آشنایی با اساتید رشته عربی

1339939081.jpg

فیروز حریرچی

استاد

رشته تخصصی: -

پست الکترونیکی: harirchif [at] yahoo.com

تلفن: -


 


 

 

1339938294.jpg

خلیل پروینی

دانشیار - دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

وب سایت: -

پست الکترونیکی:

 parvini [at] modares.ac.ir

تلفن: 82884604


 


 

arror.gif

1340709644.jpg

رقیه رستم پور

استادیار - دانشگاه الزهرا

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

وب سایت: -

پست الکترونیکی:

 rostampour2020 [at] yahoo.com

تلفن: 88058928


 


 

arror.gif

1340800706.jpg

آذرتاش آذرنوش

استاد - دانشگاه تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی:

 azartasha [at] yahoo.com

تلفن: 09121591034


 


 

1340798797.jpg

محمدعلی آذرشب

استاد - دانشگاه تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

وب سایت: -

پست الکترونیکی:

 dr.azarshab [at] gmail.com

تلفن: 09121120831


 


 

1340801081.jpg

ابوالحسن امین مقدسی

دانشیار - دانشگاه تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

وب سایت: -

پست الکترونیکی:

 abamin [at] ut.ac.ir

تلفن: 09124111860


 


 

1339939908.jpg

علی سلیمی

دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی:

 alisalimi832004 [at] yahoo.com

تلفن: 09181317406


 


 

1340800353.jpg

وحید سبزیان پور

دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

وب سایت: -

پست الکترونیکی:

 wsabzianpoor [at] yahoo.com

تلفن: 09124431517


 


 

1340800245.jpg

حامد صدقی

استاد - دانشگاه تربیت معلم

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی:

 sedghi [at] saba.tmu.ac.ir

تلفن: 09121302207


 


 

1340800054.jpg

علی باقر طاهری نیا

دانشیار - دانشگاه بوعلی سینا

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی:

 btaheriniya [at] yahoo.com

تلفن: 09183155498


 


اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mrahimi.jpg

رحيمي   محمد
  
شماره داخلی : 2559
شماره مستقیم : 2446799 (0541)
فکس : 2440085 (0541)
پست الکترونیک :

 [email protected]

Rezaii_1.jpg

رضائي   رضا
  
شماره داخلی : 2545
شماره مستقیم : 8052545 (0541)
فکس : 2440085 (0541)
پست الکترونیک :

 [email protected]

ZandVakili_1.jpg

زندوكيلي   محمدتقي
  
شماره داخلی : 2286
شماره مستقیم : 8052286 (0541)
فکس : 2440085 (0541)
پست الکترونیک :

 [email protected]

 

sh.JPG شيخ   محمد
  
شماره داخلی : 2449
شماره مستقیم : 8052449 (0541)
فکس : 2440085 (0541)
پست الکترونیک : [email protected]


اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

خیریه عچرش

دکتری زبان و ادبیات عرب

echreshe.jpg

متولد 1341

عضو هیأت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

استادیار 

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید 


mod_end.gif اساتید گروه زبان و ادبیات عرب mod_beg.gif

محمود
آبدانان مهدیزاده

دکتری زبان و ادبیات عرب

Dr.Abdanan.jpg

متولد 1334

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

 دانشیار

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید


حسن
دادخواه تهرانی

دکتری زبان و ادبیات عرب 

dadkhah.jpg

متولد 1340

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات 

دانشیار

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید   


جواد سعدون زاده

دکتری زبان و ادبیات عرب

saadonzadeh.jpg

متولد 1338

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

دانشیار 

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید


صادق سیاحی

دکتری زبان و ادبیات عرب

sayyahi.JPG

متولد 1340

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

 استادیار

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید


محمود
شکیب انصاری

دکتری زبان و ادبیات عرب

SHAKIBANSAR.jpg

متولد 1331

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

 استاد

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید


  نعیم عموری 

       دکتری زبان و ادبیات عرب

Dr.amouri.jpg

متولد 1356

     عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات 

استادیار 

    جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید


غلامرضا کریمی فرد

دکتری زبان و ادبیات عرب

karimifard.jpg

متولد 1339

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات

 دانشیار

جهت آگاهی از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیک کنید
 

اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد reza%20afkhami%20aghda.jpg

 

   نـــــام: دکتر رضا افخمی عقدا     مرتبه علمی: استادیار
  رایانامه: email3.pngafkhami   تلــفن: 0351-8122155
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/afkhami   دورنـما: 0351-8212788
  گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:  
avatar.jpg

 

   نـــــام: دکتر علی اصغر روان شاد     مرتبه علمی: استادیار
  رایانامه: email3.pngravanshada   تلــفن: 0351-8122081
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/ravanshad   دورنـما: 0351-8212788
  گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:  
mohammad%20ali%20salmani%20marvast.jpg

 

   نـــــام: دکتر محمد علی سلمانی مروست     مرتبه علمی: استادیار
  رایانامه: email3.pngsalmani_m   تلــفن: 0351-8122154
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/salmani   دورنـما: 0351-8212788
  گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:  
mohammad%20mahdy%20sematy.jpg

 

   نـــــام: دکتر محمد مهدی سمتی     مرتبه علمی: استادیار
  رایانامه: email3.pngm.mehdi.semati   تلــفن: 0351-8122154
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/semati   دورنـما: 0351-8212788
  گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:  
fatemeh%20ghaderi%20ardakan.jpg

 

   نـــــام: دکتر فاطمه قادری اردکانی     مرتبه علمی: دانشیار
  رایانامه: email3.pngghaderi_m   تلــفن: 0351-8122116
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/ghaderi   دورنـما: 0351-8212788
  گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:  
vesal%20maymandy.jpg

 

   نـــــام: دکتر محمد جواد رضایی     مرتبه علمی: استادیار
  رایانامه: email3.pngvmeymandi   تلــفن: 0351-8122155
  تارنـما: www.yazd.ac.ir/vmeymandi   دورنـما: 0351-8212788
 

گروه: ادبیات عربی   شماره اتاق:

1340700688.jpg

عبدالحسین فقهی

استادیار - دانشگاه تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: afeghhi [at] ut.ac.ir


تلفن: 09121128921


 

اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل

AbdolhamidAhmadi.jpg
نام و نام خانوادگي: عبدالحمید احمدی
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
AliakbarAhmadichenari.jpg
نام و نام خانوادگي: علی اکبر احمدی چناری
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
mojtaba%20behroozi.jpg
نام و نام خانوادگي: مجتبی بهروزی
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
AshorghelichPase.jpg
نام و نام خانوادگي: آشور قلیچ پاسه
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected] yahoo.com
AliasgharHabibi.jpg
نام و نام خانوادگي: علی اصغر حبیبی
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
khali.gif
نام و نام خانوادگي: سید باقر حسینی
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
khali.gif
نام و نام خانوادگي: دکتر فؤاد عبدا... زاده
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]
JavadGholamalizade.jpg
نام و نام خانوادگي: جواد غلامعلی زاده
گروه آموزشي: زبان و ادبیات عربی
پست الکترونيک: [email protected]

1338526847.jpg

فرامرز میرزایی

استاد - دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

پست الکترونیکی: mirzaeifaramarz [at] yahoo.com

تلفن:

 

منبع

http://arabighalam.blogfa.com


مطالب مشابه :


نسبت دانشجو به استاد در انواع دانشگاههای ایران

دانشگاه - نسبت دانشجو به استاد در انواع عامری با اشاره به راههای جذب استاد اظهار
دكتر نياز آذري :جذب اساتيد متعهد يكي از اركان اسلامي شدن دانشگاه‌ها است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - دكتر نياز آذري :جذب اساتيد متعهد يكي از اركان اسلامي شدن
جذب دانشجو در دو رشته کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان

ورودی های جامع دانشگاه فرهنگیان - جذب دانشجو در دو رشته کارشناسی استاد دانشگاه
بخشنامه های مرتبط با دفتر جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دفتر جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد آذرشهر استاد : 32: تمام وقت : 16: 16: 15: 14: 12: 16: 16: 17: 18: 20: نیمه وقت
تاریخچه دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور با توسعه دانشگاه و جذب هیئت علمی و آن دروس توسط استاد در هر مرکز
پنير را با گردو مصرف كنيد؟اما به چه علت؟

مصرف پنیر همراه گردو موجب جذب بیشتر كلسیم می شود. استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت
آشنایی با اساتید رشته عربی

استاد - دانشگاه بوعلی سینا سایت جذب جذب دانشگاه
فراخوان جذب اعضای هیأت‌ علمی در دانشگاه آزاد اسلامی-خرداد93

آگهی استخدام - فراخوان جذب اعضای هیأت‌ علمی در دانشگاه آزاد اسلامی-خرداد93 -
برچسب :