بیمه کارکنان دولت

بیمه کارکنان دولت کارکنان دولت: عبارتست از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت به موجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها و یا مؤسسات دولتی.

حق بیمه:
حق بیمه پرداختی بابت فرد کارمند مرد به همراه همسر و کلیه فرزندان  معادل 5% دو برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر می باشد.
حق بیمه پرداختی بابت همسر خانم کارمند و فرزندان وی و همسر دوم کارمند مرد معادل کل حق بیمه سرانه مصوب می باشد.
حق بیمه پرداختی بابت پدر، مادر، خواهر ، برادرو فرزندان خارج شده از سن شمول بیمه و ... معادل کل حق بیمه سرانه مصوب بعلاوه دو نهم مازاد حق بیمه می باشد. 


اعتبار دفاتر درمانی:


الف ـ صندوق کارکنان دولت :

مدت اعتبار دفاتر بیمه شدگان کارکنان دولت (رسمی، شاغل، بازنشسته و موظفین) متشکل از اصلی ، تبعی 1 ، 2 و 3 به ترتیب برنامه ذیل اعمال می گردد:


1- پوشش از طریق کارمند مرد:

1-1 - سرپرست (اصلی) و همسر / همسران :

با عنایت به مدت اشتغال به خدمت 30 ساله کارکنان دولت، مدت اعتبار دفاتر نیز به مدت 30 سال در سه مرحله 10 ساله

می باشد.

1-2- فرزندان مشمول یارانه : 

ذکور: مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان تا پایان 22 سال سن در سه مرحله (مرحله اول ده سال، مرحله دوم ده سال و مرحله سوم دو سال) می باشد. بعد از پایان 22 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

اناث: مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان تبعی 1 تا پایان 18 سال سن در دو مرحله (مرحله اول ده سال، مرحله دوم 8 سال)

می باشد. بعد از پایان 18 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه
بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

نکته: در صورت مراجعه جهت تمدید دفاتر درمانی افراد مذکور ، تاریخ اعتبار دفاتر به مدت 1سال، 1سال درج خواهد گردید.

1-3- فرزندان غیر مشمول یارانه : 

مدت اعتبار دفاتر درمانی فرزندان  در دو مرحله (10 ساله و 8 ساله) می باشد . بعد از پایان 18 سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید، دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.


سایر بیمه شدگان :

اعتبار دفاتر درمانی به مدت یکسال می باشد. بعد از پایان یک سال و اتمام اعتبار دفاتر درمانی در صورت عدم مراجعه بیمه شده جهت تمدید دفاتر مذکور بطور خودکار ابطال خواهد شد.

         تبصره 1: دفاتر بیمه ای همسر و فرزندان کارکنان دولت خانم در صورت داشتن حضانت/ سرپرستی ایشان همانند کارمند مرد معتبر می گردد.

تبصره 2: در موارد افزایش عائله یکسان سازی تاریخ اعتبار الزامی است.

تبصره 3: فرزندان محجور دائم العمر (تبعی 1) پس از پایان سن قانونی نیز از دفاتر بیمه با اعتباری همانند برابر با اعتبار سرپرست برخوردار می گردند. ضروری است در موارد تعویض شناسنامه به منظور بررسی ازدواج احتمالی صورت پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه

کارکنان دولت:  

الف)  تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت شماره و تاریخ تکمیل از سوی بیمه گر الزامیست).

ب ) اصل شناسنامه سرپرست و کپی صفحه اول و دوم (در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است)

پ)  تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

ت)  تصویر صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان و افراد تبعی (در صورت وجود توضیحات کپی از صفحه توضیحات الزامی است).

ث)  رویت اصل شناسنامه ذکور بالای 18 سال و اناث بالای 15 سال

ج)  حکم کارگزینی « (تاریخ اجرای حکم (استخدام، انتقال، انفصال، مرخصی بدون حقوق، تبدیل وضع و هر گونه وضعیتی که منجر به خروج کارمند از شمول قانون استخدامی کشور گردد.))»

چ)  گواهی کسر حق بیمه (جهت افزایش عائله و تبعی 3)

ح) هزینه صدور دفترچه

خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


 کارکنان باز خرید شده وزارت راه وترابری:  

- تکمیل فرم بیمه نامه مخصوص کارمندان رسمی بازخرید شده (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

- ارائه معرفی نامه از راه و ترابری مبنی بر این که قبلاً اشتغال بکار داشته اند.

ـ تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

- تصویر آخرین حکم، قبل از بازخرید

ـ رؤیت اصل شناسنامه ذکور بالای 18 سال و اناث بالای 15 سال

- تصویر حکم بازخرید

- تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی / سرپرست (از صفحه اول و دوم + صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات))

- تصویر شناسنامه افراد تبعی (صفحه اول + صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات))

- فیش پرداخت شده حق بیمه یکساله

- فیش هزینه صدور دفترچه

- یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال

مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه

کارکنان دولت:
    الف) آخرین فیش حقوقی یا کنترل لیست اسمی موسسه بیمه گزار

ب‌)    ارائه دفترچه قبلی (جهت اخذ برگ مشخصات)

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) یک قطعه عکس جدید (4 × 3 )جدید در صورت نیاز برای افراد بالای 2 سال

aتبصره 1: ارائه گواهی تحصیلی جهت فرزندان ذکور بالای 22 سال مشمول قانون تنظیم خانواده در صورت ادامه تحصیل (در صورت عدم ادامه تحصیل پس از 22 سالگی ارائه گواهی کسر حق بیمه یا درج در فیش حقوقی و تغییر لیست ارسالی از طریق اینترنتی مبنی بر پرداخت حق بیمه بصورت تبعی 3 الزامی است).

ث) رویت اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 18 سال الزامیست.


کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری: 

الف) ارائه دفترچه قبلی (جهت اخذ برگ مشخصات)

ب) برگ تعویض تکمیل شده موجود در دفترچه (در صورت وجود)

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) یک قطعه عکس جدید (4×3) در صورت نیاز برای افراد بالای 2 سال


مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی


 صندوق کارکنان دولت:

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب‌)    اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل 

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ث) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

ج)کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

 کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری: 

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب) اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل 

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


مدارک لازم جهت تمدید دفترچه:


  صندوق کارکنان دولت:

الف) تکمیل بیمه نامه جدید

ب) فیش هزینه صدور دفترچه

پ) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن و ذکور بالای 18 سال و ارائه  گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال (در صورت اشتغال به تحصیل).

ت) کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانواده (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

ث) تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تبعی

ج) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

  کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری:

الف) تکمیل بیمه نامه جدید

ب) ارایه اصل شناسنامه سرپرست جهت رویت و کنترل

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تبعی

ث) عکس جدید (4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

      ه) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن و ذکور بالای 18 سال و ارائه  گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال (در صورت اشتغال به تحصیل).

مدارک لازم جهت ابطال دفترچه:

صندوق کارکنان دولت:

الف) نامه مکتوب از اداره محل خدمت و اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)

ب‌)    ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

ج) کنترل پرداخت حق بیمه به ازاء افراد خانوار (براساس آخرین لیست یا فیش حقوقی)

کارکنان بازخرید شده وزارت راه و ترابری:

الف) درخواست کتبی ازطرف بیمه شده مبنی بر اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)

ب) ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.


مطالب مشابه :


شرایط جدید برای تعویض دفترچه درمانی المثنی

بر این اساس، تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه صدور دفترچه المثنی المثنی آن دسته از بیمه
بیمه کارکنان دولت

مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می
دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت

مبلغ صدور دفترچه کار اعتبار بیمه و صدور دفترچه کار المثنی برای هر
صدور کارت درمان وبیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری (بیمه دانا)

صدور کارت المثنی صدور وچاپ دفترچه بیمه
ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند ملی

در آینده نزدیک تعداد ایستگاههای صدور کارت صدور قبض المثنی تعویض دفترچه بیمه
دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده تحت تکفل آنها آری یا نه ؟

دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده صدور قبض المثنی تلفن
سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

با در دست داشتن کارت ملی، دفترچه بیمه و اصل شناسنامه به واحد صدور دفترچه المثنی.
خدمات دفترict مايان سفلي

خدمات صدور حواله گازوييل براي تراكتور صدور قبض المثنی تلفن . تعویض دفترچه بیمه
برچسب :