فرم تعهد دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید

باسمه تعالی

فرم تعهد دانش آموزان مدرسه راهنمایی تحصیلی دکتر شریعتی مبارکه

اینجانب .................................  فرزند................................. دانش آموز کلاس................ جهت تحصیل درمدرسه راهنمائی دکتر شریعنی مبارکه متعهد می گردم موارد زیر را رعایت نموده ،درغیر اینصورت آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب برخورد خواهد نمود.

موارد عمومی تعهد(کلیه دانش آموزان)

1- نسبت به مسئولین ،دبیران وکلیه کارکنان آموزشگاه با احترام برخورد نمایم.

2- به کلیه دانش آموزان احترام گذاشته وهیچ مزاحمتی برای دیگران ایجاد ننمایم.

3- در حفظ ونگهداری کلیه اموال آموزشگاه کوشا باشم

4-درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی سریعا نسبت به جبران آن اقدام نمایم.

5- ازهمراه داشتن وسائل اضافی وشخصی در آموزشگاه جدا خودداری نمایم

6-ازکلیه وسائل خود محافظت نموده ودرصورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیت آن را برعهده بگیرم.

7- ازبه همراه داشتن تلفن همراه ویا هروسیله الکترونیکی دیگر درآموزشگاه جدا خودداری نمایم ،درغیراینصورت آموزشگاه مجازخواهد بودنسبت به جمع آوری وضبط آن اقدام نماید.

8- راس ساعت مقرردرآموزشگاه حاضرگردیده وهیچ گونه تاخیری نداشته باشم.

9- تاپایان ساعت اداری آموزشگاه درمدرسه حضور داشته باشم وبه هیچ عنوان بدون اجازه مدیریامعاونین آموزشگاه از مدرسه خارج نشوم.

10-به هیچ عنوان غایب ننمایم ودرمواقع اضطراری نیزاز قبل با آموزشگاه هماهنگی های لازم را به عمل آورم.

11- نسبت به وضعیت تحصیلی خودکوشا بوده ودرمواردی که دارای مشکل می باشم درجهت رفع آن تلاش نمایم.

12- خانواده ام حداقل هر 15 روز یکبار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی،اخلاقی،ودرسی اینجانب به آموزشگاه مراجعه نمایند.

13- درمسیر آموزشگاه مزاحمتی ایجاد ننمایم  ودر طول مسیر نسبت به مقررات جامعه احترام گذاشته ورعایت نمایم.

14- دربرنامه های عبادی ،سیاسی،فرهنگی ،هنری وورزشی آموزشگاه شرکت نموده وبا آموزشگاه همکاری نمایم.

15-  ازمشاجره لفظی یا فیزیکی درمسیر وداخل آموزشگاه جدا خودداری نمایم.

16- پول اضافی(بیشتراز2000 تومان)  واشیاء قیمتی بهمراه نداشته باشم ودرموارد اضطراری با هماهنگی آموزشگاه به محض ورود به مدرسه آن را تحویل مسئولین آموزشگاه نمایم.درغیر اینصورت آموزشگاه هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت.

17-هرگونه خرید وفروش درآموزشگاه ممنوع می باشد.ودرصورت کسب هرگونه اطلاعات دراین ارتباط مواردرا به اطلاع مسئولین آموزشگاه برسانم.

18-موی سرم را همیشه تمیز وکوتاه نگه داشته  وازداشتن هرگونه مدل موویاهرگونه اصلاح نامتعارف اجتناب نمایم.

19-از پوشش مناسب برخوردابوده وازپوشیدن لباس وکفش دارای آرم های نامتعارف ویا تصویر تبلیغاتی ویا رنگ زننده به ویژه لباس آستین کوته ،کفش نامناسب وکمربندهای نامتعارف اجتناب نمایم.

20-به جز پدریا مادرم سایر افراد ازقبیل دوستان وآشنایان و... به منظور پیگیری هرموردی به آموزشگاه یا درب آموزشگاه مراجعه ننمایند.

 موارد اختصاصی تعهددانش آموز:

1-                                                             2-

3-                                                             4-

5-                                                             6-

محل تایید ولی دانش آموز

موارد فوق در تاریخ   /     /     13 به اطلاع اینجانب ..................................... ولی دانش آموز....................................... رسید ضمن تائید مواردفوق متعهد می گردم فرزندم نسبت به رعایت آن اقدام نماید.

نام ونام خانوادگی ولی دانش آموز                                              نام ونام خانوادگی و امضاء دانش آموز                

                                                 امضاء                                

این تعهد دردونسخه تنظیم گردیده که پس از تائید یک نسخه دراختیار دانش آموز ویک نسخه درپرونده دانش آموز ثبت وضبط خواهد شد.


مطالب مشابه :


فرم انضباطی دبیرستان شاهد خواهران قائمشهر

فرم انضباطی دبیرستان این فرم بارم بندی شده توسط اشخاص ذیل بر نمونه این فرم در ذیل
فرم بازدید از مدارس راهنمایی

فرم بازدید از مدارس مقررات انضباطی فرم بازدیدازمدارس راهنمایی الشتر
فرم تعهد دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید

نمونه سوال رياضي فرم تعهد 12- خانواده ام حداقل هر 15 روز یکبار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی
آیین نامه انضباطی مدارس

آیین نامه انضباطی مدارس با دانش نمونه ۳ ( یکی از مدارس فرم در تمام برنامه
تعهدنامه انضباطی دانش اموزان

تعهدنامه انضباطی دانش با ايشان تكميل و ارسال فرم استرداد شهريه نمونه سوال
آیین نامه انضباطی مدارس

آیین نامه انضباطی مدارس. تحويل به موقع فرم ها و دعوت نامه ها به ولي و وبلاگ نمونه ی
آیین نامه انضباطي مدارس

لباس فرم در تمام برنامه ها و بهمراه داشتن گرمكن ورزشي در زنگ ورزش طبق نمونه مدارس
فرم انضباطی دانش اموز

فرم انضباطی دانش طبق آيين نامه انضباطي مدارس از اقدامات زير در مورد فرد خاطي نمونه سوال
نمونه فرم هاي خام مورد نياز در آموزشگاه

برای دریافت نمونه فرم ها و پوستر شهریه مدارس غیر دولتی: نمونه نمونه کارنمای انضباطی:
برچسب :