آخرین اصلاحیه های آین نامه های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

 

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 3/5/1391

موضوع: اصلاح آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي شيوه نيم سالي- واحدي

( بررسي شده در جلسات 863 و 864)

 

شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي دارد آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي شيوه نيم سالي- واحدي مصوب جلسه ۶۶۶  شورا تاريخ ۳/۸/۱۳۸۰ به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهيبزرگسالان و داوطلبان آزاد ابلاغ شود.

1- بند۲ماده۱ حذف مي شود.

2- يك بند جديد به ماده ۱ به شرح زيراضافه مي شود:

( از دست دادن شرايط ادامه تحصيل در دوره پيش دانشگاهي روزانه )

3- در ماده 2 واژه «پذيرفته شدگان» به «متقاضيان» تغيير مي يابد و عبارت « مراكزي كه تعيين مي شود» حذف مي شود.

4- تبصره جديدي باعنوان تبصره2 به ماده 2 به شرح زيراضافه مي شود:

فارغ التحصيلان دي ماه دوره متوسطه وقبل از آن مي توانند با رعايت ساير شرايط از نيمسال دوم سال تحصيلي ثبت نام نموده و12واحد را به صورت حضوري و12 واحد غير حضوري راانتخاب نمايند.

5- ماده 3 به شرح زير اصلاح مي شود:

سن ثبت نام در واحدهاي آموزشي بزرگسالان براي مشمولان قانون نظام وظيفه حداكثر20 سال تمام است «ملاك سن دانش آموز براي ثبت نام اول مهرماه هر سال خواهد بود.»

تبصره 1:  دانش آموز مشمول دوره پيش دانشگاهي كه از معافيت تحصيل استفاده مي كند، در صورتي كه در حين نيمسال تحصيلي سن او به حداكثر سن مجاز برسد، استثنائاً تا پايان آن نيمسال تحصيلي ميتواند در واحد آموزشي بزرگسالان ادامه تحصيل دهد.

6- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 5- دانش آموزان مشمول با رعايت حداكثر سن مجاز مي توانند حداكثر يك سال تحصيلي در به صورت روزانه روزانه و يك سال در بزرگسالان و يا صرفاً 2 سال در بزرگسالان تحصيل نمايند و از معافيت تحصيلي برخوردار شوند و ادامه تحصيل آنان در سال هاي بعد فقط به صورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود.

تبصره1: دانش آموزان غيرمشمول محدوديت سني ويا سنوات تحصيلي در بزرگسالان وياداوطلب آزاد نخواهند داشت.

تبصره 2: دانش آموزي كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) گرفته است، چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي حداقل تا پايان آن نيمسال تحصيلي باشد، ميتواند با رعايت ساير شرايط در همان نيمسال تحصيلي به عنوان دانش آموز ثبتنام كند و ادامه تحصيل دهد.

7 - ماده جديدي به شرح زير اضافه مي شود:

- دانش آموز دوره پيش دانشگاهي بزرگسال يا داوطلب آزاد در هر نيمسال مي تواند حداقل 8 واحد و حداكثر 12 واحد درسي را با رعايت ساير شرايط انتخاب كند.

تبصره: چنانچه تعداد واحدهاي باقي مانده دانش آموز در آخرين نيمسال تحصيلي به كمتر از 8 واحد برسد انتخاب واحد و ادامه تحصيل وي در آن نيمسال تحصيلي بلامانع است.

8-ماده 9 به شرح زير اصلاح مي شود:

رشته هاي دوره پيش دانشگاهي مشتمل بر :

الف) رياضي و فيزيك

ب) علوم تجربي

ج) ادبيات و علوم انساني

د) هنر

ه) علوم و معارف اسلامي مي باشد.

9-  ماده10حذف و ماده 12 به شرح زير اصلاح مي شود:

عناوين وتعداد واحدها ي دروس با رعايت ماده 7 آيين نامه برابر آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي روزانه (سالي – واحدي ) موضوع مصوبه 844 شوراي عالي آموزش وپرورش خواهد بود.

10-  تبصره 1 ماده 12 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 1:  كليه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي بزرگسالان بايد در آزمون روخواني قرآن شركت نمايند و 8 نمره از درس معارف اسلامي در ارزشيابي مستمر به اين آزمون اختصاص مي يابد.

11- تبصره اي به شرح زير به عنوان تبصره2 به ماده12 اضافه و تبصره 2 قبلي به تبصره 3 اصلاح مي شود:

تبصره2:  دانش آموزان اقليت هاي ديني مندرج در قانون اساسي از گذراندن آزمون روخواني قرآن در دوره پيش دانشگاهي (موضوع تبصره 1ماده 12) معاف مي باشند.

12- ماده13حذف مي شود.

13- واژه «جبراني» از مفاد تبصره 1 ماده 15 حذف شود.

14- در ماده 17 وا‍‍‍ژه « داخلي» به « غير نهايي» تغيير مي يابد.

15- ماده 18 تبصره هاي 1و2 آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 18- در هر نيمسال ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در هر درس، بر اساس نمرات ارزشيابي مستمر و نمرات پايان نيمسال انجام مي شود.

تبصره1: نمره هر درس در هر نیمسال از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب یک و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب چهار به شرح جدول زیر به دست می آید:

نمره ارزشیابی مستمر

نمره ارزشیابی پایانی

نمره درس

ضریب 1

ضریب 4

مجموع نمرات ارزشیابی ها با ضریب تقسیم بر پنج

تبصره2:  در امتحانات داوطلبان آزاد و امتحانات شهريور ماه، سوالات ارزشيابي بر مبناي بيست نمره طرح مي شود و نمره ارزشيابي مستمر نخواهد داشت.

16- ماده 19وتبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده19- امتحانات پايان نيمسال از تمام محتوي برنامه درسي به دو صورت داخلي و يا نهايي برگزار مي شود.

1/19- امتحانات داخلي با سوالاتي كه توسط مدرسين مربوط و زير نظر رئيس مركز تعيين مي شود، با نظارت اداره آموزش و پرورش محل برگزار مي شود و بر اساس اين امتحانات براي هر درس يك نمره مستقل به عنوان نمره امتحان پايان نيمسال آن درس منظور مي شود. اوراق امتحاني حداكثر تا يك هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط مدرس مربوط و زير نظر رئيس مركز تصحيح و پس از ثبت نمره دانش آموزان در سياهه نمرات(ليست نمرات) و امضاء به دفتر مركز تحويل مي شود. رئيس مركزمي تواند با مسئوليت خود اوراق امتحاني را جهت تصحيح در خارج از محل مركز در اختيار مدرسين قرار دهد.

2/19- امتحانات نهايي در نيمسال هاي اول، دوم و شهريور ماه (برابر عناوين دروس دوره روزانه) با برنامه و سوالات امتحاني واحد كه توسط مركز سنجش آموزش و پرورش طراحي مي شود، زير نظر اداره كل آموزش و پرورش استان و به وسيله آموزش و پرورش منطقه برگزار مي شود.

تبصره1: معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مركز سنجش آموزش و پرورش و يا اداره كل آموزش و پرورش استان مي تواند در پايان هر نيمسال، يك و يا دو ماده درسي با سوالات امتحاني واحد و به صورت هماهنگ برگزار كند.اجرا، تصحيح و اعلام نتيجه اين امتحانات همانند امتحانات داخلي مي باشد.

تبصره 2: معلماني كه درس هاي مربوط به امتحانات نهايي را تدريس مي كنند، موظفند حداكثر دو روز پس از برگزاري امتحان درس مربوط، با تشخيص و برابر ابلاغي كه از طرف آموزش و پرورش منطقه صادر مي شود، به حوزه هاي تصحيح مراجعه كنند و حداقل به تعداد دانش آموزان خود نسبت به تصحيح اوراق امتحاني همان درس با دريافت حق الزحمه اقدام نمايند. در صورتي كه معلمي براي تصحيح اوراق اقدام نكند، موضوع از سوي رئيس حوزه تصحيح مربوط به آموزش و پرورش محل گزارش تا برابر مقررات با وي رفتار شود.

تبصره 3:  نمرات امتحانات نهايي بايد حداكثر ده روز پس از برگزاري آخرين امتحان توسط رئيس حوزه تصحيح به واحد آموزشي محل تحصيل دانش آموز اعلام شود.

17- ماده جديدي به شرح زير اضافه مي شود.

ماده - دانش آموزاني كه در يك يا چند درس از دروس نيمسال اول و يا دوم موفق به كسب نمره قبولي نشوند، بايد در امتحان نوبت شهريور ماه همان سال شركت كرده و در صورت كسب شرايط قبولي به اخذ گواهي نامه پيش دانشگاهي در نوبت شهريور ماه نائل آيد.

18- ماده جديدي به شرح زير اضافه مي شود:

- دانش آموزان از گذراندن دروسي كه قبلا نمره قبولي كسب كرده اند، معاف مي‌باشند.

 

عناوين دروس رشته هاي دوره پيش دانشگاهي كه از ‌آنها امتحان نهايي به عمل مي آيد:

رشته هاي دوره پيش دانشگاهي

 
 

رياضي فيزيك

ادبيات و علوم انساني

علوم تجربي

علوم و معارف اسلامي

هنر

 

عنوان دروس

عنوان دروس

عنوان دروس

عنوان دروس

عنوان دروس

 

عمومي

تخصصي

عمومي

تخصصي

عمومي

تخصصي

عمومي

تخصصي

عمومي

تخصصي

 

زبان

‌فارسي

فيزيك

زبان فارسي

ادبيات‌

فارسي

زبان‌

فارسي

فيزيك

زبان فارسي

ادبيات عرب

زبان فارسي

آشنايي با ميراث فرهنگي ايران

 

معارف اسلامي

حساب ديفرانسيل و انتگرال

معارف اسلامي

عربي

معارف اسلامي

زيست شناسي

اصول عقايد

فقه و اصول

معارف اسلامي

سير هنر در تاريخ

                       

19- در ماده 21 بعداز واژه «امتحانات» كلمه «داخلي» اضافه مي شود.

20- ماده جديدي به شرح زير اضافه مي شود.

ماده- مدير واحد آموزشي موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرايط را با قيد مواد درسي كه بايد آنها را به صورت امتحان نهايي بگذرانند، به همراه نمرات ارزشيابي تكويني (مستمر) آن درسها در نمون برگ هايي كه از سوي مركز سنجش آموزش و پرورش اعلام مي شود، تنظيم كند وحداكثر يك هفته قبل از شروع امتحانات نهايي هر نيمسال و شهريور ماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحويل دهد.

تبصره: امتحانات عملي غيركتبي و كارگاهي در درس هاي غيرنهايي توسط واحد آموزشي و در درسهاي نهايي، توسط افراد واجد شرايطي كه از سوي اداره آموزش و پرورش انتخاب مي شوند، قبل از برگزاري امتحانات كتبي در واحد آموزشي مربوط برگزار مي گردد.

21-  تبصره ماده 28 به شرح زير اصلاح و به عنوان تبصره 1 منظور مي شود:

تبصره- ميانگين نمرات انضباط نيمسال اول و دوم دانش آموزان بزرگسال به عنوان نمره سالانه محسوب و در معدل كل معادل 2 واحد درسي منظور مي شود ولي در محاسبه جمع واحدهاي درسي در هر رشته در نظر گرفته نمي شود.

22- به ماده 28 تبصره جديدي به شرح زير اضافه مي شود:

تبصره 2- براي داوطلبان آزاد دوره پيش دانشگاهي نمره انضباط منظور نمي شود.

23- تبصره ماده 29 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره- در رشته هنر حداقل نمره قبولي سالانه در درس كارگاه هنر دوازده مي باشد.

24- ماده 34 به شرح زير اصلاح مي شود:

امتحانات بزرگسالان و داوطلبان آزاد خارج ازكشور نيز مطابق مفاد اين آيين نامه برگزارمي شود.

25- تبصره1ماده36 حذف شود.

26- تبصره1ماده 37 حذف شود.

27-ماده اي به شرح زير به عنوان ماده 40 اضافه مي شود:

ماده 40- دانش آموزان پيش دانشگاهي سنوات قبل كه موفق به گذراندن تعدادي از دروس اين دوره نشده اند،         مي توانند دروس گذرانده شده خود را بر اساس شيوه نامه اي كه توسط معاونت آموزش متوسطه تهيه مي شود تطبيق و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهند.

28- ماده اي به شرح زير به عنوان ماده 41 به آيين نامه اضافه مي شود:

ماده 41- در اين آيين نامه هر كجا از واژه مركز پيش دانشگاهي ومدرس استفاده شده است، به جاي آن به ترتيب به دبيرستان و دبير اصلاح مي شود.

دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش موظف است كليه مفاد اين مصوبه را حسب مورد جايگزين موارد مشابه در آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي آموزش از راه دور نمايد و مراتب را به اطلاع شوراي عالي برساند.


مطالب مشابه :


آخرین اصلاحیه های آین نامه های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه موضوع مصوبه 844 شوراي عالي آموزش وپرورش خواهد بود.
اعلام تاریخ و زمان بازدید گروهی همکاران اداری از مدارس ناحیه3 در خصوص ستاد ثبت نام

کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 3 معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش وپرورش:
گزارش ابتكارات و فعاليت هاي انجام شده در دی ماه 90

ومربيان مدیریت آموزش وپرورش ناحيه 3 كرمانشاه. ء ومربيان مدیریت آموزش وپرورش ناحيه 3
گزارش ابتكارات وفعاليت هاي انجام شده کارشناسی انجمن اولیا ناحیه3 درمهر ماه سال 90

اداره آموزش كرمانشاه. كارشناس انجمن اوليا ء ومربيان اداره آموزش وپرورش ناحيه 3
اهم فعالیت های انجمن ناحیه3 در آذرماه90 :

كارشناس انجمن اوليا ء ومربيان اداره آموزش وپرورش ناحيه 3 كرمانشاه. مدرسین آموزش
سند تحول بنیادین نمایشگاه زیبایی‌های آموزش وپرورش

» ارزشیابی توصیفی ناحيه 3 كرمانشاه آموزش و پرورش ناحيه 3 آموزش وپرورش سند
مسابقه وبلاگ نويسي سازمان آموزش وپرورش استان كرمانشاه به مناسبت هفته معلم

مسابقه وبلاگ نويسي سازمان آموزش وپرورش كرمانشاه دفتر آموزش آموزش راهنمايي ناحيه 3
برچسب :