نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

 • نمونه تمرین کامل حسابداری پیمانکاری به پیوست قوانین ضروری 2-1

  ثبت پیمانکار:ح دریافتنی - كارفرما                 **       درآمد تحقق نیافته  - صورت وضعیت تایید شده            **بابت ارسال صورت وضعیت  پیمان شماره ..برای كارفرما بانك                                      **پیش پرداخت مالیات5درصد   **سپرده حسن انجام كار 10درصد            **بیمه 16.67 درصد                                    **                    بانک پیمانکار **پیش دریافت   )در صورت دریافت قبلی ) **         مثال :                  ح دریافتنی - كارفرما                       **                      پیش دریافت **                                                                                          دریافت علی الحساب از کارفرما بابت دریافت مبلغ صورت وضعیت از كارفرما و کسور قانونی آن طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ          **طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ   **ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ                        **ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ                **بابت كاهش ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت پیمان شماره ..    5- مرحله خاتمه کاراموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:۱-۵تحویل موقت(وظیفه پیمانکار) پساز آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط برآنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی ویا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتوانداز طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویتدر کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیماندهرا نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارهاوعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفعنقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارتماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگربراساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب  و نقص و کار ناتمامی باقی نماندهباشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع  نقایص و معایب را برایکارفرما ارسال میکند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.در صورتیکه پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب ونقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداندرفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالباتوسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند. ثبت پیمانکار: بیمه های پرداختنی              **      بیمه پرداختنی(7درصد) ... • دانلود نمونه صورت وضعيت نهايي قرارداد واقعی انجام شده

  این صورت وضعیت مربوط به یک قرارداد واقعی منعقد و انجام شده در سال گذشته است.این فایل در محیط اکسل در فرمت موجود تهیه و قابل تعمیم به تمام قراردادها است.دوستان براحتی میتوانند از این فرمت برای کارهای خود استفاده کنند.اامید است که مفید واقع گردد. به حجم 88 كيلوبایتدر فرمت فشرده rar Download لينك كمكي از ايران سازه نكته : بعداز دانلود نام فايل را عوض نماييد... دانلود نمونه صورت وضعیت در محیط Excel همراه با متره،خلاصه متره و خلاصه متره مالی به حجم 177 كيلوایتدر فرمت فشرده rar Download لينك كمكي از ايران سازه دانلود براي دريافت اطلاعات بيشترنمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری

 • نمونه مثال پیمانکاری

  مثال یک :یک دستگاه دولتی طی فرایندمناقصه عملیات احداث یک دستگاه ساختمان مورد نیاز خود را طی قراردادپیمان بلند مدت به مبلغ 10000000ریال به شرکت پیمانکاری فروزان واگذار نمود .کلیه رویدادهای مالی مربوط به این پروژه بلند مدت از مرحله مطا لعات اولیه تا مرحله تکمیل وتحویل قطعی به شرح زیر است . 1پرداخت مبلغ 20000ریال بات انجام مطالعات مقدماتی طرح (پرداخت توسط کار فرما) دفاتر پیمان کار                                                                                            دفاتر کار فرما     ثبت ندارد                                                  هزینه مقدماتی طرح                20000 وجه نقد       20000          2پرداخت مبلغ 30000ریال بابت مطالعات تفصیلی طرح       ثبت ندارد                                                  هزینه مقدماتی طرح                30000 وجه نقد       30000      3پرداخت مبلغ 15000ریال بابت چاپ آگهی دعوت به مناقصه       ثبت ندارد                                                  هزینه مقدماتی طرح                15000 وجه نقد       15000     4پرداخت مبلغ 25000ریال بات خرید اسناد ومدارک مناقصه از کار فرما                                                    ثبت ندارد                                                    هزینه شرکت در مناقصه 25000 وجه نقد   25000  5اخذ ضمانت نامه شرکتدر مناقصه از پیمانکار ودریافت مبلغ 18000ریالبابت کار مزد ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط بانک ثبت ندارد                                       هزینه شرکت در مناقصه 25000                   وجه نقد    25000 حسلبهای انتظامی ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000 طرف حسابهای انتظامی شرکت در مناقصه 500000 حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000 طرف حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000 6پرداخت مبلغ 17000ریال بابت تشریفات انجام مناقصه   ثبت ندارد                                                  هزینه مقدماتی طرح                17000 وجه نقد       17000    7انتخاب شرکت فروزان به عنوان پیمانکار این طرح از طریق مناقصه پیمان در جریان پیشرفت     43000                                                             دارایی درجریان ساخت 57000             هزینه شرکت در مناقصه 43000                                                                هزینه مقدماتی طرح57000 8پرداخت 27000ریال بابت هزینه های ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمی پیمان در جریان پیشرفت 27000                                                               ثبت ...

 • ثبت های تنظیم صورت وضعیت

  بدهکاران تجاری-صورت وضعیت کار تائید نشده پیمان- شرکت.........                             درآمدهای تحقق نیافته-صورت وضعیت کار تائیدنشده-شرکت........و هنگام تائید:ثبت قبل برعکس شده و:بدهکاران تجاری-صورت وضعیت کار تائید شده-شرکتپیش پرداخت مالیاتسپرده بیمه پیش دریافتهاسپرده حسن انجام کار                             درآمدپیمان-صورت وضعیت کار تائید شده-شرکت .....-پروژه.....در مورد کسر حق بیمه به بخشنامه شماره 148 و 149تامین اجتماعی مراجعه فرمائید و قائدتا" کارفرما فقط 5درصد صورت وضعیت راباید نگهداری و تا زمانی که به 95 درصد پیمان رسید پیمانکار را جهت دریافتمفاصا به سازمان معرفی کند که درصورت عدم دریافت مفاصا از طرفپیمانکار  مبلغ آخرین صورت وضعیت باضافه 5درصدهای مکسوره را به حسابتامین اجتماعی واریز نماید. علیالحساب وجهی که کارفرما به استناد مدارک مثبته (و کار انجام شده پیمانکار)وبه علت نبود منابع کافی مبلغی کمتر از صورت وضعیت به پیمانکار پرداختمیکنه که مشمول کسر کسورات قانونی هم میشه. حال اگر صورت وضعیت تنظیمی شما 120اما صورت قطعی کارفرما 100 باشد ثبت حسابداری :صورت وضعیت تنظیمی شما: 120 ريالصورت وضعیت تایید شده کارفرما: 100 ريالمبلغ مصوب جهت پرداخت علی الحساب به دلیل کمبود منابع مالی 50 ریال کسورات : 50*5%=2.5 ريال  سپرده بیمه                 50*5%=2.5 ريال پیش پرداخت مالیات                 50*10%=5 ريال سپرده حسن انجام کارخالص پرداختی به پیمانکار : 50-2.5-2.5-5=40 ريالبانک                              40حسابهای دریافتنی        50سپرده بیمه                   2.5   پیش پرداخت مالیات       2.5سپرده حسن انجام کار   5                     درآمد                           100 هنگام تصویب پرداخت 50 ریال باقی مانده کسورات متعلقه کسر میشود و به پیمانکار پرداخت میشود ثبت حسابداری :بانک                             40سپرده بیمه                  2.5پیش پرداخت مالیات      2.5سپرده حسن انجام کار  5                         حسابهای دریافتنی   50  

 • دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

  مشاهده صفحه دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

 • نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

  1-در چه مرحله ای از مراحل اجرای طرح از پیمانکار ضمانتنامه حسن اجرای کار دریافت میشود؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> الف – مطالعات مقدماتی             ب- ارجاع کار به پیمانکار      ج- انعقاد قرارداد                      د- اجرای کار   2- اگر در دوره تضمین نقایصی در کار مشاهده گردد: الف – ضمانت حسن انجام کار توقیف میشود ب- ضمانت پیش پرداخت باطل میشود ج- کارفرما هزینه های رفع نقص را از محل پروژه عمرانی پرداخت میکند د-هزینه های مربوط به اصلاح آن از مطالبات پیمانکار وتضمینهای اونزد کارفرما برداشت میشود   3-شرکت راه ساز سود پیمانهای خودرا با استفاده از روش درصدپیشرفت کار شناسائی میکند .این شرکت در سال 1381 قراردادمقطوعی به مبلغ 6000000 ریال منعقدنموده واطلاعات زیر رانیز دردست دارد: مخارج انجام شده                                            1860000 ریال پیش بینی مخارج باقیمانده برای تکمیل کار            4340000 ریال صورت وضعیت تائید شده                                 1400000 ریال سود یا زیان پیمان : 1) 60000 ریال زیان                2) 460000 سود        3) 460000 زیان                    4) 200000 زیان     4-شرکت پیمانکاری در سال 1381 قراردادی به مبلغ 20000000 ریال جهت ساخت یک بیمارستان منعقد نمود اطلاعات پیمان بشرح زیر میباشد : کل مخارج برآوردی پیمان                              16000000 ریال سود شناسائی شده پیمان                                   2400000  ریال درصد تکمیل پیمان                                           60% اگر سود پیمان با روش درصد پیشرفت کار شناسائی شده باشد مخارج پیمان تا سال 1381 چه میزان است ؟ 1 ) 9600000 ریال              2 ) 7000000 ریال       3) 6600000 ریال                4) 6400000 ریال   5-  شرکت پیمانکاری ایران  در سال 1381 قراردادی به مبلغ 18000000 ریال منعقد نموده واطلاعات آن تا سال 1382 بقرار زیر میباشد                                            29/12/ 1381           29/12/1382                                                  ـــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــ کل مخارج برآوردی پیمان         15600000          16200000 ریال مخارج انباشته پیمان                7800000              12600000 ریال اگر شرکت از روش درصد پیشرفت کار استفاده نماید چه مبلغ سود باید در سال 1382 شناسائی نماید ؟   1) 200000 ریال                    2) 600000 ریال        3) 1200000 ریال                4) 1400000 ریال   6-  شرکت پیمانکاری امید در ابتدای سال 1381 قراردادی به مبلغ 2700000 ریال منعقد نمود اطلاعات آ« در سال 1382 بقرار ...

 • نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

  1.      کدام مورد در خصوص هزینه‌های مطالعات مقدماتی طرح صحیح است؟ الف) دفاتر کارفرما: هزینه‌های شرکت در مناقصه              ب) دفاتر پیمانکار: هزینه‌های شرکت در مناقصه ج) دفاتر پیمانکار: هزینه‌های مطالعات مقدماتی طرح         د) دفاتر کارفرما: هزینه‌های مطالعات مقدماتی طرح   2.      صورت وضعیت انباشته دوم 3 میلیون و صورت وضعیت اول یک میلیون ریال بوده است. وجه دریافتی بابت صورت وضعیت دوم پس ازکسور قانونی کدام است؟ (پیش پرداخت را لحاظ نکنید) الف) 000/000/2          ب) 000/668/1             ج) 000/502/2                 د) 000/868/1   3.      مبلغ یک پیمان بلندمدت 5 میلیون ریال بوده است. پس از تحویل موقت مانده حساب سپرده حسن انجام کار کدام است؟ الف) اطلاعات کافی نیست        ب) 000/500           ج) 000/250                د) صفر   4.      مبلغ پیمان 000/500/2 ریال، مخارج انجام شده تا به حال 000/200/1 ریال، مخارج برآوردی لازم آتی 000/800 ریال، کل سود شناسایی شده دوره‌های قبل 000/350‌‌ ریال است. سود یا زیان قابل شناسایی دوره جاری به روش درصد پیشرفت کار کدام است؟ الف) سود 000/150           ب) سود 000/500       ج) زیان 000/50          د) صفر   اطلاعات زیر در مورد یک پیمان 000/000/15 ریالی 3 ساله در اختیار است (روش درصد پیشرفت کار): شرح سال 81 سال 82 سال 83 مخارج واقعی سال جاری 000/500/4 000/780/3 000/320/7 مخارج برآوردی لازم 000/750/6 000/020/7 - صورت‌وضعیت‌های تاییدی 000/000/6 000/500/4 000/500/4 مبالغ دریافتی 000/500/4 000/000/3 000/500/7به سوالات 5 تا 10 جواب دهید:   5.      کل سود براوردی در پایان سال اول کدام است؟ الف) 000/750/3                   ب) 000/250/2               ج) 000/500/1            د) هیچکدام 6.      سود یا زیان قابل شناسایی سال دوم کدام است؟ الف) 000/500/1 سود             ب) 000/300 ریان           ج) 000/800/1 زیان       د) هیچکدام 7.      سود یا زیان واقعی پیمان کدام است؟ الف) 000/750/3 سود             ب) 000/300 زیان           ج) 000/600 زیان          د) هیچکدام 8.      مواردی که بابت پیمان فوق در پایان سال دوم در ترازنامه پیمانکار افشا می‌شود را نشان دهید؟ 9.      ثبت شناسایی سود یا زیان را به روش درصد پیشرفت کار در سال دوم نشان دهید؟ 10.  ثبتهای ابطال و آزاد سازی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات را نشان دهید؟   11.   قرارداد اجاره‌ای در ابتدای سال 81 برای ماشین‌آلات به مدت 3 سال منعقد شد. عمر مفید ماشین‌آلات 4 سال، بهای تمام شده آن برای اجاره‌دهنده 000/80 ریال، ارزش بازار آن 438/91 ریال، و اختیار خرید ارزان 500/2 ریالی پایان اجاره لحاظ شده است. پرداختهای سالانه همزمان با قرارداد شروع می‌شود و نرخ بهره ضمنی 10% است. اجاره‌دهنده ...

 • تنظيم صورت وضعيت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

  صورت وضعيتهاي موقت ماهيانه كه بدين ترتيب تنظيم گرديده و داراي امضاي نماينده پيمانكار و دستگاه نظارت مي باشد توسط دستگاه مزبور منتهي تا آخر روز دهنم ماه بعد به كارفرما تسليم مي شود. كارفرما پس از رسيدگي از جهت تطبيق ارقام با پيمان و تصحيحات احتمالي لازم و كسر مبالغ هشتگانه زير تتمه قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف ده روز (تا بيستم ماه بعد) با تنظيم سند و امضاي آن بوسيله نماينده مختارپيمانكار با صدور چك به پيمانكار پرداخت خواهد نمود: 1ـ تخفيف پيمانكار (در صورتي كه پيمانكار نسبت به قيمتهاي واحد و يا مبلغ كل كار تخفيفي داده باشد). 2ـ جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت ماهانه قبلي پرداخت شده است . 3ـ ده درصد بابت كسور وجه الضمان . 4ـ اقساط پيش پرداخت 5ـ ماليات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانين و باتوجه به بند د از ماده 26 6ـ اقساط بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار. 7ـ هرگونه جرائم احتمالي طبق مفاد شرايط عمومي پيمان . 8ـ كسور متفرقه ديگري كه بر طبق مفاد شرايط عمومي پيمان بعهده پيمانكار است   با پرداخت صورت وضعيت موقت ماهانه بشرح بالا كليه كارها و تداركاتي كه در صورت مزبور درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه بمنظور اجراي بقيه عمليات مورد پيمان به رسم امانت تا موقع تحويل موقت در اختيارپيمانكار خواهد بود. نگاهداري و حفاظت كارهاي انجام يافته و تداركاتي كه بهاي آنها پرداخت شده براساس مواد پيمان بعهده پيمانكاراست . تبصره 1ـ هرگاه بعللي صورت وضعيت ارسالي دستگاه نظارت ناقص باشد يا برخي از ارقام آن مورد اعتراض كارفرما قرار گيرد و صورت وضعيت براي تصحيح به دستگاه نظارت عدوت داده شود مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع خواهد شد كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرما بشود. در چنين صورتي در مقابل تقاضاي پيمانكار كارفرما موافقت مي نمايد پس از كسر كسورات فوق از مبلغ صورت وضعيت كه دستگاه نظارت محاسبه نموده است تا هفتاد درصد آنرا به رسم علي الحساب در وجه پيمانكار پرداخت كند ومابقي را پس ازاصلاح و امضاي صورت وضعيت به او بپردازد. تبصره 2ـ چنانچه نماينده پيمانكار براي تنظيم صورت وضعيت موقت ماهانه حاضر نشود اندازه گيري هايي كه توسط دستگاه نظارت انجام مي شود ملاك پرداخت خواهد بود. تبصره 3ـ هرگاه پيمانكار نسبت به اقلام و ارقام و قيمتهاي صورت وضعيتي كه بوسيله دستگاه نظارت تنظيم مي شودمتعرض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكر دليل منتهي در ظرف مدت يك ماه به كارفرما كتباً اعلام كند تامورد رسيدگي قرار گيرد. تبصره 4ـ كليه مقادير مندرج در صورت وضعيتهاي ...

 • صورت وضعیت

  صورت وضعیت یعنی : گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمتهای توافق شده.  صورت وضعیت می تواند موقت و می تواند قطعی باشد. پیمانکار معمولا در انتهای هر ماه مقادیر کارکرد عملیاتش در آن ماه را در قیمتهای توافق شده ضرب کند و با ضرائب توافق شده درخواست مالی خود را ارائه  کند.مهلت پرداخت صورت وضعیتهای موقت 10 روز رسیدگی در مشاور و 10 روز رسیدگی و پرداخت در کارفرما می باشد.