ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 150

ساقی ار باده از این دست

ساقی ار باده از این دست

فال حافظ ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 

 

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد,ساقی ار باده از این دست بجام اندازد معنی,ساقی ار باده از این دست به جام اندازد تفسیر

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

سر و دستار نداند که کدام اندازد

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد باده​ات و سنگ به جام اندازد

حافظ ا سر ز کله گوشه خورشید برآر

بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

نوبتی هم باشد نوبت توست که موفقیت شامل حالت شود و از این پیروزی اطرافیانت نیز بی بهره نمانند. مواظب دور و بر خودت باش عده ای می خواهند که چوب لای چرخ تو بگذارند. تو کوشش خودت را بکن، خداوند حیله ی آنها را خنثی می کند.

تفسیر فال   حافظ  2:

تلاش روزانه و دعای سحرگاه، کلید پیروزی است. از خود گذشتگی و اعتماد به نفس داشته باش. با دوستان خود، با احتیاط رفتار کن و ریاکاران را از خود دور کن. راه تو به موفقیت ختم می شود. 

 

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد,ساقی ار باده از این دست بجام اندازد معنی,ساقی ار باده از این دست به جام اندازد تفسیر

فال حافظ ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

اختصاصی برگزیده ها


,