مشهد به زاهدان 940 كيلومتر،تا بندر چابهار1610كيلومتر، تا شهر زابل847كيلومتر

مسیر پیشنهادی:مشهد به زاهدان ۹۴۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه،گناباد،خضري،قائن، آرين شهر ( سده)، بيرجند،سربيشه، شوسف ، نهبندان، زاهدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر زاهدان ۹۰۳ كيلومتراست.( جاده بصورت آزادراه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا زاهدان ۷۹۰ كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به گناباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا گناباد ۱۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸ كيلومتر است و فاصله گناباد تا زاهدان ۶۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گناباد به خضري:

از گناباد تا خضري ۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵ كيلومتر است و فاصله خضري تا زاهدان ۶۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به قائن:

از خضري تا قائن ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱ كيلومتر است  و فاصله قائن تا زاهدان ۵۵۹كيلومتراست .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به آرين شهر:

از قائن تا آرين شهر ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آرين شهر تا مشهد مقدس۴۳۱ كيلومتر است و فاصله آرين شهر تا زاهدان۵۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر به بيرجند:

از آرين شهر تا بيرجند ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيرجند تا مشهد مقدس ۴۸۶ كيلومتر است و فاصله بيرجند تا زاهدان ۴۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بيرجند به سر بيشه:

از بيرجند تا سربيشه ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سربيشه تا مشهد مقدس ۵۵۴ كيلومتر است و فاصله سربيشه تا زاهدان ۳۸۶ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سربيشه به شوسف:

از سربيشه تا شوسف۹۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوسف تا مشهد مقدس۶۴۷ كيلومتر است و فاصله شوسف تا زاهدان ۲۹۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفهه اصلي)

شوسف به نهبندان:

از شوسف تا نهبندان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نهبندان تا مشهد مقدس۶۷۹ كيلومتر است و فاصله نهبندان تا زاهدان ۲۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ضمنا فاصله نهبندان تا زابل۱۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زابل تا مشهد مقدس۸۴۷ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نهبندان به زاهدان:

از نهبندان به زاهدان۲۶۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زاهدان تا مشهد مقدس ۹۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي و قستهاي به صورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير زاهدان به چابهار راكه ۶۷۰ كيلومتر مي باشد را در ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند  به چابهار بروند يا از چابهار به مشهد مقدس مشرف شوند.

مسير پيشنهادي: زاهدان به چابهار

زاهدان به خاش:از زاهدان تا خاش ۱۷۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خاش تا مشهد مقدس ۱۱۱۸ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خاش به ايرانشهر: از خاش تا ايرانشهر ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايرانشهر تا مشهد مقدس ۱۲۶۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه و قسمتي ديگر بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه:  شما مي توانيد از ايرانشهر به محمدان برويد( 14كيلومتر) و از محمدان به نيك شهر ( 179 كيلومتر) و از نيك شهر به چابهار( 155 كيلومتر)كه اين مسير هم به چابهار مي رود.البته راه پيشنهادي از طرف سرباز جاده خوبي دارد وشما را با منطقه اي آشنا مي كند كه آداب و رسوم منطفه هند و پاكستان را داردو اين راه پيشنهادي از طرف محمدان و نيك شهراين مطلب را ندارد ولی ظاهرا" جاده آن  بهتر است.ضمنا فاصله ایرانشهر تا چابهار چه از مسیر سرباز و راسک بروید و چه از مسیر محمدان و نیک شهر به یک اندازه است .

ايرانشهر به اول جاده سرباز:از ايرانشهر تا اول جاده سرباز ۹۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده سرباز تا مشهد مقدس۱۳۵۷ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

اول جاده سرباز به راسك:از اول جاده سرباز تا راسك ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله راسك تا مشهد مقدس۱۴۳۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راسك به چابهار:از راسك تا چابهار ۱۷۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابهار تا مشهد مقدس ۱۶۱۰ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مسیر پیشنهادی:زاهدان به مشهد ۹۴۰ كيلومتر

مسير يابي : زاهدان،نهبندان،شوسف،سربيشه،بيرجند، آرين شهر(سده)،قائن،خضري،گناباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد.

زاهدان به نهبندان:

از زاهدان تا نهبندان ۲۶۱كيلومتر است و فاصله نهبندان تا شهر مقدس مشهد ۶۷۹كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرف اصلي و قستهاي به صورت بزرگراه)

نهبندان به شوسف:

ازنهبندان تا شوسف ۳۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوسف تا زاهدان۲۹۳كيلومتر است و فاصله شوسف تا مشهد مقدس ۶۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

شوسف به سربيشه:

ازشوسف تا سربيشه ۹۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سربيشه تا زاهدان ۳۸۶كيلومتر است و فاصله سربيشه تا مشهد مقدس ۵۵۴كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سربيشه به بيرجند:

ازسر بيشه تا بيرجند ۶۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيرجند تا زاهدان ۴۵۴كيلومتر است و فاصله بيرجند تا مشهد مقدس ۴۸۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بيرجند به آرين شهر( سده):

ازبيرجند تا آرين شهر ( سده )۵۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آرين شهر (سده) تا زاهدان ۵۰۹كيلومتر است و فاصله آرين شهر تا مشهد مقدس ۴۳۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر( سده) به قائن:

از آرين شهر ( سده ) تا قائن ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تازاهدان  ۵۵۹كيلومتر است و فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به خضري:

از قائن تا خضري ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا زاهدان۶۱۵كيلومتر است و فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به گناباد:

ازخضري تا گناباد ۴۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا زاهدان ۶۶۲كيلومتر است و فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

گناباد به تربت حيدريه:

از گناباد تا تربت حيدريه ۱۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تازاهدان  ۷۹۰كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازتربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه قاصله ملك آباد تا زاهدان۹۰۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد:

از ملك آباد تا مشهد۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا زاهدان ۹۴۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاده راه)

مشهد به زاهدان

ضمنا" نقاط دیدنی استان سیستان و بلوچستان در خط سیر جاده و شهر زاهدان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: زاهدان

مقصد سفر: زابل

مسیر سفر: زاهدان- سه راهي دشتك- زابل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر سوخته- كوه خواجه- دهانه غلامان- قلعه مچي- روستاي قلعه نو- آسياب بادي سيستان- ارگ سه كوهه- طبيعت زيباي چاه نيمه .

2-مبدأ سفر: زاهدان

مقصد سفر: خاش

مسیر سفر: زاهدان- ده پابيد- اسكل آباد و نوك آباد- تفتان- خاش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آتشفشان نيمه فعال تفتان- قلعه ايرندگان- قبرستان هفتاد ملا- پست قديمي مير جاده- ساختمان قديمي دادگستري- غار لاديز- گودواره سيك ها .

3-مبدأ سفر: ايرانشهر

مقصد سفر: چابهار

مسیر سفر: ايرانشهر- سرباز- چابهار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه ناصري- قلعه به پور- محوطه تاريخي اسپيدژ- قلعه دامن- رودخانه سرباز- پوشش گياهي و حيات وحش( مامن تمساح پوزه كوتاه كاندو) .

4-مبدأ سفر: سروان

مقصد سفر: چابهار

مسیر سفر: سروان- ناهوك- نيكشهر- چابهار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مركز توليد سفال كلپورگان- دره نگاران- قلعه سب- قلعه كنت- قلعه زابلي- قلعه دزك- مسجد دزك .

5-مبدأ سفر: چابهار

مقصد سفر: كنارك

مسیر سفر: چابهار- كنارك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سواحل درياي عمان و منطقه آزاد چابهار- گلفشان- كوههاي بدلند- قلعه پرتغاليها- جنگل هاي زيباي حرا- سواحل ديدني گواتر .

نقاط دیدنی شهرو حومه زاهدان :

موزه زاهدان – مسجدفیض الرحمان – موزه مرکز تحقیقات محیط زیست – مسجد مکی – بازار شهر زاهدان – کاروانسرای نصرت آباد – مدرسه طالقانی .


مطالب مشابه :


شهرستان زاهدان

ایرانگردی-گردشگری-نقشه-ایران-تور-سفر زاهدان معادن زيرزمينی زيادی دارد كه عبارتند از:
نقشه شهر زاهدان

دبیرستان غیردولتی پسرانه جاوید - نقشه شهر زاهدان - دبیرستان جاوید wWw.dpj.orq.ir
ماکت توپوگرافی

معماری زاهدان در درس نقشه برداری به محاسبات توپوگرافی زمین مفصلا پرداخته میشه اما به
دیدنی های زاهدان

نقشه زاهدان بعنوان دهمين كلانشهر كشور ايران در تقسيمات جغرافيايي بقاياي يك كاروانسراي
مشهد به زاهدان 940 كيلومتر،تا بندر چابهار1610كيلومتر، تا شهر زابل847كيلومتر

زاهدان به خاش:از يابي شده است و فاصله شهرهاي بين مسير و نوع جاده نيز درج شده است و نقشه هاي
دانلود نقشه های توپوگرافی کل ایران

جغرافیای نوین - دانلود نقشه های توپوگرافی کل ایران - آموزش و پرورش ناحیه۲ زاهدان.
نقشه و پلان معماری - شهرداری و شورای شهر زاهدان

نام محصول : نقشه و پلان معماری - شهرداری و شورای شهر زاهدان. رشته معماری طراحی معماری
آموزش دو کاردستی خلاقانه برای پرچم و نقشه ایران

دبستان غیردولتی پسرانه سما زاهدان - آموزش دو کاردستی خلاقانه برای پرچم و نقشه ایران - کلاس
شهرستان زابل

ایرانگردی-گردشگری-نقشه شهر سوخته، بقاياي شهر زاهدان كهنه، درختان باستاني سرو
برچسب :