کارشناس رسمی دادگستری

  • دانستنیهایی درباره گل رز

    در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج کشت و کار آن در باغها گسترش یافت. علاقه و اشتیاق انسان به داشتن این گل در تمام فصول سال باعث گردید تا تولید آن در گلخانه انجام گیرد. در حال حاضر گل رز یکی از محبوبترین گلهای جهان است و از لحاظ میزان تولید در صدر قرار دارد. کشورهای عمده تولیدکننده این گل عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، هلند، انگلستان، کلمبیا،اکوادور، کنیا، آفریقای جنوبی، هندوستان و … لازم به ذکر است که تولید این گل در برخی از کشورهای آمریکایی و آفریقایی با سرعت رو به افزایش است، هر چند که تقریباً تمامی کشورهای دنیا بسته به پتانسیل خود تولید گل رز را نیز کم و زیاد در برنامه های خود دارند.. تولید گل رز در ایران بیشتر به استانهای تهران، مرکزی،اصفهان و خوزستان محدود شده است.همچنین کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای آسیای میانه و ژاپن از عمده وارد کنندگان گل رز به شمار می روند.مشخصات گیاهشناسی: گل رز متعلق به خانواده گل سرخیان است. این گیاهان در بخشهای وسیعی از کره زمین پراکنده هستند و از لحاظ نحوه رشد و شکل بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسیویی، هیبرید چای، فلورینبدا، درختچه ای، بالا رو و رونده تقسیم می شوند.جنس رز دارای ۱۲۰ گونه می باشد که از مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده است. در تولید رزهای بریدنی گلخانه هایی از ارقام هیبرید چای و فلورینبدا که تولید گل انتهایی می کنند، استفاده می شود. گلهای شاخه بریده را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند.۱- hybrid tea: به رزهای تک شاخه ای که قطر گل ۹ سانتیمتر یا بیشتر باشد.۲- sweet hearts: به رزهایی گفته می شود که قطر گل کمتر از ۹ سانتیمتر باشد.۳- رزهای اسپری: به رزهایی گفته می شود که حداقل ۳ غنچه روی یک شاخه باشد.در بررسی روند رشد این گروهها در هلند مشخص شده که هیبرید چای در سال ۲۰۰۰ نسبت به ۱۹۹۹ حدود ۲ درصد افزایش داشته است. اما سطح ارقام sweet hearts رو به کاهش است ولی با این وجود برخی ارقام رشد خوبی دارند(Sacha و(Escimo. رزهای اسپری نیز کمتر از ۳ درصد تولیدات هلند را در بر می گیرند. گل رز در تمامی رنگها دیده می شود و در این مورد تنها یک استثناء وجود دارد و آن نبود رزهای آبی است. در انواعی که تولید گل انتهایی می کنند (هیبرید چای، فلورینبدا، پاسیویی، مینیاتوری) هر ساله شاخه های جدید از جوانه های سال قبل رشد می کنند و بعد از تولید گل در انتهای شاخه، رشد آن متوقف می شود و شاخه های جدید دوباره از جوانه های زیر گل تولید می شود که بسته به رقم و شرایط آب و هوایی ممکن است تولید گل بکند یا نکند. برخی از ارقام گل رز دائم گل هستند و گل دهی در آنها در بیشتر ...  • وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

     ماده 1 ـ كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود. ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال مي‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است. تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند. شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند. ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است : الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه. ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو. ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات. د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي. هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه. ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است: الف - مجمع عمومي؛ ب - هيأت مديره؛ ج - بازرسان؛ د - دادسرا و دادگاه انتظامي. ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي‌‌شوند: الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آراي ...

  • كارشناس كيست و كارشناسي چيست ؟

      بنام آنكه جان را فكرت آموخت   گردآوري و تنظيم  : مهندس ناصرحسين نژادي – كارشناس رسمي  دادگستری                                                                                                                1 –   مقـدمــه    :                                       نظر به كثرت و تنوع دعاوي مطروحه درمحاكم قضائي  و اينكه قضات در همه رشته هاي علمي و فني ، تخصص ندارند ، لذا در راستاي تحقق دادرسي عادلانه درمواردي نياز به كسب عقيده كارشناسرسمي دادگستري ضرورت مي نمايد و به عبارتي مي توان گفت ، ازجمله وسايلي كه براي اثبات دعوا بكارگرفته مي شود ، امركارشناسي است ؛ پس كارشنـاسـي عبارتست از : « اقدامي تحقيقي و علمي كه براساس سوابق تجربي و اطلاعات فني و علمي نسبت به مـوردي صورت مي پذيرد .» وامَا كارشناس نيز : «  شخصي است كه بامسئوليت اخلاقي و به پشتوانه تخصص و تجربه بالاي خود ، مي تواند قاضي را درصـدور رأي معاونـت و يـاري نمايـد ، گرچه نظركارشناس ، مي تواندمستند حكم قرار گيرد ، ولي به عنوان دليل نيست ، امَا مي تواند مبنايي براي صدورحكم باشـد  » . درتبيين وظايف ، عملكرد كارشناس را مانند يك آزمايشگاه مي توان مقايسه و تصوركرد ، همانطوريكه آزمايشگاه ، بافت بيمار را تجزيه وعلَت يابي مي كند ، وجراحان قبل از عمل دست بردن به تيغ جراحي ، آزمايشات اوَليه را انجام مي دهند ، تامنشاء بيماري را بيابند ؛ مسماً قضات نيزكه به منزلة جراحان عـوارض اجتماعـي هستند ، براين اساس مقام قضائي از كارشناسان انتظار دارند، تا با توجه به قرارصادره ، درد را در موضوع دعوي همواره ريشه يابي و به دادگاه منعكس سازند؛ تا قضات به درمان مطلوب آن بپردازند و با رأي خويش ، دعوي را قطع و فصل نمايند . صدور رأي ملازمه با نيل به مرحله يقين و اقناع وجدان دادرس داشته و دارد ؛ پس كارشناسان در دستيابي قاضي به اين مرحله و جلوگيري از اطاله دادرسي در تحقق هرچه بهتردادرسي عادلانه  نقش بسزائي دارند ، بنابراين كسي كه از طرف دستگاه قضايي اجازه مي يابد ، تا بعنوان كارشناس منتخب دادگاه ، وارد عرصه دعوي اشخاص بشود،  بايستي مردم نيز اورا به سلامت نفس ، دانش و تقوي بشناسند و برآن وثوق و اطمينان داشته باشند . در فرهنگ ما كارشناس به « داناي كار » ، « صيرفي و دقيق دركار » ، « دانشمند » ، « بخرد » ، « خبره » و « متخصص »   تصريح دارد ،كه براي حل اختلاف دعاوي كه تماس با قسمتهاي تخصصي و فني دارد،  براي تشخيص آن بايد به اهل معرفت و خبره ، كه همان كارشناس است مراجعه شود ؛ پس كارشناسي ، كاري با ارزش وداراي بعد معنوي و نتيجه كارتحقق يك دادرسي عادلانه خواهدبود . 2-   تاريخچـه ...