نمونه پروپوزال حقوق خصوصی

 • نمونه پروپوزال

      «فرم طرح تحقيق» در خواست تصويب طرح پايان نامه((proposal کارشناسي ارشد و رساله دكتري               عنوان تحقيق:   الف:فارسي :اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی ب:انگلیسی: applying Dar a rule in substantive criminal law رشته:حقوق جزا و جرم شناسی                        مقطع:كارشناسيارشد   نام و نام خانوادگي دانشجو:   امضاء و تاريخ درخواست:5 /3/87                                               «بسمه تعالي» فرم درخواست تصويب طرح پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دکتری عنوان تحقيق : اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی 1-اطلاعات مربوط به دانشجو: نام و نام خانوادگي :                 بشماره دانشجويي : مقطع: كارشناسي ارشد   رشته تحصيلي:حقوق جزا و جرمشناسی        دانشکده:حقوق وعلوم سیاسی   دوره:شبانه سال ورود:مهر1385                     نيمسال اول R           نيمسال دوم £ نشانی پستی در تهران: نشانی پستي در شهرستان: استان آذربایجان غربی-شهرستان خوی- -_   2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما: نام و نام خانوادگي:دكتر سید منصور میر سعیدی     تخصص اصلي:  حقوق جزا و جرمشناسی آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي:دکتری          محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی              رتبه دانشگاهي :استادیار                        شماره تلفن: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمايي: دانشگاه علامه طباطبائی £               سایر دانشگاهها £ تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي: دانشگاه علامه طباطبائي £              سایر دانشگاهها £ 3-طلاعات مربوط به استاد مشاور يا استادان مشاور تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي تعداد پايان نامه هاي در دست مشاور محل خدمت رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي تخصص اصلي نام ونام خانوادگي         دانشگاه امام حسین (ع) دکتری فقه و مبانی اسلامی دکتر شعبان حق پرست توجه: براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداكثر يك مشاور و براي رساله دكتري حداكثر 2 نفر مشاور پذيرفته مي شود. 4- اطلاعات مربوط به پايان نامه: عنوان  پایان نامه: 1-فارسي:اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی   2-انگليسي:: applying Dar a rule in substantive criminal law     ب:نوع کار تحقیقی:بنیادی £ نظری R کاربردی £   ج:تعداد واحد پایان نامه:چهار واحد                   بیان مسئله:شامل تشریح  ابعاد و حدود مسئله،معرفی دقیق آن،بیان جنبه های مجهول و مهم،متغیرهای مربوط ،سوال اصلی تحقیق،اهمیت وضروت تحقیق).   در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی ... • قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

    عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری     عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                      Principles and Foundations of Criminalization   اطلاعات مربوط به دانشجو:                                                                                تلفن :  نام و نام خانوادگی دانشجو :    شماره دانشجویی :      رشته :  حقوق     گرایش : جزا و جرم شناسی    اطلاعات مربوط به استاد راهنما:  نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها :  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:          اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:    نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:                  نظر کميته تخصصی گروه: موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □ ردیف نام و نام خانوادگی نوع رای توضیحات موافق مخالف   1 دکتر محمدعلی جاهد       2  دکتر علیرضا لطفی       3  دکتر مظفر باشکوه       4  دکتر ...

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

   کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)  اطلاعات مربوط به استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها : تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:     اطلاعات مربوط به اساتید مشاور: نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه: تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:         نظر کميته تخصصی گروه:موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □ردیف    نام و نام خانوادگی    نوع رای    توضیحاتموافق    مخالف     1    دکتر محمدعلی جاهد               2     دکتر علیرضا لطفی               3     دکتر مظفر باشکوه               4     دکتر جواد واحدیزاده               5                     مدیر گروه:                                                    تاریخ:                                                          امضاء:   نظر شورای پژوهشی دانشکده :موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای       ...

 • مهم .فرم پروپوزال.مهم

  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}   کد شناسایی پایان نامه :   تاریخ تصویب :         دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی   درخواست تصويب عنوان و روش تحقیق پايان‌نامة كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: عنوان تحقیق به انگلیسی : نام دانشجو:                                                                      نام خانوادگی دانشجو:         گروه تخصصی:                                                             سال ورود به دانشگاه : رشته تحصيلي:                                                                   گرايش: نيمسال ورود به مقطع جاري:                                      نيمسال شروع به تحصيل :    نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما :                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور : 1-                                                                                             1- 2-                                                                                             2-                              تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي :  ...............................                               تائيد مدیر گروه مرکز :                              تاریخ تصویب در شورای پِژوهشی مرکز :                                  تأييد دفتر امور پژوهشی مرکز :                                    تأييد رئیس مرکز :       باسمه تعالي   طرح تحقيق پایان نامه درخواست تصويب موضوع و روش تحقیق پایان نامه كارشناسي ارشد توجه : این فرم بایستی با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .   1- اطلاعات مربوط به دانشجو نام:                                 نام خانوادگي:                              شماره دانشجويي: رشته تحصيلي:                                 گرايش:                                  مقطع : دانشكده/ گروه :                                                 سال ورود:                 نیمسال ورود : نشاني: تلفن: ثابت :                                           همراه :                                               پست الکترونیک(Email)  :   2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما               تذكرات: -         دانشجويان دوره كارشناسي ...

 • نمونه تکمیل شده فرم پروپوزال

  برای دانلود کلیک کنید

 • نمونه کارنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی

      نمونه کارنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزا و حقوق خصوصیhttp://matinfar.blogfa.com/post-1380.aspxhttp://matinfar.blogfa.com/post-1394.aspx

 • پروپوزال (Proposal) چیست؟ ساختار و محتوای هر قسمت چگونه بیان مساله بنویسیم؟

  پروپوزال (Proposal) چیست؟ ساختار و محتوای هر قسمت مقدمه : در ابتدا لازم مي دانم تعريف جامع و مختصري از كلمه پروپوزال( (Proposalارائه نمايم و سپس تدوين يك پروپوزال را بطور خلاصه بيان خواهم نمود . پروپوزال (Proposal): در لغت به معني پيشنهاد است و در واقع مي توان با آن ماكت و اسكلتي از كار اصلي را ارائه داد. ‌همچنين براي تصويب يك طرح پژوهشي و تامين اعتبار آن ، لازم است تا پژوهشگر قصد پژوهشي خود را در پيشنهاد طرح پژوهشي (Proposal) به اطلاع افراد ذيربط و كساني كه اعتبار مالي طرح را تامين مي كنند برساند شايد در اينجا مناسب باشد بجاي كلمه يProposal از كلمهdesign استفاده نمود اماچون كلمهProposal معمول شده اينجانب نيز طرح پيشنهاده را Proposal تعريف نموده و به شرح آن مي پردازم . در پيشنهاد طرح تحقيق (Proposal) ، اهداف ، سئوالات و فرضيه ها ، ويژگيها ي روش اجراي تحقيق ، زمان و هزينه هاي لازم براي اجراي طرح تحقيق بايد به نحوي روشن و قانع كننده بيان شود . پژوهشگر بايد نهايت تلاش خود را بعمل آورد تا داوران طرح به سهولت به هدف پژوهش و ضرورت اجراي آن با توجه به طرح پيشنهادي (Proposal)پي برند. اما قبل از اجراي يك پروپوزال لازم است پژوهشگر مشخصات خود را كه شامل نام ، نام خانوادگي، شغل ، سمت فعلي ، درجات علمي ، سوابق تحصيلي ، فعاليتهاي پژوهشي و سوابق شغلي و همچنين مشخصات همكاران اصلي طرح (شامل نام ، شغل ، درجه علمي و نوع همكاري ) بصورت طبقه بندي و در قالب و فرمتي در ابتداي پروپوزال (Proposal)بياورد . اجزاي يك پروپوزال(Proposal):ا- عنوان 2- ضرورت و اهميت تحقيق 3-طرح مساله 4- شناسايي وبيان مساله 5- اهداف تحقيق 6- سئوالات تحقيق 7- فرضيات تحقيق 8- پيشينه تحقيق 9- روش تحقيق 10-ابزار اندازه گيري تحقيق 11- جامعه آماري 12- حجم نمونه 13- تجزيه و تحليل داده ها 14- شرح چارچوبهاي نظري تحقيق 15- بودجه وخدمات 16- فهرست منابع و ماخذ تحقيق1- عنوان: پس از آنكه پژوهشگر موضوع تحقيق را با توجه به علاقه ، توانايي خود و بديع بودن ، قابل پژوهش بودن، اهميت و اولويت داشتن و در دسترس بودن منابع اطلاعاتي و مالي موضوع انتخاب نمود بايد اين موضوع را با يك عنوان كه در برگيرنده تمام موضوع تحقيق باشد بيان نمايد . عنوان تحقيق به فراخور نوع تحقيق ( بنيادي ، كاربردي و ... ) بايد در عين خلاصه بودن دقيقاً بيان نمايد كه در حين تحقيق چه متغيير هايي بررسي خواهد شد ، همچنين مي بايست جامعه تحقيق ، زمان و مكان تحقيق در عنوان كاملاً مشهود باشد( در مورد تحقيقات كاربردي) . بطور مثال مي توان به عناوين ذيل اشاره نمود : الف – بررسي رابطه فقر و افت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي محمد آباد در سال تحصيلي 86-85 . همانگونه كه ملاحظه مي كنيد دوره تحصيلي ...

 • نحوه نگارش پروپوزایل + یک نمونه

  نحوه نگارش پروپوزال پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد. شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي ها و بخش هاي زير باشد : 1- موضوع تحقيق ( Project Title ) ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال : Project Title:     Women Role in Southeast Thailand   2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic ) در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد.   3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and RelevantTopics) زير اين عنوان ، بايد توضيح مختصري درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را رد كنيد.   4- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes ) در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟   5- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology ) در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد گرفت.   6- منابع( References ) فهرستي از منابعي كه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد و به كار شما مرتبط هستند را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد.   *نكات مهم   1- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :   A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to The Department of Gerontology Faculty of Gerontology UniversityPutraMalaysia By : MaryamMobini 2- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد : الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد ! ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف ...

 • عناوین پایان نامه های حقوق خصوصی

  اثرقبض درعقدوقف مسئولیّت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معابر در فقه و حقوق ایران قلمرو شرط برائت درقراردادهای پزشک وبیمار کاهش ارزش پول وراههای جبران آن توابع مبیع نقش اضطرار درحقوق مدنی تعرض به سندونحوه رسیدگی به آن درحقوق ایران اضطرار واکراه درحقوق جزای ایران وفقه امامیه بررسی حقوقی شرط مجهول واثرآن درقرارداد بررسی فقهی-حقوقی شرط سپرده گذاری درعقدقرض اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات دراسنادتجارتی بررسی امکان صدور حکم حجرمعتاد به درخواست ذی نفع بررسی شرط عدم مسئولیت درحقوق ایران بررسی فقهی-حقوقی رابطه حقوقی انسان بااعضای بدن داوری ونقش آن درحل معضلات قوه قضائیه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان وفروشندگان کالا دربرابر مصرف  اجرای اجباری تعهد در فقه و حقوق مدنی ایران  آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه  آثار تعلیق در عقود و شروط  بررسی تفاوتهای دیه (زن و مرد مسلمان و کافر) و نقش زمان و مکان در آن باروری مصنوعی و احکام فقهی حقوقی طفل ناشی از آن بررسی تطبیقی نفقه اقارب در فقه اسلامی و حقوق ایران بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع بررسی تطبیقی اسباب فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین راجع به بیع انتقال تعهّد در فقه و حقوق ایران بررسی فقهی - حقوقی ادارة مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) بررسی شبیه سازی و آثار حقوقی ناشی از آن بررسی فقهی حقوقی صلح دعوی بررسی فقهی حقوقی اعتبار و آثار سلب حق (ماده 959 ق م) بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق بررسی فقهی و حقوقی تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

    کارشناسی ارشد حقوق جزا    (نمونه پروپوزال تکمیل شده) اطلاعات مربوط به استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها : تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  اطلاعات مربوط به اساتید مشاور: نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه: تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:         نظر کميته تخصصی گروه:موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □ردیف    نام و نام خانوادگی    نوع رای    توضیحاتموافق    مخالف     1    دکتر محمدعلی جاهد               2     دکتر علیرضا لطفی               3     دکتر مظفر باشکوه               4     دکتر جواد واحدیزاده               5                     مدیر گروه:                                                    تاریخ:                                                          امضاء:   نظر شورای پژوهشی دانشکده :موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای       ...