Position           د)Default Tab 13- برای اعمال تورفتگی به سطرهای دوم به‌بعد یک پاراگراف مناسب‌تر است؟ الف) First Line ...

 • نمونه سوال word 2007(كل كتاب)

  برای چاپ صفحات انتخابی از کدام گزینه استفاده می کنید ؟Line SpaceSpacingPage Rangeهمه مواردبرای تایپ فارسی اط سطر پایین حروف پایه انگشت وسط دست چپ چه حرفی را تایپ می کند ؟ویزظCtrl+Enter معادل کدام یک از گزینه های زیر است ؟Column BreakPage BreakEven PageOdd Pageبرای درج ساعت در Header & Footer از کدام گزینه می توانید استفاده کنید ؟Insert DateInsert TimeAlt+Shift+Tب و ج صحیح استبرای شکستن جدول در طول صفحه از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنید ؟Alt + EnterCtrl + EnterAlt + Ctrlهیچکدامبرای درج تاریخ در Header & Footer از کدام کلید می توانید استفاده کنید ؟Alt + Shift + TAlt + Shift + DAlt + Shift + IShift + Dمعادل دستور Paste کدام است ؟Ctrl+vShift+InsertEdit/Pastهمه مواردبرای دست یافتن به زیر منوی Goto از کدام روش زیر استفاده می کنید ؟Ctrl+Gدبل کلیک روی سمت چپ سطر وضعیتدر منوی Edit جستجو می کنید .همه موارد صحیح است .برای دیدن چند صفحه از سند از کدام گزینه استفاده می شود ؟Zoom/Many PageZoom/Page WidthZoom / Whole Pageهمه مواردنوار وضعیت در Wordاطلاعاتی در مورد شماره صفحه ، سطر ، ستون نمایش می دهد.اطلاعاتی در مورد تعداد کلمات ، پاراگراف ، تعداد صفحات می دهد .اطلاعاتی در مورد غلط های املائی می دهد .اطلاعاتی در مورد تعداد اسناد باز شده می دهد .برای درشت نویسی حرف اول پاراگراف از کدام زیر منو استفاده می شود ؟Drop CapIn Marginsالف و بهیچکدامبرای اینکه ستونهای مساوی داشته باشید کدام گزینه را انتخاب می کنید؟Line BetweenNumber of ColumnsEqual Column widthWidth & Spacingبرای ایجاد پاراگراف جدید باید کلید ............. را فشرد.SpaceBackspaceEnterShow/Hideتصحیح خودکار در Word بوسیله فعال شدن کدام گزینه زیر انجام می پذیرد؟Auto FormatAuto TextAuto CorrectAutomaticهر مدرکی که همراه نامه فرستاده می شود اصطلاحا ............. نامیده می شود .پیوسترونوشتنامه واردههیچکدام برای اینکه یک موضوع را سه بعدی کنید از کدام کلید ابزار استفاده می کنید ؟Shadow3DOrderFree Rotateبرای اینکه خط پاورقی را ظاهر کنید و جای آنرا تغییر دهید از کدام گزینه استفاده می کنید ؟All Foot noteFootnote SeparatorFootnote continuationFootnote continuation noticeبرای حذف حرف قبل از مکان نما از کدام کلید استفاده می کنید ؟DeleteCtrl + Back SpaceBack SpaceCtrl + Deleteبرای حذف قسمتی از پرونده به کمک ماوس از کدام گزینه استفاده می کنید ؟DeletClearBackspaceهمه موارددبل کلیک روی نوار عنوان یا Title Bar چه عملی را انجام می دهد؟Maximize و MinimizeMaximize و RestoreMaximize و CloseMinimize و Restore

 • قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

  1-   کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟ الف) Power Point      ب) Word      ج) Windows                  د) Excel 2_ کدامیک از گزینه‌های زیر حاوی مهم‌ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در Word  می‌باشد؟ الف) Quick Access        ب) Ribbon         ج) Office Button            د) Title Bar 3_ برای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار Ribbon  کافی است کلید --------------  را فشار دهید الف)F5                             ب)F7                                   ج)F4                                   د) F6 4- برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟ الف) Alt+Ctrl                 ب) Alt+Shift                      ج) Home                            د)Ctrl+Enter 5- کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود. الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند                       ج)ذخیره سند                       د) حذف سند 6- پسوند پیش‌فرض فایل‌های 2007Word کدام است؟ الف)                                     .Doc ب).Docx                                      ج).Dotx             د)Temp.                                    7- نمایی که در آن سرصفحه و پاصفحه دیده می‌شوند، کدام است؟ الف)نمای مطالعه تمام صفحه                     ب)نمای طرح وب                          ج) نمای چاپ       د) نمای پیش‌نویس 8- برای پرش به مکان‌نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده می‌شود؟ الف) Enter                                            ب) Capslock                               ج) Tab                    د) Numlock 9- با انتخاب کدام گزینه می‌توان نوار دسترسی  را به پایین نوار Ribbon منتقل کرد؟ الف)"Minimize Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon ب)"Customize Quick Access Toolbarراست کلیک روی نوار Ribbon ج)"Show Quick Access Above The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon د)"Show Quick Access Below The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon 10- در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ...................... استفاده می‌شود؟ الف)چپ                                  ب) راست                         ج) وسط                              د) دوطرفه 11- گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود الف) تنظیم فاصله بین حروف                                        ب) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف ج) ترازبندی                                                                   د) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده 12- گزینه Tab Stop Position در کادر محاوره‌ای   به چه منظور استفاده می‌شود؟ الف)Aligment                 ب)Leader ...