گاز 90 سوالات

 • نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت گاز

  سوالات عمومي کاردانيسوالات عمومي کارشناسيسوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232سوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438سوالات تخصصي مقطع کارداني :662354سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039سوالات عمومي مقطع کارداني:153457سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:16172نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579سئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته صنايع كليه گرايشها:1307038سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته شيمي كليه گرايشها:2656280سئوالات تخصصي ... • نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران

  نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز استاني / ارديبهشت 86   سوالات عمومي کارداني سوالات عمومي کارشناسي سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232سوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438سوالات تخصصي مقطع کارداني :662354سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039سوالات عمومي مقطع کارداني:153457سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:161726 --------------------------------------------------------------------------------------- نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385 سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579سئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144سئوالات ...

 • سوالات تخصصی ازمونهای استخدامی - شرکت ملی گاز ایران1390

  سوالات تخصصی ازمونهای استخدامی - شرکت ملی گاز ایران ردیف     نام فایل     عنوان     حجم فایل     قیمت     جزییات     دریافت1     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(ارشد)     خرداد 1390     163KB     10,000 ريال     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(مقطع کارشناسی ارشد)-خرداد1390     2     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     160KB     10,000 ريال     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(مقطع کارشناسی) خرداد 1390     3     حسابداری-شرکت ملی گاز-(کارشناسی)     خرداد 1390     221KB     20,000 ريال     سوالات ازمون استخدامی شرکت گاز در خرداد 1390رشته حسابداری مقطع کارشناسی     4     مهندسی صنایع-شرکت ملی گاز-(کارشناسی)     خرداد 1390     248KB     20,000 ريال     سوالات ازمون استخدامی شرکت ملی گاز /مهندسی صنایع/(کارشناسی)     5     مهندسی ایمنی و بازرسی فنی/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     184KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     6     مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     382KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     7     مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی )     خرداد 1390     415KB     20,000 ريال     ازمون  استخدامی مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     8     شيمي - کاربردی/محض/تجزیه-شرکت ملی گاز (كارشناسي)     خرداد 1390     214KB     20,000 ريال     شيمي - کاربردی/محض/تجزیه- مقطع كارشناسي / خرداد 90 - مقطع كارشناسي     9     مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     390KB     20,000 ريال     سوالات استخدامی مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     10     مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     299KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     11     مهندسی برق/کنترل/الکترونیک/ابزار دقیق-(کارشناسی)     خرداد 1390     324KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی برق/کنترل/الکترونیک/ابزار دقیق-(کارشناسی) شرکت ملی گاز     12     مهندسی برق/قدرت-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     301KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی برق/قدرت-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     13     مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     204KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت گاز(کارشناسی ارشد)     14     مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     250KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     15     مهندسی ...

 • دانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت گاز

  دانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت گاز

  دانلود سوالات استخدامی شرکت گازنمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز-رشته مهندسی شیمی: این مجموعه ، شامل نمونه سوالات آزمون های دوره های قبل شرکت گاز می باشد.مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.◄محتوای این بسته به شرح زیر می باشد:- سوالات چندین دوره آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز، پتروشیمی از سال های 86 الی 90 در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های شیمی و مهندسی شیمیدر گرایش های مهندسی شیمی، گاز، پالایش، طراحی فرایندها، پتروشیمی، محیط زیست و ...مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.قیمت : 1200 توماندانلود سوالات استخدامی شرکت گاز - رشته شیمی ************************************************************مطالب مرتبط :( برای دانلود سوالات مورد نظر روی آن کلیک کنید )دانلود سوالات استخدامی ایمنی و بازرسی فنی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته برق شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته حسابداری شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته عمران شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مدیریت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مکانیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گازدانلود سوالات کاردانی استخدامی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی کنترل فرآیند و طراحی راکتور شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال حرارت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی ترمودینامیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی مکانیک سیالات شرکت گازدانلود سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

 • منابع دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

  سوالات آزمون دکتری سال 90 و 91 کلیک کنید15 مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 1- زبان انگلیسی     2- استعداد تحصیلی   3-اقتصاد نفت و گاز   4- قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت مدنی   5- مهندسی مالی و مدیریت ریسک در بازارهای جهانی نفت

 • دانلودرایگان سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

  دانلودرایگان سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

  دانلودرایگان سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز اکنون هم زمان با استخدامی شرکت ملی گاز ایران نمونه سوالات عمومی کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه پاسخنامه تشریحی  این استخدامی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد.  سوالات موجود دقیقا همان سوالاتی است که در دوره های قبلی استخدامی شرکت ملی گاز ایران، از داوطلبان پرسیده شده است و با مطالعه آن ها می توانید گام مهمی در جهت موفقیت در این آزمون استخدامی بردارید.   محتویات: 300 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه  75 سوال کامپیوتر به همراه پاسخنامه  122  سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه  سوالات مربوط به به آزمون های زیر می باشد: آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی، 89 آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز 87 آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی 87 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 86 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 85 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 84   قیمت فایل : (ذکر صلوات برای ظهور امام زمان (عج)) رایگان تومان قیمت فایل : وضعیت پاسخنامه: تشریحی

 • دانلود سوالات استخدامی بانک ها، شرکت ملی گاز ، آموزش پرورش، دادگستری(عمومی)

  سوالات تخصصی استخدامی بانک ها را از اینجا دانلود کنیدسوالات  تخصصی استخدامی شرکت ملی گاز را از اینجا دانلود کنیدسوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش را از اینجا دانلود کنیدسوالات تخصصی استخدامی دادگستری را از اینجا دانلود کنیدسوالات عمومی آزمون های استخدامیدر ادامه مطلب می توانیدچند فایل پی دی اف که حاوی سوالات عمومی استخدامی و فایل های مصاحبه آزمون استخدمی می شود را دانلود نمیاییدتوجه یه این نکته حائز اهمیت فراوان است که شرط اول قبولی در هر آزمونی تسلط شما بر سوالات عمومی آزمون های استخدامی که بخش عمده ای از هر ازمون را تشکیل می دهد، می باشددر صورتی که تسلط کامل بر سوالات تخصصی رشته خود داشته باشید ولی در پاسخ دهی به سوالات عمومی آزمون با مشکل مواجه باشید، احتمال قبولی شما در آزمون به شدت پایین می آیدرزومه نویسی فارسی و انگلیسی، ساختار رزومهروش های موفقیت در مصاحبه استخدامیسوالات مصاحبه استخدمی، نحوه مصاحبه های استخدامی سوالات سیاسی مذهبی مصاحبه استخدامی سوالات و منابع مصاحبه و آزمون استخدمی شهرداریسوالات حقوقی مصاحبه استخدامی دانلود سوالات آزمون استخدامی همراه با پاسخ، شماره 2دانلود سوالات آزمون استخدامی همراه با پاسخ، شماره 3دانلود سوالات آزمون استخدامی همراه با پاسخ، شماره 4نحوه دانلود سوالات و لیست کامل سوالات استخدامی و مصاحبه قابل دانلود از وب سایت

 • استخدام وزارت نفت در سال 90

  استخدام وزارت نفت در سال 90مدير توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران، سهميه بندي در نظر گرفته شده براي استخدام نيروي انساني در شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران را اعلام كرد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفت دو شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده های نفتی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای خدمت در مناطق عملیاتی و خارج از کلان شهر تهران از میان واجدان شرایط مرد در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی از طریق برگزاری آزمون های کتبی و روان شناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، طب صنعتی و گزینش استخدام می کند.این گزارش حاکی است شـرایط سـنی داوطلبان مقطع کاردانی 26 سال (متولدان 1/1/64 و به بعد) و مقطع کارشناسی 30 سال (متولدان 1/1/60  بعد) و حداقل معدل برای داوطلبان با مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی 13 است.بنا بر این گزارش، متقاضیان استخدام می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات استخدام و تبصره های مربوط به شرایط سن، معدل، همچنین ثبت‏نام برای شرکت در آزمون استخدامی از 8 تا 17 تیرماه امسال به پایگاه اطلاع رسانی http://azmoon.nioc.ir مراجعه کنند.همچنین به گزارش مشرق به نقل از شركت ملي نفت ايران، عباس خنيفر؛ مدير توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران با اعلام اين مطلب كه مجوز جذب 4907 نفر نيروي انساني در شركت ملي نفت ايران صادر شده است، به تشريح جزييات استخدام نيروي انساني در شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران پرداخت.وي گفت: بنابر سهميه شركت ملي نفت ايران براي استخدام نيروي انساني در شركت هاي تابعه قرار شد كه 736 نفر در شركت نفت فلات قاره ايران، 375 نفر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، 816 نفر در شركت ملي حفاري ايران، 1422 نفر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، 838 نفر در شركت نفت و گاز پارس، 457 نفر در شركت نفت مناطق مركزي ايران، 164 نفر در شركت پايانه هاي نفتي ايران و 99 نفر در شركت بهره برداري نفت و گاز اروندان جذب شوند.خنيفر با اعلام اين مطلب كه كمينه مدرك تحصيلي در نظر گرفته شده براي نيروهاي تازه استخدام كارداني خواهد بود، افزود: كسب مجوز استخدام فارغ التحصيلان برتر دانشگاه آزاد نيز در سال جاري محقق شد كه گام مثبتي در جهت افزايش بهره وري در صنعت نفت به شمار مي رود.خنيفر همچنين از جذب 121 نفر از فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در شركت ملي نفت ايران خبر داد و افزود: جذب فارغ التحصيلان ممتاز از طريق مصاحبه اي كه در بهمن و اسفند سال گذشته انجام شد، صورت گرفته است و اين روال در ارديبهشت ماه نيز ادامه پيدا كرد كه بنابر آن 434 نفر از فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهي در اين دو مقطع شناسايي و جهت طي مراحل گزينش، ...