دانلود نرم افزار رافع ویژه

 
برای دانلود نرم افزار کلیک کنید
 پسورد فایل نرم افزار [email protected] می باشد.
نام کاربری : admin
رمز ورود به برنامه :
1


حجم 18 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم
 
 
خلاصه ی از عملکرد نرم افزار رافع ویژه

بخشی از امکانات تولید

تعریف و تدوین فرمولهای تولید مربوط به تمامی کالاهای تولیدی، محصولات و خطوط تولید مرتبط با هریک از آنهادرواحدهای تولیدی ـ صنعتی
تعریف و تدوین تمامی سربارهای ساخت کالا و محصولات قابل ساخت در واحدهای تولیدی ـ صنعتی
ملاحظه فهرست کامل پرونده های خطوط تولید شامـــــــل: خطوط تولید، موجودی کالای ابتدای دوره، درخواست کالا، سربارهای تولید و تنظیمات نهایی
تشکیل پرونده های مختلف هرتولید برای درج تمامی جزئیات مربوط به یک خط تولید محصول جدید
ثبت کالای ابتدای دوره خطوط تولید
ثبت و تدوین درخواست های مختلف مواد از انبارهای مختلف به خطوط تولید مرتبط
سرشکن کردن سربارها جهت تسهیم هزینه های سربار به خطوط تولید
تنظیم نهایی واعلام اقلام تولید شده شامل : مشخصات مواد اولیه ، سربار، آمار و وضعیت تولید و همچنین سربارهای اختصاصی هر پرونده
انجام عملیات مربوط به بازیافت ضایعات در چرخه تولید مربوطه
ملاحظه برگه های بازیافت ضایعات چرخه تولید مربوط به هر خط تولید به تفکیک یا یکجا

بخشی از گزارشات

توان تولید بر مبنای موجودی فعلی انبارها
صورت کالاهای انتقال یافته به خط تولید
صورت سربارهای سرشکن شده
صورت کالاهای مرجوعی به انبار
صورت ضایعات خطوط تولید
صورت محصولات تولیدی
صورت سربارهای مربوط به یک کالای تولیدی
صورت مواد مصرفی و مرجوعی مربوط به یک کالای تولیدی
صورت وضعیت محصولات تولیدیبخشی از امکانات حقوق و دستمزد

ثبت مشخصات کامل پرسنل شامل: مشخصات شناسنامه ای، قراردادوشرح وظایف، وضعیت تاهل،مدارک و سوابق، نشانی ها، جزئیات حسابداری، جزئیات حسابداری، مزایای حقوق، نوع بیمه و مالیات مکسوره و...
ملاحظه فهرست کامل پرسنل درج شده در ثبت مشخصات (فوق)
ثبت کلیه مراکز بیمه مرتبط با واحدهای زیرمجموعه یک بنگاه اقتصادی
تنظیم جدول ضرایب مالیاتی
ثبت کلیه آیتم های حقوق و مزایای حقوق
ثبت کلیه آیتم های کسورات قانونی ، توافقی یا قراردادی حقوق
ثبت کلیه آیتم های اضافات قانونی، توافقی یا قراردادی حقوق
ملاحظه فهرست کامل مستندات حقوق و دستمزد
ثبت کارکرد ماهانه برای یک یا چند پرسنل
ثبت عملیات پرداخت مساعده حقوق برای پرسنل
ثبت عملیات پرداخت وام های مختلف برای پرسنل
تنظیم وام های ابتدای دوره پرسنل
پرداخت مساعده و عملیات پرداخت های حقوق بین ماه برای یک یا چند پرسنل
تنظیم سایر کسورات و اضافات حقوق
صدور فیش حقوقی با فرمت قانونی و مصوب
ملاحظه فهرست کامل نامه ها و برگه های مربوط به پرداخت حقوق
انجام عملیات پرداخت حقوق
چاپ فیش های حقوقی

بخشی از گزارشات

صورت دستمزد ، حقوق ومزایای ماهانه ( فرم ویژه)
صورت ریز حقوق، دستمزد و مزایای ماهانه کل پرسنل
صورت ریز حقوق، دستمزد و مزایای یک پرسنل
صورت حقوق پرداختنی ماهانه پرسنل(کلی و به تفکیک هر پرسنل)
صورت وضعیت پرسنل نسبت به وام های پرداخت شده
صورت وام های پرداختی و وضعیت اقساط مربوطه
صورت حق بیمه های حقوق (گزارش لیست بیمه ویژه شعب سازمان تامین اجتماعی)
صورت مالیات های حقوق (گزارش مالیات حقوق، ویژه حوزه های مالیاتی)
صورت کارکرد ماهانه به تفکیک پرسنل
صورت کلی کارکرد پرسنل
صورت کلی اضافات حقوق
صورت کلی کسورات حقوقبخشی از امکانات اموال و داراییهای ثابت


ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلی یا فروش )
ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال
ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال
ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال
ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه، ... )

بخشی از گزارشات
صورت موجودی اموال
صورت موجودی گروه های اموال
صورت وضعیت گردش یک اموال
صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال
صورت اموال خریداری شده
صورت اموال فروخته شده
صورت اموال تعمیر شده
صورت فروشندگان اموال
صورت تعمیرکنندگان اموال
صورت خریداران اموالبخشی از امکانات چک و بانک

چاپ روی چک در قالبهای مختلف
ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص ( پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت)
ثبت چک های ابتدای دوره شرکت
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص
ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی شرکت
ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی اشخاص
ملاحظه تمامی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چک های صندوق و چک های باطل شده
ملاحظه تمامی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های خرج شده، چک های نقد شده، چکهای وصول شده و اسناد بانکی
ثبت کلیه حواله های بانکی وارده و صادره
ملاحظه فهرست کامل حواله های بانکی وارده و صادره
ملاحظه کلیه فهرست حسابهای بانکی اشخاص و شرکت
انجام کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های
بانکی، هزینه های بانکی،کنترل چکهای شرکت و کنترل چک های اشخاص

ملاحظه فهرست کامل برگه های عملیات بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده
بین شرکت و طرف های حساب شرکت

بخشی از گزارشات

صورت چک های پرداختنی
صورت چک های دریافتنی
صورت چک های پرداختنی معوقه
صورت چک های دریافتنی معوقه
صورت وضعیت چک های عمل شده شرکت
صورت وضعیت چک های عمل شده اشخاص
صورت حواله های بانکی دریافتی
صورت حواله های بانکی پرداختی
صورت واریزی های نقد به بانک
صورت برداشت های نقد از بانک
صورت هزینه های بانکی
صورت انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگربخشی از امکانات انبارداری

تعــریف و ایجاد انـبارهای مختلف در شرکت در انـــواع و گروه های مختلف
تعریف و ایجاد گروه های مختلف کالا و تخصیص هرگروه کالا بـــه گروههای مرتبط انبارها
تعریف کالاهای مختلف موجود در شرکت وتخصیص هریک از آنها بــــــــه گروههای کالا و انبارهای مختلف مربوطه
تعریف کالاها با حد سفارش به نحوی که خروج (فروش) کالای خاص، تا چه میزان درحد مقدار و مبلغ قابلیت فروش (خروج) از انبار را خواهد داشت
تعریف و تدوین واحدهای مختلف شمارش کالاهای مختلف
اعلام آگاهی لحظه ای تمامی عملیات انجام شده در واحدهای مختلف خرید و فروش به واحد انبار و حسابداری ( بدین منوال که :با صدور هرگونه فاکتور خرید و فــــروش، در لحظه،نامه ای جهت اطلاع واحدانبار جهت کاهش یا افزایش موجودی های کالا و صدورسند اتوماتیک یا دستی عملیات انجام شده)
تهیه و تدوین صورت تفکیک شده نامه های مختلف انبارهای مختلف
تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به انتقال کالا ها مابین انبارهای داخلی و مختلف شرکت
ملاحظه فهرست تمامی درخواست های انتقال کالا فیمابین انبارهای مختلف
چاپ رسید و حواله انبار

بخشی از گزارشات

کارت حسابداری موجودی کالا ( بدون مبالغ حسابداری)
کارت موجودی کالا ( همراه با مبالغ حسابداری)
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری )
صورت موجودی های جنسی انبارها
صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها
آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انباربخشی از امکانات خرید و فروش

ثبت مشتریان جدید مرتبط با شرکت
تعیین مشخصات مشتریان مرتبط با شرکت
گروه بندی مشتریان مرتبط با شرکت
ملاحظه فهرست کامل مشتریان و اشخاص شامل : مشتریان، کارمندان، بازاریابان، تنخواه گردانان و صندوقداران شرکت
گروه بندی کالاهای شرکت( جهت استفاده داخلی یا جهت فروش)
تدوین و تعیین واحدهای شمارش کالا های گروه بندی شده
ثبت کلیه کالاهای قابل تخصیص به گروه های مختلف
ثبت ،تعیین تدوین کلیه خدمات مرتبط با کالاهای موجود (خدمات درآمدزا وخدمات هزﻳﻧﻪای)
تعریف کلیه اضافات و کسورات در فاکتور های خرید و فروش
ملاحظه کامل کلیه فاکتور های خرید و فروش
ثبت و تدوین پیش فاکتور فروش
ملاحظه کلیه پیش فاکتورهای صادره بخش فروش
ثبت فاکتور های خرید و فروش با قابلیت های بالای نحوه تسویه، خدمات و کسورات عملیات فروش، و حتی درج چک های متفرقه
انجام کامل عملیات برگشت از خرید با درج جزئیات نوع کالا ، واحد شمارش کالا و فی هر واحد کالای برگشت شده از خرید
انجام کامل عملیات برگشت از فروش با درج جزئیات نوع کالا ، واحد شمارش کالا و فی هر واحد کالای برگشت شده از فروش
چاپ فاکتورهای خرید و فروش به شکل رسمی و یا بطور دلخواه

بخشی از گزارشات

صورت فروشندگان یک کالا
صورت خریداران یک کالا
صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با آن کالا
صورت کالای خریداری شده از یک شخص
صورت کالای فروخته شده به یک شخص
صورت عملکرد یک شخص با کالاهای مرتبط با آن
گزارش ویژه از خرید و فروش یک کالا
صورت ارائه دهندگان یک نوع خدمات
صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات
صورت خدمات دریافت شده از یک شخص
صورت خدمات ارائه شده به یک شخص
گزارش ویژه از کسورات و اضافات خرید و فروشبخشی از امکانات حسابداری

مشاهده ، تعریف وتدوین سرفصل های حسابداری مورد نیاز ( کدینگ حساب ها) در سطوح :گروه، کل، معین، تفصیلی
مشاهده کدهای رزرو شده سیستم اتوماتیک( مورد استفاده در ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری)
تعیین ماهیت حسابهای بدهکاران و بستانکاران تجاری، به صورت سرفصل های ثابت و متغیر
تعریف و تدوین نوع مشتریان در ارتباط با شخصیت ورود به شرکت
ملاحظه فهرست تمامی مشتریان مرتبط با شرکت
تخصیص تفصیلی های مربوط به سرفصل معین صندوق
تنظیم تفصیلی های مشترک بین دو یا چند معین مختلف و ایجاد ارتباط بین تفصیلی ها
تعریف و تدوین مراکز هزینه ( درصورت موجود بودن )
تعریف و تدوین پروژه های موجود در شرکت و لینک با سرفصل های مربوطه
ملاحظه فهرست کامل اسناد و نامه های حسابداری ( شامل کلیه نامه های ارسالی از قسمتهای مختلف برنامه، اسناد پیش نویس،اسناد موقت و اسناد دائم )
ثبت و ویرایش سند افتتاحیه
ثبت اتوماتیک سندهای حسابداری جدید و اصلاحی
ثبت و صدور اسناد حسابداری به صورت دستی
صدور قبوض دریافت( وجه نقد، چک، سفته،حواله بانکی و ...)
صدور قبوض پرداخت ( وجه نقد، چک، سفته،حواله بانکی و...)
تایید یک یا چند سند موقت صادره
ادغام و تایید چند سند موقت صادره
تهیه کاربرگ اسناد حسابداری
ثبت سند اختتامیه در پایان دوره مالی و انجام سندهای اصلاحی پایان دوره
چاپ اسناد حسابداری
ملاحظه دفاتر حسابداری در سطوح: کل، معین، تفصیلی و روزنامه

بخشی از گزارشات

تراز آزمایشی در سطح گروه
تراز آزمایشی در سطح کل
تراز آزمایشی در سطح معین
تراز آزمایشی در سطح تفصیلی
سند خلاصه حسابداری
صورت حساب ریز تفصیلی های ویژه شامل : اشخاص، اموال،...
مانده حساب های تفصیلی ویژه
مانده حساب های معین در حساب های کل
مانده حساب های تفصیلی در معین های مربوطه
صورت حساب ریز مراکز هزینه
مانده حساب های کلی پروژه ها
صورت حساب ریز مراکز هزینه
مانده حساب های کلی پروژه ها
مانده حساب های کلی مراکز هزینه
حساب عملکرد سود و زیان
ترازنامه و کاربرگ دوره مالی موسسه

  برگرفته از سایت:http://www.forum.tasavi.ir/


مطالب مشابه :


فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد / حقوق و دانلود کتب
فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای
دانلود فرم صورت خلاصه تنخواه

دانلود فرم صورت خلاصه دانلود فرم وضعیت کالای برگشتی به حقوق و دستمزد کارکنان چگونه
دانلود نرم افزار رافع ویژه

صورت دستمزد ، حقوق ومزایای ماهانه ( فرم ویژه) صورت ریز حقوق صورت وضعیت پرسنل نسبت
نرم افزار پیمانکاری ((سپیدار)) همکاران سیستم

نرم افزار حقوق و دستمزد خلاصه ای ار تمام های قرارداد با صورت وضعیت ها و ارائه
رایانه خود را به صورت همزمان با 68 آنتی ویروس اسکن کنید + دانلود

اسکن کنید + دانلود می کند تا به صورت آنلاین وضعیت فایل ها و خلاصه ای از
تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی

تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی حقوق و دستمزد کارکنان چگونه دانلود فرم واخواهی
انواع بودجه ریزی

ای از صورت های مالی خلاصه شده و و وضعیت مالی به صورت دستمزد مستقيم و
نمونه فرمهای متره

فایل نمونه فرم ریز متره و لیستوفر و خلاصه متره و مالی : دانلود فایل نمونه فرم صورت وضعیت
برچسب :