نمونه سوال عملی فری هند

 • نمونه سوال 1 فری هند

  - سطری که بر روی آن دکمه هایی برای برنامه در حال اجرا قرار می گیرد چه نام دارد؟ الف- Desktop     ب- TaskBar       ج- Quick Launch    د-  هیچکدام 2- جهت خروج کامل از ویندوز از پنجره Shout Down Windows باید گزینه .......... راانتخاب کرد. الف- Shout Down                       ب- Stand By ج-   Restart                                 د-  Restart in Msdos Mode 3- کدامیک از موارد زیر از اجزای Task Bar نمی باشد؟ الف- System Tray                        ب- Task Manager ج- دکمه Start                                د-  Desktop  4- کدام گزینه در واقع نماینده پرونده هاو برنامه ها بر روی محیط کار می باشد؟ الف- File             ب- Folder            ج- Icon             د-  Short Cut 5- برای انجام عمل Cut چگونه عمل می کنیم ؟ الف- فشردن کلید Ctrl+x               ب- کلیک علامت قیچی در نوار ابزار استاندارد ج- Edit و بعد Cut                       د- همه موارد 6-  برای برگرداندن آخرین عمل انجام شده : الف- Ctrl+Z         ب-  Ctrl+Y      ج- Ctrl+X            د- Ctrl+v 7- کدام فرمان برای ایجاد هاله به سمت بیرون یا داخل شکل بکار می رود؟ الف) SHADOW    ب)GLOW    ج)SHARPEN     د) TRANSPARANCY    8- برای برجسته سازی موضوعات انتخاب شده از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟ الف) emboss         ب)chinsel      ج) ridje              د)quilt 9- در محیط FREE HANDبرای ایجاد فایل در فرمت TIFF از فرمان  ..........استفاده می کنیم. الف) IMPORT     ب)  EXPORT  ج)NEW            د)COMPOSITE 10- با استفاده از ابزار .............. می توان کلیه قسمت ها را صاف کرد و یک دسته کپی از موضوع اصلی ایجاد کرد .     الف) creat          ب) copyipasi      ج) smudge       د)xtras 11-  فرمان CROP ............. الف) مسیری را ایجاد می کند که مسیر مشترک بین مسیرهای انتخاب شده است. ب) مسیرهای مشترک با مسیر بالایی را نگه داشته و بقیه مسیرهای را جذف می کنیم. ج) موضوع را پشت موضوعات دیگر می برد . د) دو یا چند مسیر باز را به یک مسیر بسته تبدیل می کند. 12- هنگام مرتب سازی موضوعات با استفاده از گزینه  uolee  Forward می توان......... الف) موضوع را یک مرحله به جلو منتقل کرد. ب) موضوع را یک مرحله به جلو منتقل کرد. ج) موضوع را به زیر کلیه موضوعات دیگر منتقل کرد. د) موضوع را به جلوی کلیه موضوعات دیگر منتقل کرد. 13- جلوه bend ............ الف) با کشیدن نقاط پیرامون موضوع به طرف داخل یا بیرون از مرکز در موضوع ایجاد اعوجاج می کند . ب) دو یا چند مسیرکه دارای strckو Fill یکسانی هستند با هم ترکیب می کند. ج) می توان اثر محدب یا مقعری بروی موضوع نداشت. د) لکه های موضوع را صاف کرد پس از انتخاب . 14- عمل زیر مربوط به کدام فرمان است: از مسیرهای انتخاب شده بالاترین مسیر را حذف می کند. الف) CROP   ب)DIUIDE   ج)PATHS    COMPOSITE  ... • دانلود نمونه سوالات رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش

  مجموعه ای از نمونه سوالات استاندارد رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش   نمونه سوال چند رسانه ای :  چند رسانه ای (0) نمونه سوال کورل : corel (0) نمونه سوال فلاش ۱ : flash 1 (0) نمونه سوال فلاش : flash kemel (0) نمونه سوال فری هند : free hand (0) نمونه سوال سخت افزار : hardware (0) نمونه سوال کار مقدماتی رایانه :کار مقدماتی رایانه (0) نمونه سوال طراح گرافیک : طراح گرافیک (0) نمونه سوال طراح امور گرافیک :طراح امور گرافیک (0) نمونه سوال طراح امور گرافیک ۲ : طراح امور گرافیک 2 (0) نمونه سوال برنامه سازی ۳ : vb3 (0)   نمونه سوالات دیگر به زودی در همین مطلب قرار خواهد گرفت

 • نمونه سوال آزمون مجازی آموزش و پرورش در چشم انداز 1404

  ۱-مبانی نظری تحول بنیادین آموزش پرورش شامل کدام مورد می باشد؟ الف-فلسفه ی تعلیم و تربیت    ب- فلسفه ی تعلیم و تربیت رسمی عمومی   ج- رهنامهی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی  د *-همه موارد ۲- در بیانه ارزش ها استمرار فرهنگ اسلامی-ایرانی بر اساس نظام معیار اسلامی از این طریق پیش بینی شده است . الف تدوین فرهنگ متناسب نیازهای جامعه   ب *- ارزیابی آگاهانه و تعامل با سایر فرهنگ ها ج- ارزیابی و به کار بستن فرهنگ های دیگر        د- ارایه تصویری روشن از واقعیت های فرهنگی جامعه  ۳- موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی به شمار می رود: الف *- معلم     ب- دانش آموز     ج ) اولیا     د ) برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت ۴- در سند تحول کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه های تربیتی به شمار می رود: الف - کلاس      ب*- مدرسه      ج - مراکز پژوهشی      د- اماکن کارگاهی ۵ - در بیانیه ی ماموریت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در سنین لازم التعلیم در چند دوره تحصیلی  تعریف شده است ؟    الف - سه دوره چهار ساله        ب - دو دوره شش ساله       ج - یک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله         د *- چهار دوره سه ساله ۶ - مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ جلوه ای است از : الف*- تحقق مراتب حیات طیبه  ب- علم و دانش مستمر تربیتی  ج - رشد همه جانبه ظرفیت ها            د - تحول روز افزون امکانات و تجهیزات  7 - مدرسه در افق چشم انداز ،زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین وتعالی پیوسته ی هویت آنان بر اساس ...... است . الف- نیازهای فردی و اجتماعی          ب*-نظام معیار اسلامی      ج- تغییر کارکردهای اجتماعی       د- تصمیم برنامه ریزان آموزشی 8 - در دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی برای آموزش و پرورش توسط کدام گروه باید محقق شود؟ الف- صاحب نظران تعلیم و تربیت           ب- متخصصان حوزه ی تربیتی   ج- بهترین طراحان نظام های آموزشی   د*- بهترین و برجسته ترین فکرها 9 - راهبردهای کلان در سند تحول بنیادین بر اساس ..... در این سند مدون شده است . الف - بیانیه ارزش ها     ب- بیانیه ی مأموریت    ج- چشم انداز     د*- هدف های کلان 10 -گسترش و تأمین همه جانبه ی عدالت آموزشی و تربیتی یکی از .... در سند تحول بنیادین به شمار می رود . الف *- راهبردهای کلان      ب- هدف های کلان      ج - هدف های عملیاتی       د - مأموریت های ضروری 11 - یکی از هدف های کلان در سند تحول کسب......و ارتقای فزاینده ی جایگاه تعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی تعیین شده است . الف - جایگاه شایسته ی آموزشی و علمی فرهنگی در داخل    ب*- موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان ...

 • طرح سئوال فری هند

  با سلام خدمت همکاران محترم با توجه به اینکه از سوی دبیرخانه کاردانش طراحی سئوال فری هند به استان کرمان واگذار شده است خواهشمند است هر کدام از شهرستانها و منااطق ۴۰ سئوال از این درس برای گروه ارسال دارند. مهلت ارسال سئوال تا ۲۸ بهمن ماه می باشد. با تشکر گروه رایانه کاردانش

 • ارائه نمونه کار های ارسال از طرف همکاران

  نمونه طرح درس های ارسالی از طرف همکارانطرح درس طراح گرافیک                              طرح درس وب مقدماتیطرح درس فلش                                        طرح درس کرلطرح درس رایانه کار پیشرفتهنمونه سوالات ارسالی از طرف همکاراننمونه سوال رایانه کار مقدماتی1                        نمونه سوال رایانه کار مقدماتی2نمونه سوال وب پیشرفته _عملی                       نمونه سوال طراح گرافیک رایانه اینمونه سوال وب مقدماتی                                 نمونه سوال کاربر فری هند     نمونه سوال وب پیشرفته                              نمونه سوال وب مقدماتی 

 • برگزاری آزمون عملی فنی و حرفه ای

  باسلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> به اطلاع کلیه شهروندان می‏رساند: آزمون عملی تیرماه رشته‏های فنی و حرفه‏ای آموزشگاه‏های ازاد کاشان و مرکز  IT کاشان در این آموزشگاه مورخ 8/4/1391 ساغت 8 صبح برگزار می‏شود. آدرس: کاشان-ابتدای خیابان آیه اله کاشانی-کوچه اندیشه 25 آموزشگاه کامپیوتر الغدیر تلفن:4450969- ۴۴۵۷۶۹۶ تاریخ آزمون: ۸/۴/۱۳۹۱ ساعت آزمون: ۸ صبح دوره‏های آزمون شامل: فتوشاپ فلش رایانه کار طراح گرافیک کاربر رایانه ویژوال بیسیک شهروند الکترونیک اتوکد corel فری هند کاربر نرم افزار اداری کارور عمومی رایانه شخصی کلیه رشته‏ها بجزICDL1,2  

 • ارسال طرح درس

  قابل توجه دبیرخانه های مناطق: لطفا تا آخر آذرماه طرح درس های سالانه دروس را طبق جدول زیر به گروه ارسال نمایید. طرح درس ارسالی قطب وب مقدماتی-  وب پیشرفته- فلش 1 فلش- دایرکتور- میکس 2 رایانه کار مقدماتی- وب مقدماتی – وب پیشرفته 3 رایانه کار پیشرفته- کاربر رایانه- کورل – فری هند 4   کورل – فری هند – رایانه کار پیشرفته فلش 5