متن انگلیسی کوتاه ولی خواندنی

  True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it is lost.

دوستی واقعی مثل سلامتی هست ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بديم نمی دونيم

 A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.

يک دوست واقعی اونی هستش که وقتی مياد  که تموم دنيا از پيشت رفتن

 Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead .Walk beside me and be my friend.

جلوی من قدم بر ندار، شايد نتونم دنبالت بيام. پشت سرم راه نرو، شايد نتونم رهرو خوبی اشم. کنارم راه بيا و دوستم باش

 Friends are God's way of taking care of us.

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن

  Friendship is one mind in two bodies.

دوستی يعنی يک روح در دو بدن


http://rrp.blogfa.com/


مطالب مشابه :


متن انگلیسی کوتاه ولی خواندنی

اين وبلاگ سعي دارد مطالب جالب جالب و متنوعي براي آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی برای
مطالب جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي

ی رایج عدد سیزده در فرهنگ فارسی نحس نمی باشد صرفا روزی است که برای مطالب جالب جالب
دانلود مجله آموزش انگلیسی 136 Hot English با فایل های صوتی

هستش که خیلی مطالب جالب و مطالب این مجله از سطح Pre پیشرفته, منبع برای لکچر
مقاله ی جالب انگلیسی درباره ی زندگی در سال2020

مقاله ی جالب انگلیسی درباره ی زندگی در سال2020. مطالب ریاضی و جدیدترین کدهای موزیک برای
آخرین آپدیت کتابها

بعضی از کتابها با فرمت djvu هستند برای باز کردن کتاب جالب جبر جابجایی دو لکچر نوت
برچسب :