کمک درسی ریاضی دوم ابتدايي - قسمت ششم

جمع دو عدد يک رقمي با حاصل دو رقمي

توضيح : در اين بخش شما ياد مي گيريد که به صورت هاي مختلف مي توانيم دو يا چند يک عدد يک رقمي را با هم جمع کرده و يک عدد دو رقمي بدست آوريم به عنوان مثال:

 

 

5 + 7

 

و يا : ( 2 + 3 )  + 7

 

و يا : 2 + ( 3 + 7 )

 

12 = 2 + 10

 


شما تا بحال با هر يک از اين راه حل ها و يا صورت هاي جمع آشنا شده ايد و مي توانيد

براحتي پاسخ را بدست آوريد. عدد 7 يا 5 وقتي جمع مي شود پاسخ عدد 12 بدست مي آيد.

در صورتيکه عدد 7 و 5 هر دو يک رقمي هستند ولي عدد 12 يک عدد دو رقمي است. و يا (2 + 3)

مي شود 5 و باز هم 5 و 7 مي شود 12 و يا (3 + 7) مي شود 10 و بالاخره 10 با 2، عدد 12 را به

ما مي دهد

1– جمع هاي زير را انجام دهيد و مانند نمونه در جمع با حاصل برابر به هم وصل کنيد.

 

10

14 = 4 + ( 3 + 7 )                      

 

6

12 = ( 2 + 4 ) + 6

10

12 = 2 + ( 6 + 4 )                          

7

16 = ( 6 + 1 ) + 9

10

15 = 5 + ( 2 + 8 )

7

14 = ( 3 + 4 ) + 7

10

16 = 6 + ( 1 + 9 )

7

15= ( 5 + 2 ) + 8

 

2– جمع هاي زير را انجام دهيد.

 

12 = 2 + ( 3 + 7 ) = ( 2 + 3 ) + 7

15 = 5 + ( 2 + 8 ) = ( 5 + 2 ) + 8

13 = 3 + ( 3 + 7 ) = ( 3 + 3 ) + 7

14 = 4 + ( 1 + 9 ) = ( 4 + 1 ) + 9

14 = 4 + ( 2 + 8 ) = ( 4 + 2 ) + 8

 


تمرين جمع هاي اساسي
1– دور ده تاي اول خط بکشيد، سپس مانند نمونه تساوي را کامل کنيد.

 

4 + 7

 

11 = 1 + 10 = 4 + 7

6 + 6

 

2 + 10 = 6 + 6

8 + 4

 

12 = 2 + 10 = 8 + 4

 

4 + 7

 

11 = 1 + 10 = 4 + 7

6 + 6

 

2 + 10 = 6 + 6

8 + 4

 

12 = 2 + 10 = 8 + 4

2– جمع هاي زير را انجام دهيد.

11 = 7 + 4

14 = 6 + 8

11 = 8 + 3

12 = 5 + 7

16 = 9 + 7

17 = 8 + 9

12 = 6 + 6

11 = 5 + 6

نام گذاري و معرفي خط راست و خط خميده

توضيح : در رياضيات سال گذشته آموختيد که خطي که تنها با گذاشتن خط کش بتوان کشيد خط راست نام دارد مانند

 


اما در رياضيات سال دوم شما با خطهاي شکسته و خميده هم آشنا مي شويد به اين خط توجه کنيد

 


اين خط در واقع با جابجا شدن خط کش رسم شده است پس خط راست نيست بلکه خط شکسته ناميده مي شود. حال اگر خطي داشته باشيم که نتوانيم آن را با خط کش رسم کنيم خط خميده ناميده مي شود. مانند

 


1- به اين خط ها توجه کنيد.

خط هاي بسته را نشان دهيد : شکل مربع و مثلث
خط هاي باز را نشان دهيد : (به عهده دانش آموز)
کدام خط ها رانمي توان با خط کش کشيد؟ (شکل 2 و شکل 9)
کدام خط ها را مي توان بدون جابجا کردن خط کش با خط کش کشيد : شکل 1 ، 4 ، 7
کدام خط ها را مي توان با جابجا کردن خط کش کشيد؟ شکل 3 ، 5 ، 6 ، 8

 

شکل 1 ، 4 ، 7 يک خط راست است.
شکل 2 و 9 خط خميده است.
شکل 3 ، 5 ، 6 ، 8 يک خط شکسته است.

بازي و رياضي

در اين صفحه شکل يک وسيله مسافرت پنهان شده است اگر مي خواهيد اين شکل را ببينيد با خط کش شماره هاي 1 تا 36 را به هم وصل کنيد.(به ترتيب اعداد).

 

 

جمع و تفريق اعداد با استفاده از محور اعداد

توضيح : به اين خط توجه کنيد:


16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1به اين خط در رياضي محور اعداد گفته مي شود. که به کمک آن و اعداد زير نقطه ها که هميشه از0 شروع مي شود مي توان جمع و تفريق اعداد يک رقمي با هم و يا دو رقمي را انجام داده مثلا : 8 = 5 + 3 مي شود:

 

 

8       7         6        5        4       3      2        1       0


يعني از0 به تعداد 5 واحد يا 5 عدد جلو مي رويم و از بالاي محور خط را رسم مي کنيم از0 تا 5 حالا بايد 3 واحد ديگر هم جلو برويم. پس سر ديگر خط را از نقطه 5 شروع کرده و 3 عدد به جلو مي رويم. 6، 7، 8، جواب جمع ما عدد 8 است. اگر شما روي محور اعداد خود عدد ديگري بدست آورده ايد اشتباه کرديد و مجددا تمرين کنيد.
حال براي تفريق دو عدد يک رقمي از دو رقمي چه بايد کرد؟ ابتدا عبارت تفريق را مي نويسيم
مثلا" = 3 – 11 حال محور اعداد را رسم مي کنيم.

 

 

11    10     9      8      7      6      5     4      3      2     1     0


ابتدا از0 به اندازه 11 عدد جلو مي رويم و خط محور را با فلش بر دو عدد 11 رسم مي کنيم. حال بايد 3 عدد از 11 برداريم پس به اندازه سه عدد به عقب بر مي گرديم يعني 10، 9، 8 پس عدد 8 بدست مي آيد يعني 8 = 3 – 11 اگر شما هم با استفاده از محور اعداد، عدد 8 را بدست آورديد کارتان صحيح بوده است


1- مانند نمونه، هر يک از جمعهاي زير را روي محور پيدا کنيد و در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد

 

18  17  16  15   14  13  12   11  10    9     8    7    6    5    4    3     2    1    0

15 =  6 + 9

18  17  16  15   14  13  12   11  10    9     8    7    6    5    4    3     2    1   0

10 = 4 + 6

2- مانند نمونه، هر يک از تفريقهاي زير را روي محور پيدا کنيد و در جاي خالي عدد مناسب بگذاريد.

 

20  19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

9 = 6 – 15

 

 

20  19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

8 = 9 - 17

تمرين بخش 16
1- هر يک از جمعهاي زير را روي محور نشان دهيد و در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

20  19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

8 = 8 + 0

 

 

20  19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

12 = 9 + 3

2- هر يک از تفريقهاي زير را روي محور اعداد

مشخص کنيد.

 

 

20  19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

18 = 0 - 18

 

 


20   19  18  17 16  15 14  13 12  11  10   9   8    7   6    5    4   3    2   1    0

6 =  5 - 11

تمرين تناظر جمع و تفريق

1- براي هر شکل دو جمع و دو تفريق بنويسيد.

12 = 5 + 7

5 = 7 – 12           

12 = 7 + 5

7 = 5 – 1

 


2– براي هر شکل يک جمع و يک تفريق بنويسيد.

 

14=9+5

5=14-9


 

 

 

 

 

17 = 8 + 9

8 = 9 – 17

 

 

 

3– با توجه به جمع يا تفريق داده شده ، خط هاي مربوط را رسم کنيد.

 

13 = 7 + 6

6= 7 – 13

 

8 = 7 – 15

15 = 7 + 8

بازي و رياضي – تمرين جمع هاي اساسي
به کمک جدول باد کنک ها را رنگ کنيد.

زرد            

از عدد 5 تا 10

قرمز  

از عدد 10 تا 13

آبی 

از عدد 14 تا 17

سبز 

 

 

 

 

از عدد 18 تا 20

 

 

 


تمرين و مسئله هاي جمع و تفريق
1– در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

10 = 4 + 6

10 = 5 + 5

10 = 9 + 1

10 = 1 + 9

10 = 7 + 3

10 = 2 + 8

10 = 3 + 7

10 = 4 + 6

2– در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

6+ 10 = 16

4 + 10 = 14

7 + 10 = 17

2 + 10 = 12

3 + 10 = 13

5 + 10 = 15

3- مسئله هاي زير را حل کنيد.

الف) فاطمه 7 گل شمعداني و 5 گل شب بو کاشته است. فاطمه چند گل کاشته است؟
12 گل کاشته است 12= 5 + 7

ب) در يک جعبه 10 مداد بود، ناهيد 6 مداد را برداشت. چند مداد باقي مانده است؟
4 مداد باقي مانده است 4 = 6 – 1

ج) در کنار آب 10 اردک بازي مي کردند 7 تاي آنها در آب پريدند چند اردک در کنار آب ماندند؟
3 اردک در کنار آب ماندند . 3 = 7 – 10

تفريق يک عدد دو رقمي از عدد يک رقمي

توضيح: مثلا" تفريق عدد 2 رقمي از يک رقمي را با کمک محور اعداد ياد گرفتيد. حال با کمي فکر مي توانيد بدون محور اعداد و يک عدد 2 رقمي را از يک عدد 1 رقمي کم کنيد. مثلا" اگر 12 گنجشک بر درخت نشسته باشند و ناگهان 4 گنجشک به آسمان پرواز کنند. چند گنجشک باقي مي ماند ؟
گنجشک بر درخت باقي مانده است 8 = 4 – 12

3 = 7 – 10

10         9         8

7        6        5         4 3 2 1 0

 

 


در جاي خالي عدد مناسب بنويس.

6 = 4 + 10

8 = 2 – 10

2 = 8 – 10

1 = 9 – 10

7 = 3 – 10

5 = 8 - 13

10         9         8

7        6        5         4 3 2 1 0

 

 

2

تمرين
1– جواب تفريق هاي زير را بنويسيد.

8 = 6 – 14

2 = 8 – 10

5 = 8 – 13

6 = 8 – 14

9 = 8 – 17

7 = 8 - 15

7 = 5 - 12

7 = 3 - 10

7 = 6 - 13

8 = 8 - 16


2- مسئله هاي زير را حل کنيد.

الف) پروانه 17 دانه بادام داشت. او 9 تاي آن را به خواهرش داد. پروانه چند بادام دارد؟
او 8 بادام دارد 8 = 9 – 1

ب) مريم 8 سال دارد و برادرش 5 سال از او بزرگتر است. برادرش چند سال دارد؟
برادرش 13 سال دارد 13 = 5 + 8

ج) زهرا 16 صفحه کتاب داستان خواند و سيما 7 صفحه کتاب داستان خواند. زهرا چند صفحه بيشتر خوانده است؟
زهرا 9 صفحه بيشتر خوانده است 9 = 7 – 1

تمرين جمع اعداد
1– براي هر خانه دو جمع بنويسيد.

 

18 = 3 + 15

18 = 15 + 3

 

15 = 4 + 11

15 = 11 + 4

 

 

 

13 = 3 + 10

13 = 10 + 3

 

 

15 = 3 + 12

15 = 12 + 3

جمع هاي دو رقمي با توجه به ارزش مکاني و(تمرين)

توضيح : براي جمع دو عدد دو رقمي و يک رقمي مي توان با توجه به ارزش مکاني اعداد

عمل کرد. يعني عددي که در دسته يکان قرار دارد زير بخش يکي ها نوشته و جمع را انجام داد.

19 = 5 + 13 و يا

13

6 +

19

يعني عدد 6 در زير عدد 3 نوشته مي شود. يعني يک دسته ده تايي و سه يکي به اضافه

6يکي مي شود : 19

1– جمع هاي زير را انجام دهيد.

 

    

2– جمع هاي زير را انجام دهيد:

19 = 4 + 15 15 = 1 + 14 16 = 4 + 12

18 = 3 + 15 18 = 2 + 16 18 = 5 + 13

 

 

3– هر دو عدد را زير هم بنويسيد و جمع کنيد.

  

14, 3 10  , 1 3 ,15 10و 8

 

 

 

نقطه

در اين خط دو نقطه با شماره هاي 1 و 2 مشخص شده که روي خط قرار دارد. حال اگر دو نقطه ديگر يکي روي خط و يکي خارج خط بگذاريم مي توانيم نقطه ها را شماره گذاري کنيم.

 


به دو نقطه 1 و 2 توجه کنيد. يک خط خميده بکشيد که دو نقطه را از 1 به 2 وصل کند. حال يک خط خميده ديگر بکشيد تا باز هم نقطه 1 را به 2 وصل کند. پس مي توانيم خط هاي خميده زيادي را بکشيم تا نقطه 1 را به 2 وصل کند.

 


دو خط راست بکشيد که يکديگر را قطع کنند. نقطه مشترک را پر رنگ کنيد

 

خود را بيازماييد


1- قبل و بعد عددهاي نوشته شده را بنويسيد.


2- عدد 83 چند رقم دارد؟ با رقم هاي آن يک عدد دو رقمي بنويسيد.

 

2 رقم – 3


3– چند تا و چند تا مي شود 10 تا؟

 


4– يک مسئله بنويسيد که حل آن 1 = 2 – 3 باشد.(به عهده دانش آموز)


5– ياسمن در يک گلدان 8 گل قرمز و 5 گل صورتي کاشت. او چند گل در اين گلدان گذاشت؟

او 13 گل در گلدان گذاشت. 13 = 5 + 8


6– عددهاي زير را از کمتر به بيشتر مرتب کنيد.

45 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 30 ، 29 ، 31 ، 27 ، 45


7– درخشش 22 بهمن بالاي در ورودي يک مدرسه 15 لامپ آبي و قرمز روشن شده. 7 لامپ آبي است؟ چند لامپ قرمز است؟

8 لامپ قرمز است 8 = 7 – 1


8– نام خطهاي زير را در زير آن بنويسيد.

 

خط خميده                   خط شکسته                                     خط راست


9- در هر رديف شکل را کامل کنيد و در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

 

7 = 3 + 4

۹ = 4 + ۵

 

شمردن و نوشتن اعداد مضارب 2

مورچه ها را بشماريد و در شماره ي مورچه هايي را که صفحه دارند، روي صفحه شان بنويسيد.

 

http://www.tv7.ir/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=314:1388-11-04-06-36-34&catid=67:1388-10-07-11-15-02&Itemid=88


مطالب مشابه :


دانلود انیمیشن های کمک آموزشی پایه‌ی ششم دبستان

پــایه‌ ششم ، دبستان دانلود انیمیشن های کمک آموزشی پایه‌ی ششم کلاس ششم سه
دانلود کتابهای درسی ششم دبستان

پایگاه اینترنتی ششم - دانلود کتابهای درسی ششم دبستان - پایگاه اینترنتی ششم معلم کلاس ششم
کتابهای درسی ششم ابتدایی

پایگاه اینترنتی ششم - کتابهای درسی ششم ابتدایی - پایگاه اینترنتی کلاس ششم
کلاس ششم ابتدایی

کلاس ششم ابتدایی. اگر کتاب های کمک درسی ششم ابتدایی رسید ! اولین مخالف ها متخصصان آموزش
سوالات ریاضی کاربردی پایه ششم

کمک درسی کلاس اولی های چایپاره - سوالات ریاضی کاربردی پایه ششم - کمک به پیشرفت تحصیلی کلاس
کمک درسی ریاضی دوم ابتدايي - قسمت ششم

کتاب های کمک درسی رایگان قسمت ششم دست نوشته های معلمی برای کلاس چهارمی
درس ششم – مدرسه خرگوش ها – بنويسيم

کتاب های کمک درسی رایگان - درس ششم من به کلاس رفتم. سایت "کتاب های کمک درسی رایگان" در
کمک آموزشی برای کلاس ششم

کمک آموزشی برای کلاس ششم - پایگاه کتابهای درسی. معلم کلاس ششم
انیمیشن های کمک آموزشی کلاس ششم

*کلاس هفتمی * - انیمیشن های کمک آموزشی کلاس ششم - ** بهترین مطالب درسی و علمی برای کلاس چهارمی
تدریس کتاب‌های کمک درسی در ساعات رسمی مدارس، ممنوع

وی با بیان این که کتاب‌های کمک درسی غیراستاندارد به جای کمک به آزمون کلاس اول تا ششم.
برچسب :