«نکات دستورزبان فارسی ششم»

مترادف(هم معنی):به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی دارند و

می توان به جای یکدیگرازهم استفاده کرد.(فهمیدن:درک کردن- طعام:غذا)

متضاد(مخالف):به کلمه هایی می گویند که از نظرمعنی ومفهوم مخالف یکدیگرند.(روشن:تاریک)

هم خانواده(هم ریشه):به کلمه هایی می گویند که ازیک ریشه باشندوحرف اصلی وترتیب آن ها یکسان باشد.(علم،عالم،علوم،معلم)

نهاد:قسمتی ازجمله است که درباره ی آن خبری می دهیم.

گزاره:خبری است که درباره ی نهاد داده می شود.

دانش آموزان،درآزمون شرکت کردند.

نهاد                     گزاره

راه تشخیص نهاد:با پرسیدن سوال چه کسی؟ چه چیزی؟،به پاسخی که درمی یابیم،نهاد می گویند.بعدازمعلوم شدن نهاد،بقیه جمله گزاره است.                                       

نهاد،زمانی فاعل است که فعل آن به انجام کاری دلالت می کند.(حسین فوتبال بازی می کند)

نهاد،زمانی فاعل نیست که فعل آن حالتی رانشان می دهد.(علی خوشحال است.)            

قافیه:به کلمه های هماهنگ وموزونی که درآخر هر مصراع می آید قافیه می گویند.     

ردیف:کلمه ای که درآخرهربیت ویاآخرهردومصراع به یک شکل یا یک معنی تکرار            شود،ردیف می گویند.                                                                        

توانا بود هرکه دانا  بود        زدانش دل پیر برنا  بود

قافیه  ردیف                       قافیه  ردیف                 

*ردیف همیشه بعداز قافیه می آید،پس اگر کلمه ای قبل ازقافیه،عیناًتکرارشود،ردیف نیست.

به جایی که دریاست من کیستم        گراوهست حقا که من نیستم

قافیه                                        قافیه         

تشبیه:کسی یاچیزی راازلحاظ داشتن صفتی به کسی یاچیزی دیگر که آن صفت رادر حد

کمال دارد مانند کردن.(زندگی هم چون رودی پرجوش وخروش است.)                    

*تشبیه دارای چهاررکن است که عبارت است از:
1- مشبه:به چیزی که تشبیه می شود.

2- مشبه به:به چیزی که مشبه به آن مانند می شود.

3ـ وجه شبه:به صفت مشترکی که هردوطرف(مشبه و مشبه به)دارد.

4- ادات تشبیه:به کلمه هایی مانند:(مثل،مانند،چون،همچون و....)می گویند.                 

      زندگی همچون  رودی   پرجوش وخروش است.

مشبه   ادات تشبیه   مشبه به      وجه شبه   

کنایه:منظورخود راغیرمستقیم بیان کردن وجمله اد که دومفهوم دورونزدیک داردومنظور

گوینده معنی دورآن است.(شال وکلاه                             کنایه از آماده شدن)   

ضرب المثل:به سخنان معروفی می گویندکه می توان ازآن ها پندواندرزگرفت.این        سخنان نسل به نسل وسینه به سینه گفته شده تابه ما رسیده است.(قطره قطره جمع گرددوانگهی دریا شود.)

فعل:جزء اصلی جمله است که انجام گرفتن کاری ویا روی دادن حالتی رابیان می کند.   

فعل گذشته(ماضی):به بیان وقوع فعل درزمان گذشته دلالت می کند.(من رفتم.)      

فعل حال(مضارع):به بیان وقوع فعل درزمان حال دلالت می کند.(من می روم.)      

فعل آینده(مستقبل):به بیان وقوع فعل درزمان آینده دلالت می کند.(من خواهم رفت.)   

مصدر:کلمه ای است شبیه فعل،ولی فعل نیست که به انجام شدن کاری یا حالتی بدون آن   زمان وشخص خاصی رامشخص کند.(گفتن،خوردن،رفتن و....)                         

   *نشانه های فعل حال (مضارع)،می وب ،دراول فعل است.«می روم ،ببینم»         

مفعول:کسی یاچیزی که کاربرروی آن واقع شده است.ونشانه مفعول حرف «را»می باشد.

ودرجواب «چه چیزی را وچه کسی را»می آید.

مریم کتاب را از قفسه برداشت.

                                          مفعول

موصوف:اسمی است که توسط صفت توصیف می شود.                                      

صفت:کلمه ای است که حالت،مقدارویا یک ویژگی رابیان کرده وتوضیحی درباره آن می دهد.   موصوف          دیوار بلند          صفت

 


مطالب مشابه :


نکاتی ویژه در آزمون اسکیس کارشناسی ارشد+موضوعات امتحانی

23-جای فهمیدن آب. جای دور زدن ماشین/بار انداز/سالن تولید محفوظه/انبار کوچکتر مواد تولید




نکاتی ویژه در آزمون اسکیس کارشناسی ارشد+موضوعات امتحانی

23-جای فهمیدن آب. جای دور زدن ماشین/بار انداز/سالن تولید محفوظه/انبار کوچکتر مواد تولید




آزمون عملی(اسکیس) ارشد معماری

23-جای فهمیدن آب. جای دور زدن ماشین/بار انداز/سالن تولید محفوظه/انبار کوچکتر مواد تولید




طراحی آموزش

6-بتواند توضیح دهد که آب دهان به چه دردی می خورد(شناختی-فهمیدن) روی مولاژ در سر جای خود




شبی در حال مستی تكيه بر جای خدا كردم... شعری از کارو به ضمیمه شعر خانم کابلستانی

شبی در حال مستی تكيه بر جای خدا كردم همه سربار گیتی و همه محتاج آب و و یا فهمیدن راز




بازيافت خانگي

جای دیگه فهمیدن عشق راچه مشکل کردند؛ ما را زدرون خویش غافل کردند؛انگارکسی به فکرماهی




درمان جوش و آکنه به صورت طبیعی با نعمت های خدا

برای فهمیدن این نکته ، نیازی به مراجعه به دکتر نیست. کمی بیکینگ پودر در آب همه جای صورت تان




درمان هلیکوبایتر پیلوری

یکی از راه های راحت فهمیدن این مطلب اینکه:اگر روی یه جای سفید که واضح زنگ اب دهانتون




نقد هنری: در ستایش فهمیدن

فهمیدن برای او معنایی یکی از آنها همسر اوست که به جای خودش پلاک و چفیه را می آن آب عطش




جشن عاطفه ها چه جشنی است

این بار به جای آب، بابا محبت را بر درک کردن یعنی فهمیدن ، نه به آن معنی که فهمیدن




برچسب :