چيستان کودکان

 • چيستان هاي نيكو با جواب

  1.      یکصدوچهل چیستان پرسشی1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن14-آن چیست من می روم واومی ماند15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود30-از قول من و تو قصه ها مي گويد.آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد.بي پرده ز كار اين و آن مي گويد. با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب.بي هدف ره مي برد با قلب خون31- چيست آن ، كز چشمه اي آيد برون.مي شود از سنگ سختي سر نگون.مدتي بر دشت خشكي چون برفت.بيرون و درون شهر جايي دارد32- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد.مانند دم موش پايي دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولي ز يك پايه نگون33- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون دل عاشقان فرو ريزد خون.چون دست به ... • چیستان برای کودکان زیر 10 سال

  ]چيستان چیستان : شیر پلنگ بی دم، نه جو خورد،نه گندم. گشت زند توی باغ. دهد عسل به مردم.زنبور عسل آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟خرچنگ موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.تفنگآن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟خزنده آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟کوزه همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟جواب دودحیوان بسیار خطرناکی هستم که اگر برعکس اسمم را بنویسی رام میشوم؟مار کدام گیاه است که در باغ سبز در بازار سیاه و در آشپز خانه سرخ است ؟چای آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟لاک پشت

 • ]چيستان

  چیستان : شیر پلنگ بی دم، نه جو خورد،نه گندم. گشت زند توی باغ. دهد عسل به مردم.زنبور عسل آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟خرچنگ موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.تفنگآن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟خزنده آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟کوزه همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟جواب دودحیوان بسیار خطرناکی هستم که اگر برعکس اسمم را بنویسی رام میشوم؟مار کدام گیاه است که در باغ سبز در بازار سیاه و در آشپز خانه سرخ است ؟چای آن کیست که همه جا میرود ولی از خانه اش بیرون نمیرود؟لاک پشت

 • چيستان هاي قديمي

  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 • چیستان گیاهان .جنت رودبار رامسر

  چیستان ومعمای گیاهان - آن چیست که درباغ سبز دربازار سیاه ودرآشپزخانه قرمز است ؟ چای - صندوق چوبی پرازروغن کوهی ؟ گردو - چیست آن گردگنبد بی در  پوست درپوست گردیکدیگر هرکه بگشاید این معما را    رخش ازآب دیده گردد تر         پیاز - آن چیست که آسمانی سبز ،شهری قرمز وآدم هایی سیاه دارد ؟   هندوانه - عجایب صنعتی ، زرد است وبی جان     دواسم زنده دارد ازدوحیوان    خربزه - نه درزمین نه درهوامثل عقیق کربلا   گیلاس - زرداست نه زردآلو  سرخ است نه شفتالو درباغ فلان خان است  چاشنی بزرگان است      زعفران - چیست آن میوه پسندیده   سرخ وسبزوسپیدپوشیده - درمیان دوکاسه ی چوبین   بادوصداحترام خوابیده  پسته - گردن باریکم ،خوش آب ورنگم     مثل گلم من ، شکم گنده ام - بی پاودستم ، شاه میوه ها         عجب تهمتی ، پناه برخدا    گلابی - زردم وزبرم   زیرزمین معتبرم    کلاه سبزی به سرم     هویج - آن چیست که دربرگ پناهی دارد     رخت سیه وسبزکلاهی دارد پوستش رابکنندوسینه اش چاک دهند     من درعجبم کاین چه گناهی دارد      بادمجان - دلبسته به خاک است ، سنگش می مالند وبه زخمش نمک می پاشند     گندم - درخانه مادرخت انجیراست      لب تالب آن میلن زنجیراست خنجربکشم میانه راپاره کنم   آبش بخورم که گوئیا شیراست         نارگیل - برگ سبزچمنی ورق ورق می شکنی   کاهو - صدتاخانم تویه خونه بگذارتودهن دونه دونه    انار - آن چیست که دربرگ مکانش باشد  ابریشم زرد سایه بانش باشد دندان طلایی اوچوبینی گویی    دندان نگاردردهانش باشد        بلال - آن چیست که ارغوان قبایی دارد     بیرون ودرون شهرجایی دارد گرداست ومدور وتاجش برسر    همچون دم موش ، دست وپایی دارد     چغندرقند - میوه ای دارد ، آن به هم بسته   گوشت شیرین واستخوان چاک است نیمی ازمارونیمی ازخرگوش      نام آن زین دوجسم ناپاک است     خرما - میوه ای باشلوارسبزرنگ وکفش های قرمز ؟  آلبالو - نیستم من ازکلنگ واره وبیل    هستم ازخانواده آجیل هیکلم کوچک است ونقلی وریز  نیست مثل هندوانه جالیز    فندق - آنچیست گرد و کوچک      آویز ومعلقگاهی حلال و طیب     گاهی حراممطلق      انگور

 • چیستان کشتی

  ۱-چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی حضرت موسی برده شد؟   ۲-شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است ، خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. تخم به کدام سمت پرت میشود؟ اگه درست گفتید خیلی زرنگ هستید. خواهش می کنم جواب بدین

 • چیستان تخم مرغ

  ۱ - شخصی تخم مرغ را دانه ای ۷۰ ریال خرید و دانه ای ۵۰ ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد! چطور چنین چیزی ممکن است؟

 • چیستان

  چیستان

            چيستان.....   ان چيست كه هزارچشم دارد ويك پا       ان چيست كه سه  چشم دارد ويك پا       ان چيست كه سه پا دارد ويك چشم      ان چيست كه بالاي ان اتش پايين ان اب است       ان چيست كه پا ندارد اما همه او را از راه رفتنش مي شناسند      ان چيست كه يكي است اما با همه است      ان چيست كه از ميان اب مي گذرد اما خيس نمي شود      ان چيست كه خودش اب دشمنش اب      ان چيست كه بسيار كم است وان چيست كه كمش بسيار است      ان چيست كه سفيداست ولي برف نست ريشه دارد ولي درخت نيست       گرد آورنده : امیر محمد صالحپور کلاس ششم (۱)  

 • فاطمه