پایان نامه :

تمامی مقالات ذکر شده در زیر به همراه فایل کامل مدارات عملی در یک سی دی گرد اوری شده است و برای دوستانی که تا به حال  پایان نامه خود را ارائه نکردند کمک شایانی می کند.دانشجویان دانشگاه ازاد به اقای مهندس فرزاد خوش لحن مراجعه کنند.           

 

   09359672861-09144102398     

 

مهندس اهرابيان ق. مهندسي برق جواهري قرژدي - احسان پيشبيني خطا و زمان آن در سيستمهاي  توليد و انتقال آذربايجان با روش هوش مصنوعي (شبكه عصبي فازي) 1372 دكتر كنارنگي ر. مهندس اهرابيان ق. مهندسي برق دانائي مقدم- صادق طراحي وساخت كنترلر ديجيتال و آزمون آن در كنترل ولتاژ يك شبكه مدل شده 1374 دكتر خانمحمدي س. دكتر فيضي م.ر. -دكتر آقا گلزاده ع. مهندسي برق جليلوند - ابوالفضل بهبود عملكرديكسو سازهاي سه فاز با استفاده از تكنيكهاي كنترول ديجيتال 1374 دكتر خانمحمدي س. دكتر آقاگلزاده ع. مهندسي برق فكري اصل - سجاد طراحي سيستم كنتركننده كامپيوتري به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي احتمالي بر اساس پيش گویی سريهاي زماني 1376 دكتر بيدادي ح. دكتر شيرين پورفرخاد م.ع. حالت جامد غفوريان - حسين تهيه ساختارهاي فلز- cef3 - فلزومطالعه خواص الكتريكي آنهادرمحدوده دمايي (400-100) درجه كلوين 1376 دكتر تجلي سيفي ح. دكتر انتظامي ع.ا. اتمی ومولکولی احساني امري - سيدحسن بررسي اثردوشكستي القائي توسط ليزرروي فيلم پليمري پلي متيل متا كريلات آلاييده شده به رنگينه DSR1 1377 دكتر كلافي شترباني م. دكتر بيدادي ح. حالت جامد توكلي مقدم - بابك مطالعه بعضي ازخواص نوري ريزبلورها 1378 دكتر جعفري زاده م.ع. مهندس نقش آرا ح . فيزيك نظري و اختر فيزيك محمدزاده زاويه - غلامرضا اثرنوفه حرارتي دركوانتم gate هاي كامپيوتركوانتمي 1378 دكتر محمدزاده جسورد.

عنوان 1379 دكتر دانشور ن. دكتر اشعثي ح. شيمي كاربردي باقرزاده كثيري -مسعود مطالعه حذف ماده زنگزاي مونوآزواسيد قرمز 14 موجود در آبهاي آلوده به روش انعقاد الكتريكي 1373 دكتر انتظامي دكتر ديندار صفا - دكتر حسين پور نقي آذرم شيمي آلي حسيني - سيد حسين ساخت حسگرهاي گازي و بخارات سمي توسط پليمر هاي رسانا 1376 دكتر گلابي دكتر حسين پور نقي آذرم - دكتر قنادي مراغه شيمي تجزيه نوزادگلي كند - احمد ببرسي رفتار كارائي الكترودهاي اصلاح شده با الكتروكاتاليستهاي  حاوي عناصر واسطه در كاتاليزاكسيداسيون سوختهاي مورداستفاده در پيلهاي سوختي 1370 دكتر گلابي دكتر حسين پور نقي آذرم - دكتر انتظامي شيمي تجزيه جهنبخش - رئوف تهيه الكترود هاي اصلاح شده با برخي مشتقات كينوني و بررسي خصو صيات الكتروشيميايي و كارايي انها در الكترو شيمي تجز 1371 دكتر خاندار شاه آبادي دكتر مجتهدي شيمي معدني رضواني - ذوالفقار سنتز ومطالعه كمپلكس هاي بعضي يونهاي عناصر واسطه ئ با بازهاي شيف ساليسيدني 1373 دكتر ديندار صفا دكتر بلورچيان تبريزي شيمي آلي قلعه اسدي - محمد بررسي اثرات گروهها بر مكانيزم حد واسط سيليكو كاتيون و واكنشهاي مشتق آريل آن 1374 دكترگلابي - دكتر رستگار ميرزايي دكتر انتظامي - دكتر شهريسا شيمي آلي اجلالي- لادن سنتز مشتقات هتروسيكلي مشابه تركيبات ضد ويروسي و بررسي رفتار الكترو شيميايي آنها وسنتز الكتروشيميايي برخي از آيسالسكازولها 1370 دكتر خاندار شاه آبادي دكتر مهاجر- دكتر طائب شيمي معدني خاتميان- معصومه سنتز ومطالعه بعضي از كمپلكسها ي عناصر واسطه با بازهاي شيف فروسنيل وساليسيدني 1373 دكتر ابوالقاسمي فخري دكتر ايپكچي - دكتر عطاءالرحمن شيمي آلي مشتقي زنوز - عادله سنتز واناليز كنفو رماسيوني برخي از مشتقات عامل دار بنزوسيكلو اكتن با استفاده از روش اسپكتروسكوپي 1373 دكتر خاندار شاه آبادي دكتر شهريسا - دكتر حسين پور نقي آذرم شيمي معدني نجاتي - كامليا تهيه وبررسي كمپلكسهاي يونهاي واسطه مس - كبالت - نيكل- و واناديم باليگاندهاي شيف باز ساليسيدني 1373 دكتر عالمي دكتر فرهنگي شيمي معدني سليماني - اسماعيل سنتز و شناسايي و  مطالعه و شناسايي ساختاري خوشه ها ي پلي كاتيوني گالكو ژني 1372 دكتر خوشروان آذرم دكتر اسماعيل زاده - دكتر رضوي مكانيك سليماني علمداري - قادر بررسي عددي و تجربي تركيب تابش و جابجايي ازاد ارام در پره ميله اي واقع در محيط سهيم و نا سهيم 1370 دكتر گلابي دكتر حسين پور نقي آذرم - دكتر رستگار ميرزايي شيمي تجزيه نعمت الهي - داوود مطالعه رفتار الكترو شيميايي كاتكول و برخي مشتقات ان در حلال هاي مختلف با هدف سنتز تعدادي از تر كيبات بر مبناي الكترو اكسيداسيون كاتكول ها 1370 دكتر جوزن دكتر حسين پور نقي آذرم شيمي تجزيه فرج زاده - ميرعلي مطالعه كارايي فلنورسكامين به عنوان عامل مشتق ساز فلوئور سنتي قبل از ستون و كاربرد آن در اناليز برخي از امين هاي نوع اول به روش HPLC 1370 دكتر منظوري لشگر دكتر حسين پور نقي آذرم شيمي تجزيه شميراني - فرزانه اندازه گيري اسپكترومتري گونه هاي شيميايي گرم در نمونه هاي حقيقي 1373 دكتر پيروز پناه دكتر رضوي - دكتر شرواني تبار مكانيك اميدي كاشاني - بهزاد ساخت مدل رياضي براي پيش بيني نشر الاينده ها در موتور هاي ديزل - گاز 1375 دكتر حسيني دكتر شولايي برق طرفدار حق - مهرداد طراحي و مدل سازي سيستم اصلاح كننده جامع كيفيت قدرت 1372 دكتر حوائي دكتر رحيمي تبار - دكتر سبحانيان فيزيك اتمي ومولكولي راستگار ابراهيم زاده - عليرضا بررسي نظري تلاطم در سيالها با استفاده از روشهاي نظريه ميدان كوانتومي   دكترعلاء الدين بهروش دكتر علي داوران عمران واعظي - صادق بررسي رفتار ديوارهاي پركننده قابهاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي ديناميكي   دكتر جمشيد منظوري - شيمي تجزيه باويلي - احد استفاده از تكنيك استخراج نقطه ابري در پيش تغليظ كي‌ليت‌هاي فلزي قبل از اندازه‌گيري با روش‌هاي اسپكتروسكوپي 1375 دكتر فيض دكتر حسيني - دكتر جبهه دار مارالاني برق بنا شريفيان - محمد باقر طراحي و كنترل بهينه موتور القايي براي خودروي برقي 1371 دكتر نژاد دهقان دكتر حيدري - دكتر سيفلو رياضي محض واعظي - حميد بررسي  فشردگي و هسته اي بودن عملگر هاي تركيبي وزن دار 1374 دكتر تجلي سيفي - دكتر كلافي شترباني دكتر اسماعيل اف - دكتر سهيل زبيري فيزيك اتمي ومولكولي نامدار - عبدالرحمن طيف نهايي ليزري زير دوپلري در سلول هاي نازك گازي 1375 دكتر جعفري زاده - دكتر مصلحي فرد دكتر سبحانيان فيزيك هسته اي اسفندياري - عبدالرسول كاربرد مدلهاي حل پذير و ارتباط معادله ها ي خطي با معادله هاي غير خطي براي حل معادلات در يك سيستم پلاسما 1372 دكتر خوشروان آذر دكتر اسماعيل زاده - دكتررضوي مكانيك سليماني علمداري - قادر بررسي عددي و تجربي تركيب تابش و جابجايي ازاد ارام در پره ميله اي واقع در محيط سهيم و نا سهيم 1376 دكتر انتظامي دكتر حسين پور نقي آذر - دكتر ديندار صفا شيمي آلي معصومي - بخشعلي تهيه پليمرهاي رسانايي دو لايه و بررسي آزاد سازي كنترل شده 1375 دكتر خان محمدي دكتر عليزاده قهوه چي برق حسن زاده - ايرج طراحي و بكار گيري كنترل شده عصبي فازي در يك روباط 1374 دكتر انتظامي دكتر رستگار ميرزائي - دكتر تجلي شيمي آلي باقري -معصومه سنتز بعضي كريستال مايع هاي پليمري بر پايه مونومرهاي وينيلي وتايوفن وبررسي برخي از خصوصيات آنها 1379 دكتر رحيم پورم. دكتر ترابي م.ع. زبان و ادبيات انگليسي عبادي - سامان the effects of pre-reading activities on Esp reading  comprehnsions 1370 دكتر شهريسا دكتر غياصي - دكتر انتظامي شيمي آلي همتي - سالار سنتز مشتقات جديد گاما -پايرون وبررسي رفتار فتو شيمايي انها 1373 دكتر اشعثي سرخابي دكتر كيان وش شيمي فيزيك نبوي - سيد احمد بررسي خوردگي فولاد در برشهاي نفتي و مطالعه ئاثر بعضي از موادشيميايي بعنوان بازدارنده هاي خوردگي به روش اسپكتر 1371 دكتر بهروش دكتر نوشين - دكتر عابدي عمران شيدائي - محمدرضا بررسي رفتار شبكه هاي دو لايه در برابر كمانش پيشرونده 1375 دكتر رجائي اصل دكتر خيام - دكتررضايي مقدم جغرافياي طبيعي كرمي - فريبا پژوهش در مسائل ژئومرفولوژي دامنه هاي شمالي كوه بزقوش و دشت انباشتي سراب 1376 دكتر خيام دكتر رجائي اصل - دكتر رضائي مقدم حغرافياي طبيعي ايلدرمي - عليرضا تحليلي برمورفوديناميك وعوامل موثردرناپايداري دامنه هاي شمالي توده الوندهمدان 1376 دكتر خيام دكتر رجائي اصل - دكتر رضائي مقدم حغرافياي طبيعي مختاري كشكي - داوود عوامل موثردررشدوگسترش وتكامل مخروط افكنه هاي كواتذنري دامنه شمالي ميشوداغ (آذربايجان ايران) وتوانهاي محيطي 1375 دكتر برادران شكوهي دكتر رحيم لوي - دكتر اتحاديه تاريخ رحمانيان كوشككي -داريوش تاريخ علت شناسي انحطاط ايرانيان ومسلمين : از سيد جمال تا شريعتي 1375 دكتر رحيم لوي دكتر برادران شكوهي - دكتر شعباني تاريخ صادقي - مقصود علي فرنگ در آيينه ايرانيان عهد صفوي 1379 دكتر رحيم پورم. آقاي فتاح قاضي ق. زبان و ادبيات  انگليسی ساعدي دويسه - مجيد A phonological contrast reAnaliysis of kurdish & english 1375 دكتر جهانبخش اصل دكتر عليجاني جغرافياي طبيعي ذوالفقاري - حسن تحليل الگوهاي زماني ومكاني  بارشهاي روزانه درغرب ايران با استفاده از روشهاي آماري و سينوپتيك 1375 دكتر جهانبخش اصل دكتر شفيعي جغرافياي طبييعي ترابي -سيما بررسي و پيش بيني تغييرات دما و بارش در ايران 1372 دكترزاهدي دكتر عليجاني - دكتر جهانبخش اصل جغرافياي طبيعي خوش اخلاق - فرامرز تحليل در خشكساليهاي فراگير ايران با استفاده از تحليل هاي سينوپتيكي 1372 دكتررجائي اصل دكترموحد دانش جغرافياي طبيعي ساري صراف - بهروز تحليل رژيم بارش ماهانه حوضه هاي ارس و درياچه اروميه و محاسبه ضريب جريان 1374 دكتر خيام دكتر رجائي اصل جغرافياي طبيعي روستايي -شهرام پژوهشي در ديناميك لغزش هاي زميني وعلل وقوع ان با استفاده از روشهاي مورفومتري حوضه اهر چاي 1374 دكتر رجائي اصل دكتر خيام -دكتر عليزاده ربيعي جغرافياي طبيعي بياتي خطيبي  - مريم بررسي نقش عوامل مورفو ديناميك در ناپايداري دامنه هاي شمالي قوشه داغ (از اهر تا مشگين شهر) 1369 دكتررجائي اصل - دكتر موحد دانش دكتر رجائي اصل - دكتر موحد دانش جغرافياي طبيعي عباس نژاد - احمد پژوهشهاي ژئو مورفولوژي در دشت رفسنجان 1370 دكتر موحد دانش دكتر خيام - دكتر رجائي اصل جغرافياي طبيعي جباري مياوقي - ايرج مدل سازي سيلابهاي ناحيه اي بر اساس ويژگيهاي مورفومتريك حوضه ها(حوضه غرب درياچه اروميه) 1380 دكتر فرزدي ا. -دكترخوشروان آذر م.ر. دكتر اسماعيل زاده ا. مهندسی مکانیک ميارنعمتي - مسعود تحليل عددي حايل هدايت حرارتي معكوس با استفاده از روش المانهاي مرزي در حالت دو بعدي پايدار 1369 دكتر رجائي اصل دكتر خيام -دكتر موحد دانش جغرافياي طبيعي رجبي -معصومه تحليل مسائل ژئومورفولوژي حاشيه شرقي درياچه اروميه و كاربرد نتايج آن در توسعه ناحيه اي 1373 دكتر شجاعي فر - دكتر مولانا اسماعيل زاده - دكتر علوي تبريزي مكانيك احقاقي بناب - مير بيوك بررسي عملي افزايش راندمان پمپهاي سانتريفوژ مخصوص روغن هاي صنعتي 1374 دكتر خوشروان آذر دكتر امين فر -دكتر رضوي مكانيك ميرزايي ضيا پور - بهروز حل عددي جريان صليبي  روي استوانه به همراه انتقال حرارت با روش حجم محدود 1371 دكتر فرزان - دكتر بهروش دكتر كاوه عمران حديدي - علي تحليل رفتار غير  خطي هندسي و ساختاري  سازه ها به صورت اتو ماتيك 1374 دكتر مقدم واحد - دكتر قنادها دكتر وليزاده - دكتر ترابي زراعت واصلاح نباتات دهقاني - حميد مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد در ارقام گندم 1374 دكتر وليزاده دكتر رحيم زاده خويي - دكتر مقدم واحد زراعت واصلاح نباتات منيري فر - فرج آزمون پلي كراس و تعيين شاخص هاي گزينش مناسب در يونجه 1374 دكتر وليزاده - دكتر خسرو شاهلي دكتر رحيم زاده خويي - دكتر قديم زاده زراعت واصلاح نباتات عليزاده ديزج - خشنود بررسي وراثت برخي صفات زراعي و پتانسيل كالزائي در نخود به روش دي آلل 13736 دكتر جوانشير - دكتر آلياري دكتر كاظمي - دكترمقدم واحد زراعت واصلاح نباتات دباغ محمدي نسب - عادل اكولوژي اجتماع گياهي سويا و سورگوم 1378 دكتر پورتقي انوريان س. دكتر فضليان س. مهندس نقش آرا ح. فيزيك هسته اي بجاني - موسي مطالعه ايجاد پايگاه داده هاي هسته اي براي به كار گيري در كدهاي طراحي رآكتورهاي هسته اي شكافتي نظيرKENO  -ARC _ARTNRDCI 1378 دكتر گريگوريان و. -دكتر ول?زاده م. دكتر مقدم واحد م. -مهندس مدرس هاشمي م. مهندسی باغبانی زين العابديني - مهرشاد بررسي تنوع ژنتيك برخي از توده هاي  وحشي بادام استان اصفهان با استفاده از برخي  صغات مورفولوژييوپروتئين هاي ذخيره بذر 1378 دكتر بيدادي ح. دكتر صالح پور ب. حالت جامد مؤمني - مهدي مطاله ترابرد الكتروني در نمونه هايي از بلورهاي InSb نوعn در محدوده دمايي (400 -90 ) درجه كلوين 1379 دكتر ناظميه ع. دكتر گريگوريان و. -دكتر وليزاده م. مهندسی باغبانی احمدي - اميرارسلان اثرات تغييرات شارژ(تعدادجوانه) دركميت وكيفيت محصول ورشدشاخه ها? انگوررقم عسكري سفيدازVitis vinitera 1379 دكتر سالاري د. دكتر انتظامي ع.ا. شيمي كاربردي رستمي زاده - كبري بررسی بوزدائي ازFueloil 1379 دكتر انتظامي ع.ا. -دكتر نمازی ربطی ح. دكتر ارسلاني ن. -آقاي سعدنيا ا. شيمي آلي عباسيان - مجتبي سنتزبرخي كوپليمرهاي پيوندي كنترل شده SBR (استايرن- بوتادين - رابر) 1378 دكتر اشعثي سرخابي ح. دكتر زعفراني معطر م.ت. -دکتر دانشور ن. شيمي فيزيك جبارزاده ثاني- مهناز مطالعه هدايت سنجي برخي هاليدهاي فلزرات قليايي درمخلوط حلال وتعیین آنتالپي انحلال استاندارد اين نمكها 1379 دكتر جعفري زاده م.ع. دكتر كلافي شترباني م. فيزيك نظري و اختر فيزيك صوفياني - رحيمه ارتباط ازراه دوركوانتمي 1374 دكتر رحيم زاده خويي - -دكتر جوانشير دكتر آلياري - دكتر شكيبا زراعت واصلاح نباتات شكاري - فريد اثرات تنش شوري بر روي شاخصهاي رشد تغذيه معدني وعملكرد كلزا 1379 دكتر فتحي آذر ا. دكتر حسيني نسب س.د. روانشناسی وثاقي - حبيبه بررسي رابطه بين يادگيري خود- رهبري باپيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي وكارشناسي ارشددانشگاه تبريزدرسال تحصيلي 81-80 1378 دكتر مصلحي فرد م. -دكتر سبحانيان ص. مهندس خرم س. فيزيك نظري و اختر فيزيك چنگيزي محمدي - محمد شتابدهي الكترونهاوپروتونها به وسيله امواج ضربه درپلاسما 1379 دكتر كازروني س.ع.ر. دكتر اسدزاده ا. -دكتر صنوبر ن. اقتصاد حريقي - محمدفردين متنوع سازي مبادلات تجاري وتاثيرآن بررشداقتصادي وبهره وري كل عوامل توليد 1378 دكتر كلاگري ع.ا. دكتر كريم زاده ثمرين ع.ر -دكتر مؤذن م. زمين شناسي سياه چشم - كمال مطالعه كاني شناسي ،دگرساني وتحولات متاروماتيكي ذخيره اسكاران پهناور، شرق سيه رودآذربايجان شرقي 1378 دكتر جوارشكيان م.ح. دكتر علوي تبريزي س.پ. مهندسی مکانیک باهري اسلامي - سيما تحليل نیروهاي آئروديناميكي برروي يك مقطع ايروفويل بااستفاده ازتكنيك متغيرهاي بي بعد 1378 دكتر اسدالهي تجرق -ا.ش. دكتر جواري م.ح. زبان وادبيات فرانسه مرادي - حميد Vocede de la mise en abgme dams lesfaax - monnoyeuas (Andre Gide et le Vogeuv- dAlain Kobbe - Grillet 1378 دكتر قاضي طباطبائي م. دكتر گدازگرح. علوم اجتماعي كاظمي خغباب - حجت نقش اعتماددرسازمانهاي علمي وبرخي عوامل موثربرآن 1378 دكتر قاضي طباطبائي م. دكتر بني فاطمه ح. علوم اجتماعي اشرقي اسكوئي - پروين بررسي تاثيرتحصيلات دانشگاهي برتوسعه شناخت دانشجويان دانشگاه تبريز 1378 دكتر حداد ايراني نژاد ك. دكتر طالبي چايچي پ. دكتر وليزاده م. مهندسی گیاهپزشكی وفائي اسكوئي - فريبا بررسي بيولوژي كنه درنقطه Tetranychas urticae برروي پنج رقم وگونه لوبيا 1379 دكتر حوائي پ. دكتر رستگار ع.ر. -دكتر ابرهيم زاده اتمي و مولكولي رجب تباردرويشي - علي ابرشارگي هليوم - II باانتروپي درمدل دو- شاره اي ومحاسبه نيروهاي داخلي آن 1377 دكتر ايراندوست تبريزي ر. دكتر جواري م.ح. زبان وادبيات فرانسه سينا - ماندانا Lin f luence des sentiments romurtiques demm madame barary de exstere flauber 1378 دكتر سروالدين آبادي م.ح. دكتر منظوري لشگر ج. شيمي تجزيه سعادتي - مسعود اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري پس ازجداسازي وپيش تغليظ باSPE 1379 دكتر سبحانيان ص. دكتر جعفري زاده م.ع. فیزیک پلاسما سوراني - مهدي بررسي جوابهاي معادله زاخاروف - كوزنتسوف تغييريافته (mzk) رارامواج يون صوتي غيرخطي 1379 دكتر عيسي زاده آ. دكتر شهرياري قلعه لر م. ریاضی کاربردی جعفري اسبق - ناهيد بكارگيري چندنرم افزار، طبقه بندي وبازيابي آن 1378 دكتر نيشابوري ا. -دكتر حاجي بلند ر. دكتر حكمت شعارح. علوم گياهي دمنابي - عباس مطالعه تحمل گياهان كاشته شده درمنطقه غرب تبريز، غلظتهاي عناصرفلزي سنگين موجوددرفاضلابهاي صنعتي همين منطقه 1379 دكتر مقدم غ.ع. -دكتر طهماسبي ع. مهندس عليجاني ص. مهندسی علوم دامی حسين زاده - حسين بررسي عملكردجوجه هاي گوشت? سويه آرين وراس تحت شرايط استرس گرمايي باجيره هاي مختلف غذايي 1379 دكتر باقري م. دكتر مولايي گيگلو چ. فرهنگ و زبانهاي باستاني كي منش - دلارام بررسي متن فارسي ميانه (ايادگارجاماسبيك) 1379 دكتر تومانيان م. -دكتر پوررضا ا.


مطالب مشابه :


برنامه تعزیه

رضا حيدري; اسماعيل توسط حسن بركتي پور - حسن قرباني - اسماعيل عارفيان - عزت اصغر نژاد
گفت وگو با رضا حيدري، استاد تعزيه؛ تعزيه؛ ميراث معنوي ايرانيان

(تعزیه داران مکتب قرآن ساوه) - گفت وگو با رضا حيدري، استاد تعزيه؛ تعزيه؛ ميراث معنوي
معرفی منابع اصول استنباط

اصول استنباط /علامه حيدري /فارسي . 14. المفيد في شرح اصول الفقه /شيخ محمد اسماعيل شهرکاني
نیمه شعبان بر همه ی شیعیان جهان مبارک باد

رضا حيدري; اسماعيل
گزارش یادواره 51 شهید روستای ورین

ابوالفضل حيدري. اسماعيل حيدري. دست به دست هم دادند تا سيستم صوتي به يكي از نقاط
روان شناسی

اين وبلاگ اختصاص به اطلاع رساني راجع به جديد ترين كتب صوتي حيدري بردگي فكري اسماعيل
سروان شهید اسماعیل زارعیان حماسه ساز خرمشهر، اعجوبه ای نظامی

اسماعيل در سال 1334 در سرباز يوسف حيدري كه در آخرين كرده، ديوار صوتي شهر خرمشهر را
پایان نامه :

دكتر خوشروان آذرم دكتر اسماعيل 1371 دكتر نژاد دهقان دكتر حيدري يون صوتي غيرخطي
برچسب :