محاسبات قبض برق و تعاریف

7-شماره اشتراك:يك شماره هشت رقمي كه براي هر مشترك منظور مي گردد

8-نوع فعاليت: اينكه مشترك در چه زمينه اي فعاليت مي نمايد

9-عنوان تعرفه: براي هر مشتر ك با توجه به نوع فعاليتي كه دارد يك تعرفه اختصاص مي يابد براي مثال مشتركين خانگي از تعرفه خانگي بهرمند مي گردند.

10-كد تعرفه: از طرف وزارت نيرو براي هر تعرفه كد مشخصي تعيين گرديده است براي مثال كد تعرفه خانگي عدد100 مي باشد

11-تاريخ نصب: تاريخ نصب  لوازم اندازه گيري مشترك

12-ضريب كنتور:

به ادامه مطلب توجه نمایید.

3611.png

نرم افزار طراحی شده برای محاسبات قبض برق

ب- اطلاعات متغيير: اطلاعاتي كه در هر دوره تغيير نموده و آثار ريالي بر صورتحساب دارن

13-تعداد روز:    تاريخ قرائت قبلي - تاريخ قرائت فعلي =تعداد روز

14-دوره :برطبق گرد شكار تعيين مي گردد براي مثال  مشتركين عادي(خانگي) هردو ماه يك دوره  را شامل مي شود يعني اينكه هرسال 6 دوره قرائت مي گردند

15-مهلت پرداخت: مهلتي كه از طرف شركت براي واريز صورتحساب به مشترك داده مي شود.

16-صورتحساب بهاي برق مصرفي از تاريخ تا تاريخ

17-مهلت اعتبار پروانه: براي مشتركيني كه بر اساس ارائه پروانه بهره برداري از مزاياي يك تعرفه استفاده مي نمايندتعيين گرديده است و هر سال بايد تمديد گردد

18-گزينه: هر مشترك مي تواند بر اساس فعليت خود يكي از دو گزينه پيشنهاد شده از طرف شركت را قبول نمايد براي مثال مشتركي كه مصرف انرژي كمي دارد مي تواند با انتخاب گزينه 2 بهاي ديماند كمتري را پرداخت نمايد

19-تاريخ تعويض: زماني كه كنتور تعويض گردد تاريخ تعويض ثبت مي گردد.

20-تاريخ مراجعه بعدي: تاريخي كه مامور براي دوره بعدي بر طبق گردشكار جهت كنتور خواني مراجعه خواهد كرد

21-اكتيو 1:  مصرف ساعات پيك را اندازه گيري مي نمايد(در كنتورهاي 2يا 3 تعرفه اي)

22-اكتيو 2: مصرف ساعات عادي را اندازه گيري مي نمايد

23-اكتيو 3: مصرف ساعات كم باري را اندازه گيري مي نمايد( در كنتورهاي 3 تعرفه)

24-راكتيو: مصرف راكتيو را اندازه گيري مي نمايد

25-رقم : تعداد ارقام نشان داده شده در كنتور

26-شماره پيشين:شماره اي كه دوره قبل قرائت گرديده است

27-شماره كنوني:شماره اي كه هم اكنون قرائت مي گردد

28-مقدار مصرف:مصرف قرائت گرديده اين دوره پس از اعمال ضريب

29-بهاء انرژي: بهايي كه براي مصرف انرژي بر طبق قيمت و تعرفه موجود محاسبه مي گردد

30-ديماند محاسبه: ديماندي كه جهت محاسبه بهاي ديماند استفاده مي گردد و90 درصد قدرت قراردادي به عنوان ديماند محاسبه در نظر گرفته مي شود البته اگر ديماند مصرفي بيشتر از 90 درصد قدرت قراردادي باشد ، ديماند مصرفي مبناي محاسبه قرار مي گيرد

31-ديماند مصرفي: ديماندي كه از طريق لوازم اندازه گيري ثبت مي گردد

32-ديماند قرار دادي: ديماندي كه در قرار داد مشترك به عنوان ديماند مجاز ذكر گرديده است

33-ديماند: بهاي محاسبه شده براي مصرف ديماند

34-روشنايي معابر:مبلغي كه براي رو شنايي معابر از مشترك دريافت مي گردد كه شامل روشنايي پياده رو ها ، بزرگراه ها،خيابانها،پلها و اماكن مشابه مي باشد.

35-مبلغ فصل :در فصل تابستان 20 درصد به بهاي برق مصرفي مشتركين افزوده مي شود كه بهاي فصل نام دارد

36-آبونمان صدا و سيما: مبلغي كه به عنوان آبونمان صدا وسيما از مشترك دريافت مي گردد

37-حداقل:زماني كه مبلغ صورتحساب كمتر از مبلغ تعيين شده به عنوان بهاي حداقل باشد اين (

مبلغ به عنوان صورتحساب صادر مي گردد. 

38-مبلغ قابل پرداخت: حاصل جمع كليه موارد ذكر شده بعنوان مبلغ قابل پرداخت از مشترك دريافت مي گردد

39-تاريخ پايان كاهش موقت :زماني كه مشترك كاهش موقت داده باشد برطبق مفاد بند     63-4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق بايد زمان پايان كاهش موقت كه حد اكثر 9 سال مي باشد تعيين گردد.

40-متوسط مصرف ماهيانه: مصرف مشترك را تقسيم بر تعداد روز هاي مصرف و سپس در عدد 30 ضرب مي كنيم تا مصرف ماهانه بدست آيد.

41-تاريخ صدور صورتحساب:  تاريخي كه صورتحساب صادر مي شود

مرجع : مقاله  منصور حسيني      دفتر تعرفه وخدمات مشتركين

مناطق معمولي و ساير ايام سال مناطق گرمسير

مصارف ماهيانه 0 تا 40 كيلوواتساعت                          بخشوده

مصارف ماهيانه 41 تا 60 كيلوواتساعت                    مقطوع 67.98ريال

61-ta150-2.jpg  

 توجه :Cبيانگر متوسط مصرف ماهيانه مي باشد.

  تبصره1: حداکثر بهای انرژی انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کيلووات به ازای هر کيلوواتساعت مطابق زير می باشد:

  تعرفه 1 - 1

  ساعات عادی                     390,6  ريال        

  ساعات اوج بار                    976,6  ريال

  ساعات کم باري                   97,7  ريال     

  تعرفه 2 - 1

  ساعات عادی                     505      ريال

  ساعات اوج بار                   1262,5  ريال

  ساعات کم باري                 25، 126  ريال

   

  تبصره2 : بهاي برق انشعابهاي با قدرت كمتر از30 كيلووات صرفاً برابر با بهاي انرژي وانشعابهاي با قدرت 30 كيلووات و بالاتر برابر بهاي انرژي بعلاوه بهاي قدرت ( ديماند ) مي باشد.

  تبصره3 : بهای قدرت (ديماند) مشترکين با قدرت 30 کيلووات و بالاتر، به ازای هر کيلووات 825 ريال است.

  تبصره 4 : حداقل بهای برق ماهيانه برای انشعابهای تکفاز 5،3327 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 19360 ريال است.

  تبصره 5 : بهاي برق آن دسته از مشتركين جانباز 50 درصد و بيشتر (براساس فهرست اعلامي وزارت نيرو) كه مصرف ماهيانه آنها 100 كيلووات ساعت وكمتر است، بخشوده مي باشد  

   

ساير شرايط

1-كليه مشتركين پر مصرف بايد داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه باشند. درصورتي كه برخي از اين مشتركين داراي لوازم اندازه گيري سه زمانه نباشند. شركت بايد حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال جاري نسبت به نصب آن با در اولويت قراردادن مشتركين داراي مصرف بالا اقدام نمايد. و تا آن زمان به صورت زير عمل خواهد شد:

  الف- درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري يك زمانه دارند ، شرکت مجاز به اعمال نرخهای اوج بار و يا کم باری نيست و کليه ساعات، ساعات عادی محسوب مي شود .

   ب - درمورد مشتركيني كه لوازم اندازه گيري دو زمانه دارند، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 6/0 نسبت به نرخهاي ساعات اوج بار محاسبه می گردد به جز ساعات اوج بار مابقی ساعات، ساعات عادي محسوب می شود و شرکت مجاز به اعمال نرخهای کم باری نيست.    

2- به تشخيص هيئت مديره شركت مي توان براي خانوارهايي كه در يك واحد مسكوني زندگي مي كنند كد خانوار به شرح زير در نظر گرفت:

   

تعداد خانوار ساكن در يك واحد مسكوني  = كدخانوار                                

                                                                                                         2                                                                                    

مصرف ماهيانه قرائت شده =  مصرف ماهيانه مبنای محاسبه صورتحساب                                                           

كد خانوار                                                                                                 

حداكثر كد خانوار برابر 5 مي باشد.  

3- مصرف انرژی ايام گرم و معمولی در صورتحسابهايی که دوره مصرف آنها شامل ايام گرم و معمولی می باشد، در تعرفه 1-1 بر اساس ضريب دو (برای ايام گرم) و يک (برای ايام سرد) محاسبه می شود.    

     

 شرايط عمومي تعرفه هاي برق
                                                                                                                                     portal2-Lbottum.jpg

 1- مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق جزء لاينفك اين تعرفه ها بوده و در مورد كليه تعرفه ها لازم الاجرا مي باشد.

 2- قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت شده است ، مگر آن كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت 90 درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت 30 كيلووات و بيشتر معادل حاصل ضرب 90 درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي باشد. شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي براساس مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق اقدام نمايد.

 3- به منظور تعديل ضريب قدرت در كليه تعرفه ها در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از 90 درصد باشد، بهاي قدرت (ديماند) و بهاي انرژي با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

zaribe-ziyan.jpg 


  درمواردي كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قرادادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف ) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر 8/123ريال خواهد بود.

 4-هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت ازتجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تأسيسات، قدرت برخي ازمشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود ويا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسبا" تعديل خواهد شد:

                  
                                                                                                                                               

zaribe-tadil2.jpg

    5-نرخهای مذکور در تعرفه خانگی، عمومی، توليد کشاورزی، توليد (صنعت و معدن) و ساير مصارف برای مواردی است که مشترکين هزينه برق مصرفی خود را در مهلت مقرر تعيين 
شده در صورتحسابهای صادره بپردازند، در غير اين صورت نرخها به صورت زير محاسبه و دريافت خواهد شد:

 الف- در مورد مشترکينی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمايند، کليه نرخها (مانند انرژی، قدرت ويا رقم ثابت) در ضريب زير ضرب می گردد و بر اساس نرخهای جديد مبلغ صورتحساب محاسبه و به حساب بدهکار مشترک منظور می شود:       

zaribe-eslah3.jpg       

  ب- در مورد مشترکينی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف به صورت علی الحساب باشند، کليه نرخها (مانند انرژی، قدرت ويا رقم ثابت) در ضريب زير ضرب می گردد و محاسبات صورتحساب علی الحساب مربوطه بر اساس اين نرخها صورت می پذيرد. حداقل مبلغ پيش پرداخت معادل بهای برق يک دوره مصرف به تشخيص شرکت می باشد.

zaribe-eslah.jpg 

 

 6- مشتركيني كه خواهان همكاري باشركت درزمينه مديريت مصرف و يا خواهان عدم قطع برق خويش در مواقعي هستند كه قطع برق بنابر پيش بيني مركز كنترل شبكه(به علت جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق ازميزان مجاز) ضروري مي باشد، بنابر مورد مشمول شرايط زير مي گردند:

الف ـ بهاي انرژي ساعات اوج بار مشتركيني كه درصورت نياز شبكه با اعلام قبلي شركت (يك ساعت قبل از نياز به مديريت مصرف) بارخود را درساعات اوج باركاهش دهند، (متناسب با باري كه تعهد مديريت مصرف آن را مي نمايند) با ضريب 9/0 دريافت مي شود.

تبصره : شركت مي تواند درصورت عدم كاهش بار توسط مشترك نسبت به كاهش يا قطع برق راسا" اقدام نموده يا 5/1 برابر ميزان تخفيف از ابتداي همان سال را از مشترك اخذ نمايد.

 ب ـ بهاي برق مشتركيني كه خواهان عدم قطع برق خويش در مواقعي هستند كه قطع برق بنابر پيش بيني مركز كنترل شبكه به علت جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز ضروري مي باشد، با ضريب 15/1 محاسبه مي شود.

  تبصره : شركت درصورت قطع برق اين قبيل مشتركين 5/1 برابر مبلغ مازاد دريافت شده از ابتداي سال را به آنان مسترد مي نمايد.

  7-رقم ثابت ماهيانه يا آبونمان براي مشتركين غير خانگي با قدرت كمتر از 30 كيلووات جهت پوشش هزينه هاي قرائت، محاسبه و توزيع صورتحساب بهاي برق و نيز بهره برداري از تأسيسات توزيع (واحدهاي حوادث و اتفاقات)به شرح جدول زير  محاسبه و دريافت مي گردد.اين رقم برای مشترکين خانگی معادل حداقل بهای برق بوده و مشترکين مذکور با پرداخت حداقل بهای برق، رقم ثابت ماهيانه را پرداخت نخواهند کرد.رقم ثابت ماهيانه در مورد مشترکين غير خانگی برای انشعابهای تکفاز ماهيانه 3575 ريال و برای انشعابهاي سه فاز ماهيانه 10725 ريال است. ميزان رقم ثابت يا آبونمان برای مشترکين مشمول تعرفه آزاد دو برابر مقادير مذکور خواهد بود.    

 8- بهاي برق و بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي 30 روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي گردد.

 9- با توجه به قدرت قراردادي مشتركين و ضريب محاسبه قدرت در بند 3 (90 درصد ) ، مصارف ماهيانه بيشتر از 600 ساعت مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات به عنوان مصرف ساعات اوج بار محسوب  مي شود (به اين معني كه مصارف مازاد برقدرت انشعاب ×600، به عنوان انرژي مصرف شده در ساعات اوج بار محسوب مي شود).ضمنا" شركت موظف است تا سريعا" نسبت به نصب لوازم اندازه گيري مصرف برق در ساعات اوج بار مشتركين سنگين برحسب اولويت اقدام نمايد تا ميزان مصرف انرژي ساعات اوج مصرف مازاد بر محاسبه فوق را اندازه گيري و در صورتحساب مشتركين ملحوظ نمايد.

10- ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات كم باري8 ساعت به تشخيص شركت مي باشد.

11- صنايع و كارخانه هايي كه برنامه تعطيلات دوره ای خود را با هماهنگي شركت برق منطقه اي ذيربط تعيين و آن را رعايت نمايند، به ازای هر هفته برنامه هماهنگ شده (حداکثر تا 28 روز ) از دو در صد تخفيف در بهای انرژی ساعات غير اوج بار طی شش ماهه دوم سال مطابق رابطه زير بهره مند خواهند شد:

zaribe-takhfif.jpg 

12- بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي شود، شامل مؤلفه هايي نظير بهاي انرژي(اعم از عادي، اوج بار و كم باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهيانه و روشنايي معابر مي باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك(ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي شود. درصورتي كه دريك تعرفه خاص  برخي از مؤلفه هاي يادشده دربهاي برق مشاركت نداشته باشند، مراتب صراحتا" در تعرفه ذيربط قيدخواهدشد.

13- باتوجه به ضرورت اعمال مديريت مصرف در ساعات اوج بار در فصل تابستان، شركتها مي توانند با هماهنگي معاونت اموربرق تسهيلات ويژه اي براي مشتركين بزرگ خودكه دربرنامه مديريت مصرف مشاركت مي‌نمايند، در نظرگرفته و اثرات‌كاهش احتمالي درآمد ناشي از اعمال اين تسهيلات در بودجه اصلاحي شركت منظورخواهد شد.مطالب مشابه :


محاسبات قبض برق و تعاریف

مهندسي برق - محاسبات قبض برق و تعاریف - نیازمندیهای مهندسی برق+نرم افزار تخصصی برق+pdf+جزوه
مقررات ملی ساختمان

کارگاه برق و الکترونیک **هدف مقررات ملی ساختمان از برآورد درخواست نیروی برق(دیماند) چیست
دیماند

مهندسی برق قدرت - دیماند - برق قدرت انتقال توزیع کنترل و - مهندسی برق قدرت
سیستم اندازه­گیری هوشمند (AMI) چیست؟

بهره برداری از سیستم های قدرت - سیستم اندازه­گیری هوشمند (ami) چیست؟ - مقالات و مطالب وتصاویر
<<ضرورت صرفه جویی وتوسعه در صنعت برق>>

از آنجا که عامل دیماند در هزینه برق نقش مهمی ایفا می کند و هر چه دیماند بالاتر رود هزینه
برقکار ساختمان

آلفا - برقکار ساختمان - وبلاگ تخصصی مطالب و مقالات برق و الکترونیک - آلفا
ایران الکترونیک قسمت دهم

Electrical - ایران الکترونیک قسمت دهم - مهندسی برق بررسی کلید زنی درشبکه های فشار قوی - پنجشنبه
محاسبه عملی خازن

دانشگاه ازاد مهندسی برق می گردد بهترین عدد برای Cosφ2 یا زاویه 2φ چیست؟ دیماند قراردادی
راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران

(شامل بهای دیماند و انرژی) برق مصرفی هزینه دیماند و انرژی نیز به پیش بینی شما چیست
تابلو ها و انواع آنها

مرجع مقالات برق عموماً برای تابلوهای دیماند در ابعاد 80/1 تا 2 آیا نمی دانید خوراک چیست
برچسب :