پیام نوربیرجند

 • سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

    نام دانشگاه نام سایت دانشگاه پیام نور تفت http://taftpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نور جهرم http://jpnu.ac.ir دانشگاه پیام نور(واحد کرج) http://karaj-pnu.com/ دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی http://www.pnu.tabriz.ac.ir/ دانشگاه پیام نورآذربایجان غربی http://umpnu.ac.ir دانشگاه پیام نوراردکان http://pnuardakan.ac.ir/ دانشگاه پیام نوراسفراین http://www.pnues.ac.ir دانشگاه پیام نوراسکو http://www.pnuosku.ir/ دانشگاه پیام نوربناب http://www.bonabpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نوربوشهر http://www.pnu5b.ac.ir دانشگاه پیام نوربهشهر http://www.bpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نوربیرجند http://www.bjpnu.ac.ir/pages/contact_us.htm دانشگاه پیام نورپرند http://www.parand.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورتهران http://www.tehran.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نورجاجرود http://jajroodpnu.javanblog.com/ دانشگاه پیام نورجامع استان یزد http://www.pnu4yazd.com/ دانشگاه پیام نورچهارمحال و بختیاری http://www.ch-bkhpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورخوزستان http://www.pnukh.ir/ دانشگاه پیام نورداران http://www.daran-pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نوردماوند http://www.damavand-pnu.com/ دانشگاه پیام نوررضوانشهر صدوق http://www.pnurezvanshahr.com/ دانشگاه پیام نورزنجان http://www.pnuz.ir/ دانشگاه پیام نورسبزوار http://www.pnu.tabriz.ac.ir/ دانشگاه پیام نورسمنان http://www.pnusemnan.com/ دانشگاه پیام نورسمنان http://www.pnusemnan.com/ دانشگاه پیام نورسمنان واحد مجن http://mojen.pnusemnan.ac.ir/ دانشگاه پیام نورشاهین شهر http://www.shahinshahrpnu.ir/ دانشگاه پیام نورشهریار http://www.shypnu.info/ دانشگاه پیام نورشیراز http://www.spnu.ac.ir دانشگاه پیام نورطبس http://www.tabas-pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورفارسان http://www.farsanpnu.com/ دانشگاه پیام نورقزوین http://www.qpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورقم http://www.qum.pnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورکبود راهنگ www.kpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورگناوه http://www.bgpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورگنبد کاووس http://www.gpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورلرستان http://www.pnulr.ac.ir/ دانشگاه پیام نورماهد شت http://pnumahdasht.com/ دانشگاه پیام نورمراغه http://www.pnu-maragheh.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز بافق http://bafghpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز بیجار http://www.pnubijar.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز دلیجان http://www.pnu-delijan.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز رشت http://www.pnur.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز شبستر http://www.pnush.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز فریمان http://www.pnuf.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز فریمان http://www.pnuf.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز لامرد http://www.pnulamerd.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکز میاندوآب http://www.mpnu.ir/ دانشگاه پیام نورمرکزاصفهان http://www.pnui.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکزبناب http://www.bonabpnu.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکزفریدونشهر http://www.pnuf.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکزقوچان http://www.pnuq.ac.ir/ دانشگاه پیام نورمرکزنیشابور http://www.neishaboorpnu.ac.ir/ دانشگاه ... • لیست کتاب های انتشارات دانشگاه پیام نور موجود در کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد

  تار‌يخ انتشار‌ نـــاشـــر‌ پد‌يد‌آو‌ر‌ان عــنــو‌ان 1378 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ كلايد‌ر‌ متز‌ 2000  مسئله‌ شيمي‌ فيز‌يك‌ (ر‌شته‌ شيمي‌) 1374 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ تاليف‌ ناصر‌ ار‌ز‌اني‌ آز‌مايشگاه‌ ر‌سو‌ب‌شناسي‌(ر‌شته‌ ز‌مين‌شناسی) 1381 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ مو‌لف‌ علي‌ د‌انشپو‌ر‌ آشنايي‌ با كليات‌ علو‌م‌ اسلامي‌ فلسفه‌ و‌ عر‌فان‌ (ر‌شته‌ الهيات‌) 1371 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ مو‌لف‌ كر‌يم‌ عز‌تخو‌اه‌ آشنائي‌ با مفاهيم‌ و‌ ر‌و‌ش‌ تد‌ر‌يس‌ ر‌ياضي‌ 1386 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ مو‌لف‌ خد‌يجه‌ جمشيد‌ي‌ آمار‌ و‌ كار‌بر‌د‌ آن‌ د‌ر‌ مد‌ير‌يت‌ ( ر‌شته‌ مد‌ير‌يت‌ - حسابد‌ار‌ي‌) 1381 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ احمد‌ آقاز‌اد‌ه‌ آمو‌ز‌ش‌ و‌ پر‌و‌ر‌ش‌ تطبيقي‌ 1387 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ مر‌يم‌ سيف‌نر‌اقي‌، عز‌ت‌اله‌ ناد‌ر‌ي‌ آمو‌ز‌ش‌ و‌ پر‌و‌ر‌ش‌ كو‌د‌كان‌ استثنايي‌ (ر‌شته‌ علو‌م‌ تر‌بيتي‌) 1386 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ علي‌اصغر‌ ر‌و‌اسي‌ آناتو‌مي‌ انساني‌ ( ر‌شته‌ تر‌بيت‌ بد‌ني‌) 1384 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ تر‌جمه‌ ليد‌ا فر‌خو‌ آناليز‌ حقيقي‌ (ر‌شته‌ ر‌ياضي‌) 1375 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ علير‌ضا حسينيو‌ن آناليز‌ ر‌ياضي‌ 3 (ر‌شته ر‌ياضي) 1380 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ حسن‌ پاشاشر‌يفي‌ ار‌ز‌شيابي‌ شخصيت‌ (ر‌شته‌ ر‌و‌انشناسي) 1372 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ اصو‌ل‌ بهد‌اشت‌ و‌ كمكهاي‌ او‌ليه‌ (ر‌شته‌ بهد‌اشت) 1381 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ كيهان‌ فر‌و‌ز‌ند‌ه‌ شهر‌كي‌ اصو‌ل‌ تصفيه‌ و‌ بهساز‌ي‌ منابع‌ آب‌ -1374 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ تاليف‌ و‌يد‌ا مجتهد‌ز‌اد‌ه‌، حسين‌ علو‌ي‌ طبر‌ي‌ اصو‌ل‌ حسابد‌ار‌ي‌1 1385 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ عبد‌الكر‌يم‌ مقد‌م‌، علي‌ شفيع‌ز‌اد‌ه‌ اصو‌ل‌ حسابد‌ار‌ي‌ (1ر‌شته‌ حسابد‌ار‌ي‌) -1372 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ يحيي‌ حساس‌ يگانه‌ اصو‌ل‌ حسابد‌ار‌ي‌ 2 1387 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ عبد‌الكر‌يم‌ مقد‌م‌ ، علي‌اصغر‌ عيو‌ضي‌حشمت‌. اصو‌ل‌ حسابد‌ار‌ي‌(3 )(ر‌شته حسابد‌ار‌ي) 1387 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ حسن طار‌مي ر‌اد‌ اصو‌ل‌ فقه‌ (2) 1370 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ تاليف‌ علي‌ علاقه‌بند‌ اصو‌ل‌ مد‌ير‌يت‌ آمو‌ز‌شي‌ 1369 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ مو‌لف‌ علي‌ تقي‌پو‌ر‌ ظهير‌ اصو‌ل‌ و‌ مباني‌ آمو‌ز‌ش‌ و‌ پر‌و‌ر‌ش‌ 1385 د‌انشگاه پيام نو‌ر‌ ]بر‌و‌س‌ آلبر‌ت‌ ... و‌ د‌يگر‌ان‌[ اصو‌ل‌ و‌ مباني‌ ز‌يست‌شناسي‌ سلو‌لي‌ - مو‌لكو‌لي‌ 1370 د‌انشگاه ...

 • برنامه كلاسي نيمسال اول 92-91 پيام نور انديمشك

  برنامه كلاسي نيمسال اول 92-91 پيام نور انديمشك دريافت از picofile ادبيات عرب (1391/07/۱۸) الهيات (1391/07/20)   جدید حسابداري (1391/07/20)   جدید روانشناسي (1391/07/۱9) رياضي و علوم كامپيوتر (1391/07/۱۸) علوم تربيتي (1391/07/۱9) عمومي و معارف (1391/07/۱۸) فيزيك (1391/07/۱9) نرم افزار و فناوري اطلاعات (1391/07/20)  جدید مترجمي زبان انگليسي (1391/07/20)   جدید مهندسي كشاورزي (1391/07/۱۸) دريافت از persiangig ادبيات عرب (1391/07/۱۸) الهيات (1391/07/۱۸) حسابداري (1391/07/۱9) روانشناسي (1391/07/۱9) رياضي و علوم كامپيوتر (1391/07/۱۸) علوم تربيتي (1391/07/۱9) عمومي و معارف (1391/07/۱۸) فيزيك (1391/07/۱9) نرم افزار و فناوري اطلاعات (1391/07/۱9) مترجمي زبان انگليسي (1391/07/۱9) مهندسي كشاورزي (1391/07/۱۸) توجه: كلاس‏هاي هفته اول استاد چاوشي رشته مترجمي برگزار نميشود.

 • معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی در مقطع ارشد

  معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد شامل: معرفی رشته معرفی و توضیحات هر گرایش توانایی های لازم موقعیت‌ شغلی‌ در ایران ادامه مطلب را بخوانید انجمن فناوری اطلاعات

 • لیست منابع , ارائه دروس و برنامه امتحانات و 9 ترمه

  دانشجويان پذيرفته شده از طريق كنكور سراسري و آزمون فراگير : <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> كارشناسي : ليست عناوين دروس، ليست ارائه دروس، منابع دروس، برنامه امتحانات ، شهريه كارشناسي ارشد : ليست ارائه دروس، منابع دروس، برنامه امتحانات، شهريه ، طرح پيشنهادي پايان نامه دكتري : ليست ارائه دروس، برنامه امتحانات ، شهريه ،طرح پيشنهادي رساله دانشجويان طرح تجميع (تابان) :       مهندسي : ليست ارائه دروس، ليست منابع، برنامه امتحانات       علوم انساني : ليست ارائه دروس، ليست منابع، برنامه امتحانات               دانشجويان آموزش راديو تلويزيوني دانشجويان آموزش مجازي دانشجويان مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل:   ·    كارشناسي : رشته ها ،ليست عناوين دروس، ليست نه ترمه دروس، منابع دروس، برنامه امتحانات ، شهريه ، فرم (انتخاب واحد، حذف و اضافه، مرخصي) ·    كارشناسي ارشد : رشته ها ، ليست نه ترمه دروس، منابع دروس، برنامه امتحانات، شهريه ، فرم (انتخاب واحد، حذف و اضافه، مرخصي) ، طرح پيشنهادي پايان نامه ·    دكتري : رشته ها ، ليست ارائه دروس دروس، منابع دروس، برنامه امتحانات ، شهريه ،فرم (انتخاب واحد، حذف و اضافه، مرخصي)

 • اعلام دروس جبرانی

  خانم زهره احمدی ۹۰۰۰۹۵۳۱۵  نیاز به گذراندن  دروس جبرانی ندارد . خانم نزهت شجاعی ۹۰۰۱۰۳۹۳۰  نیاز به گذراندن  دروس جبرانی ندارد . خانم مریم رمضانی دامنه ۸۹۰۳۴۳۹۷۱   نیاز به گذراندن  دروس جبرانی ندارد . خانم شهلا آسایش  ۸۹۰۰۶۸۵۶۳  نیاز به گذراندن  دروس جبرانی ندارد . خانم فرشته فرشی منتصر ۹۰۰۱۰۶۷۷۸  نیاز به گذراندن  دروس جبرانی ندارد . خانم  زینب عباسی ۹۰۰۱۰۵۴۹۴  تمامی دروس جبرانی گذرانده شود.

 • برنامه کلاسی کلیه رشته های دانشگاه پیام نور محمودآباد

  برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی - چند بخشی برنامه کلاسی رشته علوم کامپیوتر - چند بخشی برنامه كلاسي رشته الهيات - علوم قرآن و حدیث   برنامه کلاسی درس اندیشه اسلامی 2 رشته های علوم پایه و علوم انسانی بدین شرح می باشد استاد عبدالله حسن زاده پنجشنبه : 8-10 *10-12 شروع کلاس از 23/7/1388 می باشد برنامه کلاسی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار بدین شرح می باشد استاد فرزانه محمدپور ، شنبه 16-18 شروع کلاس از 11/7/1388 می باشد درس اصول مدیریت رشته علوم کامپیوتر ، آقای سیف الله پور از برنامه درسی حذف شده است رشته های مشترک در دروس تربیت بدنی 1 و 2 و برنامه آن بدین شرح می باشد لازم بذکر است که درصورت تداخل برنامه ، دانشجویان می توانند در کلاس های دیگر اساتید ذیل شرکت کنند حسابداری و حقوق - - * - - مدیریت بازرگانی و مدیریت جهانگردی - - * - -مهندسی کشاورزی علوم و اقتصاد کشاورزی کتابداری و ادبیات - - * - - علوم کامپیوتر و ریاضی - - * - - مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات - - * - - زیست شناسی - -* - - الهیات فقه و حقوق و علوم قرآن و حدیث علیرضا شیرویه محمد موسی دخت محمد حسین زاده مهدی حسین زاده درس فیزیک 2 رشته ریاضی ، استاد نصرالله پور حذف شده و به جای آن استاد فتاحی تدریس آن را بر عهده دارند زمان : 9-12 چهارشنبه تاریخ شروع کلاس : 15/07/1388 درس پایگاه داده رشته فن آوری اطلاعات حذف و مشترک با رشته علوم کامپیوتر برگزار می گردد برنامه دروس آزمایشگاه فیزیک خانم منصوری خاتم زنگنه انجمن فناوری اطلاعات