پایان نامه فیزیولوژی ورزش

 • مبالغ جهت همکاری درامرپروپوزال وپایان نامه نویسی گرایش فیزیولوژی ورزش:

  ازآنجاکه فیزیولوژی ورزش وپایان نامه های آن اموری همچون سیستم ایمنی،هورمون ودیگرپارامترهای زیستی بدن را موردواکاوی قرارمیدهدونیازبه کارهای آزمایشگاهی ومیدانی است هزینه های مالی بسیاررابرای دانشجوایجادمینمایید،دراین رابطه کارگروه برآن است با هزینه های کمترحداقل درکاهش این استرس به دانشجویان محترم فیزیولوژی ورزش کمک شایان وقابل توجه نماییدمبالغ جهت نگارش پروپوزال:نکته قابل توجه:ازآنجا که نگارش پروپوزال نیازمندترجمه ومطالعه چندین وچندمقاله است برای مشرف شدن به صورت مساله لذامبالغ دریافتی دراین کارگروه تخصصی به نسبت کارصورت گرفته(ترجمه مقالات)هزینه ای ناچیزاست.1-هزینه نگارش پروپوزال مرتبط با سیستم ایمنی وورزش حدودابا توجه به فرمت موردنظردانشگاه هااز200تا250 هزارمتغییرمیباشد2-هزینه نگارش پروپوزال مرتبط با هورمون های آنابولیک وکاتابولیک(کورتیزول،تستوسترون) وورزش حدودابا توجه به فرمت موردنظردانشگاه هااز500تا1000000 تومان متغییرمیباشد3-هزینه نگارش پروپوزال مرتبط با عملکردهای وورزش حدودابا توجه به فرمت موردنظردانشگاه هااز200تا1000000تومانمتغییرمیباشددرپایان لازم به ذکراست تضمین صددرصدی برای تصویب پروپوزال داده خواهدشدوحدودنصف مبلغ باتوجه به هزینه های ذکرشده قبل ازهخرچیزازدانشجوبه عنوان بیانه وبقیه مبلغ بعدتصویب پروپوزال اخذخواهدشد.نگارش پایان نامه فیزیولوژی ورزش:نکته قابل توجه: نگارش پایان نامه نیازمندترجمه ومطالعه حدود50تا100مقاله دقیقامرتبط باکارموردبررسی است وازآنجاکه سرچ اکثرمقالات ودانلودآنه با توجه به موقعیت زمانی ومکانی درایران با محدودیت همراه است ومقاله کامل قابل دریافت نیست لذااسترس بی نهاییت دردانشجوایجادمی نماییدودرفصول مختلف پایان نامه بخصوص فصل سه با توجه به کارهای آزمایشگاهی ومیدانی ودرفصل چهارم پایان نامه که مربوط به کارآماری است که هزینه های متعددبرای دانشجوایجادمی نماییدوازطرفی بایدبه دنبال متخصص آمارباشدومشکلات جمع وجورکردن آزمودنی هانیزمشکلات متعددبرای دانشجوایجادمینمایید،لذا این کارگروه برآن است که این مشکلات رابرای دانشجویان محترم فیزیولوژی ورزش به حداقل رساند.مبالغ جهت نگارش پایان نامه:1- هزینه نگارش پایان نامه کامل مرتبط با سیستم ایمنی وورزش حدودا3.5تا6میلیون تومان متغییرمیباشد2- هزینه نگارش پایان نامه کامل مرتبط با هورمون های آنابولیک وکاتابولیک(کورتیزول،تستوسترون) حدودا3.5تا5میلیون تومان متغییرمیباشد3- هزینه نگارش پایان نامه کامل مرتبط ببا عملکردهای وورزش حدودا2.5تا4میلیون تومان متغییرمیباشدنکته :مبالغ ذکرشده درطی قراردادی ... • تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

  رکورد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> شماره رساله عنوان - پديدآور - مشخصات ۳۹ GV 3 تاثير فعاليتهاي بدني منظم بر روي سيستم ايمني هومورال (ايمونوگلوبولينهاي IgA ،IgG و IgM سرم)/ مقصود پيري.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره علي دلاور و محمدجواد رسائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۶-‎۱۳۷۵. ۷۷۹ GV 7 تاثير يک برنامه تمريني استقامتي بر عوامل خوني منتخب و اکسيژن مصرفي بيشينه/ احمد همت‌فر.- به راهنمايي حجت‌اله نيک‌بخت، به مشاوره عزت‌اله نادري و محمدجواد رسايي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷. ۸۵۴ GV 6 تاثير يک برنامه تمريني منتخب بر توان هوازي و برخي از ويژگيهاي ساختاري و فيزيولوژيکي و مقايسه آن در مردان ۳۵ - ‎۲۶ و ۵۵ - ‎۴۶ ساله/ محمدرضا رمضانپور.- به راهنمايي حجت‌اله نيک‌بخت، به مشاوره عليمحمد اميرتاش و علي‌اصغر رواسي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ‎۱۳۷۷. ۱۳۶۸ GV 5 تاثير تمرينات منتخب هوازي بر برخي از عوامل خطرزاي قلبي، عروقي اعضاي هيئت علمي غيرسيگاري و سيگاري دانشگاههاي مشهد/ سيدمحمود حجازي.- به راهنمايي اصغر خالدان و علي حائري روحاني، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۶-‎۱۳۷۵. ۲۱۶۹ GV 9 تاثير يک برنامه تمريني ويژه روي عوامل خطرزاي قلبي عروقي و مقايسه آن با يکي از برنامه‌هاي متداول ورزش صبحگاهي/ غلامرضا شريفي.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره مهدي نمازي‌زاده و عليمحمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸. ۲۶۷۸ GV 13 تاثير يک برنامه تمرين هوازي منتخب بر توليد نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئينهاي خون در افراد غيرورزشکار/ سيدجلال نقوي الحسيني.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره احمد زواران حسيني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹. ۳۰۴۴ GV 18 تاثير روشهاي بازيافت فعال و غيرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان ...

 • پایان نامه فیزیولوژی ورزشی ارشد و دکتری

  بسمه تعالیبا همکاری مجموعه متخصصین اسپورت تزیز موضوعات بروز و قوی در حوزه فیزیولوژی ورزشی انتخاب کنید و با کمک مجموعه متخصصین حاضر مقالات علمی پژوهشی و آی اس آی را از پایان نامه خود استخراج نمائید.

 • موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

  موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

  پایان نامه های فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی - پایگاه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی (علمی - پژوهشی و تخصصی - آموزشی) - وبلاگ معصومه حبیبی نژاد"> وبلاگ معصومه حبیبی نژاد پایگاه جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی (علمی - پژوهشی و تخصصی - آموزشی)  آخرين مطالب تحویل پروژه سرفصل های ترم تابستانی تمرینات پلیومتریک تمرینات پلیومتریک تمرینات پلیومتریک تمرینات پلیومتریک بسکتبال تقویت تصویری عضلات باسن و ران منبع امتحان درس تربیت بدنی 2 نیمه شعبان تسلیت به جناب مهندس طوسی لینک دوستان قالب وبلاگ وبلاگ دکتر شجاع الدین بازار کار و استخدامی کشور سازمان سنجش کشور سایت تخصصی موبایل اخبار دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد اسلامی وزارت ورزش و جوانان تربیت بدنی علامرودشت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انجمن حقوق ورزشی پورتال پزشکی ورزشی ایران انجمن تربیت بدنی پیام نور تبریز تربیت بدنی و علوم ورزشی (میلاد مشتری) تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان(University of Medical Sciences Physical Guilan E ورزش دانشگاه کاشان وبلاگ دکتر محسن شیرعلی دانشجو پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه تهران دانشگاه آزاد واحد تهران مركز وبلاگ فاطمه جعفری من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد. . وبلاگ نریمان رحمانی دانلود فیلم پرواز وبلاگ دانشجویان دانشگاه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قالب های پیچک پيوندهای روزانه مرکز لرزه نگاری کشوری جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد مرکز جذب هیئت علمی سامانه سجاد پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرتال دانشگاهی کشور دانشگاه پیام نور سایت هواشناسی کشور 118 کل کشور قالب وبلاگ قالب های پیچک موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه های فیزیولوژی ورزش     تاثیر سه برنامه سرد کردن بر میزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال یک فعالیت بیشینه در ورزش   اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب ...

 • حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش

  حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش مقدمه: اجازه دهید چند دقیقه ای به این موضوع فکر کنیم آیا بی شک می دانید که "فیزیولوژی ورزشی چیست" و "چه کسی یک فیزیولوژیست ورزشی است" قطعاً برای هر یک این سئوالات چندین جواب وجود دارد، بعضی معتقدند، آشنایی دارم؛ بقیه هم نمونه های خوبی برای بی اطلاعی و گمراهی هستند. چیزی که من می دانم این است که: هر کسی در انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی باید بدانند که فیزیولوژی ورزش چیست و یک فیزیولوژیست کیست. دوم اینکه، این احتمال بسیار وجود دارد که درصد زیادی از فیزیولوژیستهای ورزشی انجمن آمریکایی غیرفیزیولوژیستهای ورزشی نظری ندارند. از دیگر ح*** از مردم به کلی سلامتی و خوبی، شایستگی و توانبخشی، ورزشکار و دنیای ورزش، درسنگ امریکایی فیزیولوژی ورزش به وسیله ی اعطای درجه مرتب شده است. اگر شما این را دارید این بدین معناست که شما ممکن مقامی بدست آورید و اگر ندارید پس ا*** اعطای درجه معتقدند که شما نباید مقامی کسب کنید. در واقع چیزی که آنها می گویند این است که شما یک فیزیولوژیست ورزشی نیستید. شما ممکن است خودتان را یک شخص ورزشی، یا یک آموزش دهنده ی سلامتی بدانید که این یکی از بهترین رازهای بهتر ماندن است. اکثر دانش آموزان از این امتیاز آگاهی ندارند در حالیکه بعد از دانشگاه بسیار واضح می شود. خوشبختانه، سبک آمریکایی نظریه ی فیزیولوژی ورزشی چیست و یک فیزیولوژیست کیست، در حال تغییر است. قسمتی از دلیل به خاطر تزلزل حرفه ای و رسمی است که از کمبود موقعیت حرفه ای و نظام به عنوان شغل منتج می شود. دلیل دیگر، اغتشاش در اینکه فیزیولوژی ورزش چیست و فیزیولوژیست کیست، می باشد. تعریف هر کدام بسیار مفصل است، اما انجمن امریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی هر دو را تعریف کرده اند. اگر به دقت تعاریف را بررسی کنیم می توانیم به وضوح ببینیم که فیزیولوژی ورزشی *** درباره ی تغییرات مهم و مزمن نیست که از ورزش منظم نتیجه می شوند، یا که یک فیزیولوژیست ورزشی با اعطای درجه تعریف شده است. فیزیولوژی ورزش یعنی تعریف مکانیزمهای فیزیولوژیکی تضمین کننده ی فعالیت فیزیکی، آسودگی از وظایف درمانی مربوط به تحلیل، پیشرفت و حفظ سلامتی، شایستگی، توانبخشی بیماری قلبی و دیگر بیماریهای مزمن و یا معلولیتها، رهبری حرفه ای و مشاوره ی ورزشکاران و دیگرانی که به ورزش، آموزش ورزشها و *** نیز برای انسان با ورزش مزمن و حساس علاقه مندند. فیزیولوژیست ورزشی یعنی کسی که مقامی آکادمی در فیزیولوژی ورزش دارد، یا کسی که از طرف جامعه ی آمریکایی فیزیولوژیستهای ورزشی در انجام فیزیولوژی ورزشی تصدیق شده هست، یا کسی که مدال با رتبه ی آکادمی یا گواهینامه ...

 • آناتومی خودمختاری (فیزیولوژی ورزشی)

  800x600آتونومي خودمختاري- هدفي مربوط به تخصصي شدن فيزيولوژي ورزش موضوعات پيچيده مربوط به تخصصي نمودن مقررات خاص علوم ورزشي در تلاش‌هاي اخيري كه به منظور پيشرفت فيزيولوژي حركتي، ورزش هاي حرفه اي صورت گرفته، واضح است. سؤالات مربوط به اينكه چه كسي در آينده اين مقررات را كنترل مي كند باعث شده تا سازمان انجمن آمريكائي فيزيولوژيست هاي ورزشي (ASEP)  تشكيل گردد، سازماني متشكل از فيزيولوژيست هايي كه هدف اصلي آنها حرفه اي كردن فيزيولوژي ورزش است. در بين مشكلات عنوان شده توسط اعضاء ASEP اين موضوع مهم است كه تنها فيزيولوژيست ها بايد بر مسير مورد نظر، نظارت كنند. نكته مهم در بحث هاي مستمر امروزي آن است كه آيا كالج آمريكايي درمان مشكلات ورزشي(ACSM)- سازماني منتخب، مختص علوم ورزشي و متشكل از حداقل 56 شغل (شامل فيزيولوژي ورزش)- به عنوان متخصص حق و توانايي نظارت بر توسعه فيزيولوژي ورزش را دارد. (در اين زمينه بايد به تلاش هاي مداوم و جديد ACSM براي پيشرفت ثبت تخصصي فيزيولوژيست هاي درماني ورزش توجه نمود). اين بحث ادامه مي يابد و در اينجا متوقف نخواهد شد، اما اين استدلال بايد توسط هر فرد با هر گرايشي به بخش هاي Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SAبرای خرید این مقاله (تحقیق ، پروژه ) به این شماره ( 09361144852) تماس بگیرید.با قیمتی باور نکردنی.برای کلیه هموطنان عزیز سراسر کشور. با تشکر کارستان  

 • رشته ها و گرایش های جدید تربیت بدنی

  با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و توسعه تحصیلات تکمیلی و برآورد کردن نیاز بازار کار، رشتۀ تربیت بدنی که دارای شش گرایش بوده است تبدیل به 6 رشته خواهد شد.به این شکل که گرایش تربیت بدنی عمومی منسوخ شده خواهد شد. توضیحات کاملتر در سطح کارشناسی ارشد و دکتری در ادامۀ مطلب مطالعه بفرمائید. ولی اله کاشانیدر کارشناسی ارشد، گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از: الف-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ب- فیزیولوژی ورزشی کاربردی ج- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض د- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی ه-تغذیه ورزشی.رشته دوم در کارشناسی ارشد عبارت است از:‌ کارشناسی ارشد مدیریت ورزش که گرایش‌های این رشته در کارشناسی ارشد عبارت است از:‌الف-مدیریت بازاریابی در ورزش ب-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ج-مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی د-مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی ه-مدیریت رسانه‌های ورزشی ح-مدیریت رویدادهای ورزشی.سومین رشتۀ در کارشناسی ارشد رشته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی که سه گرایش این رشته عبارت است از: الف-رشد حرکتی ب-یادگیری وکنترل حرکتی ج-آموزش تربیت بدنی.رشته چهارم از کارشناسی ارشد به نام رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است که سه گرایش زیر مجموعه این رشته عبارت است از: الف-حرکات اصلاحی ب-امدادگر ورزشی ج-تربیت بدنی ویژه.رشته پنجم در کارشناسی ارشد رشتۀ کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی که این رشته فقط یک گرایش دارد که آن شامل روانشناسی ورزشی است.و اما رشته ششم از کارشناسی ارشد به نام کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی که گرایش‌های این زیرمجموعه عبارت است از:‌الف- بیومکانیک پایه ورزشی ب- بیومکانیک عملکرد ورزشی ج- بیومکانیک بازتوانی ورزشی د- بیومکانیک و مهندسی ورزشی.تعداد واحدها در کارشناسی ارشد 32 واحد پیش بینی شده که توزیع این 32 واحد بدین شرح است:دروس پایه شش واحد، دروس تخصصی 14 واحد، دروس انتخابی شش واحد و پایان نامه شش واحد.اما در رابطه با تعداد واحدهای کارشناسی‌ها 132 واحد است که این تعداد بدین تربیت توزیع شده است:دروس عمومی 20 واحد،‌دروس پایه نظری 14 واحد، دروس پایه عملی 30 واحد، دروس اصلی نظری 20 واحد، دروس اصلی عمومی 16 واحد، دروس تخصصی نظری هر گرایش 20 واحد، دروس انتخابی عملی شش واحد و دروس انتخابی نظری شش واحد.شایان ذکر است برنامه دوره دکترا که شامل شش رشته است که عبارت است از: رشته دکترا فیزیولوژی ورزش که مدیریت این برنامه با دکتر حجت الله نیکبخت است. رشته دوم رشته دکترا مدیریت ورزش که مدیریت آن با دکتر سیدنصرالله سجادی است. رشته سوم رشته دکترای رفتار ...