تعبیر خواب کیف - تعبیر خواب - تعبیرخواب کیفتعبیر خواب کیف - تعبیر خواب - تعبیرخواب کیف


زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست 71 - الا یا ایها الساقیزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست 71 - الا یا ایها الساقی


ساقی بیار باده که ماه صیام رفت 84 - تعبیر غزل 84ساقی بیار باده که ماه صیام رفت 84 - تعبیر غزل 84


اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول - اگر به کو تو باشداگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول - اگر به کو تو باشد


دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم - تفسیر غزل 376 حافظدوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم - تفسیر غزل 376 حافظ


مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق - غزل 298حافظ ب نثرمقام امن و می بی غش و رفیق شفیق - غزل 298حافظ ب نثر


روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 63 - روی تو کس ندید و هزارت رقیب استروی تو کس ندید و هزارت رقیب هست 63 - روی تو کس ندید و هزارت رقیب است


ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 150ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 150


ساقیا برخیز و درده جام را 8ساقیا برخیز و درده جام را 8


گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود - تعبیر گرچه بر واعظ شهرگر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود - تعبیر گرچه بر واعظ شهر


دل من در هوای روی فرخ 99دل من در هوای روی فرخ 99


به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم - توبه در وقت سحربه عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم - توبه در وقت سحر


چل سال بیش رفت که من لاف می زنم - لاف می زدمچل سال بیش رفت که من لاف می زنم - لاف می زدم


عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم - عمریست تا براه غمتعمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم - عمریست تا براه غمت


ای که با سلسله زلف دراز آمده ای - غزل شماره 422 خافظای که با سلسله زلف دراز آمده ای - غزل شماره 422 خافظ


من که از آتش دل چون خم می در جوشم - گرچه از آتش دل چون خم می در جوشممن که از آتش دل چون خم می در جوشم - گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم


خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم - خیز تا زمیخانه گشادی طلبیم تعبیرخیز تا از در میخانه گشادی طلبیم - خیز تا زمیخانه گشادی طلبیم تعبیر


درد ما را نیست درمان الغیاث 96 - فال حافظ شعر الغیاثدرد ما را نیست درمان الغیاث 96 - فال حافظ شعر الغیاث


مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی - تعبیر غزل 432 حافظمخمور جام عشقم ساقی بده شرابی - تعبیر غزل 432 حافظ


ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآییای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 456 - نوبهار است درآن کوش که خوشدل باشینوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 456 - نوبهار است درآن کوش که خوشدل باشی


حجاب چهره جان می شود غبار تنم - چگونه طوف کنم در فضای عالم قدسحجاب چهره جان می شود غبار تنم - چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس


عکس روی تو چو در آینه جام افتاد 111عکس روی تو چو در آینه جام افتاد 111


بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 134 - بلبلی خون دلی خورد گلی حاصل کردبلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 134 - بلبلی خون دلی خورد گلی حاصل کرد


جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 126 - معنی شعر 126 از حافظجان بی جمال جانان میل جهان ندارد 126 - معنی شعر 126 از حافظ


دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 117 - فال حافظ دل ما بدوردل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 117 - فال حافظ دل ما بدور


خوش است خلوت اگر یار یار من باشد - فال حافظ شعر خوشست خلوت اگر یار یار من باشدخوش است خلوت اگر یار یار من باشد - فال حافظ شعر خوشست خلوت اگر یار یار من باشد


یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش - شعر یارب این نوگل خندانیا رب این نوگل خندان که سپردی به منش - شعر یارب این نوگل خندان


غلام نرگس مست تو تاجدارانندغلام نرگس مست تو تاجدارانند


ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود - ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود تفسیرساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود - ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود تفسیر


در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم - تعبیر شعر در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارمدر نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم - تعبیر شعر در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم


مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم - مرا عهدیست با جانان سراج متن شعرمرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم - مرا عهدیست با جانان سراج متن شعر


گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید - شعر حافظ گفتم غم تو دارمگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید - شعر حافظ گفتم غم تو دارم


دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی - دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدیدیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی - دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی


به جان پیر خرابات و حق صحبت او - تفسیر شعر به جان پیر خرابات و حق صحبت اوبه جان پیر خرابات و حق صحبت او - تفسیر شعر به جان پیر خرابات و حق صحبت او


چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت 93 - چه لطف بودکه ناگه رشحه قلمتچه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت 93 - چه لطف بودکه ناگه رشحه قلمت


پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود - دانلود آهنگ پیش از اینت بیش ازینپیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود - دانلود آهنگ پیش از اینت بیش ازین


حال خونین دلان که گوید باز - فال حافظ آکاایران حال خونین دلانحال خونین دلان که گوید باز - فال حافظ آکاایران حال خونین دلان


ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست 68ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست 68


سحرگاهان که مخمور شبانه - متن شعر سحرگاهان مخمور شبانهسحرگاهان که مخمور شبانه - متن شعر سحرگاهان مخمور شبانه